တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၁၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၄၇၁ မယဉ်မိုးအေး  
ဆကရ ၈၂၃ မောင်ဝင်းမြတ်အေး  
ဆမက ၁၇၉ မစုပြည့်ကျော်  
ဆလသ ၁၆၃ မမြတ်ချယ်ရီဇော်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ဘူမိဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၃၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဒစ ၄၇၈ မောင်မျိုးခိုင်သန်း  
ဆကရ ၂၃ မောင်ရှိန်းဝဏ္ဏကျော်  
အသ ၆၀ဝ မောင်ရဲနေမျိုး  
ဆကရ ၄၇၀ မောင်ရှိုင်းပွင့်အောင်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - အဏုဇီ၀ဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၆၅ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
စရ ၁၄၃၀ မဇင်မင်းနိုင်  
နဇတ ၁၁၈ မယွန်းရွှေရည်မြင့်  
ဆကရ ၇၀၂ မရွှေပန်းချီမိုး  
ဆဒဂ ၁၆၉ မဆုမေဇွန်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ရုက္ခဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၁၈ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆသယ ၂၄၇ မောင်ဆက်ထွန်းလင်း  
အမ ၁၂၀ နန့်မူအေး  
ဆသ ၂၇ မပျိုးယမုံဇင်  
ဒစ ၈၄၂ မချောစုလှိုင်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ငါးလုပ်ငန်း    
        ဦးရေ ( ၄၇ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၅၁၁ မဆုလင်းလက်  
ဖင ၂၉ မငွေစင်ထက်  
ဆအ ၉၁ မအုအုလှိုင်  
ဆကရ ၈၈ မဖူးပြည့်ဝင်းစံ  
Read more ...