(က) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ခြင်း

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၂၆ နှင့်အညီ လွတ်လပ်သည့် သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲ ရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းဖြင့် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် (National University) အဖြစ် တည်ထောင််သည်။

 

Read more ...

Jakarta, 1 February 2017 - Furthering its commitments towards strengthening regional cooperation, enhancing the quality, regional competitiveness and internationalisation of ASEAN higher education institutions, ASEAN and the European Union (EU) are pleased to announce the awardees of the second batch of the "EU Support to Higher Education in the ASEAN Region" (SHARE) scholarships. A total of 134 ASEAN undergraduate students from 29 ASEAN Universities in 8 ASEAN Member States, will receive a fully funded scholarship to spend one semester of study abroad in another ASEAN country.

Read more ...

၁။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့ သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည် -

Read more ...

၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ မဟာတန်းသင်တန်းများကို တက်ရောက်လို သူများသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ကို အနိမ့်ဆုံးဒုတိယတန်း (ဒုတိယအဆင့်) ဖြင့် အောင်မြင်သူများ၊

Read more ...