၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်                                  

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများစာရင်း                      

ဘာသာရပ်အလိုက် ပထမဦးစားပေး လျှောက်ထားသူဦးရစောရင်း                            

                         

စဉ်   ဘာသာရပ်                                စုစုပေါင်း(ဦးရေ)

၁     မြန်မာစာ                                  ၁၀၈

၂     မြန်မာမှု                                   ၁၀

၃     အင်္ဂလိပ်စာ                               ၆၃

၄     ပထဝီဝင်                                  ၁၄

Read more ...

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဓာတုဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆကရ-၆၉၂   မဆုရည်ဝင်း          ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆကရ-၂၀၂၀မဟန်နီမြင့်သူ          ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    -                      -                            ။          

၃     ဆကရ-၂၃၇၀မောင်ဘုန်းမင်းသန့်၄၂၆                ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄     ဆကရ-၉၉၂   မမေမြတ်နိုးခိုင်       ၄၅၆             ဓာတုဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ                  ။          

Read more ...

အထူးပြုဘာသာ - နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆသတ-၁၁၄ မချမ်းညိမ်းသူ ၄၅၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - - ၁၅-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၃၄၂ မမြတ်မေမွန်လင်း ၄၆၈ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ - ၁၈-၆-၁၈  
ဆမဒ-၃၆၈ ​မောင်စျာန်ရှိန်းမာန် ၄၆၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း ၁၉-၆-၁၈  
ဆသယ-၅၄၉၁ မအိဖြူဇင် ၄၉၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်   
Read more ...

အထူးပြုဘာသာ - မြန်မာစာ

 

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆကရ-၁၃၃၄ မနှင်းဝတီ ၄၁၁ မြန်မာစာ မြန်မာမှု - ၁၅-၆-၁၈  
ဆတဥ-၂၇၈ မဆုလဲ့ရည် ၄၃၂ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ  
အတ-၆၁ မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း ၄၁၄ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဘူမိဗေဒ  
ဆဗဟ-၇၂၀ မထက်ရည်ဝင်း ၄၂၉ မြန်မာစာ - - ၁၆-၆-၁၈  
Read more ...

 Logo

 

ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​တွင် အဏုဇီဝ​ဗေဒ ဘာသာရပ်​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​းများကို
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​မှ စတင်​ဖွင်​့လှစ်​ခဲ့ပါသည်​။
အဏုဇီဝဗေဒ​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​း တက်​​ရောက်​ရန်​အတွက်​ အနိမ့်ဆုံး စုစု​ပေါင်​းရမှတ်​ ၄၀၀ (ဇီဝ​ဗေဒ ဂုဏ်​ထူး) ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

အဏုဇီဝဗေဒ (Microbiology)ဘာသာရပ်သည် သာမန်မျက်လုံးဖြင့် မမြင်နိုင်သည့် အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းအောက်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ သက်ရှိများ microorganisms များအကြောင်းကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အဏုဇီဝပိုးများတွင် မှို (microscopic fungi)၊ ရေညှိ (microscopic algae)၊ စိမ်းပြာရေညှိ(cyanobacteria)၊ ဘက်တီးရီးယား (bacteria)၊ ဗိုင်းရပ်(စ်) viruses များ ပါဝင်ပါသည်။

Read more ...