တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ပထဝီဝင်    
        ဦးရေ ( ၁၅ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
အဗ ၁၂၄၀ မထက်ထက်လင်း  
အဥ ၁၀၃၀ မဟိဏ်းစုမွန်အောင်  
ပတပ ၄၄၈ မောင်သက်လွင်အောင်  
ဆမက ၄၅၁ မချိုချိုသန်း  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - အင်္ဂလိပ်စာ  
        ဦးရေ ( ၆၁ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆတမ ၁၃၄ မောင်လမင်းဦး  
နခ မအေးမြတ်ဆွေ  
ဒစ ၁၃၇ မခိုင်ဝေဝေကျော်  
ဆကရ ၂၆၉ မဝင်းရွှေရည်မိုး  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  -  မြန်မာမှု    
        ဦးရေ ( ၈ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၂၉၃ မစိမ်းလဲ့ညိုမြင့်  
စဇ ၉၇၈ မောင်ဖြိုးစည်သူပိုင်  
ဆမက ၆၄၂ မတင်ထက်ထက်လှိုင်  
ညဒ ၃၇၉ မအိမ့်ချစ်မှူး  
ဆဗထ ၃၃၅ မချိုဇင်သက်  
တမ ၁၃၁ မောင်လူမင်းဦး  
ဆမက ၆၁၅ မဖူးပွင့်ရတီဗိုလ်  
ဆမဥ ၁၀၁၃ မဓနမိုး  

 

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  -  မြန်မာစာ    
        ဦးရေ ( ၁၂၄ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၁၉၈၁ မောင်အေးချမ်းမောင်  
ညသ ၂၁၀ မအိဖြူစင်  
ဆတဥ ၁၀၂၆ မမိုးမိုးကျော်  
ဆဒတ ၂၉ မနှင်းဝတ်ရည်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာ  
        ဦးရေ ( ၆၈ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဗထ ၅၆၉ မနှင်းရတနာဦး  
တမ ၁၈၀ မကေဇာရည်ထွန်း  
ဆဒဂ ၁၀ မခင်ဥမ္မာကျော်  
ဆဒဆ ၂၁၈ မအေးအေးဖြိုး  
Read more ...