တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဥပ​ဒေပညာ    
        ဦးရေ ( ၁၂၂ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၂၂၉ မောင်မင်းတလနွန်  
ဆကရ ၈၂၈ မရွှေသော်တာအောင်  
ကည မငြိမ်းသီရိကို  
မက ၁၆၄၈ မစောနန္ဒာလွင်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - စိတ်ပညာ    
        ဦးရေ ( ၃၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
မလ ၉၉၉ မအိဖူးဝေ  
ဆရက ၅၁၀ မနှင်းနဒီအောင်  
ဆဗဟ ၆၁၉ မစုမြတ်သီရိနိုင်  
ဆတဥ ၃၈၅ မောင်ငြိမ်းအေး  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဒဿနိကဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၃၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
အယဆ ၁၀၂ မအိမွန်ကျော်  
မမ ၄၇၆၅ စိုင်းဆိုင်ရွက်လိန်  
ပခ ၃၉၅ မောင်စိုင်းလင်းထက်  
ဆသက ၂၃၃၆ မောင်မင်းရန်နိုင်မျိုး  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - သမိုင်း    
        ဦးရေ ( ၁၇ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆမတ ၁၉၁၉ မောင်ရဲထက်နိုင်  
ဆမတ ၁၉၂၂ မောင်ထင်လင်းအောင်  
ဆကရ ၄၂၇ မရတနာဝင်း  
ဆလမ ၇၂၃ မောင်မျိုးမြတ်ဦး  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ  
        ဦးရေ ( ၇၆ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆစခ ၁၈၃ မမေရှင်းသန့်လွင်  
ဆမတ ၆၆ မချိုလဲ့လဲ့ထွန်း  
ညလ ၂၄၅ မောင်ထက်ဝေယံဖြိုး  
ဆဗဟ ၂၉၈ မအေးသီရိမွန်  
Read more ...