၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ မဟာတန်းသင်တန်းများကို တက်ရောက်လို သူများသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ကို အနိမ့်ဆုံးဒုတိယတန်း (ဒုတိယအဆင့်) ဖြင့် အောင်မြင်သူများ၊

Read more ...

၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပါရဂူဘွဲ့ (PhD) သင်တန်းကို အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပြုဘာသာရပ်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည် -

Read more ...
Page 3 of 3