တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဇီ၀ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၇၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလတ ၃၁ မမိုးပွင့်ဖြူ  
ဆဒတ ၁၀၆၉ မမြတ်စုမွန်  
ဆဗဟ ၁၈၂ မောင်မြင့်မိုရ်ထွန်း  
ဆကရ ၉၅၆ မချောစုသန့်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၃၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလတ ၂၉၇ မနှင်းအိမ်ရွှန်းလက်  
ဆမက ၂၄၉ မခိုင်ထက်ထက်ဇင်  
ဆသ ၂၅၂ မချောစုသွယ်  
ဆမက ၁၉၅ မခေမာဝတီသဲယုကြည်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလသ ၅၄၃ မနော်ခရစ္စတင်း  
ဆလမ ၄၉ မမြတ်ဆုစံ  
ဆကရ ၃၈၈ မဆုရွှေရည်လွင်  
ဆကရ ၁၉၆ မနီနီထွန်း  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆပသ ၅၃၉ မဖြိုးဖြိုးမောင်  
ဆဒဂ ၅၈၉ မရှင်းသန့်သော်  
ဆကရ ၆၁၉ မောင်ဉာဏ်မြူးဇော်  
ဆကရ ၆၈၂ မဇွန်ပွင့်ဖြူ  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - မနုဿဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဒဂ ၂၀ မမျိုးချယ်ရီကျော်  
တမ ၁၆၄၆ မောင်စိုးဝေလျှံ  
ဆဒဂ ၅၄၈ မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ  
မမ ၅၂၉ မောင်မင်းအောင်စွမ်း  
Read more ...