တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ  
        ဦးရေ ( ၉၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဒဂ ၃၆၇ မောင်လွင်ဟန်မင်း  
ဆဗဟ ၁၃၂ မောင်ကောင်းခန့်ဇော်  
မလ ၉၅၃ မောင်ဝေယံမိုးမြင့်လွင်  
အဖ ၄၇ မလှယမင်းဦး  
ဆကရ ၆၀၂ မောင်မင်းပြည့်စုံ  
ဆတမ ၄၇၅ မောင်လင်းပြည့်ဖြိုး  
ဆကရ ၅၄၀ မခင်ရူပါကျော်  
ဆဒဂ ၇၄၉ မောင်မင်းကိုကိုလင်း  
ဆကရ ၆၅၁ မထက်သီရိထွန်း  
၁၀ ဆကရ ၁၆၇ မစွမ်းဆုထက်  
၁၁ ဆဗဟ ၆၉၀ မောင်ဝင်းသူရိန်လင်း  
၁၂ ဆစခ ၅၈ မသက်နှင်းဆု  
၁၃ ဆမက ၂၁၆ မမြသက်ချယ်  
၁၄ ဆမဥ ၁၀၃၄ မောင်ဝေယံလင်း  
၁၅ ဆမက ၇၅၂ မရှင်ထွေးမြိုင်  
၁၆ ဆလတ ၂၁၂ မောင်ဇော်ရှိန်းထက်  
၁၇ ဆဗထ ၅၆၄ မရွှန်းလဲ့လဲ့အောင်  
၁၈ ဆမက ၃၅၇ မထက်ဆန်းယဉ်  
၁၉ ဆပသ ၇၇၄ မဌေးအိလှိုင်  
၂၀ ဆကရ ၁၃၃၈ မသီရိထွန်း  
၂၁ ဆဗထ ၃၈၁ မထက်သီရိခိုင်  
၂၂ ဆမ ၁၀၉ မအေးချမ်းဖြိုး  
၂၃ ညဒ ၁၄၇ မောင်ကျော်ဆန်းမိုး  
၂၄ ဆပသ ၆၂၉ မောင်လွင်မိုးဦး  
၂၅ ဆဗဟ ၂၆၉ မောင်ညီသတိုးမင်း  
၂၆ ဆဗဟ ၁၆၃ မောင်ကျော်လင်းထက်  
၂၇ ဆကရ ၂၀၅ မောင်သူဟန်ထွန်း  
၂၈ ဆဗထ ၂၈၃ မပိုးအိဖြူ  
၂၉ ဆဗထ ၄၉၀ မလင်းလက်ရွှေရည်  
၃၀ ဆဒဂ ၃၆၈ မဆုရွှေစင်အောင်  
၃၁ ဆကရ ၉၉၈ မချမ်းမြေ့ငြိမ်း  
၃၂ ဆဗဟ ၈၆၇ မခြူးဝေဝေဖြိုး  
၃၃ မခ ၃၆၉ မမေသက်နှင်း  
၃၄ ပဎ ၂၅၅ မအေးငြိမ်းစံ  
၃၅ ဆတမ ၂၆၂ မသော်တာဆန်း  
၃၆ ဆဗဟ ၁၆၅ မောင်သန့်လင်းထက်  
၃၇ ဆဒတ ၉၄၈ မစန္ဒာဝင်း  
၃၈ ဆလမ ၁၆၅ မောင်ထက်လွင်  
၃၉ နဥန ၂၃၈ မရွှေရည်လင်းလက်  
၄၀ ဆမက ၆၅၀ မခင်ရတနာဝင်း  
၄၁ တမ ၂၅၉ မနွေးရူပါအောင်  
၄၂ ဆကရ ၁၈၄ မောင်ဇေလင်းထက်  
၄၃ ဆကရ ၁၀၁၈ မောင်မင်းခန့်ဇော်  
၄၄ အသ ၄၈၉ မောင်ပိုင်ကောင်းစံ  
၄၅ ဆကရ ၇၅၈ မောင်လင်းထက်လင်း  
၄၆ အသတ ၁၃ မလွင်ယဉ်မင်းစိုး  
၄၇ ဆသယ ၁၁၇၁ မပြည့်ပြည့်ဖြိုး  
၄၈ ဆမဒ ၄၂၃ မကြည်စင်သန့်  
၄၉ ဆတဥ ၄၇၀ မခင်ပြည့်စုံ  
၅၀ ဆပလ ၂၂၂ မဆောင်းမီမီစံ  
၅၁ ဆမက ၃၀၉ မဆုလျှံနွယ်  
၅၂ ဆကရ ၉၇၆ မောင်ထူးမြတ်ကျော်  
၅၃ ဆမက ၈၆၃ မောင်ရဲမြတ်အောင်  
၅၄ ဆကရ ၆၇၀ မောင်ပြည့်ဖြိုးပိုင်  
၅၅ ဆလသ ၁၀၁ မောင်ပြည့်စုံအောင်  
၅၆ ဆလမ ၁၀၁ မောင်အောင်ဇေပိုင်  
၅၇ ဆမက ၇၅၃ မောင်ဇော်မင်းမြတ်  
၅၈ ဆသဝ ၆၇ မောင်စိုပြေဌေး  
၅၉ တထ ၁၂၈ မနွေးနွေးလင်းလက်  
၆၀ ဆဗဟ ၆၇၆ မနှင်းအိရွှေရည်  
၆၁ ဆမက ၇၆၈ မောင်နေအောင်ဝင်း  
၆၂ ဆကရ ၁၂၄၄ မောင်အောင်မြင့်မိုရ်  
၆၃ ဆဗဟ ၂၇၇ မသုန္ဒရီနှင်းမောင်  
၆၄ ဆခ မဆုသီရိကျော်  
၆၅ နဇမ ၁၃ မောင်ဇော်ဘုန်းထွဋ်  
၆၆ ဆဒမ ၂၈၅ မဖူးသစ်စံ  
၆၇ ဆဗဟ ၈၂ မောင်ရဲလင်းခန့်  
၆၈ ဆကရ ၂၃၉ မောင်မင်းမြတ်ပိုင်  
၆၉ ဆလသ ၆၃ မမြတ်နဒီဌေးလင်း  
၇၀ ဆဒ ၁၇၂ မောင်ချမ်းမြေ့အောင်  
၇၁ မမ ၁၀၂၇ မောင်ဇေယျာအောင်အောင်
၇၂ ဆပသ ၇၂၇ မောင်သက်လင်းထွန်း  
၇၃ အဘ ၂၁၀ မောင်ထွဋ်အောင်ကို  
၇၄ ဆကရ ၂၀၃ မောင်သူရလင်းထွန်း  
၇၅ ဆမဒ ၄၂၂ မောင်မြတ်သူ  
၇၆ ဆသက ၅၄၉ မောင်ညီဆက်ဝေယံ  
၇၇ ဆကရ ၆၇၁ မောင်ရဲရင့်ပိုင်  
၇၈ အဘ မောင်ကောင်းခန့်ကျော်  
၇၉ ဆဗဟ ၆၆၆ မောင်အောင်ကောင်းမြတ်  
၈၀ ဆဗဟ ၉၀ မကြယ်စင်ခွန်းချို  
၈၁ ပခ ၅၂၉ မထက်ရည်မွန်ကျော်  
၈၂ ကမ ၁၇၂ မရုသနန်စံလတ်  
၈၃ ဆလတ ၁၈၈ မသူထက်စံ  
၈၄ ညဒ ၁၅၅ မချယ်ရီလမင်း  
၈၅ ဆရက ၃၈၄ မောင်ဉာဏ်မျိုးဆက်  
၈၆ ဆကရ ၆၉၈ မောင်တိုးရမ္မာ  
၈၇ ဆကရ ၆၅၂ မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း  
၈၈ ဆကရ ၁၆၉ မောင်ဇွဲထက်  
၈၉ ဆမဒ ၄၂၅ မခွန်းဆင့်သံသာ  
၉၀ ဆကရ ၅၆၄ မောင်ပိုင်စိုးခန့်  
၉၁ ဆအလ ၉၉ မောင်ဉာဏ်ဝင်းနိုင်  
၉၂ နဥန ၂၁၃ မောင်အောင်နေသူရ  
၉၃ ဆတဥ ၅၇၀ မောင်ကျော်ခိုင်ဦး