တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၁၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၄၇၁ မယဉ်မိုးအေး  
ဆကရ ၈၂၃ မောင်ဝင်းမြတ်အေး  
ဆမက ၁၇၉ မစုပြည့်ကျော်  
ဆလသ ၁၆၃ မမြတ်ချယ်ရီဇော်  
ဆသတ ၆၃ မောင်ဝေယံမင်း  
ဆမ မမေတွယ်တာကျော်  
ဆဗဟ ၂၉၂ မောင်အောင်ကောင်းမြတ်  
ဆမတ ၁၇၀ မောင်ထက်ဝဏ္ဏစိုး  
ဆစခ ၁၀၃ မခြူးနန္ဒီ  
၁၀ အမ ၁၉ မောင်အောင်ခန့်ပိုင်  
၁၁ ဆမဒ ၃၁၈ မောင်ရန်နိုင်  
၁၂ ဆအစ ၅၃၇ မမေမြင့်မြတ်  
၁၃ ဆကရ ၄၁၅ မောင်သုဝေ  
၁၄ ဆဒဂ ၂၀၃ မောင်ဉာဏ်လင်းထက်  
၁၅ ဆကရ ၃၀၂ မဖူးပြည့်ဆုမြတ်  
၁၆ ဆတဥ ၄၂၉ မဆုမြတ်သီရိ  
၁၇ ဆဗဟ ၂၂၆ မောင်ဝေဖြိုးပိုင်  
၁၈ ဆခ ၄၈ မထက်ရွှေရည်  
၁၉ ဆကရ ၅၂၉ မောင်ဝင်းကိုကို  
၂၀ ဆအစ ၃၇၉ မောင်ရှင်းသန့်ကို  
၂၁ ဆစခ ၂၇ မရတနာခင်  
၂၂ ဆဗဟ ၄၄ မောင်ဘုန်းပြည့်ကျော်  
၂၃ ဆရက ၂၈၁ မခိုင်ဆုဝေ  
၂၄ မထ ၂၆ မငြိမ်းနှင်းစု  
၂၅ ဆမန ၁၀၂ မနန်းအိအိဝင်း  
၂၆ ဆကရ ၁၀၇ မောင်ဇွဲပိုင်ပြည့်စုံ  
၂၇ ဆထက ၁၄၂ မရွှန်းလဲ့ဝတ်ရည်  
၂၈ ပင ၂၉၅ စောမြတ်ဘုန်းကျော်  
၂၉ ဆကရ ၁၀၅၅ မအိမ့်ကြည်ဖြူ  
၃၀ အအ ၃၁ မစိုးဇင်ဇင်သက်  
၃၁ ဆသယ ၁၅၃ မသူထူးစံ  
၃၂ ဆပသ ၅၇၆ မဆုမြတ်ပိုင်စိုး  
၃၃ ဆမက ၃၀၆ မခိုင်ဆုရည်နိုင်  
၃၄ ဆဗဟ ၃၉၂ မနန်းဥမ္မာဝေ  
၃၅ ဆဒဂ ၉၀ မယမင်းသစ္စာ  
၃၆ ဆဗဟ ၄၇၁ မဇွန်လဲ့လဲ့ဦး  
၃၇ ဆကရ ၃၃၅ မသိင်္ဂီဝတ်ရည်  
၃၈ ဆအလ ၁၁၁ မနှင်းရတနာဖွေး  
၃၉ ဆသယ ၁၉၈ မစုဝါဝါထွန်း  
၄၀ ဆဒဂ ၄၀၆ မနန်းဖူးပွင့်မြတ်  
၄၁ ဆသယ ၁၅၀ မသန့်ထက်ထက်ငြိမ်း  
၄၂ ဆမဥ ၁၆၈ မခင်စန္ဒာထွန်း  
၄၃ ဆအစ ၃၃၉၆ မောင်ဗိုလ်ကိန်း  
၄၄ ဆသက ၅၇၆ မကေဇင်ဝင်း  
၄၅ ဆကရ ၁၈၉၇ မောင်ညီထွဋ်ငယ်  
၄၆ ဆရက ၁၆၁ မနေခြည်တင့်ဆန်း  
၄၇ ကဗ ၁၂ မတေဇာသစ်သစ်ဝင့်  
၄၈ ဆတဥ ၄၉၉ မောင်ဝေယံဖြိုးပြည့်  
၄၉ တမ ၇၈ မဆုမြတ်မြတ်  
၅၀ ဆထက ၃၅ မသီတာစိုးစံ  
၅၁ စဘ ၇၅၂ ခင်သိန်းကြွယ်  
၅၂ ဆသက ၇၃၁ မလဲ့ယဉ်ဝင်းထက်  
၅၃ ဆကရ ၁၉၉၉ မောင်ကောင်းဆက်လွင်  
၅၄ ဆဗဟ ၈၂၀ မောင်စွမ်းထက်လှိုင်သော်  
၅၅ ဆလသ ၁၆၂ မမေစုစုဇော်  
၅၆ ဆသက ၃၀ မဥခိုင်  
၅၇ ဖကအ ၃၂၈ မယမင်းသိမ့်  
၅၈ ဆစခ ၃၇၂ မယမင်းဝင့်ဝါ  
၅၉ ဆသက ၇၅၉ မအိပြည့်ပြည့်ဖြိုး  
၆၀ ဆလမ ၃၂၂ မနန်းစပယ်ဖြူ  
၆၁ ဆလတ ၃၃ မဝင်းအိဖြိုး  
၆၂ ဆကရ ၄၅၃ မောင်မင်းဘုန်းသန့်  
၆၃ ဆဗဟ ၇၆၁ မခိုင်ဇင်ဦး  
၆၄ ဆရက ၃၉၉ မောင်လူထွန်း  
၆၅ မလ ၁၀၂၄ မောင်ကောင်းမြတ်ဝင်း  
၆၆ ဆသဝ ၂၁၄ မရတနာဝင်း  
၆၇ ဆလမ ၈၅ မယွန်းနဒီ  
၆၈ ဆပသ ၃၃၇ မမေမီလင်း  
၆၉ ဆတဘ မောင်သီဟထွန်း  
၇၀ ဆဒဂ ၄၃၄ မထက်မြက်ဖူးဖူးယဉ်  
၇၁ နပမ ၂၅၉ မောင်သက်ဦးပိုင်  
၇၂ ဆဗဟ ၈၄၀ မထက်ထက်ထူးစံ  
၇၃ ဆဒဂ ၆၉၁ မောင်ဟိန်းနိုင်စိုး  
၇၄ ညလ ၃၄၀ မနှင်းဝတ်ရည်  
၇၅ ဆဒဂ ၈၀ မောင်မြတ်မင်းခန့်  
၇၆ ဆကရ ၃၀ မောင်ကာရံကျော်  
၇၇ ဆမတ ၄၃၃ မကေဇင်ဖြိုး  
၇၈ ဆတဥ ၁၇၅ မောင်အောင်ဝေယံဦး  
၇၉ ဆတဥ ၁၄၆ မမိချမ်းလဝီ  
၈၀ ဆတမ ၄၈၄ မောင်ကျော်ဇောလင်း  
၈၁ ဆသက ၁၉ မမြင့်ဟေသီခင်  
၈၂ ဆသက ၄၅၈ မရတနာစု  
၈၃ ဆကရ ၇၄၈ မကေခိုင်ရွှန်းလဲ့  
၈၄ ဆဗဟ ၅၈၄ မခင်ဖူးပြည့်ပြည့်ဇော်  
၈၅ ဆကရ ၁၃၁ မမျိုးသော်တာဇွန်  
၈၆ ဆတမ ၂၁ မသိမ့်ခြူးစံ  
၈၇ ဆရက ၄၂၄ မမြစင်ဖူး  
၈၈ ဆဒမ ၈၃၅ မမျိုးပပ  
၈၉ ဆမဥ ၁၅၀ မငြိမ်းရွှေရည်ထက်  
၉၀ ညလ ၂၄၇ မထက်ထက်ယွန်းမီ  
၉၁ ဆကရ ၁၀၂၁ မောင်ဖုန်းမြတ်ဇော်  
၉၂ ဆကရ ၁၂၁၇ မောင်ဖြိုးထက်နိုင်  
၉၃ ဆသယ ၄၈၅ မသက်ထားစံ  
၉၄ ဆကရ ၁၂၂ မခိုင်မွန်ထွတ်ဆွေ  
၉၅ ဆဗထ ၂၆၉ မယွန်းနီတြာ  
၉၆ မနတ ၁၇၃၈ မကြည်နူးပွင့်  
၉၇ ဆလသ ၁၅၅ မမေမြမြစင်  
၉၈ ဆစခ ၁၅၈ မမေရှုတိုင်းယဉ်  
၉၉ ဆဒဂ ၃၄၀ မငြိမ်းဝေဖြိုး  
၁၀ဝ ဆခ ၂၇ မောင်ဟိန်းထက်  
၁၀၁ ဆကရ ၁၁၁၁ မမျိုးပိုပိုလှိုင်  
၁၀၂ ဆပသ ၃၀၈ မဆုမြတ်ပြည့်  
၁၀၃ ဆလတ ၃၆၆ မအိဇွန်ဇာအောင်  
၁၀၄ ဆဒမ ၇၃၉ မနန်းအေးမြတ်မြတ်ဖြိုး  
၁၀၅ ဆကရ ၃၉၀ မချောသီရိလွင်  
၁၀၆ ဆမဒ ၄၀၃ မကြယ်စင်ဝင်းလှိုင်  
၁၀၇ ဆဗဟ ၆၄၁ မဝင့်ဖြူစင်မိုး  
၁၀၈ ဖဖ ၈၃၅ မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ  
၁၀၉ ဆသယ ၉၆၅ မယွန်းသီရိမေ  
၁၁၀ ဆဂ ၅၅ မဆုမြတ်နိုးကျော်