တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ဘူမိဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၃၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဒစ ၄၇၈ မောင်မျိုးခိုင်သန်း  
ဆကရ ၂၃ မောင်ရှိန်းဝဏ္ဏကျော်  
အသ ၆၀ဝ မောင်ရဲနေမျိုး  
ဆကရ ၄၇၀ မောင်ရှိုင်းပွင့်အောင်  
ဆဒဂ ၇၀ဝ မောင်စွမ်းရည်ဇော်  
မလ ၁၀၈၀ မောင်မျိုးမင်းသန့်  
ဆဒဂ ၉၈၃ မောင်အံ့ဘွယ်သန်းဦး  
ဆသယ ၆၂ မချစ်ပုံ့ပုံ့ချယ်ရီ  
မက ၁၄၄၉ မောင်အောင်ခန့်ဇင်  
၁၀ ဆတမ ၄၁၃ မအိမ့်ချစ်ပို  
၁၁ အင ၈၁ မောင်သော်တာ  
၁၂ ဆမဒ ၃၂၂ မနှင်းဝဏ္ဏနွယ်  
၁၃ ဆကရ ၁၀၈၂ မောင်တင်ယု  
၁၄ ညဖ ၃၇၂ မောင်ရဲပိုင်ထူး  
၁၅ ဆရက ၄၀၉ မောင်တိုးမြင့်နောင်  
၁၆ ဆဒမ ၁၅၄ မောင်လင်းအောင်ခန့်  
၁၇ ဆမက ၇၁၇ မောင်ကောင်းထွဋ်စံ  
၁၈ ဆကရ ၇၃၆ မောင်နိုင်ဝေယံ  
၁၉ ဆသက ၁၈၂၉ မပိုးပိုးမာယ်  
၂၀ ဆဒဂ ၃၁၉ မောင်ပိုင်ဖုန်းပြည့်  
၂၁ အမ ၁၄၇၁ မောင်ဒွေးမင်းခန့်  
၂၂ မလ ၄၁၈ မောင်ရဲနိုင်ချစ်  
၂၃ ဆဗထ ၄၀ဝ မောင်ညီမင်းဆွေ  
၂၄ ဆကရ ၁၆၁၈ မောင်ဇင်လင်းသန့်  
၂၅ တမ ၁၆၃၂ မောင်ကျော်ဝေယံလင်း  
၂၆ ဆသ ၂၀၂ မမေမြတ်မိုး  
၂၇ ဆရက ၉၀ မောင်စွမ်းထက်အောင်  
၂၈ ဆဒဂ ၆၄၅ မောင်လှိုင်မင်းဦး  
၂၉ ဆသတ ၆၆ မောင်ဝေလင်းမောင်  
၃၀ ဆမဒ ၂၆၄ မမြတ်ကေဇင်  
၃၁ ဆတဥ ၁၄၃ မသက်ထားလွင်  
၃၂ ဆလတ ၂၁၈ မောင်ဟိန်းထက်  
၃၃ ဆဗဟ ၄၂၅ မကြိုင်ဆုသင်း  
၃၄ ဆဒမ ၂၅၇ မလင်းသီတဂူခင်  
၃၅ ဆမဥ ၇၃၇ မောင်ဟိဏ်းထွဋ်  
၃၆ ဆကရ ၇၆၄ မောင်ထွန်းဝေယံလင်း  
၃၇ ဆလမ ၅၂ မောင်ဇေယျာပြည့်စုံ  
၃၈ ဆကရ ၅၃၇ မမေသန္တာကျော်  
၃၉ ဆကရ ၈၃၀ မောင်ရွှေတိုးအောင်  
၄၀ ဆဗထ ၃၇၃ မောင်ဉာဏ်လင်းကျော်  
၄၁ မရတ ၉၉၉ စောသူရိန်ထူးဦး  
၄၂ ဆပသ ၅၇၃ မောင်ထူးလွင်ခိုင်  
၄၃ ဆကရ ၃၁၂ မောင်မျိုးဦးမြတ်  
၄၄ ဆမဥ ၁၀၃၂ မောင်သောမတ်လင်း  
၄၅ ဆဒမ ၃၇၄ မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး  
၄၆ ဒစ ၂၇၂ မောင်အောင်ဘိုဆမ်း  
၄၇ ဆဗဟ ၃၉၄ မောင်ထက်အောင်ဝေ  
၄၈ ဆအစ ၁၁၅ မဝင်းဝါထက်  
၄၉ ဆကရ ၁၂၁၆ မတိုးရတနာ  
၅၀ ဆဗထ ၄၀၄ မောင်ကောင်းခန့်ဇော်  
၅၁ ဆပလ ၂၈၃ မမေမြတ်မွန်  
၅၂ ဆကရ ၃၀၁ မောင်အောင်ခန့်မြတ်  
၅၃ ဆမဒ ၂၇၄ မမြတ်မွန်မွန်ဇင်  
၅၄ ဆတဥ ၁၀၆၉ မောင်စောညီညီ  
၅၅ ဆမတ ၁၇၈ မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  
၅၆ ဆစခ ၁၅ မယွန်းမီမီကို  
၅၇ ဆကရ ၂၂၆၄ မောင်ဝေဖြိုး  
၅၈ ဆရက ၂၄၇ မောင်ရဲစွမ်းရည်  
၅၉ ဆသက ၄၃၃ မောင်လျှမ်းထက်ကျော်  
၆၀ ဆတဥ ၁၈၅ မောင်သာထက်ဉာဏ်  
၆၁ ဆကရ ၂၀ဝ၆ မခိုင်စုစုဝေ  
၆၂ ဆဒဂ ၄၈၆ မောင်ထက်အောင်လင်း  
၆၃ ဆသက ၇၂၀ မောင်ထက်ဝေယံသန့်ဇင်  
၆၄ ဒစ ၄၀၁ မောင်အောင်မြတ်လင်း  
၆၅ ဆပသ ၁၄၆ မောင်နေအောင်ဝင်း  
၆၆ ဆလ ၁၃၈ မရည်မွန်ဦး  
၆၇ ဆမဒ ၃၀၇ မအိမ့်ချစ်စုထွေး  
၆၈ ဆစခ ၅၉၉ မသိမ့်သိမ့်ဦး  
၆၉ ဆတည ၅၅ မောင်ကျော်သူရဝင်း  
၇၀ ဆသက ၇၄၃ မကြည်သာမြတ်နိုး  
၇၁ ဆကတ မကေသွယ်ခိုင်  
၇၂ ဆဒဂ ၁၆၆ မအိမျိုးသန့်ဇင်  
၇၃ ပစ ၁၃၂ မောင်ထွဋ်ရဲခေါင်  
၇၄ ဆဒဆ ၂၀၄ မောင်စည်သူလင်း  
၇၅ ဆတဥ ၁၀၈၄ မောင်ခန့်နိုင်  
၇၆ ဆစခ ၄၂၀ မောင်ထွန်းလင်းအောင်  
၇၇ အသ ၈၅၀ မခင်စန္ဒီကို  
၇၈ ဆမဥ ၅၅၇၇ မောင်ပိုင်ဖြိုးဇင်  
၇၉ ဆတဥ ၅၇၆ မောင်အားမာန်ဦး  
၈၀ ဆမဥ ၈၄ မအိမြတ်ဖြူစင်  
၈၁ ဆကရ ၁၂၆၁ မောင်ထက်နိုင်လင်း  
၈၂ ဆဒတ ၄၆၆၄ မောင်ပြည့်စုံထူး  
၈၃ ဆအစ ၁၄၇ မဖြိုးနဒီ  
၈၄ ဆကရ ၈၄၈ မောင်လှိုင်မင်းဦး  
၈၅ ဆကရ ၁၄ မစုဝတီကျော်  
၈၆ ဆဗထ ၆၀၇ မောင်မိုးဝေယံမောင်  
၈၇ ဆဗဟ ၁၃၇ မောင်ချမ်းငြိမ်းဇော်  
၈၈ ဆလမ ၆၉၀ မောင်ကျော်ဇောဟိန်း  
၈၉ မထ ၂၈၇၇ မရွှန်းလဲ့ဝေ  
၉၀ ဆမဒ ၄၅၂ မဖွေးဟေမာန်အောင်  
၉၁ ရရ ၁၁၀၁ မောင်ထွန်းလင်းဖြိုး  
၉၂ ဆဥ ၁၁၈ မသဲစုစံ  
၉၃ ဆတမ ၆၀၇ စောရဲသီဟကျော်  
၉၄ ဆဒဂ ၂၅၄ မဆုလဲ့နဒီ  
၉၅ ဆကရ ၂၁၃ မဆုလာဒ်ရတနာ  
၉၆ ဆကရ ၁၄၉ မောင်ကောင်းခန့်ညီ  
၉၇ ဆအစ ၅၅၄ မောင်ချမ်းညိမ်းလင်း  
၉၈ ဆကရ ၃၆၀ မောင်ဘုန်းထိုက်လင်း  
၉၉ ဆမဥ ၁၇၆၆ မောင်ဇင်မျိုးချစ်  
၁၀ဝ ဆမက ၈၃၀ မောင်ဇွဲလက်ရုံး  
၁၀၁ ဆဒဂ ၇၃၇ မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်  
၁၀၂ ဆလသ ၆၇ မောင်သီဟလင်း  
၁၀၃ ဆဗထ ၂၂၉ မောင်ခန့်ဇော်ဟိဏ်း  
၁၀၄ ဆဗထ ၇၂ မောင်ဘုန်းသက်နိုင်  
၁၀၅ ဆကရ ၅၉၁ မကြည်ဖြူစင်  
၁၀၆ ဆမဒ ၇၂၂ မောင်ကောင်းခန့်ဇော်  
၁၀၇ အဘ ၂၅၃ မောင်မင်းကိုကိုခန့်  
၁၀၈ ဆဒမ ၉၄၆ မောင်သာလွန်မင်းမောင်  
၁၀၉ ဆကရ ၂၆၀ မောင်ရဲလင်းမြတ်ဘုန်း  
၁၁၀ အသ ၁၇၀၅ မောင်အောင်မြတ်သာ  
၁၁၁ အဟ ၂၇၄ မောင်ဇော်ရဲထက်  
၁၁၂ ဆရက ၁၁၃၀ မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်  
၁၁၃ ဆလမ ၄၅၄ မစုရတနာထွန်း  
၁၁၄ ဆသက ၈၃၇ မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  
၁၁၅ ဆသက ၈၅၉ မောင်ရာဇာဗိုလ်  
၁၁၆ ဆတဥ ၅၃၀ မောင်ရဲဝေလင်း  
၁၁၇ ဆစခ ၁၄၀ မစုယမင်း  
၁၁၈ ဆဗထ ၂၂၇ မောင်အာကာမင်းသန့်  
၁၁၉ ဆတဥ ၃၉၉ မောင်မာလင်ကျော်  
၁၂၀ ဆမတ ၉၃ နော်ဒီဘိုးရာထန်ကျင်း  
၁၂၁ ဆစခ ၁၅၃ မသက်ဆုမွန်  
၁၂၂ မခ ၅၅၇ မောင်ဉာဏ်ဦးသာ  
၁၂၃ ဆမက ၇၅၈ မောင်စိုင်းလောင်ရှဲန်  
၁၂၄ ဆတဥ ၄၄၄ မောင်ကျော်ဇင်ကိုကို  
၁၂၅ ဆဒလ ၁၂၄ မောင်ကျော်ခိုင်စိုး  
၁၂၆ ဆတမ ၉၂၄ မမေမြတ်အောင်  
၁၂၇ ဆတမ ၂၈၂ မောင်နေလင်းထွန်း  
၁၂၈ ဆပလ ၃၉၉ မောင်ဇာနည်ဝင်းထွဋ်  
၁၂၉ ညဒ ၁၉၆၆ မောင်ဝေယံထွန်း  
၁၃၀ ဆစခ ၁၁၅ မရတီဖူးပွင့်  
၁၃၁ ပဘ ၃၄ မောင်ဖုန်းမြင့်ဖြိုး  
၁၃၂ မမ ၁၀ဝ၅ မောင်မိုးမြင့်အောင်  
၁၃၃ ဆဒဂ ၃၅၄ မအိမ့်ကြည်ဖြူမိုး  
၁၃၄ အဟ ၅၁ နော်ဆုသန့်ရှင်း  
၁၃၅ ဆလမ ၄၃၉ စိုင်းဘုန်းမြင့်သူ  
၁၃၆ ဆတဥ မခင်ဇာခိုင်  
၁၃၇ ဆသ ၁၃၈ မောင်သစ္စာကိုကို  
၁၃၈ ဆမ ၅၂၁ မောင်မျိုးမင်းစိုး  
၁၃၉ မလ ၆၉၉ မောင်အုပ်စိုးပိုင်  
         
မှတ်ချက်၊  ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ဆေးစစ်ပြီး 
       ဆေးအောင်မှသာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။