တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - အဏုဇီ၀ဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၆၅ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
စရ ၁၄၃၀ မဇင်မင်းနိုင်  
နဇတ ၁၁၈ မယွန်းရွှေရည်မြင့်  
ဆကရ ၇၀၂ မရွှေပန်းချီမိုး  
ဆဒဂ ၁၆၉ မဆုမေဇွန်  
ဆဒမ ၈၀၆ မဆုဝတီထွန်း  
ဆဒဂ ၁၁၇ မယဉ်နှင်းဖြူစင်  
ဆမဥ ၆၃၁ မမေသူသူကျော်  
ဆဒတ ၉၈၃ မလင်းလက်ရွှေစင်  
ဆမဥ ၁၀၂၀ မအေးမြတ်မွန်  
၁၀ ဆဗဟ ၆၄၂ မမြတ်သဉ္ဇာမိုး  
၁၁ ညလ ၁၁၇၈ မအေးပြည့်စုံ  
၁၂ ဆစခ ၆၀ မဇွန်မြတ်ဆု  
၁၃ ဆဒတ ၅၂၁ မဝင်းချယ်ရီဦး  
၁၄ ဆဗဟ ၄၁၄ မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း  
၁၅ မလ ၁၁၈၇ မနဒီဦး  
၁၆ ဆရက ၃၆၃ မရွှန်းလဲ့ခင်  
၁၇ ဆခ ၄၃ မောင်အောင်ဖုန်းမြင့်  
၁၈ ဆမတ ၉၁ မဂျူးမိုအိမ်  
၁၉ ဒတ ၁၂ မမဉ္ဇူခင်  
၂၀ ဆအစ ၁၃၆ မခင်စန္ဒာထွန်း  
၂၁ ဆစခ ၁၉၅ မရှုမဝ  
၂၂ ညဒ ၁၃၉ မဆူးသဉ္ဇာဗိုလ်  
၂၃ တမ ၃၁၃ မခိုင်ဇာသွယ်  
၂၄ နဥန ၉၃ မမြတ်မဉ္ဇူ  
၂၅ ဆစခ ၅၆၁ မအိမ့်ဂျူးဝင့်  
၂၆ ဆသတ ၇၅၉ မဆုရည်ဝင်း  
၂၇ ဆသဝ ၃၂၁ မောင်ဝေယံဖြိုး  
၂၈ ဆဒဂ ၈၄၇ မောင်သက်ထူးဇော်  
၂၉ ညလ ၂၂၈ မင်းချမ်းတလနွန်  
၃၀ နဥန ၁၈၁ မောင်မြတ်ဇေမင်း  
၃၁ ဆမက ၅၀၉ မချောဝတ်မှုန်  
၃၂ ဆမက ၄၄၂ မခိုင်ဇင်သော်  
၃၃ အသ ၆၄၀ မချောစုလှိုင်  
၃၄ ဆဗဟ ၁၇၇ မောင်သီဟန်ထွဋ်  
၃၅ ဆသဝ ၂၂၁ မလဲ့အိန္ဒြာသော်  
၃၆ အသ ၆၇၅ မထက်ဝတ်ရည်ဝင်း  
၃၇ နဥန ၃၁၈ မဆုဝေဝေအောင်  
၃၈ အဘ ၁၆ မနှင်းဦးခိုင်  
၃၉ ဆအစ ၆၈၀ မဆုပြည့်ပြည့်ပိုင်  
၄၀ ဆဒဆ ၈၅ မခိုင်သဇင်  
၄၁ မလ ၇၁၉ မဆုရတီဖူးပွင့်  
၄၂ ဆဒရ ၃၃၅ မခွန်းဆင့်ဖူးဝေ  
၄၃ ဆဒဂ ၁၆၁ မဆုပွင့်ဇွန်  
၄၄ ဆမဥ ၂၈၁ မမေမြတ်မွန်  
၄၅ ဆသ ၂၀၃ မခိုင်သဉ္ဇာမော်  
၄၆ ဆဗထ ၅၀၁ မချိုစုစုလင်း  
၄၇ ဆဒမ ၁၉၆ မဆုဝေမြင့်မြတ်  
၄၈ ဆဒဂ ၉၅၃ မထက်ဆုဝေ  
၄၉ ဆသယ ၄၆၀ မခက်ဇင်ဝေ  
၅၀ ဆဗဟ ၇၆၉ မဇွန်ပွင့်ဦး  
၅၁ ဆမဥ ၁၀၄၃ မယုဝါဝါလှိုင်  
၅၂ ဆသက ၄၃၆ မဇင်သူသူကျော်  
၅၃ ဆပလ ၅၂၉ မတင့်ဝေသီအောင်  
၅၄ ဆမက ၇၈၂ မရွှေကျော့ခိုင်  
၅၅ ဆသယ ၇၈ မသဇင်ဝင်း  
၅၆ ဆကရ ၁၂၅၂ မောင်စိုးဇေယျာ  
၅၇ တထ ၆၃ မဖြူစင်လင်းမြတ်  
၅၈ ဆအစ ၈၈၅ မောင်မင်းသူကျော်  
၅၉ ဆဂ ၁၂ မခင်သော်တာထက်  
၆၀ ဆကရ ၇၀၈ မအေမီမောင်  
၆၁ ဆစခ ၉၆ မစုရတနာထွန်း  
၆၂ ဆဗဟ ၂၁၄ မောင်သီဟထက်နိုင်  
၆၃ ဆမတ ၁၂ မစုမြတ်ထွေး  
၆၄ ဆကရ ၂၆၇ မရွှေရေးရူပါမိုး  
၆၅ ဆမက ၃၃၉ မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်