တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ရုက္ခဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၁၈ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆသယ ၂၄၇ မောင်ဆက်ထွန်းလင်း  
အမ ၁၂၀ နန့်မူအေး  
ဆသ ၂၇ မပျိုးယမုံဇင်  
ဒစ ၈၄၂ မချောစုလှိုင်  
ဆမဥ ၅၄၀ မောင်ဇော်လင်းထက်  
ဆသက ၉၈၃ မောင်ရဲရင့်ခမ်းအောင်  
ညဒ ၂၄၅ မအိသဉ္ဇာမျိုးဟန်  
ဆတည ၃၁ မစန်းစန်းနွယ်  
အလ ၅၂ မဖြူစင်ရှင်းသန့်  
၁၀ အဘ ၇၄ မောင်မြတ်မင်းပိုင်  
၁၁ ဆလသ ၃၁၉ မမေသဇင်ဦး  
၁၂ ဆကရ ၅၈၈ မသျှားဟေသီစိုး  
၁၃ ဆခ ၂၄ မသော်စင်ထက်  
၁၄ အပရ မအိပိုပိုဇော်  
၁၅ ဆက ၁၅၁ မမေမြတ်မိုးခင်  
၁၆ ညဒ ၃၅၆ မဆုနန္ဒာခင်  
၁၇ ဒင ၄၆ မအေးမြမိုး  
၁၈ ဆမ ၁၀၈ မဇွန်ပွင့်ဖြူ  
၁၉ လမ ၂၉ မလပြည့်ဆုလင်း  
၂၀ ဆကရ ၈၀ မဆုပြည့်စံ  
၂၁ ပခ ၅၄၆ မကြည်စင်လင်းလဲ့ကျော်  
၂၂ ဆဗထ ၄၉၈ မခင်ရတနာလင်းလဲ့  
၂၃ ပန ၇၅ မနှင်းဦးရွှေရည်  
၂၄ ဆဒဂ ၁၉၉ မရွှန်းဇာနည်ထက်  
၂၅ ဆစခ ၇၀ မစုသစ္စာဇင်  
၂၆ ညလ ၇၆၉ မမိုးသင်းခိုင်  
၂၇ အဂ ၃၈ မကြည်ဖြူခင်  
၂၈ ဆဒတ ၉၀ မပွင့်ကေခိုင်  
၂၉ ပခ ၁၅၀၃ မခင်ကြယ်စင်ထွဋ်  
၃၀ ဆဒလ ၅၆ မအိဝတ်မှုံစော  
၃၁ ဆအလ ၁၃၄ မောင်အောင်ဘုန်းမြတ်  
၃၂ ဆမဥ ၅၂၅ မမေသက်ခိုင်  
၃၃ ဆသက ၆၂၃ မစုရတနာခင်  
၃၄ မလ ၉၆၉ မဘုန်းဆုလျှန်  
၃၅ ဆလမ ၁၇၉ မဖူးပွင့်ဝေ  
၃၆ ဆလသ ၁၃၁ မယုဝေခိုင်  
၃၇ ဆဓ မခင်နှင်းစံ  
၃၈ ဆကရ ၃၄ မယမုံအေးကျော်  
၃၉ ဆလမ ၄၁၁ မောင်သူရိန်ထက်  
၄၀ ဆကရ ၁၁၁ မောင်အောင်ပြည့်စုံ  
၄၁ ဆတဥ ၅၂၇ မခန့်မှူးရွှေရည်  
၄၂ အဇ ၁၃ မပီတိမြတ်နိုးဆွေ  
၄၃ ဆအလ ၂၅၃ မနှင်းဦးဝေ  
၄၄ ဆတဥ ၂၈၆ မထက်သီရိဖြိုးကျော်  
၄၅ ဆသတ ၇၀၃ မကေဇင်ဝင်း  
၄၆ အင ၇၂ မသီရိမျိုးဇင်  
၄၇ ဆပလ ၄၉၂ မအိပိုးဖြူ  
၄၈ အရခ ၄၁ မောင်စိုင်းမျိုးလွင်  
၄၉ ဆဒဂ ၃၄၃ မဆုစံရွှေရည်ဗို  
၅၀ ဆမဒ ၁၈ မရတနာခိုင်  
၅၁ မနတ ၉၀၄ မနှင်းဧကရီ  
၅၂ ဆဗဟ ၃၇၄ မချောစန္ဒီလှ  
၅၃ ဆကရ ၆၅၀ မောင်ဟိဏ်းမင်းထွန်း  
၅၄ ဆသ ၂၃၀ မသဉ္ဇာလွင်  
၅၅ ဆလ ၉၄ မဝိုင်းချစ်ချစ်လှိုင်  
၅၆ ဆသက ၃၀၈ မလဲ့လဲ့ထွေး  
၅၇ ပခ ၇၀၉ မသွယ်ဇင်အောင်  
၅၈ ဆမဒ ၂၀ မခင်ခန့်ခန့်ချော  
၅၉ ဆမဒ ၄၂၇ မောင်လူမော်သစ်  
၆၀ ဆအလ ၂၈၀ မောင်ထက်အောင်ခိုင်  
၆၁ ဒစ ၁၄၈ မတင်တင်မိုး  
၆၂ ဆအစ ၁၂၃၉ မောင်အောင်ပြည့်စုံဟိန်း  
၆၃ ဆမန ၁၂၄ မောင်ဇင်သူရိန်အောင်  
၆၄ ဆမဥ ၁၈၁ မဝင်းဝင်းထွန်း  
၆၅ ဆဒဂ ၁၁ မဆုမြတ်ပြည့်ကျော်  
၆၆ ဆအစ ၇၁၀ မကြည်နူးဝေ  
၆၇ ဆဗထ ၄၆၅ မအေးချမ်းမိုး  
၆၈ ဆလသ ၂၈၀ မလင်းလက်ဝေ  
၆၉ ဆသက ၄၄၄ မဝင်းပပကျော်  
၇၀ ဆလတ ၃၂၁ မနှင်းဧပရယ်လွင်  
၇၁ ဆသယ ၁၀၈၆ မပို့ပို့ကျော်  
၇၂ ဆပသ ၇၂၁ မအိဖြူထွန်း  
၇၃ ဆသတ ၄၁၅ မပို့ပို့အောင်  
၇၄ ဆအစ ၃၀၁ မဆုပြည့်ဝန်း  
၇၅ ဆဒတ ၈၇၃ မဆုပြည့်ခိုင်  
၇၆ ဆလတ ၁၃၈ မကျော်မေလဲ့ဝင်း  
၇၇ ဆလမ ၁၁၃ မစန္ဒာဖြိုး  
၇၈ နဥန ၂၁၀ မထက်မြက်မွှေး  
၇၉ ဆထက ၁၄၀ မမေမြတ်မိုး  
၈၀ ဆဒတ ၈၈၀ မောင်သော်မင်းစံ  
၈၁ ဆတဥ ၄၄၉ မဆုမြတ်နိုးကျော်  
၈၂ ဆသတ ၆၂၁ မောင်နေမင်းထွန်း  
၈၃ နဇမ ၁၆၆ မပိုးငုံဖူး  
၈၄ ဆတမ ၁၁၇ မစုနန္ဒာဟန်  
၈၅ ဆပလ ၆၂၃ မလှယမင်းအေး  
၈၆ ဆတည ၁၀၉ မစုဝေနှင်း  
၈၇ ဆမဥ ၉၂ မသက်ထားဆု  
၈၈ ဆလတ ၂၆၉ မဆုချယ်ရီမင်း  
၈၉ ဆသဝ ၂၄၇ မအိသဲဖြူအောင်  
၉၀ ပဠ ၂၄ မပွင့်ဖြူဇင်  
၉၁ ဆရက ၃၁၈ မဖြိုးသဉ္ဇာဟန်  
၉၂ ဆလမ ၃၅၄ မအောင်စုမေ  
၉၃ ဆဗဟ ၇၆၂ မရွှေဇင်ဦး  
၉၄ ဆဒမ ၉၆၉ မောင်ကျော်ဇောလင်း  
၉၅ ဆဒဂ ၇၉၂ မောင်ဟိန်းထက်နိုင်ဇော်  
၉၆ ဒဖ မအိရွှေဇင်ဖြိုး  
၉၇ မလ ၉၃၅ မဖူးအိလင်း  
၉၈ ဆလသ ၁၈၉ မစိုးဝတ်ရည်ထွန်း  
၉၉ ဆဓ ၂၄ မအေးချစ်ပို  
၁၀ဝ မပဂ ၈၀ မအိသရဖူဇော်  
၁၀၁ အခ ၂၇ မအေးဆုရည်မောင်  
၁၀၂ အအ ၂၃ မဝင့်ရွှေရည်မြတ်  
၁၀၃ ဆပလ ၂၁၄ မခင်သစ္စာခိုင်  
၁၀၄ ဆသယ ၁၂၀၇ မဆုရည်နန္ဒာ  
၁၀၅ ဆမက ၆၈၂ မရွှန်းလဲ့ရာဇာ  
၁၀၆ ဆမဒ ၆၁၉ မနှင်းယုယ  
၁၀၇ ဆမဥ ၁၂၉ မသဇင်  
၁၀၈ ဆလမ ၄၂၉ မောင်အာကာမင်း  
၁၀၉ ညလ ၅၄၁ မနှင်းယမုံဦး  
၁၁၀ ဆဒမ ၁၂၄၅ မမင်းစန္ဒာနိုင်  
၁၁၁ ဆအလ ၄၇ မောင်ရှိုင်းအောင်ခန့်  
၁၁၂ ဆတဥ ၄၁၆ မဇမ္ဗူထွဋ်  
၁၁၃ ညလ ၂၅၂ မောင်ကောင်းဆက်မင်း  
၁၁၄ ဆရက ၂၆၉ မယွန်းဆုလွင်  
၁၁၅ ဆဗဟ ၁၉ မောင်ဟန်ရှန်းမုန်  
၁၁၆ ဆကရ ၃၇၃ မမြနှင်းဆီခင်လတ်  
၁၁၇ ဒတ ၆၇ မဆုမြတ်ရတနာ  
၁၁၈ ဆအလ နော်နန္ဒာထက်ထက်