တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ငါးလုပ်ငန်း    
        ဦးရေ ( ၄၇ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၅၁၁ မဆုလင်းလက်  
ဖင ၂၉ မငွေစင်ထက်  
ဆအ ၉၁ မအုအုလှိုင်  
ဆကရ ၈၈ မဖူးပြည့်ဝင်းစံ  
ဆတဥ ၁၀၃ မကျော့ရှင်းထက်  
ပစ ၁၄၈ မောင်ခိုင်မြဲဓန  
ဆမဥ ၇၂၁ မဝင်းသော်တာ  
ဆကရ ၈၇၇ မရွှေစံပယ်ဖူး  
ဖလ ၈၇ မောင်ရန်နိုင်လင်း  
၁၀ ဆလတ ၁၄၉ မရတီဖူးပွင့်အောင်  
၁၁ ပစ ၁၇၇ မဆည်းဆာမိုးမြင့်အောင်  
၁၂ ဆအ ၂၉ မခင်ခန့်ခန့်ငြိမ်း  
၁၃ ဆဒမ ၆၆၅ မောင်သက်လွင်မိုး  
၁၄ ဆသယ ၆၀၅ မရွှန်းလင်းလက်ခင်  
၁၅ ဆကရ ၇၉၅ မထက်ဖြူစင်ဝင်း  
၁၆ ဆဒမ ၄၈၁ မောင်ကောင်းဆက်သော်  
၁၇ ဆစခ မောင်ခန့်စည်သူနိုင်  
၁၈ ဆဒမ ၅၄၇ မသက်နှင်းစံ  
၁၉ ဆသက ၇၉၅ မောင်ကောင်းမြတ်သူ  
၂၀ ဆလသ ၂၀ဝ မဆုဝေနှင်း  
၂၁ ဆလတ ၂၂၃ မောင်ကောင်းဆက်ထွန်း  
၂၂ မလ ၃၆၇ မရွှန်းလက်ခင်  
၂၃ စဇ ၁၁၉၆ မောင်အောင်မြတ်မင်း  
၂၄ ဆကရ ၆၃၃ မဇာခြည်ထူးတင့်  
၂၅ နဇတ ၉၂ မောင်စွမ်းပြည့်  
၂၆ ဆပသ ၈၉၁ မလဲ့လဲ့ဝင်း  
၂၇ နပမ ၁၆၆ မောင်သူရစစ  
၂၈ ညတ မအေးထက်ထက်ကျော်  
၂၉ ဆလမ ၅၆ မောင်ဇော်ပိုင်စိုး  
၃၀ ဆအစ ၆၁၃ မောင်ခန့်ကိုကိုအောင်  
၃၁ ညလ ၉၈၂ မောင်စွမ်းဆောင်နိုင်  
၃၂ ဆလသ ၂၉၁ မလပြည့်ဝင်း  
၃၃ ပစ ၁၂၉ မယွန်းမြတ်ခင်ခင်  
၃၄ ဆဗဟ ၄၃၂ မခိုင်စုသွင်  
၃၅ ပမ ၄၁ မကြယ်စင်သွေး  
၃၆ အင ၁၁၆ မမေဆုပိုင်  
၃၇ ဆတဥ ၅၂၂ မဝင့်နဒီကြေးမုံ  
၃၈ ဆကရ ၉၂ မောင်လှထက်စိုး  
၃၉ ဆတမ ၄၁၁ မနီနီနိုင်  
၄၀ ဆမဥ ၁၀၅၈ မဆုရွှေရည်ဝင်း  
၄၁ ဆတဥ ၄၃၀ မအေးမြတ်နိုးဝေ  
၄၂ ဆကရ ၅၉၂ မခင်ဖြူစင်  
၄၃ ပစ ၁၇၆ မောင်လွင်မိုးအောင်  
၄၄ မလ ၁၁၁၄ မောင်ခန့်ဇွဲဟိန်း  
၄၅ ဖမ ၁၃၄၄ မအိမ့်မှူးခင်  
၄၆ ဆဒမ ၆၈၃ မစောသန္တာလှိုင်  
၄၇ ဆသယ ၁၂၇ မရတနာကျော်