တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - သတ္တဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၃၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆတဥ ၄၉၃ မမေသက်မြတ်နိုး  
အဘ ၇၂ မဆုသီရိဇော်  
ဆဗထ ၁၆၉ မမေသူစိုး  
ဆပသ ၇၉၀ မမိုးဝဿန်  
မရမ ၁၃၅၅ မဂျာဆိုင်းရွယ်  
ဆသယ ၂၀ဝ မဆုလဲ့နန္ဒာ  
ဆကရ ၅၉၄ မပန်းမြတ်ဖြူစင်  
ဆသဝ ၈၆ မဆုပြည့်ထွန်း  
ဆအစ ၁၆၁ နော်မြမှူးနိုင်  
၁၀ ဆဂ ၃၃ မသင်းသင်းလွင်  
၁၁ ပတ ၂၉ မနွေးနွေးလှိုင်  
၁၂ အကက ၁၄ မောင်ဇွဲကိုကိုဖြိုး  
၁၃ ဆလတ ၁၂၁ မမေမြတ်မွန်  
၁၄ ဆမန ၉၉ မခင်ပြည့်စုံဝင်း  
၁၅ ညင ၂၅ မထက်ထက်လှိုင်  
၁၆ ဆဒဂ ၅၃၉ မဆုဆုရဝေ  
၁၇ ဆသဝ ၈၇ မသဲပိုပိုထွန်း  
၁၈ မမ ၅၃၀ မောင်စိုင်းထွန်းဦးဆာ  
၁၉ ဆရက ၃၆၆ မောင်မင်းထက်ခန့်  
၂၀ ဆလမ ၁၄၂ မထက်ဝါဝါရှိန်  
၂၁ ဆဒတ ၄၉၀ မဇာညီနွယ်ဝင်း  
၂၂ အဇရ မအင်ကြင်းမေ  
၂၃ ဆဗထ ၅၁၄ မထက်အိလင်း  
၂၄ ဆမက ၂၈၉ မောင်စိုးလွင်ထွန်း  
၂၅ ဆခ ၃၀ မဆုရည်နန္ဒာ  
၂၆ ဆသက ၇၅၈ မောင်အောင်ကိုဖြိုး  
၂၇ ဆအလ ၂၁၀ မခင်ဝတီဇော်  
၂၈ ဆတမ ၂၅၀ မအိဖြူဖြူခန့်  
၂၉ အသ ၂၄၇ မယွန်းဝတီလွင်  
၃၀ ဆကရ ၅၃၄ မောင်ထွဋ်ခေါင်ကျော်  
၃၁ ဆကရ ၇၆၂ မဖူးပြည့်ရူပါလင်း  
၃၂ ညလ ၉၃၁ မနွေးရတနာလှိုင်  
၃၃ ပဖတ ၁၂ မဆုမြတ်ဆင့်  
၃၄ အလ ၅၇ မသဉ္ဇာအောင်  
၃၅ စဏ ၁၂၂ မမေမီမီထွန်း  
၃၆ ဆမဥ ၂၄၉ မယုယုမော်  
၃၇ ဆမက ၇၄၈ မောင်ပြည့်ညီညီမောင်  
၃၈ ဆမဒ ၁၉၇ မသဉ္ဇာကျော်  
၃၉ ဆအစ ၄၀၂ မမင်းဇာခြည်ခိုင်  
၄၀ ပစ ၁၆၆ မနှင်းအိလှိုင်  
၄၁ ဆကရ ၁၂၂၇ မဗန်ထလှေးပါရ်  
၄၂ ဆဒမ ၃၃၅ မောင်နိုင်နိုင်ထွန်း  
၄၃ ပမ ၅၃ မရွှေစင်ဦး  
၄၄ ဆကရ ၄၅၅ မဖူးမျက်သွယ်  
၄၅ ဆသက ၅၈၀ မခင်နန္ဒာဝင်း  
၄၆ ဆတဥ ၂၃၈ မောင်ဝေယံဖြိုး  
၄၇ ဆပလ ၅၁၀ မဟန်စုလှိုင်  
၄၈ မလ ၇၇၄ မောင်ဘုန်းမိုး  
၄၉ ဆကရ ၆၃ မောင်မြတ်ပိုင်အေးချို  
၅၀ ဆဒတ ၄၈၈ မခိုင်ဇင်ဝင်း  
၅၁ ဆဒမ ၁၄၁၄ မောင်ရဲသွေး  
၅၂ ဆတ ၉၄ မဝန်းပြည့်ပိုင်  
၅၃ ဆဗထ ၃၀၁ မဆုယမင်းမြတ်  
၅၄ ဆမဥ ၁၃၉၀ စိုင်းဝဏ္ဏဟန်စစ်  
၅၅ ဆမက ၅၁၈ မစုစုစံ  
၅၆ ဆပသ ၃၄၄ မောင်ရဲလွင်  
၅၇ တမ ၄၉ မဇင်မာနွယ်  
၅၈ ပတ ၁၆၄ မဆုကဗျာလှိုင်  
၅၉ ပည ၆၈ မောင်ရန်နိုင်လင်း  
၆၀ ဆမ ၇၄၄ မဇင်ပွင့်ဖြူ  
၆၁ ဆပဇ ၉၉ မမြတ်အိမ်လွင်  
၆၂ ဆမဥ ၁၁၇၆ မောင်ဟိန်းထက်ဇော်  
၆၃ ဆမဒ ၅၁၄ မပိုးညိမ်းစံ  
၆၄ ညဒ ၄၀၇ မယွန်းယွန်းရတီမင်းဦး  
၆၅ ဆလသ ၂၆၁ မရှင်းဝတီလွင်  
၆၆ ဆခတ မသီရိမေကျော်  
၆၇ ဆဗဟ ၅၄၉ မအိန္ဒြေခင်  
၆၈ ဆဒတ ၄၇၆ မထက်ထက်လင်း  
၆၉ ဆမတ ၁၀၁ မဆုလဲ့လဲ့နိုင်  
၇၀ ဆကရ ၃၅၀ မခိုင်ဆုလင်း  
၇၁ ဆဒတ ၇၀၇ မသက်နှင်းဆု  
၇၂ ဆဘ ၁၈၈ မယွန်းနဒီအောင်  
၇၃ ဆဗထ ၄၀၆ မငွေနှင်းအိဇော်  
၇၄ ဆဗထ ၃၈၀ မမေသဇင်ခိုင်  
၇၅ ဆဓ ၇၅ မမေမြတ်စု  
၇၆ ဆဒမ ၂၅၈ မမြစုခင်  
၇၇ ဆကရ ၇၄၂ မသီရိရွှေရည်  
၇၈ ဆအစ ၄၈၆ မသွက်လက်နဒီ  
၇၉ ဆအစ ၇၈၁ မဖူးပွင့်သော်  
၈၀ ဆဗဟ ၇၁၄ မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ  
၈၁ ဆကရ ၂၀၉ မစောယုနန္ဒီ  
၈၂ ဆဗဟ ၅၃၉ မောင်ရဲထက်ကျော်  
၈၃ ဆကရ ၆၈၀ မဝင်းလာဘ်ကြည်ဖြူ  
၈၄ ညလ ၂၀၄ စောဟိန်းနန္ဒထူး  
၈၅ ဆဓ ၁၀၈ မယွန်းရွှေလွှာ  
၈၆ ဆမဒ ၂၇၅ မသက်ထားဆွေဇင်  
၈၇ ဆတဥ ၃၁၅ မခင်မြတ်နိုး  
၈၈ မလ ၇၆၅ မဖြူမီမီဗိုလ်  
၈၉ ဆသက ၂၇၉ မနှင်းအိလှိုင်  
၉၀ ဆသယ ၁၆၇ မမိုးအိရွှေစည်  
၉၁ ဆဗဟ ၇၀ မယုယုခိုင်  
၉၂ ဆပလ ၅၁၂ မဆုရည်သိန်းလှိုင်  
၉၃ အဟ ၁၀၄ မသင်းရွှေစင်  
၉၄ ဆတမ ၄၅၈ မောင်ကောင်းဇင်ခန့်  
၉၅ ဆတမ ၃၇၃ မောင်ရဲမင်းအောင်  
၉၆ ညဒ ၉၉ မဖြိုးမြင့်မြတ်ထွန်း  
၉၇ ဆလမ ၁၁၀ မနှင်းပွင့်ဖြူ  
၉၈ ဆမဥ ၃၂၁ မသူဇာလင်း  
၉၉ ဖမ ၁၁၉၄ မနန္ဒာဝတ်ရည်  
၁၀ဝ ဆမဥ ၂၃၄၃ မငြိမ်းအေးသော်  
၁၀၁ ဆမက ၇၂၈ မသိမ့်သိမ့်ဇွန်  
၁၀၂ ဆကရ ၃၆၉ မစိမ်းမြရည်လင်း  
၁၀၃ ဆစခ ၂၉ မဆုမြတ်မင်းခင်  
၁၀၄ ဆလတ ၂၂၇ မချစ်ရွှေစင်မင်းထွန်း  
၁၀၅ ပအမ ၁၉ မနေခြည်မြင့်  
၁၀၆ တထ ၂၁၆ မအဉ္ဇလီမျိုး  
၁၀၇ ဆသက ၁၅၂ မနန္ဒီလင်းလက်  
၁၀၈ ဆရ ၂၄၇ မမြတ်သဇင်ကျော်  
၁၀၉ ဆတ ၈၄ မဆုဝင့်ဖြူစင်  
၁၁၀ ဆကရ ၉၈၄ မောင်ရဲမင်းခန့်  
၁၁၁ ဆဒဂ ၂၉၉ မဘုန်းသီရိပိုင်  
၁၁၂ ဆမဒ ၂၄၈ မောင်ဟိန်းထက်စိုး  
၁၁၃ ဆဒဂ ၂၈၈ မသက်ယုနွယ်  
၁၁၄ ဆဒတ ၇၉၅ မောင်ခန့်ထူးလင်း  
၁၁၅ ဆမတ ၁၃ မဆုရတနာ  
၁၁၆ ဆဗဟ ၆၀ဝ မောင်ကောင်းသန့်ထူး  
၁၁၇ ဆလမ ၁၂၁ မချိုချိုမာ  
၁၁၈ ဆတဥ ၅၃၁ မရတီလင်းလက်  
၁၁၉ ဆခ ၇၄ မသဇင်ဟံ  
၁၂၀ ဆမဥ ၁၂၇၃ မနန်းရွှေစင်ဝင်း  
၁၂၁ ဆဘ ၁၇၂ မခင်စုစုနိုင်  
၁၂၂ ဆက ၁၃၉ နန့်မေမြတ်သိင်္ဂီ  
၁၂၃ အဏ ၃၆ မမေမြတ်နိုးဦး  
၁၂၄ ဆပလ ၂၄၀ မောင်ဉာဏ်ထူး  
၁၂၅ ဆအစ ၁၁ မသက်ထားကျော်  
၁၂၆ ဆပတ ၁၃ မမေဖူးဝေ  
၁၂၇ ဆသယ ၈၇၇ မောင်အောင်ပွင့်  
၁၂၈ ဆသတ ၅၀ဝ မဆုမြတ်သီရိလွင်  
၁၂၉ ဆဥ ၉၆ မသီတာဆွေဇင်  
၁၃၀ ဆမဥ ၈၀၁ မကြယ်စင်ဝင်းဗိုလ်