တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - သင်္ချာ    
        ဦးရေ ( ၁၃၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆသ ၆၂ မဇူးဇူးမေ  
ရအပ ၈၉၇ နန်းရွှေရည်ဝင်း  
ဆတဥ ၂၀၈ မခိုင်ဆုသွယ်  
ဆမဥ ၇၅ မဟန်နွယ်စိုး  
ဆသက ၁၀၁ မမိုးပွင့်ဖြူ  
ဆမ ၁၆၆ မဝင်းသန္တာလွင်  
ညလ ၃၇၁ မောင်ရန်ကျော်  
အက ၂၇၅ မောင်မင်းကိုဇင်  
ဆကရ ၂၉ မယွန်းဝတ်ရည်ကျော်  
၁၀ ဆကရ ၈၂၀ မောင်ကျော်စိုးဟန်  
၁၁ ဆအစ ၇၄၂ မကေသရီစိုး  
၁၂ ဆလမ ၂၉၉ မထွန်းစုစုလင်း  
၁၃ မနတ ၆၇၁ မနှင်းယုဝတီ  
၁၄ လဂ ၅၉ စောနိုင်ဝင်းအောင်  
၁၅ ဆအစ ၁၀ မအေးသီတာကျော်  
၁၆ ဆကရ ၁၉၉ မောင်ဇေယျာထွန်း  
၁၇ ဆအလ ၁၆၈ မရွှေရည်ဝင်း  
၁၈ အဖ ၁၁၈၁ မယုနန္ဒာ  
၁၉ စရ ၈၃၁ မချစ်မြတ်နိုး  
၂၀ ဒတ ၂၅ မသက်နှင်းစု  
၂၁ ဆသတ ၅၂၈ မအေးမြတ်ကေခိုင်  
၂၂ ဆကရ ၁၂၈၈ မောင်လရောင်ဝင်း  
၂၃ ဆဗဟ ၅၆၃ မောင်ကောင်းထက်စံ  
၂၄ ဆသက ၁၂၀ မစမ်းယုမေ  
၂၅ ညလ ၈၀၉ မအိန္ဒြေရွှန်းပြည့်  
၂၆ ပင ၃၆၅ မောင်ဇေယျာထွန်း  
၂၇ ဆဒဂ ၃၈၂ မောင်ဇင်ဦးမောင်  
၂၈ ဆမ မောင်ရဲရင့်ကျော်  
၂၉ ဆလမ ၂၅၆ မမြင့်သိင်္ဂီချို  
၃၀ ဆမဥ ၁၂၆၇ မနှင်းအိန္ဒြာလှိုင်  
၃၁ ဆကရ ၅၅၁ မမေသဲစွဲခင်  
၃၂ ဖဓ ၅၁ မဝေမာဌေး  
၃၃ ဆကရ ၁၁၈၀ မောင်အောင်ထင်စိုး  
၃၄ မက ၁၇၅၄ မကြူကြူဆွေဝင်း  
၃၅ ဒတ ၂၈ မမိုးသွယ်သွယ်စိုး  
၃၆ ဆအစ ၇၆၁ မအေးမြင့်မြတ်မိုး  
၃၇ ဆမဒ ၃၅၈ မောင်ချစ်ကိုကိုမြင့်  
၃၈ ပအမ ၈၆ မောင်ညီညီလွင်  
၃၉ ဆလတ ၃၅၅ မောင်သီဟမင်းသန့်  
၄၀ ဆဒဂ ၄၀၉ မောင်ကောင်းထက်မြတ်  
၄၁ ဖမ ၂၉၁ မလွင်မီမီအောင်  
၄၂ ဆဒလ ၁၅၀၉ မရွှေရည်ဝတ်မှုံ  
၄၃ အတခ ၁၁၃ မောင်ရှိုင်းဝေယံဇော်  
၄၄ ဖဓ ၆၅ မဂျူးဂျူးထွန်း  
၄၅ ဆဒဂ ၄၀၅ မောင်အောင်ကောင်းမြတ်  
၄၆ ဆမက ၇၀၉ မောင်ထက်အောင်ကျော်  
၄၇ ဆဗဟ ၃၄ မောင်ဇင်ကို  
၄၈ အဇ မောင်ရဲလင်းကို  
၄၉ မမ ၄၇၈၁ မောင်မျိုးထွယ်အောင်  
၅၀ ဆဒဂ ၂၀၆ မောင်ကျော်ဝင်းထက်  
၅၁ ဆဗဟ ၇၀၄ မောင်ထွန်းဦးလှိုင်  
၅၂ ဆသယ ၉၈၄ မောင်ကောင်းဆက်လင်း  
၅၃ ဆမက ၇၃၀ မောင်ညီရဲထွဋ်  
၅၄ ဆပလ ၄၁ မောင်လရောင်ထွန်း  
၅၅ ဆကရ ၈၀၆ မမေချမ်းညိမ်းသာ  
၅၆ ပခ ၅၈၉ မယွန်းပိုင်ထက်  
၅၇ မလ ၆၀၇ မောင်ရိုလ်နယ်လ်ထန်  
၅၈ ဆသက ၆၂ မောင်စိုးမင်းထက်  
၅၉ ပန ၁၈ မယွန်းလဲ့မို့မို့  
၆၀ ဒတ ၇၂၇ မောင်ထူးအောင်ဝေ  
၆၁ ဆစခ ၁၂၆ မလင်းလက်ဖြူ  
၆၂ ဆပလ ၄၈၉ မအိကြာဖြူ  
၆၃ ဆအ ၅၅၃ မယုနန္ဒာအောင်  
၆၄ ဆမဥ ၃၄၀ မယဉ်ဝေလင်း  
၆၅ ဆလတ ၈၁ မဥခင်  
၆၆ ဆဒရ ၇၁ မောင်လာဘ်မိုးကို  
၆၇ ဖမ ၁၂၃၀ မခိုင်ဇင်သိန်း  
၆၈ ဆမတ ၃၀ မရွှန်းလက်ရည်ကျော်  
၆၉ ဆကရ ၁၁၇၈ မစုလဲ့ဖြူစင်စိုး  
၇၀ ဆတည ၉၇ မမေဇော်  
၇၁ မရမ ၁၁၁၆ မောင်ဇော်အောင်ထူး  
၇၂ ညလ ၈၂၇ မမေမိုးကဗျာ  
၇၃ ညလ ၇၈၉ မဝတ်ရည်ထက်  
၇၄ ပလ ၄၈ မဖူးပွင့်ရတနာ  
၇၅ ဆတမ ၅၆၄ မရွှေရည်ဖြိုးပြည့်  
၇၆ ဆဒမ ၈၇၈ မဆုဖြူစင်  
၇၇ ဆကရ ၂၀၄၈ မောင်ရန်ပိုင်ဦး  
၇၈ မလ ၁၀၇၁ မကြည်စင်သန့်  
၇၉ ဆပလ ၂၄၉ မဖြိုးနေခြည်ထွဋ်  
၈၀ ဆဒဂ ၄၀၈ မကေဇင်မြတ်  
၈၁ ဆတမ ၄၀၂ မဆုရည်ထက်  
၈၂ ဆမက ၆၁၂ မောင်ပြည့်စုံဖြိုး  
၈၃ ဆသ ၁၉၆၀ မောင်ထွန်းထွန်းလင်း  
၈၄ ပစ ၅၈ မခိုင်သူဇာဖြိုး  
၈၅ ဆအစ ၅၀၇ မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး  
၈၆ ဆကရ ၁၁၇၂ မအိမ့်ချစ်စုစံ  
၈၇ ဆဂ ၅၃၂ မောင်မင်းသူရ  
၈၈ ဆမဥ ၈၄၁ မလမင်းသီရိ  
၈၉ ညလ ၃၈၀ မောင်မင်းခန့်  
၉၀ ဆမဥ ၁၂၇၂ မတွယ်တာဦးဝေ  
၉၁ ပင ၂၆၆၆ မောင်စိုးပြည့်လှိုင်  
၉၂ အန ၃၈ မအိမ့်ယုယနိုင်  
၉၃ တဘ မမြတ်ပန်းအိဇော်  
၉၄ ဆလမ ၂၅၁ မစုနန္ဒာကျော်  
၉၅ ဆကရ ၁၂၇၂ မထူးအိန္ဒြေလှိုင်  
၉၆ လဘ ၆၅ စောဦးလင်း  
၉၇ အမ ၂၂၀၄ မငွေနှင်းလဲ့  
၉၈ ဆလတ ၁၁၇ မယဉ်ယဉ်မျိုး  
၉၉ ဆလတ ၂၀၁ စိုင်းလှိုင်းဇင်  
၁၀ဝ အဟ ၁၄၆၉ မဟေမာထွန်း  
၁၀၁ ဆမက ၈၆၆ မအိဖြူစင်ဦး  
၁၀၂ ဆပသ ၈၉၄ မောင်ကောင်းစည်သူ  
၁၀၃ ညဒ ၄၂ မခြူးခြူးငယ်  
၁၀၄ ဆသက ၅၅ မောင်ရဲရင့်ညီ  
၁၀၅ မမ ၅၅၂ မယိင်းဝတ်ရည်ဇော်  
၁၀၆ ဆကရ ၄၃၈ မောင်ခန့်ညားသင်  
၁၀၇ ဆတဥ ၅၄ မောင်ကောင်းနိုင်လင်း  
၁၀၈ ဆမဒ ၁၂၆ မဆုမြတ်ဒါလီ  
၁၀၉ ဆမဥ ၄၀ဝ မနှင်းသဇင်ဝင်း  
၁၁၀ ဆဃ ၂၇ မဝင်းယမုံဖူး  
၁၁၁ အမ ၁၇၉ မောင်လွှမ်းမိုးအောင်  
၁၁၂ ညစ ၃၉၁ မနန္ဒာဦး  
၁၁၃ ဆဓ ၈၆ မောင်ဇော်ဝဏ္ဏထွန်း  
၁၁၄ ဆဗဟ ၇၁၂ မရွှန်းလဲ့ဝေ  
၁၁၅ ဆမဥ ၅၉၉ မချောစုစုအောင်  
၁၁၆ အတ ၁၉ မောင်စွမ်းလပြည့်  
၁၁၇ ဆမဥ ၁၀၃၈ မခင်စန္ဒာလွင်  
၁၁၈ ဆကရ ၃၄၉ မောင်ကောင်းဆက်လင်း  
၁၁၉ ဆသက ၈၄ မောင်စောရန်နိုင်  
၁၂၀ ဆလတ ၁၇၇ မောင်သီဟမင်းခန့်  
၁၂၁ ဒတ ၁၃၆ မခင်နှင်းဝေ  
၁၂၂ ဆရက ၁၀၃ မောင်ပိုင်သက်ကို  
၁၂၃ ညဒ ၅၉ မအိဖြူစင်  
၁၂၄ ဆရက ၂၈၈ မသဲဆုဝင်း  
၁၂၅ ဆကရ ၇၁၃ မောင်အေးကျော်မြင့်  
၁၂၆ ဆဒတ ၇၃၀ မစုပိုပိုထွဋ်  
၁၂၇ ရရ ၁၁၄၁ မနော်ဟေဂဲဒွန်း  
၁၂၈ မနတ ၁၂၅၀ မောင်ထက်ပိုင်လင်း  
၁၂၉ ဆဒဂ ၂၅၂ မလင်းစန္ဒာထွန်း  
၁၃၀ ဆအလ ၁၁၆ မစန္ဒာမေ