တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ရူပဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၁၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဗဟ ၄၃၀ မောင်ဂါမဏိသွေး  
ဆဗဟ ၄၄၅ မောင်မြင့်မြတ်အောင်  
ဆစခ ၁၅၅ မနံ့သာလဲ့မွန်  
ဆဗဟ ၃၃၆ မောင်စွမ်းပြည့်လင်း  
ဆဒဂ ၂၉၆ မရွှန်းမြတ်သက်ပိုင်  
ဆဗထ ၅၈၅ မောင်ရဲဝင့်ဆွေ  
ဆမဥ ၁၀၅၁ မဇာဇာဝင်း  
ဆဗဟ ၈၆၅ မောင်ဇွဲပြည့်ဖြိုး  
ဆကရ ၄၄၀ မဖြူစင်သန့်  
၁၀ ပစ ၁၈၁ မောင်ဟိန်းထက်ဦး  
၁၁ ဆသက ၉၄၀ မောင်စည်သူလင်းထွဋ်  
၁၂ ဆကရ ၈၄၃ မပုလဲမိုးဥ  
၁၃ မနတ ၇၇၅ မောင်မြင့်မြတ်ပိုင်  
၁၄ ဆတဥ ၉၄၉ မစန္ဒာထွန်း  
၁၅ ညလ ၁၀၈၆ မချောမဒီနိုင်  
၁၆ ဆဒမ ၃၄၇ မဆုလဲ့ရည်နိုင်  
၁၇ ဆက ၂၁၀ မခင်ယမင်းသန့်  
၁၈ ဆကရ ၇၆၇ မောင်ဂျေခွန်ဂျာလတ်  
၁၉ မနတ ၁၀၉၉ မောင်ကျော်စွာဟိန်း  
၂၀ ဆဒလ ၁၄၅၈ မဆူးသဇင်ထွန်း  
၂၁ အည ၂၉၉ မောင်လပြည့်မောင်  
၂၂ အက ၃၂၀ မစိုးယုယုနှင်း  
၂၃ ဆဒဂ ၄၃၁ မောင်ရဲရင့်ဝေယံ  
၂၄ ဆကရ ၁၈၇ မောင်စွမ်းရည်ထွဋ်  
၂၅ ဒစ ၂၄၂ မအိန္ဒြာစိုး  
၂၆ ဆဒဂ ၆၂၁ မယုသီရိအောင်  
၂၇ အဒ ၃၃ မောင်ထွန်းဝေလင်း  
၂၈ ရက ၅၅၀ နန်းရွှေရည်ဖူး  
၂၉ ပင ၄၉၄ မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း  
၃၀ ဆဗဟ ၂၈၃ မအိသဉ္ဇာမျိုး  
၃၁ ဆတဥ ၃၂၆ မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး  
၃၂ ဆစခ ၉၉ မစောယုနန္ဒာ  
၃၃ ရမ ၉၀ မထက်ပွင့်ဝေ  
၃၄ ညလ ၁၇၄ မောင်ထူးခန့်  
၃၅ ဆစခ ၁၃၉ မဆုရည်မိုး  
၃၆ ပခတ မောင်သက်ပိုင်စိုး  
၃၇ ဆမက ၁၆၆ မောင်ခန့်အာကာ  
၃၈ ဆတည ၂၉၅ မဧကရီမြတ်မင်း  
၃၉ ဆလသ ၁၆ မောင်ပြည့်စုံ  
၄၀ ပခ ၅၈၄ မဖြိုးကေသရီဌေး  
၄၁ ညလ ၈၆၉ မမေသဇင်ဦး  
၄၂ ပမ မမြတ်ဆုခိုင်  
၄၃ ဆသယ ၁၀၂၁ မစုသန္တာဦး  
၄၄ မထ ၆၂၇ မစိုပြေမှူး  
၄၅ ပလ ၅၃ မဆွေလင်းလက်နှင်း  
၄၆ ဆဒလ ၁၂၀၄ မယုကေခိုင်ဖြိုး  
၄၇ ဆရဒ မခင်မြတ်မွန်  
၄၈ ဆသ ၆၅၅ မခိုင်သဇင်လွင်  
၄၉ ဆဒဂ ၂၂၇ မအိန္ဒြေထွန်း  
၅၀ ပစ ၁၅၉ မောင်စည်သူမင်းလူ  
၅၁ ဆလမ ၄၂၅ မောင်သော်ဇင်ဖြိုး  
၅၂ ဆဒဆ ၂၅၈ မောင်ဇွန်သူရိန်လင်းဇော်  
၅၃ ညဒ ၃၈၈ မယမင်းသူ  
၅၄ ပဝ ၂၄ မဟန်နီမိုးမြင့်  
၅၅ မနတ ၂၇၇၃ မောင်ဖြိုးသက်ကျော်  
၅၆ ဒလ မထူးကြည်စင်ဝေ  
၅၇ ဆဒဂ ၁၇၂ မသုရွှမ်းသီရိညီ  
၅၈ ဆဒတ ၉၁၇ မသဇင်မိုး  
၅၉ ဆသက ၆၁၆ မရွှေဇင်သက်ဦး  
၆၀ ဆမဥ ၃၈၈၆ မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း  
၆၁ ဆဗဟ ၁၀၄ မသဲနုစံ  
၆၂ ဒစ ၅၁၂ မတင်ရတနာကျော်  
၆၃ ဆမက ၆၉၈ မနှင်းအေးဝေ  
၆၄ ဆကရ ၁၁၄၈ မောင်ဝင်းမင်းဦး  
၆၅ ဆလမ ၁၅၃ မထက်ကေဇင်လင်း  
၆၆ ဆသဝ ၁၅၇ မဇူးဇူးလဲ့ရီ  
၆၇ ဆစခ ၃၃၈ မောင်အောင်စိုးပိုင်  
၆၈ ဆဒတ ၁၃၆၁ မောင်ကောင်းဆက်ပိုင်  
၆၉ ဆမဥ ၆၄၀၁ မောင်နေထက်လင်း  
၇၀ ဆဗဟ ၄၉၅ မောင်ဉာဏ်ဝင်းဇော်  
၇၁ ဆရက ၂၀ မမြသဉ္ဇာ  
၇၂ ဆကရ ၄၃၄ မဆုလဝန်း  
၇၃ ဆကရ ၄၂၆ မနေခြည်ရွှန်းလက်တင်ဝင်း  
၇၄ ဆတမ ၅၂၃ မောင်ကောင်းထက်စံ  
၇၅ ဆစခ ၃၃၀ မောင်သူရဇော်  
၇၆ ပဇ ၇၃၅ မောင်အောင်မြတ်ကျော်  
၇၇ ဆလမ ၁၆၄၇ မမိုးကျော့ခိုင်  
၇၈ ဆသ ၁၀၁၈ မထက်ထက်လွင်  
၇၉ ညလ ၁၂၆၆ မောင်နေလင်းမိုး  
၈၀ စဇ ၉၆၉ မောင်မင်းသစ်ထွန်း  
၈၁ မနတ ၈၄၂ မစုမြတ်မင်း  
၈၂ ဆဒလ ၁၆၂၉ မဝေရည်ခိုင်  
၈၃ ဆမက ၆၈၆ မမေမြတ်နိုး  
၈၄ စရ ၁၄၈၂ မောင်ဇော်မင်းဦး  
၈၅ ဆသတ ၁၄၉၁ မောင်ကျော်မိုးလွင်  
၈၆ ဆခ ၃၅ မောင်ဝေယံပိုင်  
၈၇ ဆမက ၈၇ မဆောင်းဝတ်ရည်  
၈၈ ဆမက ၁၀ဝ၀ မဆုယမင်းထိုက်  
၈၉ မနတ ၇၄၄ မထက်ထက်ကျော်နိုင်  
၉၀ ဆလသ ၁၃ မောင်ကောင်းထက်စံ  
၉၁ ဆမဥ ၆၂၆၆ မောင်စိုင်းစိုင်းယုမောင်  
၉၂ ဆအစ ၉၅၆ မောင်ဟန်ပြည့်စုံ  
၉၃ ဆတဥ ၁၅၇၁ မောင်နိုင်မင်းခန့်  
၉၄ ဆရက ၂၆၅ မောင်ထက်အောင်လင်း  
၉၅ ဆဒပ ၃၆၅ မောင်ကျော်မင်းထွေး  
၉၆ ဆသတ ၁၀ မအေးငြိမ်းြွကယ်  
၉၇ ညလ ၅၁၉ မနန္ဒာအေး  
၉၈ ဆဒဂ ၅၉၁ မချိုဇင်သက်  
၉၉ စဇ ၉၄၃ မောင်ခန့်သော်ဇင်  
၁၀ဝ ဆသယ ၃၁၂၃ မောင်ရဲဟိန်း  
၁၀၁ ဆစခ ၂၃၇ မဟေမာအောင်  
၁၀၂ ဆပသ မောင်ထက်အာကာ  
၁၀၃ ဆလမ ၁၂၈၉ မောင်နောင်နောင်လွင်  
၁၀၄ ဆခ ၉၇ မောင်အောင်လင်းထွန်း  
၁၀၅ ဆကရ ၁၃၉ မမေဖူးဖူးဇော်  
၁၀၆ ဒခ ၆၂ မောင်ရွှေဖြိုးအောင်  
၁၀၇ ဆကရ ၁၁၆၆ မောင်ဖြိုးသားခန့်  
၁၀၈ ဆကရ ၂၇၀ မယုလေးမိုး  
၁၀၉ ဆဗထ ၃၆၀ မောင်ကျော်မြတ်ကောင်း  
၁၁၀ ဆလသ ၁၀၈ မောင်ပြည့်ဦးအောင်  
၁၁၁ ဆသက ၅၇ မောင်မင်းသန့်ဌေး  
၁၁၂ ဆသယ ၃၈ မောင်ကျော်ပိုင်  
၁၁၃ ဆစခ ၂၃၀ မယမင်းအေး