တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဇီ၀ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၇၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလတ ၃၁ မမိုးပွင့်ဖြူ  
ဆဒတ ၁၀၆၉ မမြတ်စုမွန်  
ဆဗဟ ၁၈၂ မောင်မြင့်မိုရ်ထွန်း  
ဆကရ ၉၅၆ မချောစုသန့်  
ဆဒဂ ၄၁၀ မောင်ရဲဝင်းမြတ်  
ဆလတ ၃၁၅ မဝင့်ဝါဝါလင်း  
ဆဒဂ ၈၅ မချင်းချင်း  
ဆဒဂ မဆွေမေကိုး  
ဆဒဂ ၇၈၇ မခင်ခင်စု  
၁၀ ဆတမ ၁၃၈ မောင်ဖြိုးသီဟကျော်  
၁၁ ဆသယ ၆၉၀ မသန္တာဦး  
၁၂ ဆမဥ ၄၃၁ မောင်လှမင်းသွေး  
၁၃ ဆကရ ၄၀ မမေဖြူဟံခင်  
၁၄ ဆအစ ၂၈၅ မဇာခြည်ထက်ဝင့်  
၁၅ ဆအစ ၄၀၆ မမြတ်သွယ်ခိုင်  
၁၆ ဆကရ ၃၈၇ မအိမ့်မှူးလွင်  
၁၇ ဆဗဟ ၆၁၁ မယုဆက်ထွန်း  
၁၈ ဆကရ ၇၆၀ မထိုက်ရတနာလင်း  
၁၉ ဆဗဟ ၃၇၅ မောင်စည်သူသန်းလှိုင်  
၂၀ ညဒ ၁၄၂ မအေးမြင့်မြတ်မေ  
၂၁ ဆလတ ၁၇၆ မောင်ဝေယံမင်းခန့်  
၂၂ ဆကရ မမေသုခကျော်  
၂၃ ဆဒတ ၄၉၅ မအေးမြတ်သူ  
၂၄ ဆဒရ ၁၂၅ မောင်ဝေယံလင်း  
၂၅ ဆလ ၅၃ မဆုလာဘ်ပြည့်  
၂၆ ဆမတ ၂၄ မချိုဇင်သက်  
၂၇ ဆမတ ၂၈ မအိမ့်သဇင်အောင်  
၂၈ ယလက ၁၉ မခင်ယုဝေ  
၂၉ ဆဗထ ၃၄၆ မစိုးကလျာအောင်  
၃၀ မလ ၃၉၁ မအင်ကြင်းခိုင်  
၃၁ ဆဗထ ၃၁၉ မအေးမြတ်လွင်  
၃၂ ဆတဥ ၃၉၅ မသီရိကိုကိုဦး  
၃၃ ဆဗထ ၆၃၃ မောင်ဟန်ထယ်စိုး  
၃၄ ဆသ ၃၁၂ မဝတီရွှန်းမြတ်  
၃၅ ဆတဥ ၁၉၄ မောင်စောရန်နောင်  
၃၆ ဆဗထ ၃၁၅ မချိုသူဇာလွင်  
၃၇ ဆမဥ ၃၆၆ မောင်ထက်မင်းလှိုင်  
၃၈ ဆကရ ၄၁၂ မစုလင်းဝေ  
၃၉ ဆမက ၄၅၇ မရွှေရည်သိမ့်သိမ့်  
၄၀ ဆတဥ ၂၀၄ မောင်စိုးထွဋ်လင်း  
၄၁ မနတ ၁၂၄၄ မောင်စိုင်းတင်းလီ  
၄၂ ပည ၁၃၁ မနှင်းအေးဝတ်ရည်  
၄၃ ဆသယ ၇၄၆ မရွှေဇင်မိုးမြင့်  
၄၄ ဆလတ ၂၇၃ မောင်ပြည့်စုံမြင့်  
၄၅ ဆဗထ ၅၂၁ မဇင်မိုးမိုးလွင်  
၄၆ ဆသက မတင်မေကျော်  
၄၇ ဆမဥ ၂၇၇ မဝင်းမြင့်မြတ်  
၄၈ ဆမဥ ၁၅၄ မောင်ဉာဏ်လင်းထက်  
၄၉ ဆမတ ၁၂၃ မစန္ဒာမိုး  
၅၀ အသ ၅၆၅ မဆုလေးနွယ်  
၅၁ ကမ ၈၀၅ မောင်အောင်ဆန်းဝင်း  
၅၂ ပတ ၁၄၅ မောင်စွမ်းရည်ထက်  
၅၃ ဆသက ၂၇၅ မောင်ကျော်ကျော်လင်း  
၅၄ ဆလမ ၄၃၅ မနန်းဝင့်ဝတီလွင်  
၅၅ ဆဗဟ ၇၅၇ မစုဝေအောင်  
၅၆ ဆဒဂ ၃၈ မစိမ့်စမ်းရေကြည်  
၅၇ ဆမဥ ၄၂၈ မချမ်းငြိမ်းသိမ့်  
၅၈ ဆဒဂ ၆၈၃ မောင်ကောင်းထက်စံ  
၅၉ ဆသတ ၅၅၀ မစောယွန်းနွယ်  
၆၀ အဇ ၁၉ မောင်ဟိန်းထက်နိုင်  
၆၁ ဆတဥ ၄၀ဝ မလင်းလက်ကျော်  
၆၂ ဆလသ ၁၆၀ မရွှန်းလဲ့ကျော်ဆန်း  
၆၃ မရမ ၁၅၁၀ မခင်စောသင်း  
၆၄ မခ ၅၇၀ မောင်ထွန်းဝဏ္ဏလှိုင်  
၆၅ ဆမဒ ၄၈၉ မဖူးမွန်ကျော်  
၆၆ ဆကရ ၁၅၇ မစဝ်မြရတီ  
၆၇ ဆသက ၄၆၈ မောင်သာထက်ဆန်  
၆၈ ဆသတ ၅၆၂ မနှင်းပွင့်ကလျာ  
၆၉ မပ ၁၃၃ မနွယ်နီဝင်း  
၇၀ ဆမဒ ၁၂၀ မလဲ့ရည်မွန်