တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၃၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလတ ၂၉၇ မနှင်းအိမ်ရွှန်းလက်  
ဆမက ၂၄၉ မခိုင်ထက်ထက်ဇင်  
ဆသ ၂၅၂ မချောစုသွယ်  
ဆမက ၁၉၅ မခေမာဝတီသဲယုကြည်  
ဆတမ ၂၅၃ မဇွန်ပွင့်စံ  
ဆကရ ၆၆၆ မဆုလဲ့နိုင်  
ဆကရ ၉၈၁ မကြည်နူးရွှေစင်ခ  
ဆကရ ၁၀၄၅ မသင်းမြတ်ဇာနည်  
ညသ ၁၈၂ မောင်ကောင်းဆင့်ကိုကို  
၁၀ ဆကရ ၆၂၇ မစုလင်းညို  
၁၁ ဆကရ ၂၅၉ မောင်ရီဝေယံဖြိုး  
၁၂ မမ ၁၇၁၅ မဆုမေလင်းစံ  
၁၃ ဆစခ ၆၅ မဆုဖြူစင်ဇော်  
၁၄ ပဎ ၄၇၇ မဆွေဇင်သန့်  
၁၅ မလ ၈၃၅ မောင်အောင်မြင့်မြတ်  
၁၆ ဆဒ ၁၅၁ မအိမြတ်မိုး  
၁၇ ဆဓ ၄၁၄ မစုယမုံဖူး  
၁၈ ဆမက ၁၆၂ မနှင်းနွယ်ဦး  
၁၉ ဆက ၁၆၃ မောင်ဝေယံမိုးဆက်  
၂၀ ဆစခ ၂၄၃ မဖြူဇင်ဦး  
၂၁ ဆလတ ၃၃၅ မခင်ပြည့်စုံဝင်း  
၂၂ ဆခတ ၂၆ မဆုဝတီ  
၂၃ ဆဗဟ ၆၄၈ မနှင်းလွှာတင်မင်း  
၂၄ ဆရက ၁၄၀ မောင်အဂ္ဂါ  
၂၅ ဆဓ ၁၁၄ မငြိမ်းစုသော်  
၂၆ ဆမဒ ၆၈၃ မဆုမြတ်နိုးအောင်  
၂၇ ဆကရ ၉၉၂ မမေမြတ်နိုးခိုင်  
၂၈ ဆသယ ၉၈၂ မစီးငွန်တလေ  
၂၉ ပဎ ၄၇၉ မအိအိဖြိုးသန့်  
၃၀ ဆကရ ၇၁၈ မောင်အောင်စံမြတ်  
၃၁ ဆပဇ ၄၀ မောင်ကောင်းထက်စံ  
၃၂ ဆမဒ ၁၀ မစုလှိုင်ကျော်  
၃၃ ဆမဥ ၁၃၄၅ မနှင်းယုဝေ  
၃၄ ဆလသ ၂၅၃ မဆုမြတ်ဝတီလင်း  
၃၅ ဆတ ၈၈၀ မောင်ထွန်းထွန်းဝင်း  
၃၆ ပည ၆၃ မခင်ခင်ဆုရည်  
၃၇ လဂ ၁၉၈ မဆုပြည့်လင်း  
၃၈ ဆဒ ၁၇၄ မောင်ဖြိုးဝေအောင်  
၃၉ ညလ ၇၇၅ မသရဖီစိုး  
၄၀ ဆလတ ၃၄၅ မကြည်လဲ့လဲ့ဝင်း  
၄၁ ဆကရ ၆၂၈ မောင်မင်းခန့်ဝဏ္ဏ  
၄၂ အတ ၃၇ မဇင်ပိုးပိုးသန့်  
၄၃ ဆမဥ ၈၈၇ မဆုသီရိဝင်း  
၄၄ ဆလတ ၄၂ မခိုင်ဇင်နှင်းယု  
၄၅ ဆသက ၇၅၅ မောင်အောင်ဖြိုး  
၄၆ နပမ ၁၂၆ မစန္ဒီကိုကိုကျော်  
၄၇ ဆဗဟ ၅၉၈ မလဲ့လဲ့နှင်းတင်  
၄၈ ဆဒလ ၆၃ မပန်းအိဖြူ  
၄၉ ဆမဥ ၁၄၁၁ မမေအိအိဖြူ  
၅၀ ဆဒ ၁၆၅ မမေဇင်ဝင်း  
၅၁ နဥန ၁၅၈ မောင်အားမာန်ပြည့်  
၅၂ ဆသက ၃၃၃ မောင်ရန်ကျော်ကိုကို  
၅၃ ဆဒဆ ၁၇၅ မနွေးသီရိဦး  
၅၄ မနတ ၁၄၉၀ မယုယကျော်သက်  
၅၅ ဆတမ ၁၃၀ မခင်သန္တာဦး  
၅၆ ပလ ၁၀၄ မောင်ကျော်စစ်သွေး  
၅၇ ဆဗထ ၃၁ မဝင်းသိင်္ဂီ  
၅၈ အဟ ၂၈၀ မနေခြည်ဝင့်နိုင်  
၅၉ ဆသယ ၈၈၂ မထက်ထက်လွင်  
၆၀ ဆပသ ၃၄၇ မောင်ဇေယျာလင်း  
၆၁ ဆရက ၃၁၄ မအိမွန်သဲ  
၆၂ ဆဗဟ ၂၉၉ မောင်မြင့်မွန်  
၆၃ ဆဓ ၅၂ မယွန်းအိသော်  
၆၄ ကပ မောင်ကောင်းခန့်  
၆၅ ဆလသ မောင်ကျော်ဇင်ခန့်  
၆၆ ပည မထက်ဧကရီကျော်  
၆၇ ဆဒမ ၇၃၃ မယဉ်ယဉ်ဌေး  
၆၈ ဆပသ ၁၅၈ မဆုပြည့်စုံအောင်  
၆၉ ဆကရ ၁၀၆၃ မလွန်းအိန္ဒြေမိုး  
၇၀ ဆတဥ ၁၉၂ မောင်ပိုင်ဇေထွန်း  
၇၁ ပင ၆၄၀ မဇေယျာနွေး  
၇၂ တမ ၁၇၆ မဝင်းရွှေစင်ထွေး  
၇၃ ဆဗဟ ၆၅၀ မောင်အောင်ထက်မြက်မင်း
၇၄ ဆပသ ၇၉ မဇင်လှိုင်နှင်း  
၇၅ ဆမဒ ၁၉၈ မရွှေစင်လင်းလဲ့ကို  
၇၆ ဆပဇ ၁၀၈ မောင်ညီညီဟန်  
၇၇ ဆစခ ၅၄၆ မဆုမြတ်နိုးလင်း  
၇၈ ဆလ ၈၃ မောင်ဉာဏ်ထက်လင်း  
၇၉ ဆမဒ ၂၀၄ မောင်ဖြိုးအာကာ  
၈၀ ဆဒဂ ၉၇၈ မစုမွန်အောင်  
၈၁ ဆမဥ ၃၇၂ မထိုက်ဆုလျန်  
၈၂ ဆအစ ၄၈၀၅ မောင်သန့်ဇင်ဖြိုး  
၈၃ ဆသတ ၇၀၉ မမှူးသခင်  
၈၄ ဆတ ၇၄၁ မစုစုရတနာထွန်း  
၈၅ ဆမက ၂၉၄ မဆုရည်နန္ဒာ  
၈၆ ဆသတ ၃၄၅ မအိန္ဒြေချစ်ပို  
၈၇ ပလ ၁၁၆ မောင်အောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ဦး  
၈၈ ဆလတ ၂၅၆ မစိမ်းလန်းဖြိုး  
၈၉ ဆကရ ၁၀၄၉ မဆုလဲ့နိုင်  
၉၀ ဆအစ ၁၁၇၄ မောင်ဝေယံဖြိုး  
၉၁ ဆမတ ၁၁၄ မချယ်ရီအောင်  
၉၂ ဆဒဆ ၁၈၉ မသုခအောင်  
၉၃ ဆမဥ ၃၃၁ မဆုမြတ်လင်း  
၉၄ ဆမက ၁၉၃ မမိုးမြင့်ကြည်  
၉၅ ဆလမ ၃၁၅ မရွှန်းဝတီအောင်  
၉၆ ဆတဥ ၄၇၇ မခင်ရွှေရည်ထူး  
၉၇ ဆတဥ ၄၁၇ မနန့်ဆုစန္ဒီ  
၉၈ ဆပလ ၅၄၇ မပြည့်ဖြိုးစံ  
၉၉ တမ ၂၁၉ မမြတ်ဆုမြတ်  
၁၀ဝ ပင ၆၅၉ မနှင်းအိရွှေရည်  
၁၀၁ ဆတမ မအိစန္ဒာကျော်  
၁၀၂ ဆကရ ၂၃၇၀ မောင်ဘုန်းမင်းသန့်  
၁၀၃ ဆသယ ၉၅၈ မဖူးသက်နွယ်  
၁၀၄ ဆလ ၁၃၃ မောင်ဟိဏ်းထက်ဦး  
၁၀၅ ဆဒမ ၃၂၀ဝ မသိမ့်ယမင်းဆု  
၁၀၆ ဆဗထ ၅၄ မလင်းလဲ့ဝတီ  
၁၀၇ ဆခတ ၄၀ မောင်အေးလင်းနိုင်  
၁၀၈ ဆလတ ၂၆၆ မယွန်းလဲ့ဖူးမှုံ  
၁၀၉ ဆကရ ၁၆၄၇ မောင်ခန့်ဝေယံကျော်  
၁၁၀ မလ ၉၈၁ မနွေးနွေးဝင်းလှိုင်  
၁၁၁ ဆဒမ ၅၃၅ မဆုထက်ထက်ကျော်  
၁၁၂ ဆဗဟ ၃၆၁ မယုယလွင်  
၁၁၃ ဆဗဟ ၂၃၀ မရည်ကြည်ပြာ  
၁၁၄ ဆပသ ၁၄၈ မဖြူစင်သန့်  
၁၁၅ ဆတည ၄၆၂ မောင်ထွန်းလွင်ဦး  
၁၁၆ ဆသက ၁၈၄၃ မောင်ဇေယျာလင်း  
၁၁၇ ဆမက ၂၁၂၈ မသက်သက်အောင်  
၁၁၈ ဆတည ၃၇၆ မောင်ကျော်ကျော်နိုင်  
၁၁၉ ဆမက ၆၉၁ မောင်အောင်ကိုကိုမျိုး  
၁၂၀ ဆအလ ၈၆ မောင်ထက်ဝန်းထွန်းထွဋ်  
၁၂၁ ဆကရ ၂၀၂၀ မဟန်နီမြင့်သူ  
၁၂၂ ဆသတ ၅၆၀ မောင်ဇွဲခန့်လွင်  
၁၂၃ ဆအစ ၅၂၈ မောင်ဝေယံလမင်းမောင်  
၁၂၄ ဆမဥ မောင်တင့်နိုင်ကို  
၁၂၅ ဆက မောင်ဖြိုးဇော်ကို  
၁၂၆ ဆဗထ ၅၃၉ မောင်သူရိန်ဝင်း  
၁၂၇ ဆခ ၃၄ မောင်လမင်းပိုင်  
၁၂၈ ဆရက ၈၉၅ မောင်ရန်ရှင်း  
၁၂၉ ပင ၆၄၉ မအေးချမ်းမိုး  
၁၃၀ ဆဒမ ၂၄၉၉ မဇွန်ဝင့်ဝါ