တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလသ ၅၄၃ မနော်ခရစ္စတင်း  
ဆလမ ၄၉ မမြတ်ဆုစံ  
ဆကရ ၃၈၈ မဆုရွှေရည်လွင်  
ဆကရ ၁၉၆ မနီနီထွန်း  
အဟ ၁၈၁ မောင်သစ်လွင်စိုးထွဋ်  
ရက ၁၄၀၁ မောင်ဝေယံကျော်စွာဒွေး  
ဆသဝ ၂၂၀ မရည်မွန်သူ  
ဆမ ၅၅၅ မပေါ်အေးလျံ  
အဘ မောင်ထက်အာကာကျော်  
၁၀ ဆတည ၁၀၄၇ မသက်ထားဆွေ  
၁၁ ဆကရ ၅၉၆ မောင်ပြည့်စုံ  
၁၂ ဆတည ၁၉၄ မဆွေမြတ်နိုး  
၁၃ ဆဒဂ ၂၃၉ မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း  
၁၄ ဆကရ ၁၂၆၉ မချောစုလှိုင်  
၁၅ အသ ၁၄၈ မမြရွှေစင်ထက်  
၁၆ မလ ၁၀၅၂ မောင်ကောင်းစည်သူ  
၁၇ နဥန ၂၁ မအိစန္ဒီကျော်  
၁၈ ဆဗဟ ၉၁၃ မမြတ်သင်းခိုင်  
၁၉ ဆတဥ ၁၅၀ မအေးသပြေဝင်း  
၂၀ ဆဒဂ ၄၅၂ မလင်းရွှေရည်  
၂၁ ဆမဥ ၁၀၂၉ မချိုဇင်လင်း  
၂၂ ပအမ ၅၉၅ မမာရီယာလှ  
၂၃ ဆဗဟ ၁၀၆ မဆုယွန်းစံ  
၂၄ အဃ ၁၈ မဇင်မေမြင့်  
၂၅ ဆလမ ၃၈၂ မဆုလဲ့စိုး  
၂၆ ဆဒဂ ၄၉၀ မထက်နိုဗယ်(လ်)လင်း  
၂၇ ဆကရ ၉၆၄ မငြိမ်းလဲ့ကို  
၂၈ ဆတမ ၇၀၂ မောင်ကောင်းဇော်  
၂၉ ဆရက ၄၀၁ မောင်ဆန်းလင်းထွန်း  
၃၀ အမ ၁၉၃ မသင်းသဇင်ထက်  
၃၁ ဆတည ၂၆၀ မောင်ရဲဝင့်  
၃၂ မလ ၄၈၉ မမြတ်နိုးရွှေစင်  
၃၃ ဆပတ ၃၂ မအိမြတ်နိုးလွင်  
၃၄ ဆဗဟ ၆၅၃ မအေးချမ်းလင်းလင်းမင်း  
၃၅ ဆဒဂ ၂၆၂ မဆုမြတ်နိုး  
၃၆ ဆဗဟ ၇၀၈ မဇွန်ဖူးဝေ  
၃၇ ဆအစ ၁၈၄ မမေမနောဖြူ  
၃၈ ဆသက ၁၁၆၆ မောင်ကောင်းဆင့်ဟိန်း  
၃၉ ဆမတ ၃၃ မကဲတုန်ချစ်  
၄၀ ဆဒဂ ၅၄၃ မခင်နှင်းဝေ  
၄၁ အသ ၂၀၅ မရွှေရည်မြင့်မော်  
၄၂ ဆရက ၄၅၆ မဟေသီလတ်  
၄၃ ဆရက ၄၂၂ မရတနာပြည့်  
၄၄ ဆအစ ၁၆၆ မဆောင်းရတနာနှင်း  
၄၅ နရဆ ၁၄၉ မောင်ထက်ကိုကိုလင်း  
၄၆ ဆအလ ၂၄၄ မောင်ကဆုန်လင်း  
၄၇ အသ ၈၇၉ မရွှေယမင်းအေး  
၄၈ ဆစ မအင်ကြင်းဖွေး  
၄၉ အဟ ၁၉၆ မဂျေလင်းရွှေ  
၅၀ ဆသက ၅၄၅ မဆုသီရိမြတ်