၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်                                  

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများစာရင်း                      

ဘာသာရပ်အလိုက် ပထမဦးစားပေး လျှောက်ထားသူဦးရစောရင်း                            

                         

စဉ်   ဘာသာရပ်                                စုစုပေါင်း(ဦးရေ)

၁     မြန်မာစာ                                  ၁၀၈

၂     မြန်မာမှု                                   ၁၀

၃     အင်္ဂလိပ်စာ                               ၆၃

၄     ပထဝီဝင်                                  ၁၄

၅     ES                                         ၅၄

၆     သမိုင်း                                     ၁၇

၇     ဒဿနိကဗေဒ                           ၂၂

၈     စိတ်ပညာ                                 ၂၇

၉     ဥပဒေပညာ                               ၁၉၈

၁၀   အရှေ့တိုင်းပညာ                        ၂၀

၁၁   နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ         ၂၀၂

၁၂   နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ                             ၇၆

၁၃   မနုဿဗေဒ                               ၁၅

၁၄   ရှေးဟောင်းသုတေသန                ၅၂

၁၅   စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ          ၄၆

၁၆   ဓာတုဗေဒ                                ၂၃၇

၁၇   ဇီဝဓာတုဗေဒ                            ၈၁

၁၈   ရူပဗေဒ                                   ၁၁၈

၁၉   သင်္ချာ                                      ၃၂၂

၂၀   သတ္တဗေဒ                                 ၁၇၀

၂၁   ငါးလုပ်ငန်း                              ၃၇

၂၂    ရုက္ခဗေဒ                                  ၇၄

၂၃   အဏုဇီဝဗေဒ                             ၂၆၄

၂၄   ဘူမိဗေဒ                                  ၂၃၁

၂၅   ကုန်ထုတ်ဓာတု                          ၄၁၈

၂၆   ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ                          ၄၁၁

       စုစုပေါင်း                                 ၃၂၈၇