၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဓာတုဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆကရ-၆၉၂   မဆုရည်ဝင်း          ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆကရ-၂၀၂၀မဟန်နီမြင့်သူ          ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    -                      -                            ။          

၃     ဆကရ-၂၃၇၀မောင်ဘုန်းမင်းသန့်၄၂၆                ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄     ဆကရ-၉၉၂   မမေမြတ်နိုးခိုင်       ၄၅၆             ဓာတုဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ                  ။          

၅     ဆကရ-၉၈၁   မကြည်နူးရွှေစင်ခ    ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              မြန်မာစာ                  ။          

၆     ဆလသ-၆      မောင်ကျော်ဇင်ခန့်    ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၆။၆။၁၈   

၇     ဆသတ-၇၀၉မမှူးသခင်              ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ            ၁၇။၆။၁၈   

၈     ဆရက-၁၇၈   မောင်စိုးရဲထက်       ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    -                      -                            ၁၈။၆။၁၈   

၉     ဆလ-၈၃       မောင်ဉာဏ်ထက်လင်း ၄၃၂          ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀   ဆဒ-၁၅၃       မဆုမြင့်မြတ်          ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၁   ဆလ-၁၃၃     မောင်ဟိဏ်းထက်ဦး ၄၂၄            ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂   ဆမဥ-၃၃၁     မဆုမြတ်လင်း        ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃     ဆမက-၁၉၃   မမိုးမြင့်ကြည်         ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄   ဆဒမ-၃၂၀ဝ   မသိမ့်ယမင်းဆု       ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၅   ဆသက-၇၅၅မောင်အောင်ဖြိုး        ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ။       

၁၆   ဆဒလ-၆၃     မပန်းအိဖြူ            ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၇   ဆဗဟ-၅၉၈   မလဲ့လဲ့နှင်းတင်      ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။        ပြောင်း

၁၈   ဆမက-၂၄၉   မခိုင်ထက်ထက်ဇင်  ၄၇၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဥပဒေ           ။       

၁၉   မလ-၉၈၁      မနွေးနွေးဝင်းလှိုင်   ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၂၀   တမ-၁၆၄၆    မောင်စိုးဝေလျံ        ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မနုဿဗေဒ     ။       

၂၁   ဆသတ-၆၄၉မနှင်းနေခြည်လွင်      ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           နှ                 ၁၉။၆။၁၈        

၂၂    ပင-၆၄၉        မအေးချမ်းမိုး         ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ၁၉။၆။၁၈        

၂၃   ဆကရ-၇၈၄   မောင်နိုင်မင်းဝေ      ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု၁၉။၆။၁၈   ပြောင်း

၂၄   ဆတမ-၄၀     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၀၈          ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၂၅   ဆတမ-၂၅၃   မဇွန်ပွင့်စံ              ၄၇၃             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၁၉။၆။၁၈        

၂၆   အဓ-၁၃၆       မတွယ်တာလဝန်း   ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၂၇   ဆဗဟ-၆၅၀   မောင်အောင်ထက်မြက်မင်း၄၃၄     ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၂၈   ဆကရ-၁၀၄၅ မသင်းမြတ်ဇာနည်   ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                မြန်မာစာ        ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆမဥ-၁၃၄၅   မနှင်းယုဝေ            ၄၄၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ                          ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   တမ-၁၇၆      မဝင်းရွှေစင်ထွေး     ၄၃၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   တမ-၂၁၉       မမြတ်ဆုမြတ်         ၄၂၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၉။၆။၁၈   

၃၂   ဆဒလ-၁၃၆၆ မထက်မိုးဝေ          ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ၂၀။၆။၁၈        

၃၃   ဆမဒ-၂၁၅     မချမ်းချမ်း             ၄၈၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သင်္ချာ            ။       

၃၄   ဆသ-၂၅၂      မချောစုသွယ်          ၄၇၇             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံတကာ         ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၅   ဆသယ-၉၅၈  မဖူးသက်နွယ်         ၄၂၅             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၃၆   ဆသက-၉၁၁  မစုပြည့်စုံ              ၄၅၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၃၇   ဆလမ-၃၁၅   မရွှန်းဝတီအောင်     ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၃၈   အအ-၁၁၃      မမေသူကျော်          ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၉   ဆသတ-၅၆၀  မောင်ဇွဲခန့်လွင်       ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၀   ဆမဒ-၆၁၉     မနှင်းယုယ            ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခ              ။       

၄၁   ဆတဥ-၄၇၇   မခင်ရွှေရည်ထူး      ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၄၂   မလ-၈၃၅      မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၄၆၆            ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၃   အတ-၃၇       မဇင်ပိုးပိုးသန့်        ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၄၄   ဆမဒ-၆၄၁     မသင်းယုလှိုင်         ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၄၅   ဆမဥ-၁၁       မမျိုးသိင်္ဂိီံကျော်   ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    -                      ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၆   ဆမဒ-၂၀၄     မောင်ဖြိုးအာကာ     ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၂၂။၆။၁၈        

၄၇   ဆတမ-၂၅၅   မသိရီသံစဉ်            ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၄၈   ဆစခ-၁၇၅     မရတနာလင်း        ၄၂၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       အဏုဇီဝ        ။       

၄၉   နပမ-၁၂၆      မစန္ဒီကိုကိိုကျော်  ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၅၀   ဆတဥ-၁၃၅   မရွှေရည်ဆင့်ဆင့်ရှိန် ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၅၁   နဥန-၂၁၀      မထက်မြတ်မွှေး      ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  အဏုဇီဝ        ။       

၅၂   ဆဒတ-၂၀ဝ၀ မနှင်းလဲ့ဝေ            ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာမှု         ။       

၅၃   ဆမဥ-၈၈၇     မဆုသီရိဝင်း          ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ငါးလုပ်ငန်း    ၂၃။၆။၁၈        

၅၄   ဆမ-၁၈၁       မနေယဉ်ကျေးဝေ    ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၅၅   နတမ-၃၃      မမြတ်သီရိသန့်        ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ၂၄။၆။၁၈        

၅၆   ဆအစ-၅၅၈    မနှင်းအိန္ဒြာလင်း     ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ                              ။       

၅၇   ဆအစ-၄၂၅    မမိုမိုစံ                  ၄၄၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၅၈   ဆအစ-၇၃၈    မအေးဖြူဖြူကျော်   ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၅၉   ဆဗဟ-၅၈     မောင်စောခိုင်ခန့်ကျော်၄၁၇           ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၂၅။၆။၁၈        

၆၀   မနတ-၃၀၇၃  မောင်ဇင်လင်းထက် ၄၀၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၆၁   ဆဗထ-၅၄     မလင်းလဲ့ဝတီ        ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၆၂   ဆကရ-၇၁၈   မောင်အောင်စံမြတ်   ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ၂၆။၆။၁၈        

၆၃   ဆကရ-၂၁၆၂  မအေးခြူးခြူးခင်    ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၄   ဆတည-၄၆၂  မောင်ထွန်းလွင်ဦး   ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၆၅   ဆမဥ-၁၄၁၁   မမေအိအိဖြူ           ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၆၆   ဆစခ-၆၅       မစုဖြူစင်ဇော်         ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    မြန်မာ           ။       

၆၇   ဆသယ-၈၂၂၇မစန်းယုသွယ်         ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၆၈   ဆဒမ-၂၄၉၉   မဇွန်ဝင့်ဝါ             ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၉   ဆကရ-၁၆၃၁ မအေးသီရိမွန်         ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            -                  ၂၇။၆။၁၈        

၇၀   ဆရက-၃၈၁   မယမင်းရွှေစင်        ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၇၁   ဆဒမ-၃၆၇     မအေးချမ်းပွင့်ဖြူ     ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၇၂   ဆက-၂၇       မောင်ဇော်လွှမ်းမိုး    ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၇၃   ဆသဝ-၉၂၇    မောင်ထက်နေရဲရင့်  ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၇၄   နဇမ-၁၆၆      မပိုးငုံဖူး                ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ၂၈။၆။၁၈        

၇၅   ဆကရ-၆၆၆   မဆုလဲ့နိုင်             ၄၇၃             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရူပဗေဒ         ။       

၇၆   ဆသရ-၈၆၇   မယမင်းရွှေရည်      ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရှေးဟောင်း    ။       

၇၇   ရက-၂၂၀၂     မနှင်းသုခင်            ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၇၈   ဆအစ-၅၂၈    မောင်ဝေယံလမင်းမောင် ၄၀၆        ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ၂၉။၆။၁၈        

၇၉   ဆသယ-၉၈၂  မစီးငွန်တလေး       ၄၅၆             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကွန်ပျူတာ     ။       

၈၀   စဓ-၅၃          မယွန်းဝတီဖွေး       ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၁   ဆဒဆ-၁၈၉   မသုခအောင်           ၄၂၉             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၈၂   ဆကရ-၁၀၄၉ မဆုလဲ့နိုင်             ၄၃၀             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၈၃   ဆဒ-၁၆၅       မမေဇင်ဝင်း           ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၈၄   ဆမ-၅၅၅       မပေါ်အေးလျံ         ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၈၅   ပည-၅           မထက်ဧကရီကျော်  ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ၃၀။၆။၁၈        

၈၆   ပဂ-၂၄          မောင်ဝေရဲလင်း      ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၈၇   ဆခတ-၄၀     မောင်အေးလင်းနိုင်  ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၈၈   ပည-၆၃         မခင်ခင်ဆုရည်        ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၈၉   ဆစခ-၂၄၃     မဖြူဇင်ဦး             ၄၆၂             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၀   ဆလသ-၂၅၃  မဆုမြတ်ဝတီလင်း   ၄၄၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၉၁   ဆလသ-၃၅၄  မစီစီနွယ်               ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာမှု                  

၉၂   ဆဒတ-၂၈၀   မဆုဝေဝေလင်း       ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၃   ဆဗဟ-၂၉၉   မောင်မြင့်မွန်          ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ           

၉၄   ဆဗဟ-၆၄၈   မနှင်းလွှာထင်မင်း   ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၅   ဆဃ-၅         မနန်းအိအိခင်         ၄၉၂             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပ                        

၉၆   ညသ-၁၈၂      မောင်ကောင်းဆင့်ကိုကို ၄၇၁         ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ           

၉၇   ဆမဒ-၆၈၃     မဆုမြတ်နိုးအောင်   ၄၅၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၉၈   ဆပဇ-၁၀၈     မောင်ညီညီဟန်       ၄၃၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ                    

၉၉   ဆလ-၇၄၁     မစုစုရတနာထွန်း    ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                          

၁၀ဝ ဆဒတ-၃၈၅၂ မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု                                

၁၀၁ ဆဒမ-၄၂၁     မထူးလဲ့ရွှေရည်       ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၁၀၂ ဆပသ-၃၄၇   မောင်ဇေယျာလင်း   ၄၃၈             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ                                       

၁၀၃ ပဎ-၄၇၉        မအိအိဖြိုးသန့်        ၄၅၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                          

၁၀၄ ပဎ-၄၇၇        မဆွေဇင်သန့်          ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပ                        

၁၀၅ မနတ-၁၄၉၀  မယုယကျော်သက်   ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ             

၁၀၆ ဆပလ-၄၇၅   မပန်းအိဇင်            ၄၁၉             ဇီ                                                                  

၁၀၇ ဆဓ-၄၁၄       မစုယမုံဖူး             ၄၆၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ                 

၁၀၈ BC

၁၀၉ ဆလတ-၃၆    မယမင်းမမမျိုးမော်  ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ                

၁၁၀ ဆပသ-၁၄၈   မဖြူစင်သန့်           ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    -                      -                          

၁၁၁ ဆဓ-၅၂         မယွန်အိသော်         ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၁၁၂ ဆတမ-၁၃၀   မခင်သန္တာဦး          ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၁၁၃ ဆကရ-၉၁၅   မမေသီတာခိုင်        ၄၁၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၁၄ ဆလတ-၄၂    မခိုင်ဇင်နှင်းယု       ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 မြန်မာစာ        ။       

၁၁၅ ဆမ-၈၃         မောင်နေလင်းထွန်း  ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၁၆ ဆမက-၁၆၂   မနှင်းနွယ်ဦး          ၄၆၅             ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    ကွန်ပျူတာ     ။       

၁၁၇ ဒဌ-၉၃          မခင်ဆန်းလင်း       ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၁၈ ဆဒလ-၁၄၉၂ မောင်အောင်ပြည့်စုံဦး၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၁၉ ဆကရ-၆၁၈   မောင်ကောင်းထက်ဇော်   ၄၉၄       ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၀ ဆလတ-၃၄၅  မကြည်လဲ့လဲ့ဝင်း     ၄၄၆             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၂၁ ဆဒတ-၂၀ဝ   မယမုံဖူး               ၄၇၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၂  ဆဒတ-၃၃၄   မအိချိုသက်           ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၃ ဆဒတ-၁၅၇   မဆုရည်မွန်ထက်     ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၂၄ ဆလတ-၂၉၇  မနှင်းအိမ်ရွှန်းလဲ့     ၅၀၂             ဓာတုဗေဒ    အင်္ဂလိပ်စာ          ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၅ ဆမဒ-၃၄၈     မဧပရယ်လမင်း      ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၂၆ နဥန-၁၅၈      မောင်အားမာန်ပြည့်  ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၇ ဆမက-၁၉၅   မခေမာဝတီသဲယုကြည်                ၄၇၅           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         အဏုဇီဝ ။   

၁၂၈ ဆရက-၁၄၀   မောင်အဂ္ဂါ             ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၂၉ ဆဓ-၈၉         မမေမြတ်နိုး           ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၀ ဆဒဂ-၅၄၀     မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၃၁ ဆကရ-၉၅၈   မသူဇာအောင်         ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၃၂ ဆတဥ-၄၁၇   မနန့်ဆုစန္ဒီ             ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၃၃ မလ-၅၉၀      မနေခြည်လင်းထက် ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၃၄ ကပ-၉          မောင်ကောင်းခန့်     ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၃၅ ဆကရ-၆၂၈   မောင်မင်းခန့်ဝဏ္ဏ    ၄၄၅             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၆ ပဂ-၆၅၁        မဇူးဝေနှင်း            ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၃၇ ဆပဂ-၄၀       မောင်ကောင်းထက်စံ၄၅၂             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၈ ဆရက-၃၁၄   မအိမွန်သဲ              ၄၃၈             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၉ ပဠ-၄၉          မပိုးအိဖြူ              ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၀ ဆစခ-၅၃       မစုထက်ဝေစိုး        ၄၄၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၄၁ ဆပသ-၇၉     မဇင်လှိုင်နှင်း         ၄၃၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ        ။       

၁၄၂ ဆပသ-၄၇၇၃ မအိနန္ဒာ                ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၄၃ အဟ-၁၄၅     မမဉ္ခူလွင်             ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၄၄ ဆဒမ-၆၆၆     မချောရတနာမင်း    ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၄၅ ဆထက-၃၆၅  မသီရိရွှေစင်ကျော်    ၄၀၅             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၆ ဆလတ-၃၃၅  မခင်ပြည့်စုံဝင်း       ၄၆၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၄၇ ဆမဒ-၅၃၉     မထက်အင်ကြင်းခိုင် ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၄၈ ဆကရ-၆၂၇   မစုလင်းညို           ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၄၉ ဆဒလ-၁၀၆   မခင်စံပယ်လွင်       ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။        ပြောင်း

၁၅၀ ညလ-၁၅၄     မမီမီကို                 ၄၈၈             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ဇီဝဗေဒ         ။       

၁၅၁ ဆမဥ-၄         မောင်တင့်နိုင်ကို      ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၁၅၂ ပလ-၁၀၄      မောင်ကျော်စစ်သွေး ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခ              ။       

၁၅၃ ပင-၆၅၉        မနှင်းအိရွှေရည်       ၄၂၇             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၈။၇။၁၈   

၁၅၄ ဆမဒ-၂၇၂     မောင်သိန်းထိုက်ဇော်၄၇၄             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၅၅ ဆခတ-၂၉     မဆုလင်းထက်       ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၅၆ ဆမဥ-၁၂၉     မသဇင်                 ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၁၅၇ ဆမဒ-၁၉၈     မရွှေစင်လင်းလဲ့ကို   ၄၃၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၈ ဆဒဂ-၅၃၀     မမျိုးဧကရီလှိုင်       ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၅၉ ဒင-၁၄          ​ေ ၄၁၈                ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတုဗေဒ                       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆၀ ပတ-၁၆၀      မောင်ထက်ကိုလင်း  ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆၁ ဆမဒ-၁၀       မစုလှိုင်ကျော်         ၄၅၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆၂ ဆမက-၆၇၆   မောင်စစ်နိုင်ကျော်    ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၁၆၃ ဆဒဂ-၉၇၈     မဆုမွန်အောင်         ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၁၆၄ ဆသက-၃၃၃  မောင်ရန်ကျော်ကိုကို ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၆၅ ဆရက-၈၉၅   မောင်ရန်ရှင်း          ၄၀၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၆၆ ဆက-၂         မောင်ဖြိုးဇော်ကို      ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၆၇ ပခ-၁၂၇၄      မဖူးမဉ္ဇူ                ၄၇၀             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ။       

၁၆၈ ဆဒမ-၇၃၃     မယဉ်ယဉ်ဌေး        ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၁။၇။၁၈        

၁၆၉ ဆက-၁၇၉     မောင်ဝေယံဖြိုးပြည့် ၄၂၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၇၀ ဆပသ-၁၅၈   မဆုပြည့်စုံအောင်     ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၇၁ ဆဒဆ-၁၇၅   မနွေးသီရိဦး           ၄၄၀             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၂ ဆဒမ-၁၅၇     မလင်းသီရဂူခင်      ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၁၇၃ ဆရဒ-၈         မထက်စုလှိုင်          ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၄ ဆမက-၂၁၂၈  မသက်သက်အောင်  ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၅ ဆတ-၈၈၀     မောင်ထွန်းထွန်းဝင်း                   ၄၄၉           ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         -        ။          

၁၇၆ ဆဗထ-၇၈     မမေဇင်ဖူး             ၄၆၄             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              -                  ။       

၁၇၇ ဆကရ-၉၆၁   မအေးအေးအောင်    ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၈ ဆကရ-၁၀၆၃ မလွန်းအိန္ဒြေမိုး       ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၇၉ ဆသတ-၅၆၂  မနှင်းပွင့်ကလျာ      ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၈၀ ဆက-၁၆၃     မောင်ဝေယံမိုးဆက်  ၄၆၃             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၁၈၁ ဆသက-၁၈၄၃မောင်ဇေယျာလင်း   ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၈၂ ဆဒ-၁၅၁       မအိမြတ်မိုး            ၄၆၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၈၃ ဆဒ-၁၇၄       မောင်ဖြိုးဝေအောင်  ၄၄၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈၄ ဆမက-၂၉၄   မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၂။၇။၁၈        

၁၈၅ ဆသယ-၉၉၅  မနှင်းနုလှိုင်           ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၈၆ နပမ-၂၇၉      မရွှန်းလဲ့မေ            ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၈၇ ပင-၆၄၀        မဇေယျာနွေး          ၄၃၅             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၈၈ ဆဓ-၁၁၄       မငြိမ်းစုသော်          ၄၅၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၈၉ ဆကရ-၂၀၄   မဇီဝါထွန်း             ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           စာ/သု           ။       

၁၉၀ ဆအစ-၅၁၅    မအလင်္ကာမေ         ၅၁၄             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၉၁ ပခ-၅၄၃        မဇင်နွယ်ကျော်       ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၉၂ ဒစ-၁၄၈        မတင်တင်မိုး          ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၉၃ ဆရက-၁၀၄၈ မသိမ့်ရဝေလှိုင်        ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၉၄ ဆသယ-၁၀၁၀ မယမုံအေး           ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၉၅ ဆဗဟ-၃၆၁   မယုယလွန်            ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၉၆ ဆတမ-၁၃၈   မောင်ဖြိုးသီဟကျော်                   ၄၆၉           ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ     ။   

၁၉၇ ဆဒမ-၂၀၅၉   မဌေးမြင့်ဦး           ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၉၈ မနတ-၁၂၀၇   မောင်အောင်ကျော်ဇော                 ၄၄၁           ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         သင်္ချာ  ။          

၁၉၉ ဆတမ-၆၀ဝ   မအမ်ဆာဟိန်း        ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀ဝ ဆဗထ-၃၁     မဝင်းသိင်္ဂီ              ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၃။၇။၁၈        

၂၀၁ အဟ-၂၈၀      မနေခြည်ဝင့်နိုင်       ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၂  ဆမတ-၄၄၀   မဝင်းမင်းမြတ်        ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၃ ဆကရ-၂၄၆   မဆုဝန်းပြည့်          ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၄ ဆသတ-၃၄၅  မအိန္ဒြေချစ်ပို          ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၅ ဆမဥ-၃၇၂     မထိုက်ဆုလျှန်        ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၀၆ ပမ-၄၈          မောင်ဖြိုးမင်းခန့်အောင် ၄၆၃         ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၇ ဒက-၁၀၅      မသန်းမြင့်ရီ           ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၈ ဆလတ-၁၅    မောင်ဟိန်းထက်စိုး  ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၀၉ ဆဂ-၄၈         မောင်ခန့်လင်းကိုကို ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၁၀ ဆရက-၂၆၃   မအိအိလင်း           ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       အဏုဇီဝ        ။       

၂၁၁ ဆကရ-၂၅၉   မောင်ရီဝေယံဖြိုး     ၄၆၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၂၁၂  ဆအစ-၃၀၁    မဆုပြည့်ဝန်း          ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၁၃ ညဇ-၇၇၅       မသရဖီစိုး              ၄၄၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၄ စဓ-၁၄၅        မဇင်မာလင်း          ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၅ အက-၅၃၇     မောင်ကျော်လင်းထွန်း                 ၄၅၄           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         -           ။   

၂၁၆ ဆအစ-၁၁၇၄  မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၃၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၇ ဆပလ-၅၄၇   မပြည့်ဖြိုးစံ            ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    -                      ဥပဒေ           ။       

၂၁၈ အဒ-၆၇         မောင်ကျော်ကျော်ဟန်                  ၄၀၆           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဘူမိဗေဒ ။   

၂၁၉ ဆသက-၁၃၃၇ မမိုးသူစံ              ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၀  လဂ-၁၉၈      မဆုပြည့်လင်း        ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၁  ဆတဥ-၄၃၁   မဆုသက်ဝေ          ၄၂၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၂၂၂  ဆမဥ-၅၄၁     မောင်အောင်စေရထွန်း ၄၁၁          ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ၁၄။၇။၁၈        

၂၂၃  ပလ-၁၁၆      မောင်အောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ဦး ၄၃၁        ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၂၂၄  ဆသက-၁၂၆  မဆုလာဘ်မြင့်မိုရ်    ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၅  မမ-၁၇၁၅      မဆုမေလင်းစံ        ၄၆၈             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၂၆  ဆတဥ-၁၉၂   မောင်ပိုင်ဇေထွန်း    ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၂၇  ဆတည-၃၇၆  မောင်ကျော်ကျော်နိုင်                   ၄၁၁           ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  -        ၁၅။၇။၁၈   

၂၂၈  ညဒ-၄၀၄       မနှင်းခက်ဝေ          ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ငါးလုပ်ငန်း         အဏုဇီဝ        ။       

၂၂၉  ဆသဝ-၂၇၃    မပန်းအိဖြူ            ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၀ ဆမတ-၂၂၈    မအိမ့်သဇင်အောင်    ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ        ။       

၂၃၁ ဆအစ-၁၂၃၉  မောင်အောင်ပြည့်စုံဟိန်း ၄၂၁        ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသယ-၈၈၂  မထက်ထက်လွင်     ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၃၃ ဆသဝ-၉၀၇   မောင်ကောင်းမြတ်ငြိမ်း ၄၂၃         ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၂၃၄ ဆကရ-၁၁၃၃ မသဇင်အောင်         ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၃၅ ဆခတ-၂၆     မဆုဝတီ               ၄၆၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၃၆ မရမ-၁၅၃၂    မအိဖြူစင်အောင်     ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၂၃၇ ဖဖ-၈၀၇        မနန္ဒာဝင်း             ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု                    

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဇီ၀ဓာတုဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆသက-၄၆၅  မောင်မင်းအောင်အောင်စိုး ၄၁၂      ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၁၅။၆။၁၈        

၂     မလ-၃၉၁      မအင်ကြင်းခိုင်        ၄၄၆             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ၁၅။၆။၁၈        

၃     ဆသတ-၅၅၀  မစောယွန်းနွယ်       ၄၂၇             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ရုက္ခဗေဒ        ၁၇။၆။၁၈        

၄     ဆသတ-၄၀    မယွန်းဧပရယ်ထွန်း ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၅     ဆကရ-၇၆၀   မထိုက်ရတနာလင်း ၄၅၇             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၆     ပတ-၁၄၅      မောင်စွမ်းရည်ထက် ၄၃၃             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၈။၆။၁၈        

၇     အဟက-၂      မလင်းလက်ရွှေစင်   ၄၁၆             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၉။၆။၁၈   

၈     ဆလသ-၁၆၀  မရွှန်းလဲ့ကျော်ဆန်း  ၄၂၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၉     နလဝ-၃၅၅    မဝေမွန်အောင်        ၄၀၆             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၁၀   ဆဗဟ-၆၁၁   မယုဆက်ထွန်း       ၄၅၇             ဇီဝဓာတု      ES                   ဓာတု            ။       

၁၁   ဆဒဂ-၆၈၃     မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၂၈            ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဥပဒေ           ။       

၁၂   ဆမဥ-၄၂       မောင်ဟိန်းကောင်းခန့် ၄၁၄          ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ၂၁။၆။၁၈        

၁၃   ဆမဥ-၅၂၃     မောင်ကောင်းခန့်     ၄၀၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၄   ဆလတ-၂၇၃  မောင်ပြည့်စုံမြင့်       ၄၃၇             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         မြန်မာစာ        ၂၂။၆။၁၈        

၁၅   ဆသက-၇      မတင်မေကျော်        ၄၃၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆   ဆလမ-၄၃၂   မသဇင်မြင့်            ၄၁၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၆။၆။၁၈   

၁၇   ဆဗဟ-၃၇၅   မောင်စည်သူသန်းလှိုင် ၄၅၆          ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈   ဆက-၂၁၈     မောင်သက်ဝေအောင် ၄၁၇            ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၁၉   ဆဒဂ-၃၈       မစိမ့်စမ်းရေကြည်    ၄၃၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၀   ဆလမ-၄၃၅   နန်းဝင့်ဝတီလွင်      ၄၃၂             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဥပဒေ           ၂၇။၆။၁၈        

၂၁   ဆလမ-၁၁၃   မစန္ဒာဖြိုး              ၄၁၈             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။        ပြောင်း

၂၂    ဆမ-၇၇၃       မောင်ရဲလင်းလက်   ၄၀၆             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ။       

၂၃   ဆမဒ-၄၈၉     မဖူးမွန်ကျော်          ၄၂၁             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတု            ။       

၂၄   ဆတဥ-၄၀ဝ   မလင်းလက်ကျော်   ၄၂၄             ဇီဝဓာတု      ငါးလုပ်ငန်း         အဏုဇီဝ        ၂၈။၆။၁၈        

၂၅   ဆလတ-၇၉    မောင်မင်းသူခ        ၄၀၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ။       

၂၆   ပပ-၂၂၈        မနှင်းနဒီခ             ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၇   ဆမတ-၁၂၃   မစန္ဒာမိုး               ၄၃၄             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈   ဆလ-၅၃       မဆုလာဘ်ပြည့်       ၄၅၀             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတု            ။       

၂၉   ဆဒဂ-၄၁၀     မောင်ရဲဝင်းမြတ်      ၄၇၅             ဇီဝဓာတု      သင်္ချာ                နိုင်ငံတကာ     ၂၉။၆။၁၈        

၃၀   မခ-၅၇၀        မောင်ထွန်းဝဏ္ဏလှိုင် ၄၂၂              ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၁။၇။၁၈        

၃၁   ဆဒတ-၄၉၅   မအေးမြတ်သူ         ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၂။၇။၁၈        

၃၂   ဆမက-၃၂၆   မရွှေရည်ဖြိုး           ၄၀၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ဝ၂။၇။၁၈        

၃၃   ဆသယ-၆၉၀  မသန္တာဦး              ၄၆၈             ဇီဝဓာတု      ရူပ                    ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၂။၇။၁၈   

၃၄   ဆပလ-၄၇၅   မပန်းအိဇင်            ၄၁၉             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၃။၇။၁၈        

၃၅   ပည-၁၃၁       မနှင်းအေးဝတ်ရည်  ၄၃၉             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၃၆   ဆသ-၃၁၂      မဝတီရွှန်းမြတ်       ၄၄၃             ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ဥပဒေ           ဝ၄။၇။၁၈        

၃၇   ဆကရ-၁၂၅၀ မခိုင်ဝတ်မှုံ             ၄၁၄             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၃၈   ပခ-၄၂၅        မသီရိပြည့်စုံမေ       ၄၁၃             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၃၉   ဆသက-၄၆၈  မောင်သာထက်ဆန်  ၄၂၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၄။၇။၁၈        

၄၀   ဆလမ-၄၂၈   မရွှန်းလဲ့ရည်မိုး       ၄၀၄             ဇီဝဓာတု      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၄။၇။၁၈        

၄၁   ဆလတ-၃၁၅  မဝင့်ဝါဝါလင်း        ၄၇၃             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ဝ၅။၇။၁၈        

၄၂   ဆဒက-၁၀၆၉ မမြတ်စုမွန်            ၄၈၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၃   ဆမဥ-၄၃၁     မောင်လှမင်းသွေး    ၄၆၈             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၄   ဆဗထ-၃၁၅   မချိုသူဇာလွင်         ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၅   ဆလတ-၃၁    မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၈၄             ဇီဝဓာတု      ငါးလုပ်ငန်း         စာ/သု           ဝ၅။၇။၁၈        

၄၆   အထသ-၄      မငြိမ်းငြိမ်းထက်      ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ရူပ               ဝ၅။၇။၁၈        

၄၇   ဆတဥ-၃၉၅   မသီရိကိုကိုဦိး     ၄၄၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၅။၇။၁၈        

၄၈   ပည-၁၇၁       မယွန်းရတီကျော်     ၄၆၀             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၅။၇။၁၈        

၄၉   ဆခ-၄၃         မောင်အောင်ဖုန်းမြင့် ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၆။၇။၁၈        

၅၀   ဆဒရ-၁၂၅     မောင်ဝေယံလင်း     ၄၅၀             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပ               ဝ၆။၇။၁၈        

၅၁   ဆအစ-၇၉၂    မယမုံဦး               ၄၁၆             ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၆။၇။၁၈   

၅၂   ဆရက-၃၆၃   မရွှန်းလဲ့ခင်           ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ဝ၇။၇။၁၈        

၅၃   ဆသက-၅၃၈  မောင်ဇာနည်မောင်   ၄၁၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ဝ၇။၇။၁၈        

၅၄   ဆကရ-၈       မမေသုခကျော်        ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၇။၇။၁၈   

၅၅   ဆရက-၅၂     မောင်အောင်ကိုကိုမင်း ၄၇၂           ဇီဝဓာတု      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဓာတု            ဝ၉။၇။၁၈        

၅၆   ဆဗထ-၃၁၉   မအေးမြတ်လွင်       ၄၄၅             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၉။၇။၁၈   

၅၇   ဆဇဟ-၁၈၂   မောင်မြင့်မိုရ်ထွန်း    ၄၈၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၅၈   ဆဗထ-၆၃၃   မောင်ဟန်ထယ်စိုး   ၄၄၄             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၅၉   ဆကရ-၉၅၆   မချောစုသန့်           ၄၇၈             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၁၀။၇။၁၈        

၆၀   ကမ-၈၀၅      မောင်အောင်ဆန်းဝင်း ၄၃၄           ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၁   ဆဗထ-၆၂၅   မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၀၈            ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆမဥ-၄၂၈     မချမ်းငြိမ်းသိမ့်       ၄၂၉             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၆၃   ဆမဥ-၂၇၇     မဝင်းမြင့်မြတ်        ၄၃၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၆၄   ယလက-၁၉   မခင်ယုဝေ             ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၆၅   ဆသက-၇၁၆  မအေးမြဖြူစင်        ၄၉၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ၁၁။၇။၁၈        

၆၆   ဆကရ-၁၅၇   မစဝ်မြရတီ            ၄၂၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၇   ဆဗတ-၃၄၆   မစိုးကလျာအောင်    ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၂။၇။၁၈   

၆၈   မပ-၁၃၃        မနွယ်နီဝင်း           ၄၂၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၃။၇။၁၈        

၆၉   ဆကရ-၃၈၇   မအိမ့်မှူးလွင်         ၄၅၈             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၇၀   ဆအစ-၂၈၅    မဇာခြည်ထက်ဝင့်    ၄၆၄             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၇၁   ဆဒလ-၁၀၆   မခင်စံပယ်လွင်       ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ဝ၅။၇။၁၈        

၇၂   ဆပသ-၁၀၇   မောင်အောင်ကျော်ချမ်းမြေ့ ၄၀၂      ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၄။၇။၁၈   

၇၃   ဆသက-၄၄၆  မဆိုင်းဂျာခေါင်       ၄၁၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၇၄   ဆကရ-၄၁၂   မစုလင်းဝေ            ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၇၅   အဇ-၁၉         မောင်ဟိန်းထက်နိုင် ၄၂၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၇၆   ဆတဥ-၂၀၄   မောင်စိုးထွဋ်လင်း   ၄၄၀             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၇   ဆတဥ-၁၉၄   မောင်စောရန်နောင်  ၄၄၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၈   ဆကရ-၁၀၁   မောင်ဇွဲဝေယံစိုး      ၄၆၄             ဇီဝဓာတု      ဥပဒေ                ရှေး/သု          ။       

၇၉   မနတ-၁၂၄၄   မောင်စိုင်းတင်းလီ   ၄၃၉             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၈၀   ဆဗဟ-၇၅၇   မစုဝေအောင်          ၄၃၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၈၁   ဆလသ-၁၇    မောင်အောင်ကျော်ဆန်း ၄၁၆         ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ရူပဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၁၇၂     မသုရွမ်းသီရိညီ       ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                  ၂၀။၆။၁၈        

၂     ဆရက-၂၀     မမြသဉ္ဇ္ဇ္ဇာ           ၄၃၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၁၆။၆။၁၈        

၃     ဆသယ-၃၈    မောင်ကျော်ပိုင်        ၄၀၄             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၇။၆။၁၈        

၄     ဆကရ-၂၇၀   မယုလေးမိုး           ၄၁၀             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ၁၈။၆။၁၈        

၅     ဆဗဟ-၂၈၃   မအိသဉ္ဇာမျိုး          ၄၅၄             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                စိတ်ပညာ       ၁၈။၆။၁၈        

၆     ဆသတ-၁၀    မအေးငြိမ်းကြွယ်     ၄၁၆             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ၁၈။၆။၁၈        

၇     ဆစခ-၂၃၀     မယမင်းအေး         ၄၀၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၈     ဆသဝ-၁၅၇   မဇူးဇူးလဲ့ရီ            ၄၃၆             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            မနုဿဗေဒ     ၁၈။၆။၁၈        

၉     ပက-၈၀၉      မောင်ခန့်မင်းသူ      ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၁၀   ိဆမထ-၃၆၀ မောင်ကျော်မြတ်ကောင်း ၄၀၉        ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၁၁   ဆစခ-၃၃၈     မောင်အောင်စိုးပိုင်   ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၁၂   ညဒ-၃၈၈       မယမင်းသူ            ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၁၃   ဆဒဂ-၆၂၁     မယုသီရိအောင်       ၄၆၁             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၁၄   မရတ-၁၇၂၂   မစန်းဆင့်ဝေ          ၄၃၄             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၁၅   ဆလသ-၁၃    မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၁၈            ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၀။၆။၁၈        

၁၆   စဇ-၁၁၉၆      မောင်အောင်မြတ်မင်း ၄၃၅           ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         ရုက္ခဗေဒ        ၂၁။၆။၁၈        

၁၇   ပဇ-၇၃၅        မောင်အောင်မြတ်ကျော် ၄၃၀         ရူပဗေဒ       -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၁၈   ဆကရ-၁၃၉   မမေဖူးဖူးဇော်         ၄၁၂             ရူပဗေဒ       စိတ်ပညာ           ဘူမိဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၁၉   ဆစခ-၂၃၇     မဟေမာအောင်       ၄၁၃             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       -                  ၂၂။၆။၁၈        

၂၀   ဆစခ-၉၉       မစောယုနန္ဒ္ဒာ        ၄၅၃             ရူပဗေဒ       ဇီဝဓါတုဗေဒ        အဏုဇီဝ        ၂၂။၆။၁၈        

၂၁   ပင-၄၉၄        မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း ၄၉၄            ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ကွန်ပျူတာ     ၂၂။၆။၁၈        

၂၂    စဇ-၉၄၃        မောင်ခန့်သော်ဇင်    ၄၁၄             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၂။၆။၁၈        

၂၃   ဆဒလ-၁၆၂၉ မဝေရည်ခိုင်           ၄၂၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၂၃။၆။၁၈        

၂၄   ဆဒလ-၁၄၅၈ မဆူးသဇင်ထွန်း      ၄၆၆             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ၂၃။၆။၁၈        

၂၅   ဆကရ-၁၁၆၆ မောင်ဖြိုးသားခန့်    ၄၁၁             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ၂၅။၆။၁၈        

၂၆   ဆဒပ-၃၆၅     မောင်ကျော်မင်းထွေး ၄၁၆            ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၇   ဆမလ-၄၂၅   မောင်သော်ဇင်ဖြိုး    ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၈   ဒလ-၄          မထူးကြည်စင်ဝေ    ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ရုက္ခဗေဒ        ၂၆။၆။၁၈        

၂၉   ဆက-၂၁၀     မခင်ယမင်းသန့်      ၄၆၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၇။၆။၁၈        

၃၀   အဒ-၃၃         မောင်ထွန်းဝေလင်း  ၄၅၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၁   ဆသ-၃၄၃     မချယ်စင်သိမ့်         ၄၇၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၂   ပခတ-၇        မောင်သက်ပိုင်စိုး     ၄၅၀             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၃   ဆကရ-၁၁၄၈ မောင်ဝင်းမင်းဦး     ၄၃၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄   ဆဒလ-၁၂၀၄ မယုကေခိုင်ဖြိုး       ၄၄၅             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ၂၈။၆။၁၈        

၃၅   ဆစခ-၁၃၉     မဆုရည်မိုး            ၄၅၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၃၆   ဆမက-၆၈၆   မမေမြတ်နိုး           ၄၂၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၃၇   ဆမက-၆၉၈   မနှင်းအေးဝေ         ၄၄၀             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈   အက-၃၂၀      မစိုးယုယုနှင်း         ၄၆၄             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         -                  ။       

၃၉   ပဝ-၂၄          မဟန်နီမိုးမြင့်         ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၄၀   ပခ-၅၈၄        မဖြိုးကေသရီဌေး    ၄၄၈             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       မြန်မာမှု         ။       

၄၁   ဆဒတ-၁၃၆၁ မောင်ကောင်းဆက်ပိုင် ၄၃၃          ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဘူမိဗေဒ        ၂၉။၆။၁၈        

၄၂   ဆဒတ-၉၁၇   မသဇင်မိုး              ၄၄၁             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       -                  ။       

၄၃   ဆခ-၉၇         မောင်အောင်လင်းထွန်း ၄၁၂         ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၄၄   ဆအစ-၆၄၆    မအိန္ဒြေခင်             ၄၃၄             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                -                  ။       

၄၅   မနတ-၈၄၂     မစုမြတ်မင်း           ၄၂၇             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ၃၀။၆။၁၈        

၄၆   ပစ-၁၈၁        မောင်ဟိန်းထက်ဦး  ၄၇၅             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဓာတုဗေဒ      ဝ၁။၇။၁၈        

၄၇   ဆတမ-၅၂၃   မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၃၀            ရူပဗေဒ       မြန်မာစာ            -                  ဝ၂။၇။၁၈        

၄၈   ဆပသ-၁       မောင်ထက်အာကာ  ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၄၉   ဆဒမ-၃၄၇     မဆုလဲ့ရည်နိုင်        ၄၆၈             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတု        ။       

၅၀   ဆလမ-၁၅၃   မထက်ကေဇင်လင်း ၄၃၈             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၁   ညလ-၈၆၉     မမေသဇင်ဦး          ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၅၂   ပဧ-၆၂၇        မယုပိုပိုအောင်        ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၅၃   ဆမက-၈၇     မဆောင်းဝတ်ရည်    ၄၂၂              ရူပဗေဒ       -                      -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၅၄   ဆကရ-၄၄၀   မဖြူစင်သန့်           ၄၇၆             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၅၅   ဆလသ-၁၀၈  မောင်ပြည့်ဦးအောင်  ၄၀၉             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၅၆   ဆမဥ-၆၄၀၁   မောင်နေထက်လင်း ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၅၇   ပမ-၁            မမြတ်ဆုခိုင်           ၄၄၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၄။၇။၁၈        

၅၈   ဆခ-၃၅         မောင်ဝေယံပိုင်        ၄၂၃             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၉   ဆသရ-၃၁၂၃  မောင်ရဲဟိန်း          ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၆၀   ဆရဒ-၆         မခင်မြတ်မွန်          ၄၄၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ            ဝ၅။၇။၁၈        

၆၁   ဆဒဂ-၂၉၆     မရွှန်းမြတ်သက်ပိုင်  ၄၈၁             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်       ဝ၄။၇။၁၈        

၆၂   ဆဗဟ-၄၃၀   မောင်ဂါမဏိသွေး    ၅၃၈             ရူပဗေဒ       -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၆၃   ဆမဥ-၁၀၅၁   မဇာဇာဝင်း            ၄၇၉             ရူပဗေဒ       -                      ဇီဝဓာတု        ။       

၆၄   ဆလမ-၁၂၈၉ မောင်နောင်နောင်လွင် ၄၁၃           ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၆၅   ဆသရ-၁၀၂၁  မစုသန္တာဦး            ၄၄၇             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၆၆   ဆမက-၁၀ဝ၀ မဆုယမင်းထိုက်     ၄၂၂              ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၆၇   ဆမက-၁၆၆   မောင်ခန့်အာကာ     ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၆၈   ဆသ-၆၅၅     မခိုင်သဇင်လွင်       ၄၄၄             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၆၉   ဆဒဆ-၂၅၈    မောင်ဇွန်သူရိန်လင်းဇော် ၄၄၃        ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်       ။       

၇၀   ဆမဥ-၆၂၆၆   မောင်စိုင်းစိုင်းယုမောင်                 ၄၁၈           ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        -        ။          

၇၁   ရမ-၉၀          မထက်ပွင့်ဝေ         ၄၅၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၇၂   ညလ-၅၁၉     မနန္ဒာအေး             ၄၁၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ဝ၆။၇။၁၈        

၇၃   ဆတဥ-၃၂၆   မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး ၄၅၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သတ္တ            ။       

၇၄   ဆဗထ-၂၁၉   မဟန်ဆုဝေ            ၄၈၇             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၅   ဆဗဟ-၄၉၅   မောင်ဉာဏ်ဝင်းဇော် ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ဝ၇။၇။၁၈        

၇၆   အည-၂၉၉      မောင်လပြည့်မောင်  ၄၆၆             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၇၇   ဆဗဟ-၃၃၆   မောင်စွမ်းပြည့်လင်း ၄၉၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၈   ဆတည-၂၉၅  မဧကရီမြတ်မင်း     ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၇၉   ဆဒဂ-၅၉၁     မချိုဇင်သက်          ၄၁၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၈၀   ဆလသ-၁၆    မောင်ပြည့်စုံ           ၄၄၈             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဥပဒေ           ဝ၉။၇။၁၈        

၈၁   ဆတဥ-၁၅၇၁ မောင်နိုင်မင်းခန့်      ၄၁၇             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၈၂   စရ-၁၄၈၂      မောင်ဇော်မင်းဦး     ၄၂၅             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၃   ဆလမ-၄၅၉   မောင်စွမ်းပြည့်လင်း ၄၃၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၈၄   ဆသက-၆၁၆  မရွှေဇင်သက်ဦး      ၄၄၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၈၅   ဆဗဟ-၁၀၄   မသဲနုစံ                 ၄၄၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၈၆   ဆစခ-၃၃၀     မောင်သူရဇော်        ၄၃၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၈၇   ရအပ-၈၉၂     မရွှန်းလဲ့နိုင်           ၄၉၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၈၈   ဆတဥ-၉၄၉   မစန္ဒာထွန်း            ၄၆၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၉   ဆတသ-၁၄၉၁ မောင်ကျော်မိုးလွင်  ၄၂၅             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၉၀   မထ-၆၂၇       မစိုပြေမှူး             ၄၄၆             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             သတ္တ            ၁၁။၇။၁၈        

၉၁   ဆကရ-၇၆၇   မောင်ဂျေခွန်ဂျာလတ် ၄၆၇            ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၉၂   ဆဗထ-၅၈၅   မောင်ရဲဝင့်ဆွေ        ၄၈၀             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၃   ဆစခ-၁၅၅     မနံ့သာလဲ့မွန်          ၄၉၅             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၁၂။၇။၁၈        

၉၄   ညလ-၁၀၈၆   မချောမဒီနိုင်          ၄၆၈             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၉၅   ဆသ-၁၀၁၈   မထက်ထက်လွင်     ၄၂၉             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၉၆   ဆခ-၇           မစုစုခိုင်                ၄၃၀             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၇   ဆဗဟ-၈၆၅   မောင်ဇွဲပြည့်ဖြိုး       ၄၇၈             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ၁၃။၇။၁၈        

၉၈   ဒစ-၂၄၂        မအိန္ဒြာစိုး              ၄၆၂             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ။       

၉၉   ပစ-၁၅၉        မောင်စည်သူမင်းလူ  ၄၄၃             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀ဝ ဆမဥ-၃၈၈၆   မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း ၄၄၁            ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ မနတ-၇၄၄    မထက်ထက်ကျော်နိုင် ၄၂၂           ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၂ ညလ-၁၂၆၆   မောင်နေလင်းမိုး     ၄၂၉             ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၃ ဆကရ-၁၀၃   မဆုလဝန်း            ၄၃၁             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၄။၇။၁၈        

၁၀၄ ဆဗဟ-၄၄၅   မောင်မြင့်မြတ်အောင် ၅၁၃            ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                အင်္ဂလိပ်         ။       

၁၀၅ ဆသက-၅၇    မောင်မင်းသန်းဌေး  ၄၀၆             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၀၆ ဆဒတ-၁၆၇၁ မောင်စည်သူ          ၄၃၉             ရူပဗေဒ       စာ/သု                ရှေးဟောင်း    ။       

၁၀၇ ဒခ-၆၂          မောင်ရွှေဖြိုးအောင်  ၄၁၂             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                -                  ၁၅။၇။၁၈        

၁၀၈ အစ-၉၉         မခြူးပြည့်ဝေစိုး      ၄၈၀             ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၉ ဆအစ-၉၅၆    မောင်ဟန်ပြည့်စုံ      ၄၁၇             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၁၁၀ ဆမဥ-၆၀၄၆   မခိုင်ပိုပို                ၄၄၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁၁ မနတ-၂၇၇၃   မောင်ဖြိုးသက်ကျော် ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၁၁၂ ရက-၅၅၀      နန်းရွှေရည်ဖူး         ၄၅၆             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ               

၁၁၃ နပမ-၁၆        မခင်သက်ထက်စံ    ၄၈၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            -                          

၁၁၄ ဒစ-၅၁၂        မတင်ရတနာကျော်  ၄၄၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ               

၁၁၅ ပတ-၃          မောင်ထူးမြတ်ကောင်း ၄၅၁          ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                          

၁၁၆ နပန-၁၁၉      မယွန်းမီမီ             ၄၄၀             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ                 

၁၁၇ စဇ-၉၆၉        မောင်မင်းသစ်ထွန်း  ၄၂၉             ရူပဗေဒ       မြန်မာစာ            -                          

၁၁၈ ကမ-၂၃၆       မောင်ခွန်းလတ်အောင် ၄၉၀          ရူပဗေဒ       နိုင်ငံတကာ         ဥပဒေ                    

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  သင်္ချာ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၃၁၇     မရှင်ဖုန်းပြည့်         ၄၀၃             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆသက-၅၅    မောင်ရဲရင့်ညီ          ၄၄၃             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃     ဆဃ-၂၇        မဝင်းယမုံဖူး          ၄၄၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၄     ဆလတ-၄၆    မောင်အောင်ရှင်း     ၄၀၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅     ဆဒဂ-၆၇၁     မောင်ရဲခိုင်             ၄၂၀             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၁၇။၆။၁၈        

၆     ဆရက-၁၇၁   မကြည်ဖြူဇင်         ၄၀၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇     ဆလသ-၆၅    မလင်းအိအိမျိုး       ၄၁၆             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၈     ဆကရ-၅၇၀   မနန်းမွေခမ်း          ၄၂၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၉     ဆသက-၃၉၅  မောင်ကောင်းဆင့်ဟိန်း ၄၁၇         သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၀   ဆဒဂ-၅၀၃     မောင်စိုးလတ်         ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၁   ဆဒဂ-၈၁၇     မောင်ပြည့်စုံအောင်   ၄၁၈             သင်္ချာ        ဒဿနိက           အရှေ့တိုင်း     ။       

၁၂   ဆကရ-၁၁၇၈ မစုလဲ့ဖြူစင်စိုး        ၄၅၇             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃   ဖရ-၃၂၈        မပေါဟန်နီကြွယ်     ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄   ဆဒဂ-၅၂       မနှင်းအိခိုင်            ၄၁၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၅   ဆဗဟ-၇၀၄   မောင်ထွန်းဦးလှိုင်   ၄၆၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆   ဆအလ-၁၁၆  မစန္ဒာမေ               ၄၃၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၈။၆။၁၈        

၁၇   ဆတဥ-၅၄၂   မချစ်ဆုဝေ             ၄၀၃             သင်္ချာ        စိတ်ပညာ           ဿနိက         ၁၈။၆။၁၈        

၁၈   ဆစခ-၁၃       မဆုလတ်ပပဗိုလ်    ၄၀၁             သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         -                  ၁၈။၆။၁၈        

၁၉   ဆဒတ-၉၀၉   မအိကြည်ဖြူ          ၄၀၄             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၈။၆။၁၈        

၂၀   မမ-၅၀၉        မသင်းသော်တာစိုး   ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၂၁   ဆရ-၁၇၃       မသီရိဇော်              ၄၂၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၂    ဆဒဂ-၇၃၉     မလင်းလက်ယမုံ     ၄၁၉             သင်္ချာ        မြန်မာမှု              အဏုဇီဝ        ၁၉။၆။၁၈        

၂၃   ဆကရ-၂၇၉   မသော်တာလမင်း    ၄၀၄             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၄   ဆကရ-၈၃၆   မောင်စွမ်းထက်အောင် ၄၀၈          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၅   ဆဒတ-၂၃၃၈ မစံအိမ်ရွှန်းလဲ့        ၄၂၆             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၆   ဆဒလ-၁၂၄   မောင်ကျော်ခိုင်စိုး    ၄၂၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၇   ဆသဝ-၅၃     မဟန်နီဇော်           ၄၀၂             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၈   ဆတမ-၄၀၂   မဆုရည်ထက်         ၄၅၀             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆဒဂ-၄၅၀     မဆုလဲ့ရည်            ၄၂၄             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   ဆကရ-၇၁၃   မောင်အေးကျော်မြင့် ၄၃၇             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   တထ-၃၇       မစောယုနန္ဒာ          ၄၀၅             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၂   ဆကရ-၂၀၄၈ မောင်ရန်ပိုင်ဦး        ၄၅၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၃   ဆဒမ-၉၅၈     မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၄   ဆလတ-၆၀၄  မောင်စွမ်းထက်ကျော် ၄၃၆           သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၁၉။၆။၁၈        

၃၅   လမ-၂၉         မလပြည့်ဆုလင်း     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၆   ရက-၅၅၉      မယဉ်ယဉ်ဖြိုး         ၄၀၁             သင်္ချာ        မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ၁၉။၆။၁၈        

၃၇   ဆမ-၈           မောင်ရဲရင့်ကျော်      ၄၇၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၀။၆။၁၈   

၃၈   ဆအစ-၅၀၇    မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး ၄၄၉             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ၂၀။၆။၁၈        

၃၉   ဆမက-၃၇၀   မသင်းလဲ့ရည်         ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၀   ဆပလ-၃၀၅   မမေအေးထက်လှိုင်  ၄၃၁             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၄၁   ဆကရ-၂၉၄   မဆုကြည်ဖြူမြင့်     ၄၂၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၄၂   အဒ-၁၈         မငြိမ်းငြိမ်းနိုင်         ၄၁၂             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၃   ဆလမ-၄၉၂   မနန်းအိန္ဒြာဝင်း       ၄၂၂              သင်္ချာ        -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၄   ဆကရ-၄၉၂   မဝတ်ရည်ငြိမ်း        ၄၀၃             သင်္ချာ        မြန်မာမှု              ရှေးဟောင်း    ၂၀။၆။၁၈        

၄၅   ဆသက-၈၄    မောင်စောရန်နိုင်      ၄၃၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၂၀။၆။၁၈        

၄၆   ဆဒတ-၁၀၃၂ မဟန်နေဇင်           ၄၀၅             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၁။၆။၁၈        

၄၇   ဆသက-၆၅၇  မောင်စိုးထက်လင်း  ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၈   စရက-၁၁၆    မနှင်းရွှေရည်ဝင်း     ၄၀၉             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၉   ဆတမ-၁၉၄   မငြိမ်းသူဇာလင်း     ၄၃၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            မြန်မာမှု         ၂၁။၆။၁၈        

၅၀   ဆမဥ-၈၄၁     မလမင်းသီရိ          ၄၄၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၁   ဖမ-၁၂၃၀      မခိုင်ဇင်သိန်း          ၄၅၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၅၂   ဆဒတ-၇၃၀   မစုပိုပိုထွဋ်             ၄၃၇             သင်္ချာ        မြန်မာ                သတ္တဗေဒ       ၂၁။၆။၁၈        

၅၃   ဆဒမ-၈၅၂     မမျိုးအိကျော်         ၄၂၃             သင်္ချာ        မြန်မာ                ဘူမိဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၅၄   မလ-၁၁၄၀    မောင်ဇေမြတ်နိုးအောင်  ၄၁၃         သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၅၅   ဆပသ-၃၀ဝ၄ မောင်ဟိန်းဇေယျာကျော် ၄၀၇        သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၅၆   ဆမက-၈၆၆   မအိဖြူစင်ဦး          ၄၄၃             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၅၇   ဆလသ-၂၄၆  မစန္ဒာညွန့်လူ          ၄၁၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၂၂။၆။၁၈        

၅၈   ဆအစ-၇၆၁    မအေးမြင့်မြတ်မိုး    ၄၆၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ၂၂။၆။၁၈        

၅၉   ဆလသ-၁၇၁  မဆုမြတ်သဇင်        ၄၀၂             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၆၀   အဒဒ-၁၁       မောင်မင်းစိုးသူ       ၄၀ဝ             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၁   ဆအစ-၇၅      မသက်နှင်းဆု         ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၂   ဆဒလ-၁၄၆၉ မဝတ်ရည်ဇော်မင်း   ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၃   ဆပသ-၅၉၉   မောင်အောင်ဖုန်းမြတ် ၄၀၉           သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၄   ဆလသ-၃၁၁  မစုနန္ဒာအောင်        ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၅။၆။၁၈        

၆၅   ဆမက-၂၄၃၀ မဝါးဝါးရဲညွန့်         ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၆၆   ဆလတ-၁၁၇  မယဉ်ယဉ်မျိုး         ၄၄၅             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတု        ။       

၆၇   ဆကရ-၅၃၅   မောင်မင်းခန့်ကျော်  ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၆၈   ဆသတ-၃၁၉၉ မချောစုစံ             ၄၁၉             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၆၉   မထ-၅၇၁      မယုဝတီလှိုင်          ၄၁၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၇၀   မမ-၈၂၈        မခိုင်ဆုရည်လင်း     ၄၀၅             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၁   ဆထက-၇၀    မအိသဇင်ထွန်း       ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၂   ဆဒဂ-၃၈၂     မောင်ဇင်ဦးမောင်    ၄၇၃             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၃   ဆမဥ-၃၄၀     မယဉ်ဝေလင်း        ၄၆၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၇၄   ဆသတ-၃၄၇  မမြတ်ဖူးပွင့်           ၄၁၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၅   ဆသတ-၃၂၀  မခန့်သီရိဇော်          ၄၁၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၆   ညလ-၂၉၆၀   မောင်ကျော်ဆင့်      ၄၀ဝ             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၇   ဆလသ-၃၆၅  မောင်ရဲထက်သူ       ၄၁၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၆။၆။၁၈        

၇၈   ပအမ-၂၄       မဇွန်လဝန်း           ၄၁၈             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၉   ဆဒတ-၈၇၃   မဆုပြည့်ခိုင်           ၄၁၉             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၀   ဆမဒ-၁၂၆     မဆုမြတ်ဒါလီ         ၄၄၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၁   ဆသ-၆၂        မဇူဇူမေ                ၄၉၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၂   ညလ-၁၀၇၉   မအိဖြိုးဖြိုးအောင်    ၄၂၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             မြန်မာစာ        ။       

၈၃   ပခ-၅၈၉        မယွန်းပိုင်ထက်      ၄၆၂             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၈၄   ဆမဒ-၃၃၉     မောင်ရဲလင်းဖြိုး      ၄၂၂              သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၅   ပဒ-၉၁၅        မောင်ခန့်ငြိမ်းကျော်  ၄၄၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၈၆   မလ-၆၄၃      မကြယ်စင်လင်းထွန်း ၄၂၉           သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       မြန်မာစာ        ။       

၈၇   ဆမက-၁၇၇၈ မခိုင်ဆုစံ               ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၈   ညလ-၃၈၀     မောင်မင်းခန့်          ၄၄၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၉   ဆမတ-၃၀     မရွှန်းလက်ရည်ကျော် ၄၅၈           သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၀   ဆပသ-၈၉၄   မောင်ကောင်းစည်သူ ၄၄၃            သင်္ချာ        -                      -                  ၂၇။၆။၁၈        

၉၁   ဆသယ-၂၆၇၇ မောင်အောင်မြသန်း ၄၃၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၂   ဆဗထ-၅၉၈   မောင်ရဲထက်နိုင်      ၄၂၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၃   ဆလ-၅၂       မဖြူစင်ရှင်းသန့်      ၄၄၈             သင်္ချာ        ဥပဒေ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၄   ဆမက-၇၅၁   မောင်အောင်ဖုန်းမြင့် ၄၂၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၅   ဆမက-၈၄၇   မဇွန်ဖူးဝေ             ၄၁၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရှေးဟောင်း    ၂၈။၆။၁၈        

၉၆   ဆမဥ-၁၄၂၀   မရွှန်းဝေလျှံမြင့်       ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၇   ဆဂ-၆၃၉       မယွန်းနေခြည်        ၄၂၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၉၈   အသ-၄၈၀      မောင်ဗဟိန်းခန့်      ၄၂၃             သင်္ချာ        ES                   -                  ။       

၉၉   ဆကရ-၃၇၃   မမြနှင်းဆီခင်လတ်  ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀ဝ ကပ-၁          မောင်ရန်ပြေကို       ၄၂၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၀၁ ပဒ-၆၂          မယဉ်မင်းဦး          ၄၈၂             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၂ ဆတဥ-၃၈၄   မောင်ကျော်ဇောဟိန်း ၄၂၈            သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရှေးဟောင်း    ။       

၁၀၃ ဆသက-၂၉၃၉ မချောစုသွယ်         ၄၂၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၀၄ ဆတည-၉၇    မမေဇော်               ၄၅၆             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ။       

၁၀၅ ဆလ-၉၄       မဝိုင်းချစ်ချစ်လှိုင်    ၄၂၂              သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၆ ဒတ-၇၂၇       မောင်ထူးအောင်ဝေ  ၄၆၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၀၇ ဖမ-၂၉၁        မလွင်မီမီအောင်      ၄၆၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၀၈ ဆဒဂ-၄၀၈     မကေဇင်မြတ်         ၄၅၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၉ ဆမ-၁၆၆       မဝင်းသန္တာလွင်       ၄၈၄             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၁၀ ဆဒ-၁၃၇       မမို့မို့ဖြူစင်            ၄၂၃             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၁၁၁ ဆတမ-၅၆၄   မရွှေရည်ဖြိုးပြည့်     ၄၅၅             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၂ ဆကရ-၄၃၈   မောင်ခန့်ညားသစ်    ၄၄၂             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁၃ ဆမဥ-၄၀ဝ     မနှင်းသဇင်ဝင်း      ၄၄၁             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၂၉။၆။၁၈        

၁၁၄ ဆဒမ-၈၇၈     မဆုဖြူစင်             ၄၅၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                  ၃၀။၆။၁၈        

၁၁၅ အတ-၁၉       မောင်စွမ်းလပြည့်    ၄၄၀             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဥပဒေ           ။       

၁၁၆ ဆဗဟ-၃၆၇   မနွေးထက်ထက်လွင် ၄၃၇            သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၇ ဆပလ-၂၀၄   မောင်ဝေလျံကောင်းကျော် ၄၄၄      သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ။       

၁၁၈ ဆအလ-၂၀၈  မသက်ထားသဉ္ဇာ    ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၁။၇။၁၈        

၁၁၉ ဆကရ-၈၈     မဖူးပြည့်ဝင်းစံ        ၄၆၈             သင်္ချာ        ငါးလုပ်ငန်း         ဇီဝဓာတု        ။        အိတ်မတွေ့

၁၂၀ နဥန-၂၆၈      မောင်ကျော်ဇေယျာဝင်း ၄၀၉         သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၁ ဆဒရ-၅၃       မောင်ခန့်ဇော်ဟိန်း   ၄၁၂             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၂၂  ဆကရ-၁၂၉၂  မောင်ကောင်းခန့်သူ  ၄၂၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၃ တလ-၄၀       မောင်ဇော်နိုင်ဦး      ၄၂၂              သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၂၄ မမ-၅၅၂        မယိင်းဝတ်ရည်ဇော် ၄၄၃             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂၅ ဆတဥ-၈၂၉   မယဉ်မိုးအေး         ၄၂၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၂၆ အဟ-၃၆၄     မောင်ဟိန်းဇင်လင်း ၄၂၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၇ ဆသက-၉၁၇  မောင်ဒယ်နီယာလ်ဇာကျုံးထန် ၄၂၃                 သင်္ချာ               ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ။   

၁၂၈ အပ-၃၈၉       စချစ်ကိုကိုဇော်       ၄၀၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၉ ဆရက-၁၀၃   မောင်ပိုင်သက်ကို     ၄၃၉             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၀ အဇ-၁၃         မပီတိမြတ်နိုးဆွေ    ၄၂၈             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၁ ဆတဥ-၃၈၉   မောင်သျှားထက်အောင် ၄၀၄         သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၃၂ ပဠ-၂၄          မပွင့်ဖြူဇင်            ၄၁၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၃ ဆတဥ-၃၄၃   မောင်ကျော်ရဲရင့်      ၄၃၂             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၄ ဒတ-၂၈         မမိုးသွယ်သွယ်စိုး    ၄၇၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၅ အဟ-၁၄၆၉   မဟေမာထွန်း         ၄၄၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၃၆ အဟ-၁၄၆၁   မအေးစုညိမ်း          ၄၁၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၃၇ ဆအစ-၇၄၀    မရွှန်းလဲ့နေခြည်      ၄၂၃             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၃၈ ဆဒဂ-၂၅၂     မလင်းစန္ဒာထွန်း     ၄၃၅             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၉ လဘ-၆၅       စောဦးလင်း           ၄၄၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၀ ဆပလ-၂၃၅   မောင်ကောင်းထက်ဇင် ၄၂၉          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၁ ညဒ-၂၅         မမျိုးမျိုးသင်းခိုင်     ၄၈၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         မြန်မာစာ        ဝ၃။၇။၁၈        

၁၄၂ ရက-၁၄၀၁    မောင်ဝေယံကျော်စွာဒွေး  ၄၂၇       သင်္ချာ        စာ/သု                အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၃ ဆလသ-၂၉၃  မရတနာဝင်း          ၄၃၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၄ ဆတမ-၁၀၁   မောင်ကောင်းမြတ်လှ                  ၄၃၁           သင်္ချာ               -                  -        ။          

၁၄၅ ဆပသ-၁၃၈၃ မောင်ကောင်းဇင်ဟိန်း                 ၄၁၁           သင်္ချာ               -                  -        ။          

၁၄၆ ဆတဥ-၄၀၅   မအိမ့်မျက်သွယ်စိုး   ၄၀၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၇ ဆဒဂ-၅၇၅     စိုင်းဆိုင်ဝမ်း          ၄၃၅             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၁၄၈ ဆမဥ-၁၀၃၈   မခင်စန္ဒာလွင်         ၄၃၉             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၉ ဆရက-၂၇၄   မကြည်ဖြူနှင်းလွင်  ၄၅၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                  ။       

၁၅၀ ဆမဒ-၄၄၀     မဖူးပွင့်အောင်         ၅၀၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           နိုင်ငံတကာ     ။       

၁၅၁ ပည-၂၁         မသော်တာဝန်း       ၄၉၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ။       

၁၅၂ ပလ-၄၈        မဖူးပွင့်ရတနာ        ၄၅၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ညဒ-၅၉         မအိဖြူစင်             ၄၃၈             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၄ ညဒ-၄၂         မခြူးခြူးငယ်         ၄၄၃             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၅ ပင-၂၆၆၆      မောင်စိုးပြည့်လှိုင်    ၄၄၇             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၁၅၆ ဆကရ-၃၁၃   မမေမြဲမြန်             ၄၈၆             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၇ ဆမက-၃၃၉   မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ၄၃၆             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၈ အက-၂၇၅      မောင်မင်းကိုဇင်      ၄၈၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၉ အက-၂၉၄      မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၇၇          သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၀ ဆတမ-၅၀၉   မငြိမ်းဆင့်သူ          ၄၀၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၁ ဆသဝ-၁၂၈    မအိဖူးမေ              ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၂ ညလ-၉၈၈     မောင်အာကာမောင်  ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၆၃ ဆခတ-၁၈၀   မအေးနန္ဒာအောင်    ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၄ ဆကရ-၂၉     မယွန်းဝတ်ရည်ကျော် ၄၈၀           သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၅ မလ-၈၉၃      မဆုရွှန်းလဲ့            ၄၃၂             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၆ ဆအစ-၃၉၄    မမေသင်းကြည်       ၄၈၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၇ ဆပသ-၃၃၉၆ မဖူးပွင့်ဆွေဟန်      ၄၃၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၈ ဆဒရ-၇၁       မောင်လာဘ်မိုးကို    ၄၅၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၉ ညလ-၈၂၇     မမေမိုးကဗျာ          ၄၅၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၀ ညလ-၈၇၉     မဝတ်ရည်ထက်      ၄၅၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၁ ဆလသ-၁၉၀  မနှင်းဝတ်ရည်ထွန်း ၄၂၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            အဏုဇီဝ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၂ ဒတ-၁၆၅      မခင်မိုးမိုးအေး        ၄၆၁             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            အဏုဇီဝ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၃ ဆမဒ-၃၅၈     မောင်ချစ်ကိုကိုမြင့်   ၄၆၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၇၄ ဆကရ-၂၀၁၈ မထက်မြတ်သူ        ၄၃၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၇၅ ဆပသ-၅၂၉    မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၁၄            သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၆ ဆဓ-၈၆         မောင်ဇော်ဝဏ္ဏထွန်း ၄၄၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၇ ဆမဥ-၁၂၇၂   မတွယ်တာဦးဝေ     ၄၄၈             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၈ ဆယ-၉         မောင်လပြည့်ထွန်း   ၄၂၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၉ အမ-၂၂၀၄     မငွေနှင်းလဲ့            ၄၄၅             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၀ ညလ-၃၇၁     မောင်ရန်ကျော်        ၄၈၁             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၁ တမ-၃၃၃      မောင်မျိုးထက်ပိုင်စိုး ၄၀၆            သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၂ ဆသက-၃၀၈  မလဲ့လဲ့ထွေး           ၄၂၂              သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၃ ဆဒမ-၅၃၇     မပန်မှူးခင်            ၄၃၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၄ ဆအလ-၁၆၈  မရွှေရည်ဝင်း          ၄၇၆             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၅ ဆဒဂ-၁၅၃     မရွန်းလဲ့ဇော်          ၄၁၅             သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         ဘူမိဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၆ ညင-၂၃         မစုခိုင်လွင်             ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၈၇ ဒမ-၁၇၉        မောင်လွှမ်းမိုးအောင် ၄၄၁             သင်္ချာ        ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၈ ဆလတ-၂၀၁  စိုင်းလှိုင်းဇင်          ၄၄၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             စိတ်ပညာ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၉ မလ-၆၈၁      မဆုနေခြည်နွယ်      ၄၃၂             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၅။၇။၁၈        

၁၉၀ ဆမ-၄၀၉       မောင်ပိုင်ခန့်ကျော်    ၄၃၃             သင်္ချာ        ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၉၁ ဆကရ-၁၁၈၀ မောင်အောင်ထင်စိုး  ၄၇၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၂ နမပ-၃၃၈      မောင်ထူးအောင်လင်း ၄၁၉           သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         စာ/သု           ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၃ မနတ-၆၇၁    မနှင်းယုဝတီ          ၄၇၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၄ မလ-၆၉၃      မခင်သက်နှင်း        ၄၁၄             သင်္ချာ        စာ/သု                မြန်မာစာ        ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၅ ပင-၃၆၅        မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၇၄             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၆ မရမ-၁၆၁၆    မလဲ့လဲ့ဦး              ၄၂၂              သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၇ မနတ-၁၂၅၀   မောင်ထက်ပိုင်လင်း ၄၃၆             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၈ မက-၁၇၅၄    မကြူကြူဆွေဝင်း   ၄၇၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၉ ဆအ-၅၄၃      မခိုင်ဖူးဝေ             ၄၁၅             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀ဝ ညလ-၈၀၉     မအိန္ဒြေရွန်းပြည့်      ၄၇၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၁ ဆသက-၁၀၅  မအိကြာဖြူ            ၄၁၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၂  ဆဘ-၁၈၉     မပွင့်ပိုပိုအောင်        ၄၇၁             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၃ ဆကရ-၃၄၉   မောင်ကောင်းဆက်လင်း၄၃၉        သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၄ ဆကရ-၄၉၆   မဇူဇူးခန့်ဇော်          ၄၉၆             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၅ အဇ-၂           မောင်ရဲလင်းကို       ၄၆၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၆ ဆကရ-၂၈၈   မသဲဆုဝင်း            ၄၃၈             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၇ ဆဒပ-၄၉၀     မစန္ဒာဝင်း             ၄၉၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၈ ဆကရ-၇၂၆၁ မပန်းနုပျိုမေ          ၄၃၅             သင်္ချာ        ပတ်ဝနး်ကျင်   စိတ်ပညာ       ဝ၆။၇။၁၈   လူတွေ့ပြီး

၂၀၉ ပအဖ-၁၄၄     မမေသဇင်             ၄၅၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၆။၇။၁၈   

၂၁၀ ဆဗဟ-၁၅၃   မောင်မင်းသုတ       ၄၂၄             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၁၁ ဆအစ-၇၁၀    မကြည်နူးဝေ          ၄၂၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၁၂  ပအမ-၂၂       မယုယုလှိုင်            ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၃ ဆအ-၅၅၃      မယုနန္ဒာအောင်       ၄၆၀             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၄ ပလ-၉၀        မောင်ကြယ်စင်ဝင်း  ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၅ ဆစခ-၁၂၆     မလင်းလက်ဖြူ       ၄၆၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    အရှေ့တိုင်း     ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၆ အဗ-၂၆         မဆွတ်ခူးသာ         ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၇ ပဆတ-၁၄     မလှိုင်ယမုံ             ၄၃၁             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၈ ပတဆ-၁၉၂   မပန်းသီရိကျော်      ၄၅၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၉ မနတ-၉၅၉    မလှရတနာလင်း     ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၂၀  ပစ-၅၈          မခိုင်သူဇာဖြိုး         ၄၅၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဓာတုဗေဒ      ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၁  ဆကရ-၉၇၂   မောင်ရဲငြိမ်းကျော်    ၄၀၆             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၂  ဆပလ-၄၈၉   မအိကြာဖြူ            ၄၈၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ငါးလုပ်ငန်း    ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၃  ဆသယ-၉၇၅  မဂျူလိုင်မိုး            ၄၃၉             သင်္ချာ        ဥပဒေ                -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၄  ဆမက-၇၀၉   မောင်ထက်အောင်ကျော် ၄၆၆        သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၈။၇။၁၈   

၂၂၅  ညပန-၁၆       မမေမိဖုန်း             ၄၃၇             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ဝ၉။၇။၁၈        

၂၂၆  ရရ-၁၁၄၁      နော်ဟေဂဲဒွန်း        ၄၃၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၂၂၇  မရမ-၁၁၁၆    မောင်ဇော်အောင်ထူး ၄၅၆             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၈  အသ-၆၇၄      မစုရည်ဝင်း            ၄၇၄             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အင်္ဂလိပ်         ။       

၂၂၉  အအက-၂၁     နမ့်သူသူဟန်နီဌေး   ၄၅၉             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၀ ဆဒလ-၁၅၀၉ မရွှေရည်ဝတ်မှုံ        ၄၆၇             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ။       

၂၃၁ ဆကရ-၄၁၄   မခိုင်ဆုဝေ             ၄၂၃             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသတ-၂၅၅  မထက်တင့်တယ်ဝင်း ၄၅၉           သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၃၃ ဆသ-၁၉၆၀   မောင်ထွန်းထွန်းလင်း ၄၅၀           သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၄ အမ-၁၆၈       မစုဒါလီဝင့်            ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၃၅ ဒတ-၂၅         မသက်နှင်းဆု         ၄၇၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၆ ဆအစ-၇၄၂    မကေသရီစိုး          ၄၇၉             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ။          

၂၃၇ အက-၃၈၀     မခိုင်ဇာလင်း          ၄၂၂              သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၂၃၈ ကပ-၅          မလမင်းခင်ခင်       ၄၂၈             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၉ ကပ-၄၂         မနွေးဝေအောင်       ၄၂၃             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၀ ဆလမ-၂၅၁   မစုနန္ဒာကျော်         ၄၄၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၄၁ ပစ-၄၄၇        မဝတ်မှုံရည်           ၄၁၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၂  ဆဒဂ-၁၆၆     မအိမျိုးသန့်ဇင်       ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၃ ဆပသ-၆၀၈   မသက်ထားလွင်      ၄၂၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၄၄ ဆလတ-၂၀၅  မောင်ရှိန်းထွဋ်ဈာန်  ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၅ ဆပလ-၃၇၆   မသော်ကြည်ဖြူစံ     ၄၃၉             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၄၆ ဖခ-၄၇          မောင်ထက်မြက်လင်း ၄၆၄           သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၄၇ ညဒ-၁၉၆၆     မောင်ဝေယံထွန်း     ၄၂၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၈ ဆဗဟ-၇၁၂   မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၄၀             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၄၉ မမ-၄၇၈၁      မောင်မျိုးထွယ်အောင် ၄၆၅           သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၀ ဆဍ-၂၁၆       မောင်အောင်အောင်ဦး ၄၃၁           သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၅၁ ဆတဥ-၅၄     မောင်ကောင်းနိုင်လင်း ၄၄၂          သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၅၂  ပခ-၁၀၂        မနှင်းရတနာထွန်း   ၄၃၀             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၅၃ ဆကရ-၁၂၆၃ မခိုင်ဆုလွင်           ၄၃၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၅၄ ရအပ-၈၉၇     နန်းရွှေရည်ဝင်း       ၄၈၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၅ ပည-၂၁၉       မောင်လင်းထက်အောင် ၄၃၄         သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၆ ဆမက-၆၂၉   မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၀၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၅၇ မနမ-၃၃၂၉    မခိုင်ငြိမ်းသွယ်        ၄၇၁             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ၁၁။၇။၁၈        

၂၅၈ အမ-၂၃         မဇင်မြင့်မြတ်          ၄၆၂             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၉ ဆစခ-၃၀၉     မောင်ရှိုင်းထက်အောင် ၄၀၈          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၀ ဆကရ-၁၀၄၆ မကလျာသက်မြတ်နိုး ၄၄၈           သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၁ ဆဂ-၅၃၂       မောင်မင်းသူရ        ၄၄၉             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၆၂  ဆဒဂ-၅၄၈     မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ   ၄၁၃             သင်္ချာ        အရှေ့တိုင်း          မနုဿ          ။       

၂၆၃ ဒတ-၆၇        မဆုမြတ်ရတနာ      ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၄ တမ-၁၉၀      မချယ်ဇင်နိုင်          ၄၃၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၆၅ ဆမက-၅၁၂   မောင်ဇင်သူရအောင် ၄၁၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၆၆ ဆမက-၇၈     မအေးသီတာမြင့်     ၄၄၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၇ စရ-၈၃၁        မချစ်မြတ်နိုး          ၄၇၅             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၂၆၈ ဆတဥ-၇၉၂   မောင်ဟိန်းထက်အောင်  ၄၀၇        သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၉ ဆလတ-၁၇၇  မောင်သီဟမင်းခန့်   ၄၃၉             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇၀ ညဒ-၅၁၁       ်မအိမ့်သူခင်          ၄၁၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇၁ ပညပ-၁၃၈     မငြိမ်းငြိမ်းအေး       ၄၀၁             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၇၂  ဆလတ-၈၁    မဥခင်                  ၄၆၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၃ ဆတဥ-၁၅၃၂ မောင်သန့်ညီညီ       ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၇၄ ဆကရ-၁၁၇၂ မအိမ့်ချစ်စုစံ           ၄၄၉             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ။       

၂၇၅ မထ-၅၉၀      မောင်ဉာဏ်လင်းစံ   ၄၃၃             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၂။၇။၁၈        

၂၇၆ ဆမက-၂၈၉   မောင်စိုးလွင်ထွန်း   ၄၃၈             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၇၇ ဆလသ-၁၄၃  မဂျန်သော်တာစံ      ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၇၈ ဆရက-၆၃၄   မောင်ဉာဏ်မျိုးလင်း                   ၄၂၂           သင်္ချာ               သတ္တဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ          ။   

၂၇၉ ဆမက-၆၁၂   မောင်ပြည့်စုံဖြိုး       ၄၅၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၈၀ မလ-၁၀၇၁    မကြည့်စင်သန့်        ၄၅၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၈၁ အဖ-၁၁၈၁     မယုနန္ဒာ               ၄၇၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၈၂  မထ-၅၉၈      မောင်ကောင်းခန့်ဗိုလ် ၄၆၆           သင်္ချာ        ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၂၈၃ ဆဒဂ-၅၁၃     မောင်သီဟလွင်       ၄၄၁             သင်္ချာ        ဥပဒေ                ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၂၈၄ ဒတ-၁၃၆      မခင်နှင်းဝေ           ၄၃၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၈၅ ဆဗဟ-၁၈၇   မဝင်းပပထွန်း        ၄၂၀             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၈၆ ဆကရ-၃၆၀   မောင်ဘုန်းထိုက်လင်း ၄၃၀           သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၈၇ ဆမဥ-၁၇၆၆   မောင်တင်မျိုးချစ်    ၄၃၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈၈ အတခ-၁၁၃   မောင်ရှိုင်းဝေယံဇော် ၄၆၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈၉ ဆသယ-၁၈၄  မစိုးယုဝတီ            ၄၆၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၉၀ အကက-၅      မစိမ့်စိမ့်ဇော်           ၄၂၀             သင်္ချာ        မနုဿဗေဒ         ရှေး/သု          ၁၃။၇။၁၈        

၂၉၁ ဒတက-၄၄၄   မမြဖူးခိုင်              ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၉၂  ညဓ-၃၉၁       မနန္ဒာဦး               ၄၄၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၉၃ နဥန-၇၇        မောင်အောင်ခန့်ကျော်စိုး ၄၂၄        သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       -                  ။       

၂၉၄ ဆပလ-၄၁     မောင်လရောင်ထွန်း ၄၆၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၂၉၅ ဆကရ-၁၂၇၂  မထူးအိန္ဒြေလှိုင်       ၄၄၆             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              အဏုဇီဝ        ။       

၂၉၆ တမ-၁၇၂၂     မောင်အောင်မြင့်မြတ်ဦး ၄၀၃         သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၉၇ မမ-၁၁၁၃      မရွှေသီရိခေတ်        ၄၁၇             သင်္ချာ        ပတ်ဝန်ကျင်        စိတ်ပညာ       ။       

၂၉၈ မသ-၅၆၅       မဆုလေးနွယ်         ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၉၉ ဆတမ-၉၂၄   မမေမြတ်အောင်      ၄၂၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၀ဝ လဂ-၅၉        စောနိုင်ဝင်းအောင်   ၄၇၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၀၁ ဆမဥ-၅၉၉     မချောစုစုအောင်      ၄၄၀             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၄။၇။၁၈        

၃၀၂ ဆကရ-၅၆၂   မောင်ကောင်းခန့်     ၄၃၄             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၀၃ ဆမတ-၃၁     မဝတ်ရည်ချို          ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၄ နဥန-၁၁        မောင်ဝင်းဇင်ကို      ၄၄၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၀၅ နပမ-၄၁၃      မယွန်းလဲ့အောင်      ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၆ ညလ-၉၇၉     မောင်ဇေလျံထက်    ၄၀၆             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၀၇ အန-၃၈         မအိမ့်ယုယနိုင်        ၄၄၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၅။၇။၁၈        

၃၀၈ ပခ-၅၆၀        မဆုငြိမ်းစံ             ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၉ ဆလမ-၄၆၃   မောင်မင်းပြည့်ဝင်း   ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၁၀ ရနတ-၄၈      နန်းနုဝါ                ၄၁၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             မနုဿ          ။       

၃၁၁ ဆပလ-၂၄၉   မဖြိုးနေခြည်ထွဋ်     ၄၅၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         စာ/သု           ။       

၃၁၂ တဘ-၃         မမြတ်ပန်းအိဇော်     ၄၄၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၁၃ မလ-၆၀၇      မောင်ရိုရ်နယ်ထန်    ၄၆၂             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဥပဒေ           ။       

၃၁၄ ဆဒဂ-၈၈       မမိုးသိင်္ဂီ                ၄၀၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၁၅ ဖရ-၁၉          မအိမ့်ထက်ထက်ကျော် ၄၁၀          သင်္ချာ        -                      -                          

၃၁၆ ရက-၁၅၀၃    နန်းအောင်စင်ဗွာ     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ                 

၃၁၇ ကမ-၉၀        မဒီစင်နန်              ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၁၈ အဟ-၁၄၆၅   မောင်ညီလင်းထက်  ၄၂၀             သင်္ချာ                                                          

၃၁၉ တမ-၉၄        မောင်စိုးထက်လင်း  ၄၀၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                          

၃၂၀ နပမ-၂၄၆      မတင်မိုးနိုင်           ၄၃၁             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၂၁ ရယ-၁၆        မောင်ရဲမိုးချစ်         ၄၀၅             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၂၂  ရရ-၅၅          မစင်သီယာချို         ၄၃၄             သင်္ချာ        -                      -                          

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  သတ္တဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၂၈၈     မသက်ယုနွယ်        ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆဘ-၁၈၈     မယွန်းနဒီအောင်     ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၃     ဆအလ-၂၁၀  မခင်ဝတီဇော်         ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၄     ဆဒဂ-၇၈၀     မမြချမ်းကိုကို         ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၅     ဆကရ-၄၂၆   မနေခြည်ရွှန်းလက်တင်ဝင်း ၄၃၁    သတ္တဗေဒ    ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၆     ဆဗထ-၄၀၆   မငွေနှင်းအိဇော်       ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၇     ညဒ-၉၉         မဖြိုးမြင့်မြတ်ထွန်း  ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၈     ဆကရ-၁၃၄၉ မချမ်းမြမြမို           ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၉     ဆမဒ-၁၉၇     မသဉ္ဇ္ဇာကျော်        ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၁၀   ဆဥ-၉၆         မသီတာဆွေဇင်       ၄၀၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၁၁   ဆမဒ-၂၇၅     မသက်ထားဆွေဇင်  ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၁၂   ဆမ-၁၀၈       မဇွန်ပွင့်ဖြူ            ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၁၃   ဆတ-၉၄       မဝန်းပြည့်ပိုင်         ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ။       

၁၄   ဆဗထ-၅၁၄   မထက်အိလင်း       ၄၃၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅   ဆကရ-၇၆၂   မဖူးပြည့်ရူပါလင်း    ၄၃၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆   ဆဗထ-၃၈၀   မမေသဇင်ခိုင်         ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၁၇   ဆတည-၁၇၄  မောင်ကိုကိုအောင်    ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၈   ဆဒတ-၇၉၅   မောင်ခန့်ထူးလင်း   ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၁၉   ဆက-၁၄၂     မောင်စောဓနထွန်း   ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၀   ဆက-၁၃၉     မနန့်မေမြတ်သိင်္ဂီ     ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၁   ဆမဒ-၆၇၂     မမြတ်ခွာညိုသင်း    ၄၃၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၂    ဆမတ-၁၃     မဆုရတနာ            ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၃   ဆပသ-၃၄၄   မောင်ရဲလွင်           ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၄   ဆမတ-၁၀၁   မဆုလဲ့လဲ့နိုင်          ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၅   အဏ-၃၆       မမေမြတ်နိုးဦး        ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၆   ဆသတ-၃၅၈  မောင်ရဲမြတ်မင်း      ၄၄၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၇   ဆမဥ-၂၃၄၃   မငြိမ်းအေးသော်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၈   ဆပလ-၅၁၂   မဆုရည်သိန်းလှိုင်    ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆမက-၄၀၇   မသုဇာတာလှိုင်       ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၀   ဆမက-၇၂၈   မသိမ့်သိမ့်ဇွန်          ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၁   ဆမတ-၇၉     မထက်ထက်လွင်     ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၂   ဆသယ-၁၀ဝ၇ မချောစုစုသွင်        ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   ဆကရ-၃၆၉   မစိမ်းမြရည်လင်း    ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၄   ဆစခ-၂၉       မဆုမြတ်မင်းခင်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             အရှေ့တိုင်း     ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၅   ဆရက-၃၅၉   မသက်ထားကြည်    ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၆   ဆကရ-၃၅၀   မခိုင်ဆုလင်း          ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၇   ဆသယ-၃၇၅  မအေးမြမြမိုး          ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၈   ဆလသ-၂၆၁  မရှင်းဝတီလွင်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   ဆဒဂ-၇၄၀     မအေးချမ်းမြင့်        ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၀   ဆဗဟ-၆၀ဝ   မောင်ကောင်းသန့်ထူး ၄၁၀           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၁   ဆတမ-၂၅၀   မအိဖြူဖြူခန့်          ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၂   ဆအစ-၁၁      မသက်ထားကျော်    ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၃   ဆလမ-၄၄၁   မောင်ဘုန်းပြည့်သျှန် ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၄   ဆရ-၂၅၂       မဇင်ဝါဝါ               ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၅   ဆပတ-၁၃     မမေဖူးဝေ             ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၆   ဆမဒ-၁၄၉     မဇင်ဇင်ဝင်း           ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၇   ဆအစ-၄၀၂    မမင်းဇာခြည်ခိုင်      ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၄၈   ဆတဥ-၄၉၃   မမေသက်မြတ်နိုး    ၄၉၄             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၄၉   ပမ-၅၃          မရွှေစင်ဦး             ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၀   တမ-၄၉        မဇင်မာနွယ်           ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၁   ဆမဥ-၈၀၁     မကြယ်စင်ဝင်းဗိုလ်  ၄၀၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၂   ဆလတ-၂၂၇  မချစ်ရွှေစင်မင်းထွန်း ၄၁၂            သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၅၃   ဆလမ-၁၂၁   မချိုချိုမာ              ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၅၄   ဆတမ-၄၂၇   မအင်ကြင်းမိုး         ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၅၅   ပတ-၁၆၄      မဆုကဗျာလှိုင်        ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၅၆   ပအမ-၁၉       မနေခြည်မြင့်          ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၅၇   မရမ-၁၃၅၅    မဂျာဆိုင်းရွယ်        ၄၇၁             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ဇီဝဓာတု        ။       

၅၈   ပည-၆၈         မောင်ရန်နိုင်လင်း    ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၅၉   ဆလမ-၁၁၀   မနှင်းပွင့်ဖြူ           ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၀   ဆဓ-၇၅         မမေမြတ်စု            ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၆၁   ပတ-၂၉         မနွေးနွေးလှိုင်         ၄၅၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၆၂   ဆဒမ-၂၅၈     မမြစုခင်                ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၃   ဆတဥ-၂၉၆   မဆုမြတ်အိမ်စည်     ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၄   ဆသဝ-၈၇     မသဲပိုပိုထွန်း          ၄၄၃             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           နှ                 ။       

၆၅   ပတဆ-၁၉၈   မသက်ထားရွှေစင်   ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၆   ဆဒတ-၄၉၀   မဇာညီနွယ်ဝင်း       ၄၃၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ။       

၆၇   ဆဒတ-၄၈၈   မခိုင်ဇင်ဝင်း           ၄၂၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဒဿနိက       ။       

၆၈   ဆကရ-၇၉၀   မောင်ဇော်ရဲဝင်း      ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၉   ပစ-၁၆၆        မနှင်းအိလှိုင်          ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၇၀   ဆကရ-၆၈၀   မဝင်းလာဘ်ကြည်ဖြူ ၄၁၆            သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၁   ဆကရ-၄၅၅   မဖူးမြတ်သွယ်        ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၇၂   ဆရ-၂၄၇       မမြတ်သဇင်ကျော်    ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၃   ဆကရ-၁၂၂၇  မဗန်ထလှေးပါရ်     ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၄   ဆကရ-၆၃     မောင်မြတ်ပိုင်အေးချို ၄၂၄            သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၅   ဆမဥ-၂၄၉     မယုယုမော်            ၄၂၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၇၆   ဆကရ-၇၄၂   မသီရိရွှေရည်          ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၇   ဆလတ-၁၂၁  မမေမြတ်မွန်          ၄၄၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၈   ဆဗတ-၃၀၁   မဆုယမင်းမြတ်      ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၉   ဆတ-၈၄       မဆုဝင့်ဖြူစင်         ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၈၀   ဆတဥ-၃၁၅   မခင်မြတ်နိုး           ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၃၀။၂၀၁၈    

၈၁   ဆလတ-၄၃၂  မသီရီလွင်             ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၈၂   ဆအစ-၄၅၈    မခင်စန်းထက်        ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၁။၂၀၁၈      

၈၃   ညလ-၉၃၁     မနွေးရတနာလှိုင်     ၄၃၃             သတ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၂။၂၀၁၈  

၈၄   ညလ-၄၇၄     မအိသဉ္ဇ္ဇာလီ         ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၈၅   ဆအစ-၄၈၆    မသွက်လက်နဒီ      ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၈၆   အဘ-၇၂        မဆုသီရိဇော်          ၄၇၉             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ဇီဝဓာတု        ။       

၈၇   ညင-၂၅         မထက်ထက်လှိုင်     ၄၄၅             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 အဏုဇီဝ        ။       

၈၈   ဆမဒ-၅၁၄     မပိုးညိမ်းစံ            ၄၂၀             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၉   ဆမဥ-၁၃၉၀   စိုင်းဝဏ္ဏဟန်စစ်      ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၀   ဆအစ-၇၈၁    မဖူးပွင့်သော်          ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၃။၂၀၁၈      

၉၁   ဆပသ-၇၉၀   မမိုးဝဿန်            ၄၇၂             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပဗေဒ         ။       

၉၂   ဆဒမ-၃၆၈     မရွှေရည်ရွှန်းလဲ့ဖြူ   ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၉၃   ဆမဥ-၃၂၁     မသူဇာလင်း           ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဒဿနိက      ။       

၉၄   ဆတဥ-၅၃၁   မရတီလင်းလက်     ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၉၅   ဆမက-၅၁၈   မစုစုစံ                  ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၉၆   ပဖတ-၁၂       မဆုမြတ်ဆင့်          ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             သမိုင်း           ၇။၄။၂၀၁၈      

၉၇   ဆဂ-၃၃         မသင်းသင်းလွင်      ၄၅၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆခတ-၁၃၉   မောင်သက်ပိုင်ထွေး  ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ။       

၉၉   ဆဗဟ-၁၁၆   မကြည်နူးဖြူစင်      ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဒဿနိက       ။       

၁၀ဝ ဆမန-၉၉       မခင်ပြည့်စုံဝင်း       ၄၄၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၁ ဖမ-၁၁၉၄      မနန္ဒာဝတ်ရည်        ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၂ မလ-၇၆၅      မဖြူမီမီဗိုလ်           ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၃ ညလ-၂၀၄     စောဟိန်းနန္ဒထူး     ၄၁၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၄ ဆသရ-၈၇၇   မောင်အောင်ပွင့်       ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၅ ဆခ-၂၄         မသဇင်ဟံ             ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၆ ဆမ-၇၄၄       မဇင်ပွင့်ဖြူ            ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၇ ဆလသ-၃၀၁  မယွန်းဖြူစင်သန့်    ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၈ ဆသက-၇၀ဝ  မဟန်စုခိုင်             ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၉ ဆသတ-၆၇၈  မောင်ဉာဏ်လင်းထွဏ်း ၄၀၄        သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၁၀ ဆဓ-၁၀၈       မယွန်းရွှေလွှာ         ၄၁၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၁၁ ညစ-၄၈         မနှင်းဖူးမေ            ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၂ ဆကရ-၉၈၄   မောင်ရဲမင်းခန့်        ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၃ အလ-၅၇       မသဉ္ဇ္ဇာအောင်       ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၄ ဆမဥ-၁၂၇၃   မနန်းရွှေဇင်ဝင်း      ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၅ ဆသရ-၂၀ဝ    မဆုလဲ့နန္ဒာ            ၄၆၉             သတ္တဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ      ဇီဝဓာတု        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၆ ဆခ-၃၀         မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၇ ဆပဇ-၉၉       မမြတ်အိမ်လွင်        ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၈ ဆဗထ-၁၆၉   မမေသူစိုး              ၄၇၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၆။၂၀၁၈ 

၁၁၉ ဆသဝ-၂၂၅    မကြည်စင်သန့်        ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၀ တထ-၂၁၆     မအဉ္စလီမျိုး           ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၁ အဟ-၁၁၄     မသင်းရွှေစင်          ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၂  ဆသက-၁၅၂  မနန္ဒီလင်းလက်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၃ ဆဒဂ-၂၉၉     မဘုန်းသီရီပိုင်        ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၄ ဆပလ-၉       မနွယ်ဦးကျော်        ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၅ ဆသက-၂၇၉  မနှင်းအိလှိုင်          ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၂၆ ဆခတ-၆       မသီရိမေကျော်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၇ ဆသက-၅၈၀  မခင်နန္ဒာဝင်း         ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၈ ဆဗဟ-၅၄၉   မအိန္ဒြေခင်             ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ပတ်ဝန်းကျင်  ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၉ ဆဒရ-၃၆၈     မောင်သူရမောင်မောင် ၄၁၆           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၀ ဆဗဟ-၇၁၄   မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ   ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ပတ်ဝန်းကျင်  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၁ ဆဒတ-၇၀၇   မသက်နှင်းဆု         ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၂ ဆလ-၃         မနှင်းပွင့်ကို           ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၃ ဆကမ-၅၈     မဇင်မေဖူး             ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၄ ဆတဥ-၄၉၅   မောင်ဖြိုးသော်ဇင်နိုင် ၄၀၄            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၅ ဆတဥ-၂၃၈   မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၆ ဆသရ-၁၆၇   မမိုးအိရွှေစည်         ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၇ ဆမဒ-၂၄၈     မောင်ဟိန်းထက်စိုး  ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၈ ဆဒတ-၄၇၆   မထက်ထက်လင်း   ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၉ ပအမ-၇၃       မမိုးပြည့်မွှေးဇွန်      ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရှေး/သု              ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၄၀ ဆဘ-၁၇၂      မခင်စုစုနိုင်            ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၁ ဆတည-၉၁    မဆုပြည့်စုံ             ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၂ ဆအစ-၁၆၁    နော်မြမှူးနိုင်          ၄၅၄             သတ္တဗေဒ    ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၃ မလ-၇၇၄      မောင်ဘုန်းမိုး         ၄၂၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ES               ။       

၁၄၄ ဆဒမ-၃၃၅     မောင်နိုင်နိုင်ထွန်း    ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၅ ဆတမ-၄၅၈   မောင်ကောင်းဇင်ခန့် ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၄၆ ဆကရ-၂၀၉   မစောယုနန္ဒီ           ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ။       

၁၄၇ ဆဒမ-၁၄၁၄   မောင်ရဲသွေး           ၄၂၃             သတ္တဗေဒ    ဒဿနိက           ဘူမိ              ။       

၁၄၈ ဆတ-၁၇၄     မောင်နှင်းနွယ်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ။       

၁၄၉ ဆမက-၇၄၈   မောင်ပြည့်ညီညီမောင် ၄၂၉            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၀ ဆတမ-၃၇၃   မောင်ရဲမင်းအောင်   ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၁ ဒနတ-၁၉      မောင်ထွန်းရောင်ရှိန် ၄၂၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၅၂ ဆလသ-၅၉    မထူးသဉ္ဇာမွန်         ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၃ ဆဗဟ-၅၃၉   မောင်ရဲထက်ကျော်   ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၁၅၄ ဆပလ-၅၁၀   မဟန်စုလှိုင်           ၄၂၆             သတ္တဗေဒ    မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၅ ဆဗဟ-၇၀     မယုယုခိုင်             ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၆ ဆဥ-၂၈         မရတနာ               ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၇ အဇရ-၈         မအင်ကြင်းမေ        ၄၃၉             သတ္တဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၈ ဆသတ-၅၀ဝ  မဆုမြတ်သီရိလွင်    ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၉ ဆသက-၂၆၇  မအေးချမ်းမြင့်        ၄၄၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆၀ ဆကရ-၈၂     မမေဇင်ဖူးပွင့်စံ       ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၁၆၁ မမ-၅၃၀        မောင်စိုင်းထွန်းဦးဆာ ၄၄၃           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၆၂ အသ-၂၄၇      မယွန်းဝတီလွင်      ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၆၃ ဆပလ-၂၄၀   မောင်ဉာဏ်ထူး       ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၆၄ ဆပတ-၆၇     မောင်ရဲထွန်းဦး       ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၆၅ စဏ-၁၂၂       မမေမီမီထွန်း          ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    စာ/သု                ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၆၆ ဆဂ-၂၅၇       မောင်ရဲရင့်ကျော်      ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             -                  ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၁၆၇ ဆဓ-၂၄         မအေးချစ်ပို            ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ။       

၁၆၈ ညဒ-၄၀၇       မယွန်းယွန်းရတီမင်းဦး ၄၂၀         သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၁၆၉ ဆမဥ-၁၁၇၆   မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၂၁            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၇၀ စရ-၇၅၁        မတင်ငြိမ်းခိုင်         ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆဒမ-၆၈၃     မစောသန္တာလှိုင်       ၄၂၁             ငါးလုပ်ငန်း  ES                   ဘူမိ              ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂     ဆကရ-၆၃၃   မဇာခြည်ထူးတင့်     ၄၃၄             ငါးလုပ်ငန်း  အရှေ့တိုင်း          မြန်မာမှု         ။       

၃     ပခ-၁၄၈        မောင်ခိုင်မြဲဓန        ၄၆၁             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၄     ဆအ-၉၁        မအုအုလှိိုင်         ၄၇၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၀။၂၀၁၈

၅     ခမ-၄၆          မောင်ဘန်ကျိုဘိ(ခ်) ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆     ညတ-၂         မအေးထက်ထက်ကျော် ၄၃၁         ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇     ဆလမ-၅၆     မောင်ဇော်ပိုင်စိုး      ၄၃၁             ငါးလုပ်ငန်း  ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၇။၂၀၁၈

၈     ဆဗဟ-၄၃၂   မခိုင်စုသွင်             ၄၃၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၉     ဆသယ-၆၀၅  မရွှန်းလင်းလက်ခင် ၄၄၉             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၁၀   ဆလတ-၁၄၉  ရတီဖူးပွင့်အောင်     ၄၅၈             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၁   ပခ-၁၂၉        မယွန်းမြတ်ခင်ခင်   ၄၃၁             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၁၂   ဆသယ-၁၂၇  မရတနာကျော်        ၄၂၁             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၃   ဆတဥ-၄၃၀   မအေးမြတ်နိုးဝေ     ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  ရုက္ခ                  စာ/သု           ။       

၁၄   ဆအ-၂၉        မခင်ခန့်ခန့်ငြိမ်း      ၄၅၅             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ။       

၁၅   ဆစခ-၄         မောင်ခန့်စည်သူနိုင်  ၄၄၇             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၆   ဆသက-၇၉၅  မောင်ကောင်းမြတ်သူ ၄၄၄            ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၁၇   ဆကရ-၉၇၉   မမြတ်သင်းသင်းကြည် ၄၄၅          ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တဗေဒ       ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၈   ဆကရ-၅၉     မခင်ဖြူစင်            ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉   ပစ-၁၇၆        မောင်လွင်မိုးအောင်  ၄၂၃             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ                                ။       

၂၀   ဆကရ-၈၇၇   မရွှေစံပယ်ဖူး          ၄၆၀             ငါးလုပ်ငန်း  ဇီဝဓာတု             သင်္ချာ            ၇။၅။၂၀၁၈      

၂၁   ဆလတ-၂၂၃  မောင်ကောင်းဆက်ထွန်း ၄၃၇       ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၂    ဆပသ-၈၉၁   မလဲ့လဲ့ဝင်း            ၄၃၃             ငါးလုပ်ငန်း  ဥပဒေ                အဏုဇီဝ        ။       

၂၃   ဆအစ-၆၂၂    မလမင်းအိမ်          ၄၆၃             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ရှေး/သု          ။       

၂၄   ဖလ-၈၇        မောင်ရန်နိုင်လင်း    ၄၆၀             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ဘူမိ              ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၅   နဇတ-၉၂       မောင်စွမ်းပြည့်        ၄၃၄             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၈။၂၀၁၈ 

၂၆   နပမ-၁၆၆      မောင်သူရစစ          ၄၃၃             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၂၇   မလ-၁၁၁၄    မောင်ခန့်ဇွဲဟိန်း      ၄၂၃             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ။       

၂၈   ဆမဥ-၇၂၁     မဝင်းသော်တာ       ၄၆၁             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆဒမ-၄၈၁     မောင်ကောင်းဆက်သော် ၄၄၈        ငါးလုပ်ငန်း  ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၃၀   ဆတဥ-၅၂၂    မဝင့်နဒီကြေးမုံ       ၄၂၈             ငါးလုပ်ငန်း  ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၁   ဆဒမ-၆၆၅     မောင်သက်လွင်မိုး   ၄၅၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တဗေဒ       ။       

၃၂   ဆဒမ-၅၄၇     မသက်နှင်းစံ          ၄၄၇             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၃   ဆအစ-၆၁၃    မောင်ခန့်ကိုကိုအောင် ၄၃၁            ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၃၄   ပမ-၄၁          မကြယ်စင်သွေး      ၄၃၀             ငါးလုပ်ငန်း  သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၃၅   ဆမဥ-၁၀၃     မကျော့ရှင်းထက်     ၄၆၇             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတု        ။       

၃၆   ဆကရ-၈၈     မဖူးပြည့်ဝင်းစံ        ၄၆၈             ငါးလုပ်ငန်း  သင်္ချာ                ဇီဝဓာတု        ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၃၇   ဖမ-၁၃၄၄      မအိမ့်မှူးခင်           ၄၂၂              ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၇။၁၅။၂၀၁၈    

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ရုက္ခဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     မလ-၅၄၇      မခိုင်ဖြူဖြူဇင်         ၄၇၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၂     ဆကရ-၁၁၁   မောင်အောင်ပြည့်စုံ   ၄၂၈             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         မြန်မာစာ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃     အယထ-၈      မခိုင်မြတ်မွန်          ၄၂၅             ရုက္ခဗေဒ     နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       နှ                 ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄     ဆတမ-၉၃၃   မောင်ကျော်အောင်   ၄၁၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၅     မလ-၉၆၉      မဘုန်းဆုလျန်        ၄၃၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဥပဒေ           ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၆     ဆဗတ-၇၇     မောင်ကောင်းနိုင်ခန့် ၄၂၆             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇     ဆဒတ-၁၄၀၆ မခင်စန္ဒာမိုးမြင့်       ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၈     ဆဒမ-၁၂၄၅   မမင်းစန္ဒာနိုင်         ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၉     ဆဒလ-၂၂      မဝင်းဇာခြည်ကျော်ဦး ၄၅၀           ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၁။၂၀၁၈

၁၀   ဆဒတ-၉၀     မပွင့်ကေခိုင်           ၄၃၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၁၁   ဆအလ-၁၇၅  မဝင့်ကေခိုင်ဦး        ၄၀၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၁၂   ဆမန-၁၂၄     မောင်ဇင်သူရိန်အောင် ၄၂၀            ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၃   ဆခ-၂၄         မသော်စင်ထက်       ၄၄၀             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၄   ဆသတ-၉၈၃  မောင်ရဲရင့်ခမ်းအောင် ၄၅၃           ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၅   ဆမန-၆၀       မသုန်လဲ့နောင်        ၄၃၄             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၁၆   ဆဒက-၇၉၂   မောင်ဟိန်းထက်နိုင်ဇော် ၄၁၃        ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၁၇   ဆဒတ-၈၈၀   မောင်သော်မင်းစံ     ၄၁၇             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈   ဒပ-၈            မအိရွှေဇင်ဖြိုး         ၄၁၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၁၉   ဆကရ-၇၈၀   မဆုပြည့်စံ             ၄၃၆             ရုက္ခဗေဒ     သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ။       

၂၀   ပစ-၁၄၆        မဇာခြည်ထွန်း        ၄၀ဝ             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၁   ဆလသ-၁၃၁  မယုဝေခိုင်             ၄၂၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၂    ဆမဥ-၁၂၁၂   မအိမ့်ဖူးပိုင်            ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၂၃   ဆမက-၄၃၁   မောင်ကောင်းမြတ်ဟိန်း ၄၀၁        ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၄   ပခ-၅၄၁        မရွှန်းလဲ့ရတီကျော်   ၄၂၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅   ဆလတ-၂၆၉  မဆုချယ်ရီမင်း        ၄၁၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မနုဿ          ။       

၂၆   ဆမဥ-၅၄၀     မောင်ဇော်လင်းထက် ၄၅၄            ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၇   အဒဂ-၁၉၉     မရွှန်းဇာနည်ထက်   ၄၃၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၂၈   ဆသ-၂၇        မပျိုးယမုံဇင်          ၄၇၂             ရုက္ခဗေဒ     ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၉   ညဒ-၁၃၃       မသင်းဆုဖြိုး          ၄၁၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၂။၂၀၁၈      

၃၀   ဆအလ-၄၇    မောင်ရှိန်းအောင်ခန့် ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၃။၂၀၁၈      

၃၁   ဆလသ-၃၁၉  မမေသဇင်ဦး          ၄၄၅             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ။       

၃၂   အပရ-၂         မအိပိုပိုဇော်            ၄၃၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၃၃   အမ-၁၂၀       နန့်မူအေး              ၄၇၅             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ။       

၃၄   အမ-၁၂၂       နန့်ဝင်းပပအောင်     ၄၄၀             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ။       

၃၅   ဆမဥ-၄၂၅     မမေသက်ခိုင်          ၄၃၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၄။၂၀၁၈      

၃၆   အသ-၅၁၂      မခွန်းသံစဉ်            ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၃၇   မည-၅၇         မအေးငြိမ်းမွန်        ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ။       

၃၈   ဆသရ-၁၂၀၇  မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၁၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၃၉   အသ-၈၅        မောင်စိုးခိုင်            ၄၀၂             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၀   ဆဗဟ-၁၉     မောင်ဟန်ရှင်းမုန်    ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၄၁   ဒယ-၁၂         မရွှန်းလဲ့ရည်မွန်      ၄၀၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၄၂   ဆလမ-၅၆၃   မမေမိုးဇင်             ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၄၃   ဆလတ-၃၂၁  မနှင်းဧပရယ်လွင်    ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၄၄   ဆက-၁၅၁     မမေမြတ်မိုးခင်       ၄၃၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၅   ဆသ-၂၀၄      မစန်းသီရိမော်        ၄၀၆             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၆   ဆသ-၂၃၀      မသဉ္ဇာလွင်            ၄၂၂              ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၇   ဒစ-၈၄၂        မချောစုလှိုင်           ၄၆၃             ရုက္ခဗေဒ     နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       အရှေ့တိုင်း     ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၈   ဆရက-၃       မယမင်းကို            ၄၀၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၄၉   နပ-၇၅          မနှင်းဦးရွှေရည်       ၄၃၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၅၀   ပဇ-၁၄၉        မဒီပါစိုး                ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၅၁   ဆလ-၁၂၈     မနေခြည်လင်းလက်အောင် ၄၀၃     ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၂   ဆသယ-၁၀၈၆ မပို့ပို့ကျော်            ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၃   ညဒ-၃၅၆       မဆုနန္ဒာခင်           ၄၃၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၅၄   အရခ-၄၁       မောင်စိုင်းမျိုးလွင်    ၄၂၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၅၅   ဆရက-၇       မချစ်နော်ဇာခင်       ၄၀၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၅၆   ဆကရ-၁၃၀၇ မဖြူစင်အောင်        ၄၀ဝ             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၅၇   ဆသတ-၇၀၃  မကေဇင်ဝင်း          ၄၂၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             အရှေ့တိုင်း     ။       

၅၈   ဆသက-၈၆၂  မအေးချမ်းမိုမို        ၄၂၆             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၅၉   ဆကရ-၆၅၀   မောင်ဟိဏ်းမင်းထွန်း ၄၂၃           ရုက္ခဗေဒ     ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၆၀   ဆသတ-၁၀၁၆မသဒ္ဒါမြတ်နိုးဦး     ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၁   ဆဗဟ-၂၁၇   မောင်မင်းထာဝရနိုင် ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆတည-၁၁၀  မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၁၂             ရုက္ခဗေဒ     မြန်မာ                ရှေးဟောင်း    ။       

၆၃   ဆမဒ-၂၇       မဆုရတီ               ၄၀၂             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၄   အဝ-၇၄         မမြတ်သဇင်ဝင်း      ၄၂၁             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၆၅   ဆမဒ-၄၂၇     မောင်လူမော်သစ်     ၄၂၁             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ။       

၆၆   ဆသက-၄၄၆  မဝင်းပပကျော်        ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၇   ဆပသ-၇၂၁    မအိဖြူထွန်း           ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၆၈   ဆတဥ-၃၃၃   မောင်စံထိုက်မင်း     ၄၁၂             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၉   အဘ-၇၄        မောင်မြတ်မင်းပိုင်    ၄၄၆             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၀   ဆသရ-၂၄၇    မောင်ဆက်ထွန်းလွင် ၄၉၀            ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၇၁   ဆပသ-၇၇၀   မနှင်းဝတ်ရည်လွင်   ၄၀၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၇၂   ပခ-၁၅၀၃      မခင်ကြယ်စင်ထွဋ်   ၄၃၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၇၃   ဒင-၄၆          မအေးမြမိုး            ၄၃၈             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ။       

၇၄   ပခ-၅၄၆        မကြည်စင်လင်းလဲ့ကျော် ၄၃၆       ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  အဏုဇီ၀

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၃၅၄   မအောင်စုမေ          ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆလတ-၁၃၈  မကျော်မေလဲ့ဝင်း    ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၃     ဆမဥ-၉၇       မသက်ထားဆု        ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၄     ဆဒဂ-၃၄၃     မဆုစံရွှေရည်ဗို        ၄၂၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅     ဆလသ-၁၀    မောင်ကျော်ဇေခန့်    ၄၀၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၆     ဆစခ-၁၁၅     မရတီဖူးပွင့်           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇     ဆသဝ-၇၁     မထူးရတီ              ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၈     မနတ-၇၉၄    မယမင်းကြည်ဖြူ    ၄၀၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၉     နဥန-၂၂၉      မစုစံလင်း             ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀   ဆကရ-၃၇၆   မယွန်းဒါလီ           ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၁   ဆဒဂ-၈၃၆     မမေမိုးသူခင်          ၄၂၁             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       မြန်မာစာ        ။       

၁၂   ဆမက-၇၅၈   မောင်စိုင်းလောင်ရှိန် ၄၂၆             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၃   ဆဒမ-၇၅၇     မဆုသိင်္ဂီအေး          ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄   ဆသတ-၉၂    မစန္ဒီသူဇာလွင်        ၄၁၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စိတ်ပညာ       ။       

၁၅   ဆတဥ-၂၈၆   မထက်သီရိဖြိုးကျော် ၄၂၈            အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆   ဆစခ-၁၈၆     မရတနာဆုလှိုင်      ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇   ဆကရ-၆၆၁   မဆုမြတ်မြတ်နိုး      ၄၃၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           နှ                 ။       

၁၈   ညလ-၁၁၇၈   မအေးပြည်စုံ          ၄၅၉             အဏုဇီဝ      ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉   ပခ-၁၄၆၅      မကျော့ကေခိုင်ကျော်                   ၄၂၆           အဏုဇီဝ             ရူပဗေဒ         ငါးလုပ်ငန်း       ၇။၅။၂၀၁၈  

၂၀   ဆလသ-၂၈၀  မလင်းလက်ဝေ       ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗဒ          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၁   ညလ-၈၁၅     မဆုရွှေရည်ပွင့်        ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂    ဆကတ-၉      မကေသွယ်ခိုင်        ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗဒ          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၃   ဆဗထ-၄၆၅   မအေးချမ်းမိုး         ၄၂၀             အဏုဇီဝ      -                      -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၄   ဆဗတ-၅၈၂   မောင်မင်းသိန်းထွန်းဇော် ၄၂၄       အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၅   ဆသက-၉၅    မမိုးရနံ့ဖြူ             ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ES                   -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၆   ဆလတ-၂၄၄  မဆွေဇင်ပြည့်         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၇   ဆဗထ-၅၅     မမြတ်နိုးတင်         ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၈   ဆစခ-၂၂       မခင်ထွဋ်ကျော်       ၄၃၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဥပဒေ           ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆသက-၄၆၇  မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၀   ဆသဝ-၂၂၁    မလဲ့အိန္ဒြာသော်       ၄၄၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၁   ဆရက-၂၆၅   မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၁၇         အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၂   ဆပတ-၅၈၅   မသပြေညွှန့်တင်      ၄၃၃             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   အခ-၂၇         မအေးဆုရည်မောင်  ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၄   ဆမက-၈၃၀   မောင်ဇွဲလက်ရုံး       ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၅   ဆတဥ-၂၉၂    မသီရိယမင်းဆု       ၄၀၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရူက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၆   အမ-၄၀         မဇူးဇူးဝင်းသန်း      ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၇   မနတ-၆၆၄    မရတနာခိုင်ဌေး      ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၈   အသ-၆၇၅      မထက်ဝတ်ရည်ဝင်း ၄၄၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   အသ-၆၄၀      မချောစုလှိုင်           ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၀   ပပ-၅၂၂        မဆုဆုမြတ်နိုင်        ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၁   ဆတဥ-၅၂၇   မခန့်မှူးရွှေရည်       ၄၂၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ရှေးသု           ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၂   အအ-၂၃        မဝင့်ရွှေရည်မြတ်     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၃   ဆဒရ-၅၈၅     မလဝန်းဆုရှင်        ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ဿနိက             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၄   ဆသတ-၂၆၆  မယဉ်မိုးအေး         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၅   ပင-၆၆၁        မောင်ရဲထက်လွင်    ၄၂၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၆   ဆသဝ-၂၄၇    မသဲဖြူအောင်         ၄၁၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၇   ဆတည-၁၄၀  မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၈   ဆသတ-၄၁၅  မပို့ပို့အောင်            ၄၁၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၉   ဆမဒ-၃၄၄     မအိမ့်မွန်ဖူး            ၄၂၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၀   ဆလ-၃၅၇     မယဉ်မျိုးခိုင်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၁   ညလ-၉၈၂     မောင်စွမ်းဆောင်နိုင် ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၂   ဆစခ-၆၀       မဇွန်မြတ်ဆု           ၄၅၉             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၃   ရအပ-၂၅၇     မနိုးနိုးယွန်းစံ         ၄၂၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၄   ဆရက-၂၆၀   မောင်ထူးဝေလင်း    ၄၂၃             အဏုဇီဝ      နှ                      နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၅   ဆအစ-၁၃၆၇  မောင်အောင်ကောင်းထက်ကျော် ၄၁၉အဏုဇီဝ    သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၆   ဆဗဟ-၈၇၂   နန်းရွက်ဟွမ်းမိန်း   ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၇   ဆဒမ-၈၆၄     မမိုးပြည့်ခိုင်           ၄၃၅             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                အရှေ့တိုင်းပညာ        ၆။၂၃။၂၀၁၈

၅၈   ဆဥ-၁၁၈       မသဲစုစံ                 ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ဥပဒေ           ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၅၉   ပခ-၇၀၉        မသွယ်ဇင်အောင်     ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၆၀   ဆတဥ-၄၉၂   မဆုဝတ်ရည်ထွန်း   ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၁   ဆသက-၆၂၃  မစုရတနာခင်         ၄၃၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၂   ဆသဝ-၂၂၀    မရည်မွန်သူ            ၄၂၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           စာ/သု           ။       

၆၃   ဆမက-၃၄၉   မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၄၂၇            အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၆၄   ဆမက-၃၂၁   မောင်ကျော်ဇင်ဖြိုး   ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၅   ဆကရ-၂၄၇   မယမုံဖူး               ၄၀၃             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၆   ဆတမ-၁၁၇   မစုနန္ဒာဟန်           ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၇   ဆဓ-၆           မခင်နှင်းစံ             ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၈   ဆဒဂ-၂၀       မမျိုးချယ်ရီကျော်    ၄၂၄             အဏုဇီဝ      မနုဿ               အရှေ့တိုင်းပညာ        ။          

၆၉   တထ-၈၉       မယဉ်ဖြူဖြူအောင်   ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၇၀   ဆလတ-၁၁၉  မယုသီရိမြင့်           ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၇၁   ဆကရ-၇၀၈   မအေမီအောင်         ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နှ                 ။       

၇၂   ဆမဒ-၆၉၇     မောင်ချမ်းမြေ့အောင် ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၇၃   ညဒ-၃၇၉       မအိမ့်ချစ်မှူး          ၄၁၅             အဏုဇီဝ      အရှေ့တိုင်း          မြန်မာမှု         ။       

၇၄   ဆအစ-၃၃၁    မသက်မှူးအိမ်        ၄၀၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၅   ဆဗဟ-၁၂၈   မချယ်ရီဆွေ           ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၇၆   ဆမက-၄၄၉   မခိုင်ဆွေဇင်သန့်      ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၇၇   ဆကရ-၁၆၆   မနှင်းခိုင်ထက်        ၄၃၃             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၇၈   ဆဗဟ-၇၆၂   မရွှေဇင်ဦး             ၄၁၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၉   ဆတဥ-၂၉၇   မမြတ်သဉ္ဇာဆန်း     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၈၀   ဆဒမ-၁၉၆     မဆုဝေမြင့်မြတ်       ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၁   ဆရ-၁၄၃၀     မဇင်မင်းနိုင်           ၄၇၈             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ။       

၈၂   ဆမဥ-၁၀၅၈   မဆုရွှေရည်ဝင်း       ၄၂၇             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ။       

၈၃   ဆဏ-၃         မဖြူသင်းခိုင်          ၄၀၆             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၈၄   ပဆ-၁၈         မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၈၅   ဆတဥ-၆၄၄   မချမ်းယွန်းငယ်      ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၈၆   ဆလတ-၁၇၅  မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၈၇   ဆဒလ-၂၉     မဆုပိုပိုကျော်          ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စိတ်ပညာ       ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၈၈   ဆဗထ-၃၃၄   မညွန့်ရည်ဝင်း        ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၉   ဆအ-၉၅၃      မထက်ဆုဝေ          ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၀   မလ-၇၁၉      မဆုရတီဖူးပွင့်        ၄၄၀             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၉၁   ဆမဥ-၁၂၀     မအေးမြတ်မွန်        ၄၆၂             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             -                  ။       

၉၂   ဆပသ-၆၇     မယွန်းဝတီထွန်း     ၄၃၃             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၉၃   ဆသယ-၄၆၀  မခက်ဇင်ဝေ           ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၄   ဆလတ-၄၃၉  မောင်ချစ်ဦးကိုကိုဝင်း ၄၁၈           အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၉၅   ဆစခ-၉၆       မစုရတနာထွန်း      ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၉၆   ဆရက-၃၁၈   မဖြိုးသဉ္ဇာဟန်       ၄၁၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၇   ဆရက-၃၇၉   မောင်မင်းခန့်ပိုင်စိုး  ၄၃၄             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                -                  ။       

၉၈   ဆရက-၂၃၆   မယုရတနာမြတ်      ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၉   ဆလတ-၁၆၄  မမြသင်းကြူ          ၄၁၅             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀ဝ ဆစခ-၂၃၅     မခိုင်သရဖူအောင်     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၁ ဆဒဂ-၁၀ဝ၂   မအိမ့်ကဗျာသော်     ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                နှ                 ။       

၁၀၂ ဆဗဟ-၇၆၉   မဇွန်ပွင့်ဦး             ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀၃ ဆလသ-၂၀    မမြတ်သီတာကျော်   ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၄ ဆမဥ-၁၀၄၃   မယုဝါဝါလှိုင်          ၄၃၈             အဏုဇီဝ      မနုဿ               -                  ။       

၁၀၅ ဆစခ-၇၀       မစုသစ္စာဇင်           ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၆ ဆဒဂ-၈၄၇     မောင်သက်ထူးဇော်  ၄၄၇             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၀၇ ဆလမ-၃၉၉   မဇင်မာခိုင်             ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         အရှေ့တိုင်းပညာ        ။          

၁၀၈ တထ-၆၃       မဖြူစင်လင်းမြတ်    ၄၃၇             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၉ မလ-၉၈၂       မရွှေရည်ဝင်းလှိုင်    ၄၄၁             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၁၁၀ နဥန-၂၈၁      မကြည်နူးဝေ          ၄၅၅             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၁၁ ဆဗထ-၁၂၈   မသဲနုအေး             ၄၀၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၂ ဆဗတ-၅၈၅   မောင်မင်းသန့်မျိုးညွန့် ၄၀၈           အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၃ ညလ-၂၂၈      မောင်မင်းချမ်းတလနွန် ၄၄၇         အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၁၁၄ ဆဗဟ-၁၄၂   မသင်းရနံ့ဇင်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၅ ဆလသ-၁၈၉  မစိုးဝတ်ရည်ထွန်း   ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၁၆ ဆမဥ-၆၃၁     မမေသူသူကျော်       ၄၆၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရှေးသု           ။       

၁၁၇ ဆလတ-၂၂၄  မဖြူနန္ဒာထွန်း        ၄၃၅             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၁၈ ဆဒလ-၂       မမှူးအိမ့်စံ             ၄၀၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၉ ဆတဥ-၄၁၆   မဇမ္မူထွဋ်             ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂၀ ဆဒမ-၂၄၂     မယွန်းဝတီကျော်     ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု ၆။၃၀။၂၀၁၈   

၁၂၁ ဆဒမ-၂၇၃     မမေချမ်း               ၄၃၃             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၂  ပင-၄၉၆        မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း                   ၄၀၉           အဏုဇီဝ             ရှေးဟောင်း    စာ/သု  ။          

၁၂၃ ဆသက-၄၃၆  မဇင်သူသူကျော်      ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စိတ်ပညာ       ။       

၁၂၄ ညဒ-၁၃၉       မဆူးသဉ္ဇာဗိုလ်       ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၁၂၅ စက-၈၇၇      မသင်းမဉ္ဇူလှိုင်       ၄၀၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           -                  ။       

၁၂၆ ဆသတ-၇၅၉  မဆုရည်ဝင်း          ၄၄၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ၇။၁။၂၀၁၈      

၁၂၇ အဂ-၃           မဝင်းထက်စံ          ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂၈ ပန-၆၀၈        မမြတ်ရည်ရွယ်အောင် ၄၂၈           အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဇီဝ        ။       

၁၂၉ ဆသက-၇၄၅  မောင်မင်းခန့်နိုင်      ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၀ ဆအစ-၆၈၀    မဆုပြည့်ပြည့်ပိုင်     ၄၄၂             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၁ ဆစခ-၁၉၅     မရှုမဝ                  ၄၅၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ကွန်ပျူတာ     ။       

၁၃၂ ဆစခ-၂၂၉     မယဉ်မိုးအေး         ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဥပဒေ           ။       

၁၃၃ နဥန-၃၁၈      မဆုဝေဝေအောင်     ၄၄၃             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၃၄ ဆဒမ-၉၆၉     မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၁၄            အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၅ ဆအလ-၁၃၄  မောင်အောင်ဘုန်းမြတ် ၄၃၂          အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၆ ဆဒထ-၇       မအိဖြူစင်             ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၇ ဆတဥ-၁၃၉   မတင်မေလင်း        ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဒဿနိက       ။       

၁၃၈ ဆမတ-၁၈     မနှင်းအဉ္ဇလီ          ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၉ ဆအလ-၉၀    မောင်ဇင်ဝေထွန်း    ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၀ ဆအစ-၈၉၀    မအိမြတ်ချယ်         ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၁ စသဝ-၈၆       မဆုပြည့်ထွန်း        ၄၅၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၂ ဆဒစ-၈၈၅     မောင်မင်းသူကျော်                      အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဇီဝ        ။       

၁၄၃ ဆမဒ-၁၈       မရတနာခိုင်           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၄ ဆမဒ-၂၀       မခင်ခန့်ခန့်ကျော်     ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၅ ဆလတ-၄၅၁  မောင်သုတိအောင်    ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၆ ဆမက-၁၉၉   မအင်ကြင်းခင်        ၄၁၃             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         နှ                 ။       

၁၄၇ ဆဗဟ-၄၁၄   မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း ၄၅၅            အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၈ ဆတရ-၁၁၇၀ မဂျုးဂျူး               ၄၀၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၃။၂၀၁၈      

၁၄၉ ဆမက-၄၈၇   မလမင်းအိမ်          ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၀ ဆကရ-၃၄     မယမုံအေးကျော်     ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၁ ညလ-၂၅၂      မောင်ကောင်းဆက်မင်း ၄၁၀         အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၂ ဆအလ-၁၅၃  မသင်းရနံ့လှိုင်        ၄၇၀             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၁၅၃ ဆပလ-၅၂၉   မတင့်ဝေသီအောင်   ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၄ ဆရတ-၂၆၉   မယွန်းဆုလွင်         ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၅ ပပ-၁၂၃        မကြယ်စင်လင်းလက် ၄၁၂           အဏုဇီဝ      ES                   သင်္ချာ            ။       

၁၅၆ ဆမက-၄၂၀   မနန်းဆုဝေ            ၄၀၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၇ ရက-၁၈၈      မမေဖြူအေး           ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၈ မရတ-၂၅၅     မောင်မင်းပိုင်စိုး      ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၉ ဆအလ-၂၁၆  မောင်ကျော်မျိုးထက် ၄၃၃            အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၀ ဆဒလ-၅၆     မအိဝတ်မှုံစော        ၄၃၃             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၆၁ ဆသဝ-၃၂၁    မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၄၈             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၁၆၂ တဥန-၁၈၁    မောင်မြတ်ဇေမင်း    ၄၄၇             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       သင်္ချာ            ။       

၁၆၃ တမ-၃၁၃      မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         -                  ။       

၁၆၄ ဆဒမ-၂၅၇     မလင်းသီတဂူခင်     ၄၄၃             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတု            ။       

၁၆၅ ဆမတ-၉၁     မဂျူးမိုအိမ်            ၄၅၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၆၆ ဆတမ-၁၈၀   မောင်ဘုန်းမြတ်မင်း ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆၇ ဆကရ-၁၂၅၂  မောင်စိုးဇေယျာ      ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆၈ ဆမက-၄၄၀   မဆောင်းသဇင်သူ    ၄၀၁             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၁၆၉ ဆလတ-၂၅၆  မစိမ်းလန်းဖြိုး        ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတု            ။       

၁၇၀ မလ-၈၅၁      မစုမြတ်မွန်            ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၁ ဆဗထ-၅၀၁   မချိုစုစုလင်း          ၄၃၉             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၇၂ ဆကရ-၂၁၈   မမေမြတ်နိုး           ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၃ ဆသက-၁၇၈  မကြူကြူသန့်        ၄၃၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၇၄ ဆသဝ-၂၄၅    မမိုးပပအောင်         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၅ ဆတမ-၃၅၂   မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း  ၄၃၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၆ ညလ-၇၆၉     မမိုးသင်းခိုင်          ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၇ မဂ-၃၈          မကြည်ဖြူခင်         ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၁၇၈ ဆဗဟ-၂၃၀   မရည်ကြည်ပြာ        ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၉ မနက-၉၀၄    မနှင်းဧကရီ           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၀ ဆမဥ-၁၈၁     မဝင်းဝင်းထွန်း       ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၈၁ မလ-၉၃၅      မဖူးအိလင်း           ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ရှေးသု           ။       

၁၈၂ ဆတည-၁၆၀  မောင်ဇင်ကိုထက်    ၄၂၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၈၃ ဆဗဟ-၁၇၇   မောင်သီဟန်ထွဋ်     ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၈၄ ဆသက-၈၈    မောင်ဆက်ဝေယံနိုင် ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၈၅ အဟ-၂၆၃      မမြတ်မွန်ဇင်          ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၆ အဘ-၁၆        မနှင်းဦးခိုင်            ၄၄၃             အဏုဇီဝ      အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၇ အအ-၂၉        မဆုရည်ဝင်း          ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ။       

၁၈၈ ဆသက-၅၇၁  မဖူးပြည့်စုံဝေ         ၄၃၂             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       သင်္ချာ            ။       

၁၈၉ ဆတည-၂၄၀  မောင်အဗ္ဗ္ဗားလ်ယူစွပ်စူရတီ ၄၀၆   အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             -                  ။       

၁၉၀ မလ-၁၁၈၇    မနဒီဦး                 ၄၅၃             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၁၉၁ ဆဒဝ-၅၁       မလင်းလင်းခိုင်       ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၂ ဆအ-၁၆၉      မဆုမေဇွန်             ၄၆၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဓာတု            ။       

၁၉၃ ဆအ-၁၆၁      မဆုပွင့်ဇွန်             ၄၃၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဓာတု            ။       

၁၉၄ ဆက-၈၁၃     မောင်ခန့်စည်သူ      ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၅ ဆတဥ-၄၄၆   မဆုမြတ်နိုးကျော်    ၄၁၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၆ ဆဗဟ-၂၁၄   မောင်သီဟထက်နိုင် ၄၃၆             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၉၇ ဆလသ-၁၆၆  မချောဗိုဆွေဇင်       ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၉၈ ဆသက-၉၀၆  မောင်မင်းသူရိန်ဦး   ၄၄၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၉၉ ဆပသ-၆၂၇    မောင်ရဲပိုင်ဦး          ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀ဝ ဆကရ-၇၀၂   မရွှေပန်းချီမိုး         ၄၆၆             အဏုဇီဝ      ရူပ                    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၀၁ ဆင-၁၈         မရွှန်းဝတ်ရည်စိုး     ၄၃၅             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၀၂  ဆရက-၉၃     မောင်ရှိုင်းမွန်အောင် ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၃ အင-၇၂         မသီရိမျိုးဇင်          ၄၂၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၂၀၄ ဆမက-၇၈၂   မရွှေကျော့ခိုင်         ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သင်္ချာ            ။       

၂၀၅ ဆတမ-၂၅၂    မမျိုးသိင်္ဂီ              ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၆ ဆပဇ-၁၇       မောင်သက်ထူးအောင် ၄၃၁           အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၀၇ နဇတ-၁၁၈    မယွန်းရွှေရည်မြင့်    ၄၆၉             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           နှ                 ။       

၂၀၈ ဆအလ-၃၆    မောင်အောင်ခန့်ကျော် ၄၀ဝ           အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၉ ဆအစ-၁၅၉    မောင်ဇွဲမင်းနိုင်        ၄၀၃             အဏုဇီ၁      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၀ ဆပလ-၅၄၂   မောင်ဖြိုးမင်းအောင် ၄၀၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၁ ဆတဥ-၉၂     မကြည်ဖြူမျိုးဆွေ    ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၂  ဆတမ-၅၇     မသရဖီ                 ၄၀၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၃ ဆပလ-၆၂၃   မလှယမင်းအေး      ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၄ ဆဒမ-၈၀၆     မဆုဝတီထွန်း         ၄၆၄             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၂၁၅ ဆအလ-၆      နော်နန္ဒာထက်ထက် ၄၁၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၆ ဆပလ-၂၁၄   မခင်သစ္စာခိုင်         ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၇ တမ-၈၂         မခြူးဇာယံ            ၄၀၆             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၈ ဆမတ-၁၂     မစုမြတ်ထွေး          ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ရူပ                    ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၉ ဆပသ-၃၄၀   မောင်ဖြိုးဝေလင်း    ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၀  ဆဗတ-၁၉၆   မဆုလဲ့နန္ဒာ            ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၁  ဆမက-၅၀၉   မချောဝတ်မှုန်         ၄၄၇             အဏုဇီဝ      မြန်မာမှု              ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၂  ဆသယ-၁၇၈  မသဇင်ဝင်း            ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၃  ဆကရ-၁၂၆၉ မချောစုလှိုင်           ၄၀၂             အဏုဇီဝ      စာ/သု                အရှေ့တိုင်းပညာ၇။၁၀။၂၀၁၈  

၂၂၄  ဆဒဆ-၈၅     မခိုင်သဇင်             ၄၄၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၅  ဆသတ-၄၅    မယဉ်ပပ               ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၆  ဆရက-၈၇     မောင်ဥက္ကာမော်ဟိန်း၄၀၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၇  ရအပ-၃၈၉     နန်းဝင်းပစန္ဒာဗို      ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၂၈  ဆင-၃၂         မဆုမြတ်နိုးနိုင်        ၄၂၀             အဏုဇီဝ      မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၂၉  ဆဗဟ-၃၇၄   မချောစန္ဒီလှ           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      -                      ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၂၃၀ ဆဒမ-၄၉၈     မဇူးဇင်ဇာအောင်     ၄၁၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စိတ်ပညာ       ။       

၂၃၁ ဆဂ-၁၂         မခင်သော်တာထက်  ၄၃၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  နဥန-၉၃        မမြတ်မဉ္ဇူ             ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၃ ဆမက-၄၄၂   မခိုင်ဇင်သော်          ၄၄၇             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၄ ညလ-၇၆၇     မဣန္ဒြာခိုင်             ၄၃၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၃၅ ဆမက-၅၅၄   မောင်မင်းခန့်ဝင်း    ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၆ ဆသတ-၆၂၁  မောင်နေမင်းထွန်း   ၄၁၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၂၃၇ ဆသယ-၄၉၁  မမေမြတ်ဇင်          ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၈ ဆပတ-၂       မပန်းအိစံ              ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၉ ဆသက-၈၃၇  မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  ၄၂၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၀ ပကပ-၃        မမှူးသက်ခင်         ၄၁၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           စာ/သု           ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၂၄၁ ဆစခ-၄၂၀     မောင်ထွန်းလင်းအောင် ၄၃၃         အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၂  နဇမ-၂၁၀      မောင်ပိုင်ဘုန်းပြည့်   ၄၄၀             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                မြန်မာစာ        ။       

၂၄၃ ဆရက-၃၆၇   မောင်လှိုင်ထွန်းခန့်   ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၄ ဆဒဂ-၅၅၆     မခင်နီလာဝင်း        ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၄၅ ဆကရ-၃၂၃   မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၆ ဆထက-၆၅    မောင်ငွေမင်းထွန်း   ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၇ ဆဗထ-၃၀၆   မဆုပြည့်ပြည့်မြင့်မိုရ် ၄၂၇             အဏုဇီဝ      စိတ်ပညာ           ဥပဒေ           ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၂၄၈ ဆကရ-၉၂     မောင်လှထက်စိုး     ၄၂၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဥပဒေ           ။       

၂၄၉ ဆဒဂ-၄၂၂     မဆုဆုမွန်              ၄၃၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၀ ဒတ-၁၂         မမဉ္ဇူခင်               ၄၅၁             အဏုဇီဝ      ES                   သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅၁ ဆဗထ-၅၈၃   မောင်ဝေယံစိုး        ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅၂  ဆတည-၁၀၉  မစုဝေနှင်း             ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စာ/သု           ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၂၅၃ ဆကရ-၇၈၂   မထက်စုဝေ           ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၄ ဆကရ-၈၁၂   မကြည်စင်သန့်        ၄၂၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၅ ဆဒတ-၉၈၃   မလင်းလက်ရွှေစင်   ၄၆၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၅၆ ဆသယ-၄၉၅  မဝေလာတိုး           ၄၁၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၇ ညလ-၁၃၆၂   မောင်ဟိန်းဆက်အောင် ၄၀၆         အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၈ ဆစခ-၅၆၁     မအိမ့်ဂျူးဝင့်          ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၉ ဆဒဂ-၁၁       မဆုမြတ်ပြည့်ကျော်  ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၀ ဆလမ-၁၁၃   မစန္ဒာဖြိုး              ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၆၁ ဒစ-၃၉          မဆုမြတ်နွယ်         ၄၁၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၂  ကမ-၅၉၆      မဂျာဆိုင်းဆန့်အောင် ၄၁၃            အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၃ တ-၁၂၇         မခိုင်ဇာလွင်           ၄၆၀             အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၆၄ အသ-၉၈        မခြူးအိမ်စည်         ၄၁၇             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဘူမိဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၄၂၉   မောင်အာကာမင်း    ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆမဥ-၃၈၉     မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၃     ဆဒဂ-၈၇၈     မဆုလဲ့နှင်း            ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၄     ဆကရ-၂၃     မောင်ရှိန်းဝဏ္ဏကျော် ၄၈၂             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၅     ဆမဥ-၂၇၃၉   မောင်ဇာနည်ထွန်း   ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၆     ဆမက-၄၀၉   မသင်းနုလှိုင်          ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇     ဆဒမ-၉၄၆     မောင်သာလွန်မင်းမောင် ၄၂၇        ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ။       

၈     ဆဓ-၇၁         မောင်ဖြိုးပြည့်စုံ       ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉     ဖဝ-၃၁          မောင်ကောင်းဇံဝေ   ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၀   ပဘ-၃၄         မောင်ဖုန်းမြင့်ဖြိုး     ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁   ဆပလ-၁၅၂၃ မောင်အောင်ခန့်ပိုင်   ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂   ဆမဒ-၂၆၄     မမြတ်ကေဇင်         ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      နှ                      အဏုဇီဝ        ။       

၁၃   ဆမဒ-၃၁၇     မောင်ရှိန်းခန့်နိုင်      ၄၀၃             ဘူမိဗေဒ      နှ                      သမိုင်း           ။       

၁၄   ဆမဒ-၂၈၃     မစွမ်းပြည့်ထက်      ၄၀၅             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၁၅   ပတပ-၄၄၈    မောင်သက်လွင်အောင် ၄၁၅          ဘူမိဗေဒ      ပထဝီ                သမိုင်း           ။       

၁၆   ဆဒဂ-၉၈၃     မောင်အံ့ဘွယ်သန်းဦး ၄၆၆           ဘူမိဗေဒ      ကွန်ပျူတာ         ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၇   ဆအစ-၂၃      မအိမွန်ကျော်          ၄၂၁             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၁၈   ဆပသ-၁၄၆   မောင်နေအောင်ဝင်း  ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၉   ဆသက-၈၅၉  မောင်ရာဇာဗိုလ်      ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀   ဆသ-၄         မထက်ဧကရီကျော်  ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မနုဿ          ။       

၂၁   ဆလသ-၆၇    မောင်သီဟလင်း     ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၂    ဆကရ-၈၄၈   မောင်လှိုင်မင်းဦး     ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၂၃   ဆအလ-၉၀၅  မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄   ဆပသ-၅၈၂    မောင်သိန်းထိုက်မော် ၄၅၀            ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၂၅   ဆသတ-၁၈၂၉ မပိုးပိုးမာယ်          ၄၅၂             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ES               ။       

၂၆   ဆမဥ-၃၅၁     မမီမီလွင်               ၄၂၀             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇   ဆကရ-၃၁၂   မောင်မျိုးဦးမြတ်     ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၈   မမ-၁၀ဝ၅      မောင်မိုးမြင့်အောင်   ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၉   ဆကရ-၆၉၁   မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၃၀   ဆမဒ-၇၂၂     မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၂၈            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၃၁   ဆအစ-၂၅၁၂  မောင်အောင်ကျော်ဟိန်း ၄၁၁         ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၂   ဆလတ-၃၉၄  မောင်အာကာငြိမ်းချမ်း ၄၁၂          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   ဆကရ-၁၁၀၅ မချောစုလွင်           ၄၂၄             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၄   ဆအလ-၂၂၉   မောင်ဟိန်းဆက်ပိုင် ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၅   ဆတဥ-၅၃၀   မောင်ရဲဝေလင်း      ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ရူပဗေဒ         ။       

၃၆   ဆဒဂ-၇၆၉     မောင်ခွန်ထက်အောင် ၄၀၈            ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နှ                 ။       

၃၇   အအ-၁၇၈      မခိုင်ကြည်ဖြူ         ၄၂၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈   ဆမဒ-၃၂၂     မနှင်းဝဏ္ဏနွယ်        ၄၆၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           နှ                 ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   ဆတက-၁၈    မောင်အာကာငြိမ်းချမ်း                 ၄၀၈           ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခ              အဏုဇီဝ           ။   

၄၀   ဆပလ-၂၈၃   မမေမြတ်မွန်          ၄၃၈             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            သတ္တ            ။       

၄၁   ဆကရ-၂၆၀   မောင်ရဲလင်းမြတ်ဘုန်း ၄၂၇          ဘူမိဗေဒ      သမိုင်း               ရုက္ခ              ။       

၄၂   ဆဓ-၉၅         မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး ၄၀၄            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၄၃   ဆကရ-၄၈၆   မောင်လင်းသစ်ဦး    ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၄၄   ဆကရ-၁၀ဝ   မနှင်းပွင့်ဖြူစိုး        ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၅   ဆဗဟ-၂၆၂    မမီမီစစ်မိုး             ၄၂၂              ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၄၆   ဆစခ-၁၅       မယွန်းမီမီကို          ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၇   ဆစခ-၁၄၀     မစုယမင်း             ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၄၈   ဆသယ-၄၈၄  မခင်နဒီကျော်         ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ။       

၄၉   ဆတဥ-၄၄၄   မောင်ကျော်ဇင်ကိုကို ၄၂၅             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၅၀   ဆတမ-၂၈၂    မောင်နေလင်းထွန်း  ၄၂၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၁   ဆဒဂ-၄၅၇     မောင်ညီရှင်း          ၄၁၄             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၂   ဆရက-၆၄၅   မောင်ဝေယံလင်းလက် ၄၁၂          ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၃   ဆမဒ-၈၁       မောင်ရွှေဖုန်းပြေ      ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၄   ဆအလ-၂၈၀  မောင်ထက်အောင်ခိုင် ၄၂၅            ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၅   ဆကရ-၃၅၁   မောင်လျှမ်းထက်ဇင်လင်း ၄၁၈      ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              နှ                 ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၆   ဆအဓ-၃၀၅    မောင်အောင်ဆုဝေ    ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၇   ဆကရ-၂၂၆၄  မောင်ဝေဖြိုး           ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၈   ဆမဥ-၅၅၇၇   မောင်ပိုင်ဖြိုးဇင်      ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      နှ                      -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၉   အသ-၁၇၀၅    မောင်အောင်မြတ်သာ ၄၂၇            ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           ရှေးဟောင်း    ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၆၀   ဆဗဟ-၁၀၇   မောင်ဘုန်းမြင့်စံ      ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၆၁   ဆကရ-၄၁၀   မသဉ္ဇာဖြိုးဝေ         ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆကရ-၁၁၉၃ မောင်ကောင်းခန့်ညိမ်း ၄၀ဝ          ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၆၃   ဆကမ-၆၀၇   မောင်ရဲသီဟကျော်   ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၆၄   ဆသက-၂၁၈၃ မောင်နိုင်ဦးလူ       ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၆၅   ဆလ-၁၃၈     မရည်မွန်ဦး            ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ရုက္ခ              ။       

၆၆   ဆကရ-၁၂၁၆ မတိုးရတနာ          ၄၃၉             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၆၇   အတ-၁         မောင်ကောင်းခန့်ကိုကို ၄၁၈          ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၆၈   ဆကရ-၁၄     မစုဝတီကျော်         ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၆၉   တမ-၁၆၃၂     မောင်ကျော်ဝေယံလင်း ၄၄၇          ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၇၀   ဆစခ-၂၁၁     မယုယုဝင်း            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မြန်မာမှု         ။       

၇၁   လဂ-၂၂         စောထဘာပိုင်         ၄၇၀             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၂   ဆကရ-၁၀၈၂ မောင်တင်ယု          ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၇၃   ဆဗထ-၃၁၂   မဆုကလျာ            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၄   ဆအ-၃၅၄      မအိမ့်ကြည်ဖြူမိုး     ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ဒဿနိက           ရှေးဟောင်း    ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၇၅   ဆမက-၈၄၉   မောင်ခန့်စည်သူ      ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၇၆   ဆပသ-၁၀၉၁ မစုပိုပိုချစ်              ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၇၇   ဆမဥ-၁၀၃၂   မောင်သောမတ်လင်း ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                မြန်မာမှု         ။       

၇၈   ဆအ-၇၀ဝ      မောင်စွမ်းရည်ဇော်   ၄၇၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၇၉   ဆဗထ-၄၀၄   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၃၉            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၀   ဆဒဂ-၂၅၄     မဆုလဲ့နဒီ             ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၈၁   ဆဒမ-၁၀၁၁   မောင်ရဲဇာနည်အေး  ၄၁၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ။       

၈၂   ဆကရ-၆၂၁   မဆုလာဘ်ဇော်       ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၃   ဆဒမ-၈၀၃     မရွှေစင်ယမင်းဆက် ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၈၄   ဆလသ-၂၂၅  မယုသီရိမြင့်           ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၅   ဆဒရ-၃၇၃     မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်း  ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၈၆   ဆမဒ-၃၀၇     မအိမ့်ချစ်စုထွေး      ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 သင်္ချာ            ။       

၈၇   ဆသက-၇၇    မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၈   ဆစခ-၁၉၉     မယွန်းဆုဝေ          ၄၂၂              ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၈၉   ဆပလ-၃၉၉   မောင်ဇာနည်ဝင်းထွဋ် ၄၂၄            ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ရူပဗေဒ         ။       

၉၀   ဆသဝ-၆၀     မယွန်းမေမီဇင်        ၄၁၉             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၁   ဆပသ-၅၄၈၉ မောင်သီဟ            ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၂   ဆဒဂ-၄၈၆     မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၃၅         ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၉၃   ဆသဝ-၃၀၆   မောင်ကောင်းထက်  ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

၉၄   ဆဒတ-၂၅၅   မောင်ဝေယံ            ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု၆။၃၀။၂၀၁၈    

၉၅   ဆမဥ-၉၂       မသက်ထားဆု        ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၉၆   အဟ-၅၂        နော်ဆုသန့်ရှင်း       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၇   ဆစခ-၅၉၉     မသိမ့်သိမ့်ဦး          ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၉၈   ဆဗထ-၆၀၇   မောင်မိုးဝေယံမောင် ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၉   ဆကရ-၅၃၇   မမေသန္တာကျော်      ၄၄၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           သတ္တ            ။       

၁၀ဝ ဆပသ-၈၃၃   မချိုသက်ထားဆွေ   ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              စိတ်ပညာ       ။       

၁၀၁ ဆတဘ-၄၇၃  မောင်ဝင်းသက်ပိုင်   ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၂ ဆဗဟ-၈၄၆   မောင်ညီရဲဇင်          ၄၂၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆရတ-၁၈၆   မနန်းသန့်သီရိထွန်း  ၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၄ ဆမက-၇၁၇   မောင်ကောင်းထွဋ်စံ ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၃။၂၀၁၈      

၁၀၅ ဆတရ-၈၉     မောင်လင်းသူစံ       ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၆ ဆဒမ-၃၇၄     မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၇ ဆဒဂ-၅၇၃     မောင်လင်းနေဝန်း   ၄၃၇             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                သတ္တ            ။       

၁၀၈ ဆရက-၂၄၇   မောင်ရဲစွမ်းရည်      ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၉ ဒစ-၂၇၂        မောင်အောင်ဘိုဆမ်း ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၁၁၀ ဆလမ-၄၃၉   စိုင်းဘုန်းမြင့်သူ       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၁ ပစ-၁၃၂        မောင်ထွဋ်ရဲခေါင်     ၄၃၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၂ မမ-၁၈၃၉      မောင်လင်းမြတ်သိန်း ၄၀၇            ဘူမိဗေဒ      ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ                 -        ။          

၁၁၃ ဆတဥ-၂၈     မဟန်နီထွန်း          ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၄ ဆတဥ-၉       မခင်ဇာခိုင်             ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၅ အဟ-၂၇၄      မောင်ဇော်ရဲထက်     ၄၂၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၁၁၆ ဆတဥ-၅၇၆   မောင်အားမာန်ဦး    ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၇ ဆသက-၂၄၀  မဝင်းနန္ဒာစိုး          ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           သမိုင်း           ။       

၁၁၈ ဆတည-၅၅    မောင်ကျော်သူရဝင်း ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ၇။၄။၂၀၁၈      

၁၁၉ ဆတဥ-၁၃၇   မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၀၃       ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၂၀ ဆဗထ-၂၂၇    မောင်အာကာမင်းသန့် ၄၂၆           ဘူမိဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း         မြန်မာစာ        ။       

၁၂၁ ဆဗထ-၂၂၉    မောင်ခန့်ဇော်ဟိဏ်း ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၂၂  ဆမဥ-၁၃၁၃   မောင်လှမင်းဦး       ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 -                  ။       

၁၂၃ ဆသ-၁၃၈     မောင်သစ္စ္စာကိုကို   ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၂၄ ဆကရ-၇၆၄   မောင်ထွန်းဝေယံလင်း ၄၄၂          ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၅ ဆသက-၇၂၀  မောင်ထက်ဝေယံသန့်ဇင် ၄၃၅       ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၂၆ ဆလတ-၄၀၂  မသက်ထားစံ         ၄၁၅             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂၇ ဆအစ-၁၀၁၀  မောင်ပြည့်မင်းခန့်    ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                          

၁၂၈ ဆဒဆ-၂၀၄    မောင်စည်သူလင်း    ၄၃၃             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၂၉ ဆမ-၁၇၃       မဇာနည်လှိုင်          ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၀ ဆတဥ-၅၂၃   မောင်ဇေယံ            ၄၅၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၁ ဆမဥ-၈၄       မအိမြတ်ဖြူစင်       ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၂ ဆကရ-၁၀၈၁ မောင်ခန့်ဝေယံ        ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၃ ဆဗဟ-၁၃၇   မောင်ချမ်းငြိမ်းဇော်  ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၄ မလ-၈၆၆      မသံစဉ်ယွန်း          ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၅ ပတ-၁၅၉      မောင်စွမ်းထက်ရဲရင့် ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၆ ဆသယ-၆၂    မချစ်ပုံ့ပုံ့ချယ်ရီ        ၄၆၅             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၇ မလ-၄၈၄      မမြတ်ဖြူဖြူစင်       ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၈ မည-၁၈၅       မောင်မင်းသုတ       ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၉ ဆသက-၄၃၃  မောင်လျှမ်းထက်ကျော် ၄၃၆         ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              ဒဿနိက       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၄၀ ပခ-၁၂၉၂      မောင်အောင်ဇော်မိုး  ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၄၁ ဆဗထ-၅၅၄   မောင်ကျော်လှိုင်ဟိန်း ၄၀၂            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၂ ဆထက-၁၄၀  မမေမြတ်မိုး           ၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၃ ဆစခ-၁၀       မောင်သန့်ဇော်ဦး     ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၄ မလ-၄၁၈      မောင်ရဲနိုင်ချစ်        ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၅ ဆမဥ-၁၀၉၆   မောင်ဟန်လင်းထွန်း ၄၄၁            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၆ ဆတဥ-၃၉၉   မောင်မာလင်ကျော်   ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၇ ဆသ-၂၀၂      မမေမြတ်မိုး           ၄၄၇             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၈ ဆသဝ-၂၀၇    မောင်တင်ထက်ဝင်း ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မြန်မာမှု         ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၉ ဆဗဟ-၆၇၈   မနှင်းအဉ္ဇလီ          ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              ဒဿနိက       ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၀ ညဖ-၃၇၂       မောင်ရဲပိုင်ထူး        ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၁ ဆတည-၁၉၄  မဆွေမြတ်နိုး          ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                စိတ်ပညာ       ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၂ ဆသတ-၆၁၄  မမေသဇင်             ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၃ ဆလမ-၉၅     မောင်သန့်ဇေယျာနိုင် ၄၁၈            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၄ ဆရက-၉၀     မောင်စွမ်းထက်အောင် ၄၄၇          ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၅ ဆရက-၁၁၃၀ မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၂၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၆ ဆကရ-၃၀၁   မောင်အောင်ခန့်မြတ် ၄၃၈             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              သင်္ချာ            ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၇ ဆခ-၄၁၅       မောင်ဖြိုးဇော်ဝင်း    ၄၄၉             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၈ ဆမတ-၉၃     နော်ဒီဘိုးရာတန်ကျင်း ၄၂၆          ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၉ ဆတဥ-၁၀၆၉ မောင်စောညီညီ       ၄၃၇             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၀ ဆတဥ-၁၄၃   မသက်ထားလွင်      ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၁ ဆဥ-၁၇၀       မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၂ ဆလတ-၂၁၈  မောင်ဟိန်းထက်     ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၃ ဆဗဟ-၇၇၄   မောင်နေလှိုင်ဦး      ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၄ ဒစ-၄၇၈        မောင်မျိုးခိုင်သန်း    ၄၈၅             ဘူမိဗေဒ      ဥပဒေ                ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၅ ဆကရ-၁၂၆၁ မောင်ထက်နိုင်လင်း ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း         -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၆ မရမ-၁၀၃၂    မပွင့်ရွှေရည်စိုး        ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၇ ဆသ-၅၃       မောင်ဖုန်မြတ်မင်းပိုင် ၄၁၅            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၈ ဆကရ-၁-၂၁၃ မဆုလာဒ်ရတနာ    ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၉ ဆကရ-၅၉၆   မောင်ပြည့်စုံ           ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  စာ/သု           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၀ တမ-၁၃၁      မောင်လူမင်းဦး       ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာမှု         ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၁ မလ-၇၃၂       မပန်းမြတ်ဖြူ         ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၂ ဆမဒ-၁၄၇     မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၃ ဆလမ-၅၂     မောင်ဇေယျပြည့်စုံ   ၄၄၂             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၄ ဆကရ-၈၃၀   မောင်ရွှေတိုးအောင်  ၄၄၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၅ ဆကရ-၇၃၆   မောင်နိုင်ဝေယံ        ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၆ ဆဗထ-၃၆၆   မောင်ပိုင်ထက်ကျော် ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၇ ဆတဥ-၃၅၂   မောင်ကောင်းစံလင်း၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၁၇၈ ဆဒဂ-၁၉၄     မောင်ဇွဲလင်းထက်   ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၉ ဆဗဟ-၄၂၅   မကြိုင်ဆုသင်း        ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၀ ဆမ-၅၂၁       မောင်မျိုးမင်းစိုး      ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၁ ဆဒတ-၄၆၆၄ မောင်ပြည့်စုံထူး      ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၂ ဆတဥ-၄၀၆   မောင်မျိုးပြည့်စုံ       ၄၇၉             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၁၈၃ မလ-၆၉၉      မောင်အုပ်စိုးပိုင်       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၄ ဆတမ-၄၇၀   မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း ၄၀၉          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၅ ဆဗထ-၄၀ဝ   မောင်ညီမင်းဆွေ     ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၆ အင-၈၁         မောင်သော်တာ       ၄၆၁             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၁၈၇ ဆဗဟ-၃၉၄   မောင်ထက်အောင်ဝေ ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၈၈ ဆအစ-၁၁၅    မဝင်းဝါထက်         ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၈၉ ဆကရ-၁၄၉   မောင်ကောင်းခန့်ညီ ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၉၀ ဆဗဟ-၈၅၁   မောင်ဆက်လင်းထက် ၄၃၆          ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉၁ ဆကရ-၁၆၁၈ မောင်ဇင်လင်းသန့်   ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၂ မလ-၁၀၈၀    မောင်မျိုးမင်းသန့်    ၄၆၉             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၉၃ ဆဒဂ-၅၄၂     မနွေးဆုဝေ            ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ                                                ။       

၁၉၄ အဘ-၂၅၃      မောင်မင်းကိုကိုခန့်   ၄၂၈             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                မြန်မာစာ        ။       

၁၉၅ ဆကရ-၇၈၃   မောင်ဉာဏ်ဖြိုးဝေ   ၄၅၂             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၉၆ ဆအ-၈၁        မထက်ထက်လင်း   ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၉၇ ဆမက-၄၇၀   မောင်ရှိုင်းထက်အောင် ၄၁၈          ဘူမိဗေဒ      ဒဿနိက           ရုက္ခ              ။       

၁၉၈ ဆအစ-၃၈၉    မောင်နန်းဝင်းကျော် ၄၀၅             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၉၉ ဒစ-၄၀၁        အောင်မြတ်ဝင်း       ၄၃၅             ဘူမိဗေဒ      -                      ရှေးဟောင်း    ။       

၂၀ဝ ဆစခ-၂၈၃     မောင်ကောင်းဆက်နိုင် ၄၁၁          ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၁ ဆဒလ-၁၅၀၂ မောင်သာလင်းထက်                   ၄၀၆           ဘူမိဗေဒ             -                  -        ၇။၁၃။၂၀၁၈           

၂၀၂  ဆဗဟ-၇၁၉   မောင်ဓနလင်း        ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၀၃ ဆလမ-၆၉၀   မောင်ကျော်ဇောဟိန်း ၄၃၁            ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၄ ဆဒဂ-၆၄၅     မောင်လှိုင်မင်းဦး     ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရှေးဟောင်း    ။       

၂၀၅ ဆအစ-၉၁၆    မောင်ဥက္ကာမင်း       ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၆ ညအ-၁၄        မဆုရတီနိုင်           ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  -                  ။       

၂၀၇ ဆမက-၁၉၄၂ မောင်ထွန်းထွန်းလင်း ၄၁၄           ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၀၈ ဆတဥ-၁၈၅   မောင်သာထက်ဉာဏ် ၄၃၆            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၉ ဆအလ-၄၅    မောင်နေလင်းခန့်    ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၁၀ ဆကရ-၁၄၈၁ မောင်ဒေးဗစ်တုန်ဟုန်း ၄၂၄          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၁ ဆကရ-၁၁၃၁ မောင်ကျိမ်းပိုင်ဟုန်း ၄၄၉             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၂  ဆဒမ-၂၅၇     မလင်းသီတဂူခင်     ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၂၁၃ ဆအစ-၃၂၀    မောင်ကျော်စွာသိန်း  ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၂၁၄ ဆမက-၆၈၂   မရွှန်းလဲ့ရာဇာ        ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၂၁၅ ဆဓ-၆၆         မသက်ထူးစံ           ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      မြန်မာ           ။       

၂၁၆ ဆဗဟ-၅၃၀   မောင်ဘုန်းလကျာ်ကို ၄၂၁          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၂၁၇ ဆအစ-၅၅၄    မောင်ချမ်းညိမ်းလင်း ၄၃၀            ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၈ နခ-၁၆၉        မောင်အောင်နေမျိုး  ၄၁၉             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၂၁၉ ဆကရ-၁၀၇၇ မောင်ဝဏ္ဏမောင်      ၄၁၅             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၂၂၀  ဆသတ-၆၆    မောင်ဝေလင်းမောင် ၄၄၄             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၂၁  ဆလသ-၁၉၄  မထက်ယွန်းနဒီ      ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၂  မပဂ-၈၀        မအိသရဖူဇော်         ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂၃  ဆထက-၃၂၅  မောင်စည်သူမင်း     ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၄  ဆကရ-၃၉၁   မရှင်းသန့်လွင်        ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ            ။       

၂၂၅  ဆဗထ-၅၁၇   မသီရိဆုလဒ်          ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၂၂၆  ဆဗထ-၃၇၃   မောင်ဉာဏ်လင်းကျော် ၄၄၁          ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

၂၂၇  ဆဗထ-၇၂     မောင်ဘုန်းသက်နိုင်  ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      မနုဿ               ရှေးဟောင်း    ။       

၂၂၈  ဆလတ-၃၆၅  မောင်စစ်စွမ်းအောင် ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၉  ညလ-၅၄၁     မနှင်းယမုံဦး          ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ။       

၂၃၀ ဆကရ-၅၉၁   မကြည်ဖြူစင်         ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           -                          

၂၃၁ မထ-၂၈၇၇     မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ကုန်ထုတ်ဓာတု

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆပဇ-၈၀       မောင်ထက်ပိုင်ရဲရင့်  ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆရက-၁၆၁   မနေခြည်တင့်ဆန်း   ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု ကွန်ပျူတာ     ဇီဝဓာတု        ။       

၃     ဆမဥ-၄၆၂     မမြတ်ဆုပိုပိုအောင်   ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၄     ဆလမ-၁၅၈   မယွန်းမြတ်လှိုင်      ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၅     ဆအစ-၅၈၇    မဆုမြတ်ရွှေစင်ဝင်း  ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု                     မနုဿဗေဒ     မြန်မာစာ          ။   

၆     ဆအစ-၆၃၃    မဝတ်မှုံဦး             ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု မနုဿဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၇     ဆသယ-၁၃၅  မဖြူစင်စိုးကြည်      ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၈     ဆသယ-၁၅၃  မသူထူးစံ              ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု -                  -                  ။       

၉     ဆဒလ-၁၄၈၆ မောင်ပြည့်စုံဟိန်း    ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၀   ဆသက-၇၈၇  မဆုနှင်းလှိုင်          ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၁၁   ဆသက-၁၀၈၈ မဆုမြတ်ထွဋ်        ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂   ဆသတ-၂၂၁၁                          မအေးကြည်ဖြူအောင် ၄၂၉      ကုန်ထုတ်ဓာတု                  ဓာတုဗေဒ         -    ။          

၁၃   ဆစခ-၆၁       မထက်ယွန်းဆု       ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု ES               ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၁၄   ဆမဥ-၅၄       မောင်ကောင်းစံချွန်  ၄၃၅             ကုန်ထုတ်ဓာတ  ု-                -                  ။       

၁၅   ဆမဒ-၁၆၁၁   မပြည့်ဖြိုးသွယ်       ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၆   ဆလသ-၁၆၂  မမေစုစုဇော်           ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု -                  အဏုဇီဝ        ။       

၁၇   ဆတဥ-၁၁၁၉ မောင်ကျော်ဇင်ရဲရင့်  ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈   ဆပလ-၃၇၄   မောင်သီဟချစ်        ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ာတုဗေဒ      ။       

၁၉   ပည-၁၆၁       မဆုဝင်းမေ            ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀   ဆမဥ-၂၈၉     မဆုယဉ်               ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁   ဆစခ-၂၀       မမျိုးသိင်္ဂါကျော်      ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂    ဆအလ-၂၅၃  မနှင်းဦးဝေ            ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတ  ု ဓာတုဗေဒ   ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃   ပညပ-၇၈       မောင်ရဲပိုင်ဦး          ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု       ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄   ဆသယ-၂၄၈  မနွယ်နီလင်း          ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅   ဆရက-၃၆၆   မောင်မင်းထက်ခန့်   ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု                     သတ္တ္တဗေဒ     ဇီဝဓာတု          ။   

၂၆   ဆစခ-၂၁၇     မခွန်းဆင့်သာ         ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                 -                  ။       

၂၇   ဆအစ-၄၈၀၅  မောင်သန့်ဇင်ဖြိုး     ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၈   ဆသက-၄၃၅  မပွင့်မြတ်ကျော်       ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု       ။       

၂၉   ဆစခ-၁၂       မမြယွန်းစံမှီကိုကို    ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၀   ဆမဥ-၁၁၃၂   မအေးနှင်းကို         ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၁   ဆလတ-၃၁၇  မောင်ကျော်ဇင်လတ် ၄၁၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၂   ဆဗဟ-၆၉၄   မောင်ကျော်ဇေယျာလွင် ၄၂၀         ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၃   ဆမန-၁၀၂     မနန်းအိအိဝင်း        ၄၆၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၄   ဆသ-၃၅       မနိုနိုထက်             ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၅   ဆဒမ-၅၃၅     မဆုထက်ထက်ကျော် ၄၁၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၆   ညလ-၄၈၆     မနွယ်နွယ်လင်း      ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၇   ညလ-၃၄၀     မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၈   ဆမ-၆           မမေတွယ်တာကျော် ၄၈၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၉   ဆမက-၄၃၇   မချယ်ရီသက်ဝင်း    ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၀   ဆတမ-၂၉၀   မစုမြတ်နိုင်            ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၁   ဆအစ-၃၀၆    မနှင်းဦးဝေ            ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၂   ဆကရ-၂၄၂    မောင်မင်းစွမ်းပြည့်   ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        နှ                 ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၃   ဆမဥ-၂၈၁     မမေမြတ်မွန်          ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အနုဇီဝ          ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၄   ဆမဥ-၃၀ဝ     မဆုဝတ်ရည်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အနုဇီဝ          ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၅   ဆဗဟ-၆၃၄   မအေးပြည့်ပြည့်ဖြိုး  ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၆   မရမ-၁၅၁၀    မခင်စောသင်း        ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၇   ဆသယ-၁၅၀  မသန့်ထက်ထက်ငြိမ်း ၄၆၀           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၈   ဆလမ-၄၁၁   မောင်သူရိန်ထက်     ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၉   ဆသတ-၃      မနှင်းသဇင်ကျော်    ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၅၀   ဆဗလ-၂၆၉   မယွန်နီတြာ           ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၁   ဆဒဂ-၃၄၀     မငြိမ်းဝေဖြိုး          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၂   ဆသယ-၉၆၄  မအိမွန်ဖြိုး             ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၃   ဆအစ-၄၇၆    မဆုနွယ်ထွန်း         ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၄   ဆလတ-၂၆၆  မယွန်းလဲ့ဖူးမှုံ         ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၅   ဆသဝ-၂၁၄    မရတနာဝင်း          ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၆   ဆသယ-၉၉၄  မနွယ်နီလှိုင်           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၇   ဆမန-၈         မနွယ်လေးခင်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၈   လမ-၂၅         မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၉   ဆဒမ-၅၁၃     မောင်စိုင်းမြင့်မြတ်အောင် ၄၃၃       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ်ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၀   ဆလသ-၂၀ဝ  မဆုဝေနှင်း            ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ငါးလုပ်ငန်း    ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၁   ဖန-၃၆          မထက်ထက်ဇော်     ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မနုဿဗေဒ    ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၂   ဆပသ-၆၇၄   မအေးထက်ဝေ       ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၃   ဆမဥ-၆၆၅၇   မသက်တင့်ဝေ        ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၄   ဆစခ-၁၅၃     မသက်ဆုမွန်          ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၅   ဆသယ-၄၈၅  မသက်ထားစံ         ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၆   ဆလမ-၁၆၄၇ မမိုးကျော့ခိုင်          ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၇   ပင-၆၀၇        မအိမ့်သက်သက်အောင် ၄၀၈         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၈   ဆဗထ-၅၃၉   မောင်သူရိန်ဝင်း      ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၉   ဆပသ-၅၇၆   မဆုမြတ်ပိုင်စိုး        ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၀   ဆသရ-၁၅၂၄  မအေးနန္ဒာထွန်း      ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၁   ဆဒဂ-၂၆       မထက်တင်ဇာကျော် ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၂   ဆကရ-၁၀၉၆ မနေခြည်လင်းလက် ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၃   ဆအစ-၃၇၉    မောင်ရှင်းသန့်ကို     ၄၆၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၄   ဆသ-၃၉၃     မမေစုမွန်              ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၅   ဆကရ-၁၈၉   မနန်းအိမ်မှူးနီနီ     ၄၆၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၆   ဆပသ-၅၈၆   မဆုလွင်လွင်ထက်   ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၇   ဆဗဟ-၅၄     မထက်ရည်မွန်ကျော် ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၈   ဆသက-၄၅၈  မရတနာစု             ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၉   ဆကရ-၅၅၅   မပိုးမဉ္ဇူခိုင်            ၄၁၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၀   ဆကရ-၁၆၄၄ မောင်ခန့်ဝေယံကျော် ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၁   ဆစခ-၂၄၈     မဟေမာန်ဦး          ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၂   ဆကရ-၃၃၉   မထက်အိန္ဒြေရှင်      ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၃   ဆရတ-၅၀ဝ   မသင်းငွေဇင်ဦး       ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၄   ဆဓ-၁၆၀       မဝင့်ဝါကျော်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ကုန်ထုတ်       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၅   ဆအစ-၄၂၉    မလင်းလက်ကြည်စင် ၄၁၄           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၆   ဆလတ-၂၃၇  မဆုရတနာ            ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၇   ဆကရ-၁၉၆   မနီနီထွန်း             ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စာ/သု           -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၈   တမ-၇၆        မငြိမ်းလွင်လွင်မြင့်   ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၉   ဆအလ-၁၈၈  မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၁၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၉၀   ဆပလ-၂၁၈   မောင်ကောင်းကောင်းမြတ် ၄၃၇     ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၉၁   ဆဒဂ-၈၀       မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    အဏုဇီဝ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၂   ဆဒဂ-၅၃၉     မဆုဆုရဝေ            ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၃   အအ-၈          မသူသူထက်စံ         ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၄   ဆခ-၃၄         မောင်လမင်းပိုင်      ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၅   ဆပသ-၅၇၃   မောင်ထူးလွင်ခိုင်     ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၆   ဆလရ-၇၄၈   မကေခိုင်ရွှန်းလဲ့      ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၉၇   ဆတဥ-၈၈     မစံပယ်စုစုစံ           ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆဒဂ-၃၆       မအိမ့်ရှင်းသန့်ဘုန်းကျော် ၄၄၁       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၉၉   တမ-၂၂၉       မယွန်းနဒီရှိန်း        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၁၀ဝ ဆဗဟ-၄၉     မခင်ဝတီကျော်       ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ ဆစခ-၁၄၈     မပိုမိုမြင့်မြတ်          ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၀၂ ဆမဥ-၁၅၄     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၃၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆမက-၂၁၀   မညိုညိုခိုင်            ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၄ ဆမက-၁၇၉   မစုပြည့်ကျော်         ၄၉၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ကွန်ပျူတာ     ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၅ ဆရက-၄၂၄   မမြစင်ဖူး              ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၆ ညဒ-၁၂၉       မအိမ်စည်ရွှန်းလဲ့ဖူး  ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၇ ညဒ-၃၅         မဝိုင်းရွှေစင်ချစ်       ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၈ ဆမက-၁၂၉   မရည်မွန်သက်        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၉ ဆအစ-၁၁၃၉  မောင်ထူးညီညီ        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စိတ်ပညာ       ရှေးဟောင်း    ။       

၁၁၀ ဆစခ-၂၇       မခင်ရတနာ           ၄၆၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ            ။          

၁၁၁ ဆအလ-၈၆    မောင်ထက်ဝန်းထွန်းထွန်း ၄၀၉     ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၁၂ ညလ-၉၇၂     မောင်သစ်လွင်ကျော်ဇော ၄၁၇        ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၁၃ ဆအစ-၁၁၇၉  မဆုလဒ်ဖြိုး           ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၄ ဆဗဟ-၆၄၁   မဝင့်ဖြူစင်မိုး         ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နှ                 ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၅ ဆကရ-၁၃၇၂ မောင်ကျော်ဇောဝင်း ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၆ ဆပသ-၁၆၀   မဆုသင်ဇာအောင်    ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၇ ဆစခ-၁၀၃     မခြူးနန္ဒီ               ၄၇၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၁၈ ဆကရ-၆၇     မပွင့်သဉ္ဇာငြိမ်း        ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၉ ဆသတ-၆၃    မောင်ဝေယံမင်း      ၄၈၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ။       

၁၂၀ ဆကရ-၁၂၂    မခိုင်မွန်ထွတ်ဆွေ    ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၁၂၁ ဆဗဟ-၅၈၄   မခင်ဖူးပြည့်ပြည့်ဇော် ၄၄၈            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၂၂  ကမ-၃၈၃      မလချမ်ဇယ်ညွယ်    ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေးဟောင်း    ။       

၁၂၃ ပင-၆၀၄        မခင်စုစုဟန်           ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၂၄ ဆသယ-၁၀ဝ၁ မနွယ်နွယ်ဝင်း       ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၂၅ ဆလမ-၈၅     မယွန်းနဒီ             ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂၆ ဆပသ-၃၀၈   မဆုမြတ်ပြည့်         ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၂၇ ဆပတ-၂၄၃   မမိုးမီမီကျော်          ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၂၈ ဆကရ-၄၂၄   မောင်ခန့်ဇော်ဝင်း    ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၂၉ ဆတသ-၄      မခင်သူသူကျော်      ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၃၀ ဆမတ-၁၇၈   မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သင်္ချာ            ။       

၁၃၁ ဆစခ-၂၃၆     မပွင့်ဖြူအောင်        ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၂ ဆသတ-၃၃၆  မဆုလဒ်ထွန်း         ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၃ ဆလမ-၄၅၄   မစုရတနာထွန်း      ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၄ မရက-၁၆၆၅  မောင်စန်းရန်နိုင်      ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နှ                 ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၅ ဆကရ-၄၂၀   မောင်ဇွဲခန့်ဝင်း        ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၁၃၆ ဆတဥ-၅၂၅   မလှိုင်ယုယဉ်          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၃၇ ဆဗထ-၇၉     မနှင်းပွင့်ဖြူ           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၃၈ ဆမ-၃၅၄       မငြိမ်းသူသူမောင်     ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၉ ဆသက-၁၉    မလတ်ကေခိုင်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၀ ဆထက-၁၄၂  မရွှန်းလဲ့ဝတ်ရည်     ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၁ ဆထက-၃၅    မသီတာစိုးစံ           ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၂ ဆသက-၇၄၃  မကြည်သာမြတ်နိုး   ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၃ ဆဗဟ-၄၇၁   မဇွန်လဲ့လဲ့ဦး          ၄၆၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၄၄ ဆစခ-၃၂၀     မောင်ဖြိုးသက်ခိုင်    ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၅ ဆကရ-၁၂၁၇ မောင်ဖြိုးထက်ခိုင်   ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၆ အယဆ-၁၀၂  မအိမွန်ကျော်          ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ။       

၁၄၇ ဆစခ-၇၄       မအိရတနာဌေး       ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၈ ဆအစ-၅၃၇    မမေမြင့်မြတ်          ၄၇၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၁၄၉ ဆဒဂ-၅၇၈     မငြိမ်းဆင့်သာ        ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၀ ဆကရ-၂၀ဝ၆ မခိုင်စုစုဝေ            ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၅၁ ဆမတ-၄၄၁   မဧပရယ်စိုးမိုးသူ     ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၂ ဆဗဟ-၄၄     မောင်ဘုန်းပြည့်ကျော် ၄၆၈           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ဆလတ-၆၂    မဝတီစိုးသန့်          ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၄ ဆသယ-၁၅၇၅မောင်အောင်ခန့်ပိုင်  ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၅၅ ဆသက-၇၃၁  မလဲ့ယဉ်ဝင်းထက်   ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၆ ဆသက-၇၅၉  မအိပြည့်ဖြိုး           ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၇ ဆရက-၂၈၁   မခိုင်ဆုဝေ             ၄၆၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၁၅၈ ဆသယ-၂၈၂  မမေသူဇာဝင်း        ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၉ ဆအစ-၁၁၆၃  မောင်ဇွန်ဝေပိုင်       ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၆၀ ဆသက-၂၇၅  မောင်ကျော်ကျော်လင်း ၄၃၂          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၁ ဆကရ-၂၅     မယွန်မွန်ကျော်       ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၆၂ ဆမဥ-၈၉       မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၃ ဆခတ-၄၇၁   မချောစုဟန်           ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၆၄ ဆပလ-၃၈၇   မောင်ရဲဝင့်ဇော်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၅ ဆလသ-၁၆၃  မမြတ်ချယ်ရီဇော်     ၄၉၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၆၆ ဆကရ-၆၀     မသိမ့်ဝတ်ရည်ခိုင်    ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ။       

၁၆၇ ဆကရ-၅၈၈   မသျှားဟေသီစိုး      ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၈ ပလ-၁၇၇      မရတီဦး               ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ။       

၁၆၉ ပလ-၅၃        မဆွေလင်းလက်နှင်း ၄၄၆            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၀ ဆဗဟ-၂၁၅   မမျိုးသီရိနိုင်          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၁ ဆဒဂ-၂၂၇     မအိန္ဒြေထွန်း          ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၂ ဆအလ-၆၈    မသက်ထားဇော်      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၃ ဆကရ-၁၁၅   မောင်ရဲကျော်စွာ      ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၃၀။၂၀၁၈    

၁၇၄ ဆမဥ-၁၆၈     မခင်စန္ဒာထွန်း        ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၅ ဆဒဂ-၄၆၇     မကြည်သန္ဓါလင်းလက် ၄၁၄         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၆ ဆစခ-၉၅       မအိကေခိုင်ထွန်း     ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၇၇ ဆသဝ-၃၄၀   မထက်ထက်ယုလှိုင် ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၈ ဆအစ-၅၀၆    မပြည့်ပြည့်ဖြိုး        ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အရှေ့တိုင်း     ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၉ ဆမဥ-၃၉၆     မသိင်္ဂီဝင်း              ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁။၂၀၁၈      

၁၈၀ ဆမက-၃၀၃   မောင်ထက်မြက်နိုင်  ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၁ ဆသယ-၅၅၃၉ မစုစန္ဒီလွင်           ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၂ ဆအစ-၁၁၁၅  မဖြိုးသိင်္ဂီကျော်       ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၈၃ ဆအစ-၃၆၆၆  မောင်ဇော်မျိုးထက်  ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၄ ဆလသ-၂၄၈  မနီလင်းလက်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၈၅ ဆမဒ-၄၀၃     မကြယ်စင်ဝင်းလှိုင်  ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၈၆ ဆတဘ-၇      မောင်သီဟထွန်း     ၄၅၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၇ အမ-၁           မောင်ဥက္ကာကျော်     ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၈၈ ဆဗဟ-၆၉၅   မောင်ထင်လင်း       ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၉ ဆပသ-၃၁၅   မအိရွှေရည်မင်း       ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၉၀ ဆဒရ-၃၃၅     မခွန်းဆင့်ဖူးဝေ       ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၁ ပင-၃၀ဝ        မောင်အောင်ပိုင်ပိုင်ခန့် ၄၆၆           ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၉၂ ပင-၂၉၅        မောင်စောမြတ်ဘုန်းကျော် ၄၆၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၉၃ ဆစခ-၂၂၇     မချောဆုသွယ်        ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၄ ဖကအ-၃၂၈    မယမင်းသိမ့်          ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေးဟောင်း    ။       

၁၉၅ ဆဒဂ-၉၂၂     မောင်တိုးလွင်ရှိန်     ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နှ                 ။       

၁၉၆ နပမ-၃၂၆      မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၁၂        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၉၇ ဆသယ-၆၀၉  မအိကဗျာဇူး          ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၈ ဆအစ-၁၉၁၃  မဇူးသက်ပိုင်မိုးဦး    ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉၉ ဆရက-၄၅၉   မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၁၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀ဝ ဆတမ-၁၉၁   မခင်ကြည်လင်       ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၁ ဆမတ-၄၃၃   မကေဇင်ဖြိုး          ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၂  ဆတမ-၄၀၃   မဆုရွှေရည်ထက်     ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၃ ဆပသ-၃၃၇   မမေမီလင်း            ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၀၄ ပအမ-၄၄       မယုယခိုင်             ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    မြန်မာစာ        ၇။၃။၂၀၁၈      

၂၀၅ ဆတမ-၃၀၈   မအေးအေးမာ         ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၆ ဆတမ-၃၉၀   မခင်ဝေယံစိုး          ၄၀ဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၇ ဆမက-၁၃၅၀ မောင်ကောင်းမင်းခန့် ၄၁၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၈ ဆမက-၁၅၀၁ မောင်အောင်ချစ်ဖြိုး  ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၉ ဆတမ-၄၁၁   မနီနီနိုင်                ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၁၀ ဆဒဂ-၉၀       မယမင်းသစ္စာ         ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၁၁ ဆပသ-၃၁၇၃ မလပြည့်ဝန်း          ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၁၂  ဆပဇ-၁၂၇     မောင်ထက်ဇေယျာကျော် ၄၁၇       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁၃ ဆပသ-၄၅၆   မောင်ဝေဇင်ကျော်    ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၄ ဆမဥ-၁၀၈၂   မဆောင်းဟေမာန်ဦး ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၁၅ ပလ-၁၀၂       မဇာခြည်သိမ့်          ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        အရှေ့တိုင်း     ။       

၂၁၆ ဆဒဂ-၄၃၄     မထက်မြက်ဖူးဖူးယဉ် ၄၅၂           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၂၁၇ ဆသက-၁၉    မမြင့်ဟေသီခင်       ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁၈ ဆသက-၁၆၂  မရွှေရည်ဝင်း          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၁၉ ဆတဘ-၄၅၃  မောင်ကျော်လင်းထွဋ် ၄၁၇           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၀  ဆမဥ-၁၀၅၆   မထက်မြက်ဝင်း      ၄၀ဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၄။၂၀၁၆      

၂၂၁  ဆကရ-၆၆၃   မောင်စွမ်းထက်နိုင်   ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၂၂  ဆကရ-၇၈၄   မောင်နိုင်မင်းဝေ      ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၃  ဆဒဂ-၅၂၇     မောင်လင်းလက်လှိုင် ၄၄၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၂၄  ကပ-၉၅        မောင်ထက်နေလင်း ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၂၅  ဆဗဟ-၃၇၈   မချစ်စနိုးလှိုင်         ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၆  ဆသယ-၉၆၅  မယွန်းသီရိမေ        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၇  ဆရ-၁၅         မသီရိရွှေစင်           ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၈  ဆသဝ-၃၃၃   မောင်အောင်ဇေယျ   ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၂၉  မနတ-၁၇၃၈  မကြည်နူးပွင့်          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၃၀ ဆကရ-၁၆၃   မောင်ကျော်ထက်     ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၁ ဆကရ-၁၀၇   မောင်ဇွဲပိုင်ပြည့်စုံ     ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသ-၈၁       မောင်ကျော်ဇင်လတ် ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၃ ပလ-၁၅        မခင်လေးနွယ်        ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၄ ဆလမ-၃၂၂    မနန်းစပယ်ဖြူ        ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၅ ဆမဥ-၁၅၀     မငြိမ်းရွှေရည်ထက်  ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၆ ဆအလ-၁၁၁  မနှင်းရတနာဖွေး     ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၇ ဆမက-၄၅၇   မရွှေရည်သိမ့်သိမ့်     ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၈ ဆတမ-၄၈၄   မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၄၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၉ ဆကရ-၁၉၉၉ မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၅၆       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သမိုင်း           ။       

၂၄၀ ဆပလ-၄၂၄   မတွယ်တာရွှန်း       ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၁ ဆမဒ-၅၄၀     မောင်သုတဉာဏ်     ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၂၄၂  ဆကရ-၄၁၁   မနှင်းဖူးမြတ်ဝေ      ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၃ ဆမက-၃၀၆   မခိုင်ဆုရည်နိုင်        ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၄ ဆမဥ-၁၄၄၉   မမေသူကျော်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၄၅ ဆတဥ-၁၇၅   မောင်အောင်ဝေယံဦး ၄၄၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ။       

၂၄၆ ဆရက-၄၆၁   မောင်နေစိုးလင်း     ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၇ ဆရက-၄၁၉   မလင်းလက်ရူပါ      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၈ ဆဘ-၇၅၂      မခင်သိန်းကြွယ်      ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၉ နပမ-၁၉၈      မပိုးမြတ်သဉ္ဇာ        ၄၃၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၀ ဆကရ-၁၄၈   မောင်ထိန်လင်းဇော် ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၅၁ ဆတမ-၅၀ဝ   မဆုရတီ               ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၂  ဆကရ-၃၂၉   မခင်ရတနာအောင်   ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၃ ဆလမ-၁၄၇၂ မောင်ယဉ်မင်းခန့်အောင် ၄၁၄        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ။       

၂၅၄ ဆမက-၆၀၆   မဝတ်ရည်နှင်း        ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဥပဒေ           ။       

၂၅၅ ဆစခ-၂၂၁     မဖူးပွင့်သင်း          ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၆ ဆသက-၃၀ဝ  မဥခိုင်                  ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ။          

၂၅၇ ဆကရ-၂၀၂၅  မယဉ်မြတ်အေး       ၄၁၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၅၈ ဆလတ-၂၇၈  မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၃၃       ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၅၉ ဆကရ-၅၆၇   မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၆၀ မလ-၁၀၂၄     မောင်ကောင်းမြတ်ဝင်း ၄၅၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၆၁ ဆကရ-၁၃၁   မမျိုးသော်တာဇွန်    ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          ရုက္ခ              ။       

၂၆၂  ဆဗဟ-၂၂၆    မောင်ဝေဖြိုးပိုင်       ၄၇၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စိတ်ပညာ       အဏုဇီဝ        ။       

၂၆၃ ဆပသ-၈၆၈   မစန္ဒာမြင့်              ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၄ ဆကရ-၁၉၀   မောင်ပိုင်သင်ထွဋ်    ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၅ ဆမဥ-၇၃၇     မောင်ဟိဏ်းထွဋ်     ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၆ ဆထက-၁၈၀  မရွှေစင်ဝင်း           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၇ ဆဗဟ-၈၉၄   မဝင်းပပအေး         ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၆၈ ဆဒဂ-၈         မသီတာစိုး             ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၉ ဆသယ-၁၉၈  မစုဝါဝါထွန်း          ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၂၇၀ ဆဗဟ-၃၉၂   မနန်းဥမ္မာဝေ          ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ဥပဒေ           ။       

၂၇၁ ဆဗထ-၆၄၇   မောင်ဇင်သူရိန်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၂  ဆဗထ-၆၄၆   မလင်းလက်တာရာ  ၄၇၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၃ ဆဗဟ-၅၉၈   မလဲ့လဲ့နှင်းတင်      ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၄ ဆပလ-၁၈၃   မကြယ်စင်လင်း      ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၇၅ ဆထက-၅၉    မအေးမြသန္တာ         ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၆ ဆဒဂ-၂၆၄     မောင်အာဇာနည်      ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၇ ဆဗဟ-၈၄၀   မထက်ထက်ထူးစံ   ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၇၈ ဆမဒ-၁၂၀     မလဲ့ရည်မွန်           ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၇၉ ဆတဥ-၄၂၉   မဆုမြတ်သီရိ          ၄၇၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေး/သု          ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၀ နပမ-၂၅၉      မောင်သက်ဦးပိုင်     ၄၅၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝ               သင်္ချာ            ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၁ ဆလသ-၃၆၆  မအိဇွန်ဇာအောင်     ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၂  ဆဒမ-၂၆၉၇   မပိုပိုသျှန်              ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၃ အအ-၁၉        မောင်အောင်မြတ်မင်း ၄၂၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၄ ဆလတ-၃၃    မဝင်းအိဖြိုး           ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၅ ဆတည-၁၅၄  မောင်အေးမင်းခန့်    ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၆ ဆတည-၁၅၈  မောင်ဉာဏ်မင်းဆက် ၄၃၂            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၇ ဆသဝ-၁၁၁   မရွှေရည်ဝင်းဖေ      ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၈ ဆသ-၂၀၃      မခိုင်သဉ္စာမော်        ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရှေး/သု          ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၉ ဆလမ-၁၇၉   မဖူးပွင့်ဝေ             ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၀ ဆမဒ-၄၆၅     မစန္ဒာနွယ်ဦး          ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဓာတုဗေဒ      ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၁ ဆမ-၁၃၉       မဆုမြတ်မွန်           ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၂  ဆရက-၆၈၃   မောင်အောင်ကောင်းဦး ၄၁၅         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၃ ဆလသ-၃၀၅  မသင်းသင်းဟန်      ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၄ ဆစခ-၃၅၉     မချောချော             ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၅ ဆတည-၁၉၆  မယွန်းဝတီနိုင်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၆ ဆဗဟ-၇၄၆   မစိမ်းလဲ့ဖြူအောင်   ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၇ ဆတမ-၂၁     မသိမ့်ခြူးစံ            ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရူပဗေဒ         ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၈ ဆလသ-၂၂၇  မချမ်းမြေ့မွန်          ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၉ ဆဒဂ-၂၈၇     မထက်မြက်နွယ်      ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀ဝ ဆဗဟ-၇၁၅   မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၁ ဆမဥ-၁၀ဝ၀   မဆုမြတ်ရတီပွင့်     ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၂ ကဗ-၁၂         မတေဇာသစ်သစ်ဝင့် ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ကွန်ပျူတာ     အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၃ ဒတ-၆၅၅      မောင်နိုင်ရဲရင့်         ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၄ ဆခ-၂၇         မောင်ဟိန်းထက်     ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၅ ဆလတ-၁၈၄  မကေသရီချို          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၆ ဆကရ-၁၂၄၀ မောင်ဉာဏ်လင်းဖြိုး ၄၃၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၇ ဆကရ-၄၅၃   မောင်မင်းဘုန်းသန့်  ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၈ ပတ-၁၅၆      မောင်ဇင်ရှိုင်းမောင်မောင်၄၃၉        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၉ မရတ-၉၉၉    မောင်စောသူရိန်ထူးဦး ၄၄၁          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        နှ                 ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၀ ဆဒဂ-၄၀၆     မနန်းဖူးပွင့်မြတ်      ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        မနုဿ          ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၁ ဆဗဟ-၆၅၅   မောင်မြတ်ထူးမောင် ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၂ ဆခ-၆၀         မဆုဆုထွေးလှိုင်      ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၃ ညလ-၂၄၇     မထက်ထက်ယွန်းမီ ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၄ ဆဗ-၈၂၀       မောင်စွမ်းထက်လှိုင်သော်၄၅၆        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၅ ဆသယ-၇၄၆  မရွှေစင်မိုးမြင့်         ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၆ ဆကရ-၉၁၇   မအေးကျော့ခိုင်       ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၇ ဆရက-၃၉၉   မောင်လူထွန်း         ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၈ စဇ-၁၀၅၆      မအေးချမ်းမြေ့အောင် ၄၃၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၉ ဆသတ-၃၆၁  မောင်ဝေယံမျိုး       ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၀ ဆဒထ-၁၃၀   မသီရိဆွေ              ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၁ ဆတဥ-၁၀၈၄ မောင်ခန့်နိုင်           ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၂  ဆတဥ-၁၄၄၁ မောင်မြင့်သူ           ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၃ ဆဒမ-၇၃၉     မနန်းအေးမြတ်မြတဲ်ဖြိုး ၄၄၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၄ ပဇယ-၁၂၅     မောင်ဌေးဆက်ဝေ   ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၅ နဇယ-၄၄      မအေမီသန်းထွန်း    ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၆ ဆလသ-၁၅၅  မမေမြမြစင်           ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဥပဒေ           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၇ ဆဒဂ-၇၃၇     မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၈ ဆရက-၂၈၀   မနန်းနှင်းစက်ဝေ    ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၉ ဆသက-၅၇၆  မကေဇင်ဝင်း          ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ပတ်ဝန်းကျင်  စာ/သု           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၀ ဆခ-၂၃         မဖူးပွင့်ဟန်ညိမ်း     ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၁ ဆကရ-၈၂၃   မောင်ဝင်းမြတ်အေး  ၄၉၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၂ ရမဆ-၂၇၃     မဂရိပ်(စ်)ဆုရွှန်းပြည့် ၄၃၀           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၃ ဆဒဂ-၂၀၃     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၇၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၄ ဆဒမ-၂၂၂၅   မယွန်းဆုရည်         ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေး/သု          ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၅ ဆမဒ-၄၁       မရည်လွင်စိုး          ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာ           ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၆ အဟ-၂၉၇      မရွှေယမင်း            ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၇ ဆဗဟ-၃၆၃   မညိုညိုလွင်           ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၈ ဆဗဟ-၈၇၁   မောင်မာန်             ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၉ ဆမတ-၆၆၅   မအိရတနာအောင်    ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၀ ဆမက-၆၂၆   မနွေးယုယ            ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        မြန်မာစာ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၁ ဆမ-၅၁၇       မောင်ရဲလင်းဦး       ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၂ ဆဒဂ-၅၈၇     မသက်စုစုလွင်        ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၃ ဆတမ-၈       မအိစန္ဒာကျော်        ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၄ ဆသယ-၉၃၈  မငိုစိုင်း                 ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၅ ဆအစ-၃၃၉၆  မောင်ဗိုလ်ကိန်း       ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၃၄၆ ဆသတ-၅၃၇  မောင်ရဲအောင်ဇော်   ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၇ ဆဒတ-၇၇၀   မယဉ်ယဉ်မော်        ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၈ ဆပလ-၄၉၂   မအိပိုးဖြူ              ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၉ ဆမက-၁၅၁၃ မောင်ထက်ဝေဖြိုး    ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၀ ဆသတ-၂၄၅၂                          မောင်ကောင်းဇင်ဦး                ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ ၇။၁၁။၂၀၁၈      

၃၅၁ ဆကရ-၃၉၀   မချောသီရိလွင်        ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၂ ဆမဥ-၃၆၆     မောင်ထက်မင်းလှိုင် ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၃ ဆမက-၆၉၁   မောင်အောင်ကိုကိုမျိုး ၄၁၁           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၄ ဆကရ-၃၀     မောင်ကာရံကျော်     ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရူပဗေဒ         ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၅ ဆကရ-၁၁၁၁ မမျိုးပိုပိုလှိုင်          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၆ ဆအစ-၂၁၁    မရွှန်းလဲ့ဦးမောင်     ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဥပဒေ           ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၇ ဆသက-၃၀၅  မောင်ကျော်လွင်စိုး   ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၈ ဆတဥ-၄၉၉   မောင်ဝေယံဖြိုးပြည့် ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၉ ဆကရ-၅၁၁   မဆုလင်းလက်       ၄၈၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၀ ဆဗဟ-၇၆၁   မခိုင်ဇင်ဦး             ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၁ ဆတဥ-၅၀၃   မဆုစန္ဒာဖြူ            ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၂ ဆကရ-၃၇၈   မခိုင်ဇင်လဲ့             ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၃ ဆကရ-၄၁၅   မောင်သုဝေ            ၄၇၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၄ ဆသယ-၁၂၁၂                          မဆုထက်ထက်ဝေ                 ၄၃၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု         မြန်မာစာ     ဇီဝဓာတု ၇။၁၂။၂၀၁၈      

၃၆၅ ဆလမ-၁၄၂   မထက်ဝါဝါရှိန်        ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၆ ဆဗဟ-၈၀     မောင်ကောင်းမင်းခန့် ၄၅၂            ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၇ ဆကရ-၁၃၁၁ မောင်ဟင်နရီရဲထွဋ်အောင် ၄၂၄      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၈ ဆဒမ-၈၃၅     မမျိုးပပ                ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၉ ဆလသ-၆၁    မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၀ ဆဗဟ-၃၅၇   မောင်ထက်ဝေလွင်   ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၁ ဆဒဆ-၁၉၄၃ မသီတာရွှေဥ          ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၂ ကဖ-၂၁         မောင်ဂွမ်ဂျာလ       ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၃ ဆမက-၆၀၃   မဆုဝင့်နိုင်             ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၄ ဆဗဒ-၅၉၃     မောင်နေလင်းထက် ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၅ ဆဗဟ-၃၉၈   မောင်နိုင်ဦးဝေ        ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နှ                 ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၆ ဆဒဂ-၂၁၁     မောင်လင်းထက်     ၄၇၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၇ ဆကရ-၁၂၉   မောင်ထက်အောင်လှိုင်ဇင် ၄၁၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၈ ဆစခ-၅၄၆     မဆုမြတ်နိုးလင်း     ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၉ လဘ-၂၅၆     မနန်းသင်းသင်းစိုး   ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ရုက္ခ              ။       

၃၈၀ ဆမတ-၃၂၁   မရွှန်းလဲ့မြတ်နိုး      ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၈၁ ဆမက-၄၈     မချစ်သဇင်နိုင်        ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၃၈၂ ဆကမ-၆၂     မမေသီရိချို            ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၃ ဆကမ-၁၀၂၁ မောင်ဘုန်းမြတ်ဇော် ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၈၄ ဆသက-၂၁၆၃ မောင်အောင်ညီမိုး   ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၅ ဆသက-၇၅၈  မောင်အောင်ကိုဖြိုး   ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု        ။       

၃၈၆ ဆဗထ-၆၂၄   မောင်မင်းထက်အောင် ၄၄၇          ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၇ ဆစခ-၃၇၂     မယမင်းဝင့်ဝါ       ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၃၈၈ ဆကရ-၁၂၀   မရွှေစင်ဆင့်           ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၉ ဆရက-၁၃၅၆ မောင်ထက်ဦးလွင်   ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၉၀ ဆတမ-၂၇၈   မောင်စိုင်းဝဏ္ဏထွန်း ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၃၉၁ အမ-၁၉         မောင်အောင်ခန့်ပိုင်   ၄၇၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဥပဒေ           ။       

၃၉၂ ဆကရ-၁၀၁၉ မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၂၅            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၃ ဆသဝ-၃၀၃   မောင်ကောင်းကျော်ဇော ၄၁၇        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၃၉၄ ဆဗဟ-၂၉၂    မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၈၀       ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၃၉၅ ဆသက-၈၉၂  မောင်စည်သူ          ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၃၉၆ အသ-၈၅၀      မခင်စန္ဒီကို             ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၉၇ ဆမဥ-၇၃၃     မယဉ်မင်းထွေး       ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၈ ဆရက-၄၁၀   မောင်စွမ်းထက်နိုင်   ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၉၉ ဆကရ-၁၈၉၇ မောင်ညီထွဋ်ငယ်     ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၄၀ဝ ဆဒဂ-၆၉၁     မောင်ဟိန်းနိုင်စိုး     ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၄၀၁ ဆဗထ-၃၀၇   မသက်နှင်းဆုရည်    ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၂ ဆလတ-၁၁၁  မောင်ဇော်မင်းပိုင်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၄၀၃ ဆဂ-၅၅         မဆုမြတ်နိုးကျော်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၀၄ ဆဗဟ-၁၀၈   မမေသက်ဖူးစံ        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၄၀၅ ဆတမ-၄၈     မစိုးနန္ဒာ               ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၆ ဆဗဟ-၇၅၀   မောင်ဇွဲမာန်အောင်   ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၄၀၇ ဆဗဟ-၆၆၄   မောင်သန့်ဇင်မိုးမြင့်  ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၈ ဆတဥ-၄၀၄   မောင်မင်းခန့်          ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ES               ။       

၄၀၉ ဆတည-၃၁    မစန်းစန်းနွယ်        ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခ              ။       

၄၁၀ ပဇတ-၃        မောင်မင်းသန့်စင်    ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၁ ဆစခ-၁၅၈     မမေရှုတိုင်းယဉ်      ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၂ ဆတဥ-၁၄၆   မမိချမ်းလဝီ           ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၁၃ ဆဒဂ-၉၇၂     စစ်လောဝ်လျန်းအွမ် ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၄ ရမ-၆၆          နန်းလမင်းသီရိ       ၄၃၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၄၁၅ ဆမတ-၁၁၄   မချယ်ရီအောင်        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                           

၄၁၆ ဖဖ-၈၃၅        မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ     ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                          

၄၁၇ တမ-၇၈        မဆုမြတ်မြတ်         ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု                 

၄၁၈ စက-၃၀၅      မဝုန်ဂဲလ်ကျန်         ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          နိုင်ငံရေး                 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၃၀၆   မကျော်စုစုဝင်း        ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်       ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆဗဟ-၃၀၁   မောင်ဝေယံမွန်        ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၃     ဆအလ-၂၀၁  မောင်ပိုင်သက်ကျော် ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၄     ဆမက-၃၇၅   မငွေကြယ်စင်ရွှန်း    ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၅     ဆလတ-၂၁၂  မောင်ဇော်ရှိန်းထက် ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၆     ဆတဥ-၄၇၀   မခင်ပြည့်စုံ            ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ဥပဒေ           ။       

၇     ဆဒဂ-၃၁၉     မောင်ပိုင်ဖုန်းပြည့်    ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ဘူမိဗေဒ        ။       

၈     ဆဒဂ-၄၃၁     မောင်ရဲရင့်ဝေယံ      ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ရူပဗေဒ         ။       

၉     ဆဒမ-၉၁၈     မထားမြတ်နိုး         ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၀   ဆဗဟ-၁၇၀   မောင်လှိုင်မင်းထက် ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၆။၆။၁၈        

၁၁   ဆလသ-၁၃၇  မရွှန်းလဲ့နေခြည်      ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂   ဆသတ-၅၂၈  မအေးမြတ်ကေခိုင်   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၁၇။၆။၁၈        

၁၃   ဆဒဂ-၆၉       မောင်ညီမင်းခန့်      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄   ဆကရ-၉၀၂   မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅   ဆကရ-၁၀၉၅ မထူးအိလင်းလက်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆   ဆကရ-၃၃၅   မသိင်္ဂီဝတ်ရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇   ဆကရ-၁၀၈၉ မယမင်ရွှေရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၈   ဆလမ-၃၁၁   မောင်ကောင်းစည်သူ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ၁၈။၆။၁၈        

၁၉   အဂ-၁၂         မဝင်းအိန္ဒြာမြတ်      ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀   ဆဓ-၁၁၆       မသက်နှင်းအေး      ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ။       

၂၁   ဆဒမ-၁၅၄     မောင်လင်းအောင်ခန့် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂    ညလ-၃၈၉     မဝင်းပပစိုး            ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       မြန်မာစာ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၃   အသ-၄၅၂      မောင်ဝင့်ကောင်းကျော် ၄၆၁          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၄   ဆမဥ-၆၂၄     မောင်ရာဇာထွန်းကျော် ၄၅၉          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅   ဆဗဟ-၃၈၀   မမြတ်နိုးစုလှိုင်       ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၆   ဆဒမ-၁၆၅     မောင်သူရထက်ဇော် ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၇   ဆသက-၆၂    မောင်စိုးမင်းထက်   ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၈   ဆသက-၇၁    မောင်ကျော်ဇင်ထွန်း ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆဗထ-၉၀     မသက်ထားမျိုး       ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   ဆထမ-၂၆၇   မောင်အောင်ခန့်ညီညီ ၄၆၂            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   ဆလမ-၃၄     မအိမြတ်နိုင်းခင်      ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၁၉။၆။၁၈        

၃၂   ဆဒဂ-၈၂၉     မထိုက်ပြညြွ့်ကယ် ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၁၉။၆။၁၈        

၃၃   ဆဗဟ-၆၆၆   မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၇၉       ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၁၉။၆။၁၈        

၃၄   ဆသဝ-၃၃၇   မချောစုလင်း          ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၅   ဆသဝ-၁၉     မအင်ကြက်းခက်     ၄၉၉             ကွန်ပျူတာ       ငါးလုပ်ငန်း    ဘူမိဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၆   ဆမဒ-၃၂၅     မစုမြတ်ပြည့်          ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၇   ဆကရ-၅၉၄   မပန်းမြတ်ဖြူစင်     ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၈   ဆမက-၃       မဖူးဝင့်ရည်ကျော်    ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၉   ဆဒဂ-၁၁၇     မယဉ်နှင်းဖြူစင်      ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၄၀   အအ-၃၁        မစိုးဇင်ဇင်သက်      ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၀။၆။၁၈        

၄၁   ုဆအဓ-၄၀၄  မဖြူဖြူခိုင်             ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ၂၀။၆။၁၈        

၄၂   ဆရ-၃၈         မောင်သက်ဦးမောင်  ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၃   ဆဗတ-၆၄၂   မမြတ်သဉ္ဇာမိုး        ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ပတ်ဝန်းကျင်  ၂၀။၆။၁၈        

၄၄   ဆဗထ-၂၆     မောင်ဘုန်းမင်းခန့်   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       -                  ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၄၅   ဆတမ-၄၇၅   မောင်လင်းပြည့်ဖြိုး  ၄၉၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၂၀။၆။၁၈        

၄၆   မနတ-၁၀၉၉  မောင်ကျော်စွာဟိန်း ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ရူပဗေဒ         ၂၀။၆။၁၈        

၄၇   ညဒ-၇၃         မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၆၃            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၂၀။၆။၁၈        

၄၈   ဆသက-၁၁၀  မောင်ကောင်းဉာဏ်မိုး ၄၈၂           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၉   ဆစခ-၂၃၄     မဝင်းပပအောင်       ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၅၀   ဆအ-၁၂၅      မသက်ထားဆွေ      ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၅၁   ဆကရ-၆၉၉   မဖြိုးမီမီ                ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၅၂   ဆဒဂ-၅၈၉     မရှင်းသန့်သော်       ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရှေး/သု          ၂၁။၆။၁၈        

၅၃   ဆစခ-၈၈       မစန္ဒီလင်းလင်းထက် ၄၅၂            ကွန်ပျူတာ       နှ                 ဥပဒေ           ၂၁။၆။၁၈        

၅၄   ညလ-၉၄၁     မောင်တင်ရှားအောင် ၄၅၃            ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၅   ဆစခ-၁၅၄     မဖူးမြတ်ရတနာမွန်  ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၅၆   ဆစခ-၁၅၉     မဖူးမြတ်သီရိမွန်      ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၅၇   ဆဒရ-၁၉၀     မောင်ဇော်ဝင်းထွန်း  ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၈   ဆဒဂ-၄၅၃     မောင်ဝေယံရဲရင့်      ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၉   ဆခ-၄၈         မထက်ရွှေရည်        ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၆၀   ဆစခ-၃၆၆     မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် ၄၆၉            ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၂၁။၆။၁၈        

၆၁   ဆဒဂ-၁၀       မခင်ဥမ္မာကျော်       ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၆၂   ညလ-၂၆၂      မမေဇင်မှူး            ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၆၃   ဆဗဟ-၃၄     မောင်ဇင်ကို           ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၁။၆။၁၈   

၆၄   တထ-၂၆၅     မောင်အောင်မင်းခန့် ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ကုန်ထုတ်ဓာတု၂၁။၆။၁၈        

၆၅   ဆဒဂ-၃၄       မောင်မင်းသိမ်းကျော် ၄၆၄            ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၂၁။၆။၁၈        

၆၆   ဆဒတ-၉၄၈   မစန္ဒာဝင်း             ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၂၁။၆။၁၈        

၆၇   ဆကရ-၉၉၄   မောင်ရွှေဂျော်ဂျော်    ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၁။၆။၁၈   

၆၈   ဆကရ-၈၂၀   မောင်ကျော်စိုးဟန်   ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ          ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၆၉   ညလ-၄၇၀     မိလွန်းပွိုင်းနွန်ရော့  ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ES               စိတ်ပညာ       ၂၁။၆။၁၈        

၇၀   ဆဗဟ-၅၃၅   မောင်အောင်ခန့်ကျော် ၄၅၆           ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၂၁။၆။၁၈        

၇၁   ဒသ-၁၂         မောင်ခိုင်ကျော်စော  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ၂၁။၆။၁၈        

၇၂   ဒသ-၁၉         မောင်သန်းလင်းဇော်                   ၄၇၆               ကွန်ပျူတာ     သင်္ချာ            ဥပဒေ  ၂၁။၆။၁၈   

၇၃   ဆဗဟ-၅၇၅   မအိမြတ်ရွှေစင်       ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၄   ဆပဇ-၈၄       မရတီလင်းလက်     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၅   ဆကရ-၆၀၂   မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၅၀ဝ             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၆   ဆလတ-၁၅၇  မဇင်ထက်ထက်ကျော် ၄၈၀           ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၂။၆။၁၈        

၇၇   ဆလတ-၅၇    မောင်သီဟစိုး         ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၂၃။၆။၁၈        

၇၈   ဆကရ-၁၈၆၈ မောင်သူရိန်ဖုန်းကို   ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၄။၆။၁၈        

၇၉   ဆမက-၂၅၈   မစိမ်းလဲ့လဲ့တင့်      ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        -                  ၂၄။၆။၁၈        

၈၀   ဆတမ-၄၂၈   မဆုမြတ်သီရိ          ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ၂၅။၆။၁၈        

၈၁   ဆလတ-၃၄၁  မောင်ဆက်မော်ဝင်း  ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၂   မထ-၂၆         မငြိမ်းနှင်းစု           ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၈၃   ဆဗဟ-၅၆၇   မောင်ရွှေငွေတိုး       ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နှ                 ။       

၈၄   ဆကရ-၁၀၄၃ မချောစန္ဒီ              ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၅   ဆဒလ-၁၈     မထက်သီရိဝင်း       ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၆   ဆကရ-၁၆၇   မစွမ်းဘုဏ်း           ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၈၇   ဆလတ-၁၂၉  မရန်အောန်းလုံ       ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၈   မဂ-၆၀၅        မောင်မင်းသူရိန်ကို   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၈၉   အဘ-၂၁၀      မောင်ထွဋ်အောင်ကို  ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၉၀   ဆရက-၃၃၃   မောင်သူရအောင်     ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၉၁   ဆစခ-၅၈       မသက်နှင်းဆု         ၄၉၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၉၂   ဆကရ-၆၇၀   မောင်ပြည့်ဖြိုးပိုင်     ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၃   ဆကရ-၄၀     မမေဖြူဟံခင်         ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ၂၆။၆။၁၈        

၉၄   ပစ-၁၇၀        မဆည်းဆာမိုးမြင့်အောင် ၄၅၈        ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၉၅   ဆအလ-၁၀    နော်ဆောင်းသဇင်နိုင် ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      စိတ်ပညာ       ။       

၉၆   မဂ-၆၅၆        မောင်ဝေထွန်း        ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၉၇   ဆလမ-၁၁၅   မောင်ရဲလင်းဖြိုး      ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆဒဂ-၄၈၀     မောင်ကောင်းစံလင်း ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၉၉   ဆမ-၂၁၃၀     မောင်စိုးခန့်            ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀ဝ ဆအစ-၁၀      မအေးသီတာကျော်   ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ ဆမက-၂၁၆   မမြသက်ချယ်         ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၂ ဆသက-၁၁၅၃ မောင်ဆွေသူ         ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆကရ-၁၀၅၅ မအိမ့်ကြည်ဖြူ        ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၇။၆။၁၈        

၁၀၄ ဆကရ-၁၈၄   မောင်ဇေလင်းထက် ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၀၅ ဆကရ-၇၉     မသူသူထူးစံ           ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၆ ဆမက-၃၉၉   မရွှေစင်ဖူးလွင်        ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၇ ဆဗဟ-၆၈၆   မနေဇင်လင်း          ၅၀၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၀၈ ဆမဥ-၁၀၃၄   မောင်ဝေယံလင်း     ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၀၉ ဆမဥ-၉၉၇     မောင်ခန့်ဇွဲနိုင်         ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၀ ဆတဥ-၅၇၀   မောင်ကျော်ခိုင်ဦး    ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၁ ဆကရ-၁၀၁၈ မောင်မင်းခန့်ဇော်    ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၂ ဆသဝ-၆၇     မောင်စိုပြေဌေး        ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၃ ဆသတ-၁၃    မအိမြတ်ဖြူ           ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၁၄ ဆလသ-၂၁၆  မအေးကေခိုင်မင်း    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၅ ဆသက-၅၂၁  မောင်ထက်နောင်ဖြိုး ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၆ ဆတမ-၃၃၆   မဇူးဇူးလွင်            ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၇ ဆဒဂ-၂၂၉     မောင်ထက်မြတ်ထွန်း ၄၈၃           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၈ ဆဒဂ-၄၈၉     မောင်ကောင်းထက်မြတ် ၄၆၈        ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၁၉ ဆလတ-၃၂၀  မချယ်ရီလွင်           ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၂၀ တထ-၅၆       မအေမီမိုး              ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ၂၈။၆။၁၈        

၁၂၁ ညပ-၂၄၆       မောင်စွမ်းရည်ဖြိုး    ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၂  ဆဗဟ-၉၀     မကြယ်စင်ခွန်းချို    ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ရူပဗေဒ         ။       

၁၂၃ ဆတမ-၄၁၃   မအိမ့်ချစ်ပို             ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂၄ ဆဒဂ-၄၀၅     မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၆၇       ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        သင်္ချာ            ။       

၁၂၅ ဆကရ-၁၁၅၂ မနှင်းလွင်ကို          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၆ ဆဗထ-၁၁၀   မောင်တင်ဝင်းလှိုင်   ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၂၇ ဆဒလ-၁၂၁၇ မစုဝတ်ရည်လှိုင်      ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            မြန်မာစာ        ။       

၁၂၈ ဆပသ-၁၇၉၉ မောင်အောင်မျိုးမြတ် ၄၇၉            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၉ ဆစခ-၁၄၃     မအေးမြမြ             ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၃၀ ဆမက-၅၇၉   မောင်ထက်အောင်ခိုင် ၄၇၃            ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဇီဝဓာတု        ။        ပြောင်း

၁၃၁ အသ-၅၂၂      မဟန်နီဇော်           ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       -                  သင်္ချာ            ။       

၁၃၂ ဆကရ-၁၈၇   မောင်စွမ်းရည်ထွဋ်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၃၃ ဆမဒ-၄၂၅     မခွန်းဆင့်သံသာ      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၄ ဆမ-၄၉၉       မောင်ဇွဲပိုင်ဆက်      ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၁၃၅ ဆဗဟ-၂၇၂    မောင်ရဲသီဟမင်း     ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၃၆ ဆဗဟ-၂၆၉   မောင်ညီသတိုးမင်း  ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၃၇ ဆကရ-၅၄၀   မခင်ရူပါကျော်        ၄၉၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၃၈ ဆလမ-၁၆၅   မောင်ထက်လွင်      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၃၉ ဆသက-၁၀၇  မောင်လွင်မိုး          ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၀ ဆကရ-၂၀၃   မောင်သူရလင်းထွန်း ၄၈၀            ကွန်ပျူတာ       -                  ကုန်ထုတ်       ။       

၁၄၁ ဆဗဟ-၈၂     မောင်ရဲလင်းခန့်      ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၂၉။၆။၁၈        

၁၄၂ ဆဒဂ-၂၀၆     မောင်ကျော်ဝင်းထက် ၄၆၅           ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၄၃ ဆဒဂ-၄၃၆     မောင်ခန့်ဇေယျာ      ၅၂၄             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         နိုင်ငံတကာ     ။       

၁၄၄ ဆလမ-၈၄     မောင်သီဟထွန်း     ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၅ ဆဗတ-၅၂၃   မဇွန်လဲ့လဲ့လွင်        ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၁၄၆ ဆရ-၇၁         မယွန်းအိခင်          ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၄၇ ဆပလ-၂၂၂    မဆောင်းမီမီစံ        ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၈ ဆကရ-၁၃၃၈ မသီရိထွန်း            ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၉ ဆမဥ-၃၂       မမြတ်ကေခိုင်         ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၀ ဆဒမ-၉၉၀     မထက်ထက်လှိုင်     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၁၅၁ မခ-၃၆၉        မမေသက်နှင်း        ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၅၂ အသ-၅၂၁      မောင်ဟန်ထွန်းဇော် ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ဆဗထ-၃၈၁   မထက်သီရိခိုင်        ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၅၄ ညလ-၈၂၃     မအိပွင့်ဖြူ             ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၅၅ ဆကရ-၄၄၈   မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၁၅၆ တမ-၂၃၀       မောင်ထက်နိုင်လင်း ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၅၇ ဆဒဂ-၇၅၃     မောင်ဝေယံလင်း     ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၅၈ ဆကရ-၅၆၁   မထက်သီရိထွန်း     ၄၉၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၉ မနတ-၇၇၅    မောင်မြင့်မြတ်ပိုင်    ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ၃၀။၆။၁၈        

၁၆၀ အဖ-၄၇         မလှယမင်းဦး         ၅၀၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၆၁ ဆဒဂ-၈၇၃     မကေသွယ်နိုင်        ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၁၆၂ ဆသဝ-၆၉     မောင်စိုင်းဝဏ္ဏ        ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၆၃ နကတ-၈၄     မလမင်းဖြူစင်        ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၁၆၄ ဆမဥ-၇၅၁     မဟန်နွယ်စိုး          ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၆၅ ဆအစ-၁၃၆    မခင်စန္ဒာထွန်း        ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ကုန်ထုတ်       ။       

၁၆၆ ဆသယ-၃၃    မအိန္ဒြေထွန်း          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၆၇ ဆပလ-၃၂၆   မောင်စိုင်သီဟ        ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇိဝဗေဒ         ။       

၁၆၈ ဆတမ-၂၃၆   မယွန်းရတီကို        ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၆၉ အပ-၈၅         မောင်ဇင်မင်းဖြိုးဇော် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ဝ၂။၇။၁၈        

၁၇၀ ဆတဥ-၂၀၈   မခိုင်ဆုသွယ်          ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၇၁ ဆမဒ-၄၂၈     မခိုင်ဇင်သွယ်         ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၇၂ ဆဒမ-၅၇၈     မောင်အောင်ဆန်းမင်း ၄၇၇           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇၃ အမ-၉၉         မောင်အောင်ဘုန်း    ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၄ ဆတမ-၁၂၇၁ မောင်အောင်နိုင်ဦး   ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        သင်္ချာ            ။       

၁၇၅ ညလ-၁၇၄     မောင်ထူးခန့်          ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၇၆ မနတ-၁၁၄၀  မောင်ဝင်းမြတ်အောင် ၄၅၉           ကွန်ပျူတာ       မြန်မာစာ       သင်္ချာ            ။       

၁၇၇ ညလ-၁၉၂     မောင်မင်းခိုင်စွမ်း    ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇၈ ညဒ-၂၄၅       မအိသဉ္ဇ္ဇ္ဇာမျိုးဟန် ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရုက္ခ              ။       

၁၇၉ ဆကရ-၁၂၈၈ မောင်လရောင်ဝင်း   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            စိတ်ပညာ       ။       

၁၈၀ ဆဒမ-၄၀၈     မအေးချမ်းမြေ့        ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၁ ဆဗဆ-၃၁၃   မနေခြည်လင်းလက် ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရှေး/သု          ။       

၁၈၂ ဆလမ-၂၅၆   မမြင့်သိင်္ဂီချို           ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဇီဝ               ။       

၁၈၃ ဆမက-၄၁၄   မရူ့မဝ                  ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            စာ/သု           ။       

၁၈၄ ဆလသ-၇၂    မောင်ချစ်မျိုးလွင်    ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၈၅ ဆမဒ-၄၂၂     မောင်မြတ်သူ(ခ)ပြည့်စုံသူ ၄၈၀      ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၁၈၆ ဆကရ-၆၄၉   မောင်ကျော်စွာထွန်း ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၁၈၇ ဒတ-၁၈၃      မစမ်းစမ်းယု          ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၈၈ ဆဘထ-၅၆၄  မရွှန်းလဲ့လဲ့အောင်    ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၈၉ တထ-၁၂၈     မနွေးနွေးလင်းလက်                   ၄၈၃               ကွန်ပျူတာ     သတ္တ            သင်္ချာ  ။          

၁၉၀ ဆဗဟ-၄၄၈   မောင်မင်းဆက်အောင် ၄၆၃           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၉၁ ဆကရ-၁၂၃၄ နန်းသဇင်ဖြူ          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       ဥပဒေ           ။       

၁၉၂ ဆမက-၂၄၆   မညိမ်းညိမ်းဇော်      ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၉၃ ဆအစ-၂၉၀    မထက်တင်ဇာဝင်း   ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၁၉၄ ဆကရ-၆၈     မဟန်နွေငြိမ်း         ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ငါးလုပ်ငန်း    သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၅ ညဒ-၁၄၂       မအေးမြင့်မြတ်မေ    ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ။       

၁၉၆ ဆမဥ-၇၅၁     မဆုရည်ရည်ထွန်း    ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၉၇ ဆအစ-၅၇၆    မောင်ဗန်ရိုလျန်       ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၁၉၈ ဆဗက-၄၅၆   မလဝန်းဖြူ            ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၉၉ ဆစခ-၁၉       မဝါဟွိုင်းကင်(မ်)    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၂၀ဝ ဆကရ-၇၅၅   မဖြိုးသီတာလင်း     ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၂၀၁ မနတ-၁၇၄၆  မရတနာဝင်း          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၀၂  ဆသက-၆၂၁  မောင်သီဟကျော်     ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        -                  ။       

၂၀၃ ဆဒဂ-၄၉၁     မဖြူစင်လင်း          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၄ ဆပသ-၄၉၅   မောင်ကောင်းဇေယျာလင်း ၄၅၇     ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၀၅ ဆဗဟ-၆၉၀   မောင်ဝင်းသူရိန်လင်း ၄၉၆            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၀၆ မနတ-၁၆၁၃  မောင်ထူးအောင်ခ    ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၂၀၇ ဆဗဟ-၁၆၃   မောင်ကျော်လင်းထက် ၄၉၁          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၈ ဆအစ-၉၆၄    မယဉ်ဝင်းထွန်း       ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၀၉ ဆဒဂ-၂၅၈     မောငျီ်ဂါးနက်ဒန်နူး ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်       ။       

၂၁၀ ဆသက-၉၄၀  မောင်စည်သူလင်းထွဋ် ၄၇၃          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၂၁၁ ဆသယ-၁၁၇၁ မပြည့်ပြည့်ဖြိုး       ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၁၂  ဆဒမ-၉၀၁     မောင်စံလင်းထက်   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၁၃ ဆကရ-၁၁၂၄ မောင်အောင်မြင့်မိုရ်  ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၁၄ တထ-၁၁၄     မောင်ကောင်းခန့်     ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၁၅ ဆဗထ-၂၈၃   မပိုးအိဖြူ              ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၂၁၆ ဆဗဟ-၂၇၇   မသုန္ဒရီနှင်းမောင်    ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၁၇ နပမ-၁၅၇      မနှင်းဝတ်ရည်ခိုင်    ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရုက္ခ              ။       

၂၁၈ ဆမဒ-၄၂၃     မကြည်စင်သန့်        ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၂၁၉ ဆဒဂ-၁၃၅     မောင်သူရိန်ဆွေ       ၄၉၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၂၀  ဆသက-၅၄၉  မောင်ညီဆက်ဝေယံ  ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         -                  ။       

၂၂၁  ဆကရ-၃၉၄   မောင်နေဦးလွင်      ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ဝ၄။၇။၁၈        

၂၂၂  ဆကရ-၂၃၉   မောင်မင်းမြတ်ပိုင်    ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၂၃  ဆမဒ-၃၈၈     မောင်ဘုန်းအောင်လင်း ၄၅၂          ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၄  ဆမဒ-၄၂၄     မောင်ကျော်ဇင်သန့်  ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၂၅  ဆပရ-၂၃၃     မောင်သျှိုင်းသီဟအောင် ၄၇၂        ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၂၂၆  ဆမက-၇၅၂   မရှင်ထွေးမြိုင်        ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        မြန်မာစာ        ။       

၂၂၇  အမ-၁၂၆       မောင်ဇွဲနိုင်ဦး          ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၂၈  ဆခ-၃           မဆုသီရိကျော်        ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၂၉  ဆခ-၅၆         မခင်ချောဆုလွင်      ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၀ ဆခ-၅၀         မထက်ဝတ်ရည်      ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၁ ညဒ-၁၈၃       မရှင်မွန်လဲ့             ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၃၂  အဟ-၃၄၄     မရွှေဆုတည်          ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၃ ညလ-၁၀၁၇   မအိသူအောင်          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၃၄ ဆပလ-၁၀၁   မောင်ပြည့်စုံအောင်   ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၃၅ ပလ-၂၅၅       မအေးငြိမ်းစံ          ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၃၆ ဆမဥ-၄၀၆     မချမ်းမြေ့ဝင်း         ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၇ ဆသတ-၁၁၀  မနန်းအိအိဝင်း        ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၈ ဆအလ-၁၉၁  မောင်ရဲလင်းအောင်  ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၃၉ ဆလမ-၂၇၉   မဇွန်ပွင့်ဖြူ            ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၄၀ ဆဗဟ-၆၈၄   မဂျူးဂျူးဇင်လင်း   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဥပဒေ           ။       

၂၄၁ ဆမတ-၁၇၀   မောင်ထက်ဝဏ္ဏစိုး   ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၂  အသ-၄၈၉      မောင်ပိုင်ကောင်းစံ   ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ဝ၅။၇။၁၈        

၂၄၃ တမ-၁၇၃၉    မောင်ထက်ဝေဦး     ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၄ ဆတရ-၁၁၅၁ မောင်နိုင်သူရိန်ဦး    ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၅ ဆမ-၁၀၉       မအေးချမ်းဖြိုး        ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၆ ဆမက-၃၀၉   မဆုလျှံနွယ်           ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၇ ဆကရ-၇၆၆   မောင်ရန်အောင်လင်း ၄၇၇            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၈ ဆဗထ-၄၀၉   မောင်နေလင်းဌေး   ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၉ ညဒ-၁၄၇       မောင်ကျော်ဆန်းမိုး  ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၀ နဇမ-၁၃        မောင်ဇော်ဘုန်းထွဋ်  ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၅၁ ်ပအမ-၈၆     မောင်ညီညီလွင်       ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၂  ဆရက-၃၈၄   မောင်ဉာဏ်မျိုးဆက် ၄၇၇            ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၅၃ ဆလသ-၆၃    မမြတ်နဒီဌေးလင်း  ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၅၄ ပန-၁၈          မယွန်းလဲ့မို့မို့          ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၅၅ ဆကရ-၁၉၀၈ မောင်ဒီပြည့်စုံ         ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၅၆ ဆဒဂ-၅၆၇     မောင်သော်ဇင်ဝင်း   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၅၇ ဆဗထ-၄၉၀   မလင်းလက်ရွှေရည် ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၅၈ ဆကရ-၅၆၄   မောင်ပိုင်စိုးခန့်        ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၅၉ မလ-၁၉၀၁    မောင်ဘုန်းမြင့်မြတ်  ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၀ ဆဒလ-၃၆၈   မဆုရွှေစင်အောင်     ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    မြန်မာစာ        ။       

၂၆၁ အဖ-၂           မစုစုစံ                  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၆၂  မမ-၁၈၆၉      မဆုဝေဇင်ထက်      ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၂၆၃ ဆတမ-၄၄၅   မဇွန်စံပါယ်အိမ်       ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၂၆၄ ဆတမ-၂၆၂    မသော်တာဆန်း      ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ကုန်ထုတ်       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၆၅ ဆဒတ-၅၂၁   မဝင်းချယ်ရီဦး        ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၂၆၆ ဆအစ-၆၀၈    မောင်ကျော်စွာဟိန်း ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၆၇ ဆရက-၄၈၉   မတင်ချယ်ရီသင်း    ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၈ ဆကရ-၆၅၂   မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း ၄၇၅          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၆၉ ဆအလ-၉၉    မောင်ဉာဏ်ဝင်းနိုင်  ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဒဿနိက       ။       

၂၇၀ ဆဒဂ-၃၆၇     မောင်လွင်ဟန်မင်း   ၅၂၉             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၇၁ ဆဗဟ-၃၁၅   မလင်းလက်ရွှေရည် ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၇၂  ဆကရ-၅၂၉   မောင်ဝင်းကိုကို       ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရူပဗေဒ         ။       

၂၇၃ ဆဓ-၁၂၇       မသိမ့်နန္ဒာဇင်         ၅၁၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သင်္ချာ            ။       

၂၇၄ ဆအစ-၁၀၅၉  မောင်ဟိန်းမင်းဦး    ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၇၅ ဆဗဟ-၁၃၂   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၅၀၇            ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၆ ဆသ-၇၂        မောင်စိုးသူရ          ၅၀၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ။       

၂၇၇ ဆလထ-၁၈၈  မသူထက်စံ            ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၈ ဆဗထ-၂၈၄   မဝင်းအိဖြူ            ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၇၉ အသ-၅၈၇      မပုလဲဖြိုး              ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၈၀ အမ-၁၅၇၁     မောင်ဇော်မင်းကို     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       အရှေတိုင်း     -                  ။       

၂၈၁ ဆကရ-၈၄၃   မပုလဲမိုးဥ             ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ကုန်ထုတ်       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၂  ဆကရ-၂၂၁၅  မမေစန္ဒာထွန်း        ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၃ ဆသယ-၉၈၄  မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၆၄       ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၄ ဆဗဟ-၁၃၈   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၅၈            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၅ ဆဒဂ-၃၃၇     မမေသဇင်ဖြိုး         ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ရှေး/သု          စာ/သု           ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၆ ဆကရ-၅၅၁   မမေသဲစွဲခင်           ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၇ အကက-၁၄    မောင်ဇွဲကိုကိုဖြိုး     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တ            သင်္ချာ            ဝ၇။၇။၁၈        

၂၈၈ ဆဗဟ-၁၆၅   မောင်သန့်လင်းထက် ၄၈၉            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၈၉ ဆလမ-၃၂၈   မောင်ကောင်းစစ်သက် ၄၆၃          ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၀ ဆဗဟ-၂၂၂    မရွှန်းလက်ဝင်းပ     ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၁ ဆသက-၅၁၇  မပန်းအိဖြူ            ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၂  ဆရက-၃၄၀   မောင်လွင်မင်းဦး     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၃ မက-၁၄၄၉    မောင်အောင်ခန့်ဇင်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၄ ဆလမ-၁၀၁   မောင်အောင်ဇေပိုင်   ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၅ ဖဓ-၆၅          မဂျူးဂျူးထွန်း       ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၆ ဖဓ-၅၁          မဝေမာဌေး            ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၇ ဆတည-၂၁၆  မနှင်းသီတာလွင်     ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၂၉၈ ဆကရ-၁၆၉   မောင်ဇွဲထက်          ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၂၉၉ ဆကရ-၂၀၅   မောင်သူဟန်ထွန်း   ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀ဝ ဆသက-၁၀၁  မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၁ ဆဒမ-၂၈၅     မဖူးသစ်စံ              ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၂ မပပ-၁၈၅      မောင်ခန့်ဇေယျာအောင် ၄၆၂          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၃ ညဒ-၁၅၅       မချယ်ရီလမင်း       ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၄ ဆကရ-၆၇၁   မောင်ရဲရင့်ပိုင်         ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ပတ်ဝန်းကျင်  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၅ ဆဒတ-၉၁၄   မခင်ရတနာဗိုလ်      ၄၉၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၆ ဆသက-၈၈၀  မောင်နိုင်ထွန်းလင်း ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၇ ဆကရ-၅၈၄   မောင်ကောင်းလှစံ   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၈ မလ-၇၂၁       မောင်အေးဇေယျာဖေ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၉ ညလ-၃၁၃     မောင်ထူးဝဏ္ဏအောင် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၀ ဆကရ-၉၇၆   မောင်ထူးမြတ်ကျော် ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၁ ဆကရ-၃၀၂   မဖူးပြည့်ဆုမြတ်      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၂ ဆစခ-၉၁       မချယ်ရီထွေး          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၃ အမ-၁၄၇၁     မောင်ဒွေးမင်းခန့်     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၄ ဆစခ-၇၄၈     မအေးဆုမြတ်         ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၅ အသ-၃၉၅      စောခူစိုးဖိုးဇံ          ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၆ ဆဗထ-၅၁၃   မောင်ရှင်းသန့်လင်း  ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၇ အဘ-၄၉        မောင်ထက်နိုင်ဝေလင်း ၄၇၂          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၈ မလ-၁၁၃၈    မောင်လင်းထက်အောင် ၄၅၅         ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၉ ဆမဥ-၁၄၆၆   မောင်သက်ထူးဇင်   ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၀ ဆဗဟ-၆၇၆   မနှင်းအိရွှေရည်       ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၁ ညဒ-၁၀၃၃     မောင်အောင်ချမ်းသာ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၂  ဆမက-၇၃၀   မောင်ညီရဲထွဋ်        ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၃ ဆကရ-၄၇၀   မောင်ရှိုင်းပွင့်အောင် ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၄ လဘ-၄၉       မနန်းဆဟိမူး         ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၅ ဆဗဟ-၃၂၁   မကျော့စန္ဒီရှိန်         ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၆ မလ-၃၉၄      မဖူးပွင့်ခိုင်             ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၇ ဆကရ-၅၅၃   မရှင်းသန့်ခင်          ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၈ အဘ-၅          မောင်ကောင်းခန့်ကျော် ၄၈၀          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၉ ဆလသ-၁၉၂  မမေဇင်သီထွန်း      ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၃၀ ဆဒဂ-၆၁       မောင်ကျော်ကျော်ခန့် ၄၅၇            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၃၁ ဆကရ-၆၉၁   မောင်တိုးရမ္မာ         ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        နိုင်ငံတကာ     ။       

၃၃၂ ဆဒဂ-၇         မဆွေမေကိုး           ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၃၃ မညဇ-၆၈       မစုနှင်းဝေ             ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရူပဗေဒ         ။       

၃၃၄ ပတ-၁၆၃      မယုဝါလှိုင်            ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၃၅ ဖပ-၁၀၉၆      မရှင်လေးဝိုင်း        ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၃၆ ဆမဥ-၁၄၅၄   မောင်ဇင်ကိုကိုကျော် ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၃၇ ဆသက-၁၂၀  မစမ်းယုမေ            ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            မြန်မာစာ        ။       

၃၃၈ အသ-၅၅၄      မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၃၉ ဆကရ-၂၂၁၅  မောင်ညီဆက်နိုင်     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၁။၇။၁၈        

၃၄၀ အဟ-၂၉၆      မလင်ရှယ်လီမော်    ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၄၁ ဆပလ-၅၅၅   မနုထူးဝေ              ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၂ ဆကရ-၁၀၉၀ မောင်ကျော်ခန့်ဇော်  ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၃ အမက-၂၃၀    မောင်ဇွဲပိုင်စိုး          ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၄ ဆထက-၁၈၈  မခင်ဇာခြည်သွယ်    ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၅ ဆသက-၃၆    မစုစုစံ                  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၄၆ ဆကရ-၆၅     မောင်ကောင်းခန့်ငြိမ်းချမ်း ၄၅၈     ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၇ ဆပထ-၁၈     မပိုပိုကို                 ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၈ ဆကရ-၉၉၈   မချမ်းမြေ့ငြိမ်း        ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၄၉ ဆလတ-၃၅၅  မောင်သီဟမင်းသန့်  ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၅၀ ဆကရ-၁၉၄   မောင်ခန့်ဘုန်းနိုင်    ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၅၁ ဆကရ-၄၀၉   မောင်တိုးမြင့်နောင်  ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၅၂ ဆဒ-၁၇၂       မောင်ချမ်းမြေ့အောင် ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၃၅၃ ဆဒဂ-၈၅       မချင်းချင်း             ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၅၄ ဆကရ-၇၅၈   မောင်လင်းထက်လင်း ၄၈၇          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဒဿနိက       ၁၂။၇။၁၈        

၃၅၅ မလ-၁၂၀၇     မလှဝတ်မှုံဦး          ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၅၆ ဆကရ-၃၃၅   မသိင်္ဂီဝတ်ရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၅၇ ဆလတ-၁၇၆  မောင်ဝေယံမင်းခန့်  ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၅၈ ဆမက-၈၆၃   မောင်ရဲမြတ်အောင်   ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဥပဒေ           ။       

၃၅၉ ဆဒဂ-၁၈၃     မောင်ချမ်းမြေ့ထူး    ၅၀၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၀ ဆဒဂ-၆၄၁     မောင်ခွန်ရဲဦး          ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၃၆၁ ဆရက-၂၂၈    မောင်အောင်ကျော်မင်း ၄၅၀          ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၃၆၂ ဆကရ-၉၈     မခိုင်ခိုင်ကျော်စိုး      ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၆၃ ဆမက-၇၅၃   မောင်ဇော်မင်းမြတ်  ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၃၆၄ ညလ-၇၇၈     နန်းသဒ္ဒါကြည်စင်    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၆၅ ဆမက-၇၆၈   မောင်နေအောင်ဝင်း  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၆ ဆဒတ-၂၃၈   အောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၅၇      ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၇ ဆလတ-၂၄၈  မအေးရတနာဖူး      ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၆၈ ဆမဥ-၁၂၆၇   မနှင်းအိန္ဒြာလှိုင်      ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နှ                 ။       

၃၆၉ အသတ-၁၃    မလွင်ယမင်းစိုး       ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သင်္ချာ            ။       

၃၇၀ ဆအစ-၄၀၆    မမြတ်သွယ်ခိုင်       ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ။       

၃၇၁ ဆလသ-၁၃၀  မပြည့်ပြည့်ခိုင်         ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၇၂ ဆဗဟ-၅၆၃   မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၇၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၇၃ ဆဗထ-၅၃၇   မရတနာဝင်း          ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တဗေဒ      ရှေး/သု          ။       

၃၇၄ ဆမက-၃၅၇   မထက်ဆန်းယဉ်     ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၇၅ ဆကရ-၁၉၉   မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၇၆ အမ-၁၃၄       မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၆၆            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၃။၇။၁၈        

၃၇၇ ဆတည-၁၂၁  မယွန်းဆုရည်         ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၇၈ ဆဗဟ-၈၆၇   မခြူးဝေဝေဖြိုး       ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       သင်္ချာ            ။       

၃၇၉ ပခ-၅၂၉        မထက်ရည်မွန်ကျော် ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၃၈၀ ဆကရ-၁၈၈၄ မောင်မင်းခန့်          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဒဿနိက       ။       

၃၈၁ ဆကရ-၇၆၅   မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၆၇         ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ။       

၃၈၂ ဆကရ-၈၀၆   မမေချမ်းညိမ်းသာ   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၈၃ ဆတမ-၃၆၃   မကေဇင်ဟန်         ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၈၄ ဆမက-၁၃၀၁ မောင်ခန့်အာကာ     ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၅ တမ-၇၁        မောင်ဝေယံစိုးမိုး     ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဇီဝဓာတု        ။       

၃၈၆ ဆဒဂ-၈၉၀     မောင်ပြည့်မြတ်ဖြိုး   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၃၈၇ ဆသက-၂၁၁၀ မောင်ချစ်ဦးဇော်     ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၈၈ ဆပသ-၆၂၉    မောင်လွင်မိုးဦး       ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နိုင်ငံတကာ     ။       

၃၈၉ ဆဒဂ-၈၄၃     မောင်ကောင်းသန့်စိုး ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၉၀ ဆဒဂ-၇၈၇     မခင်ခင်စု              ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၉၁ ဆလမ-၂၈၅   မအေးချမ်းမိုမို        ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ရှေး/သု          -                  ။       

၃၉၂ ညဒ-၁၅၄       မစန္ဒာယမင်း          ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၉၃ ညဒ-၂၄၆       မောင်ညီညီဟိန်း      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၄ မလ-၉၅၃      မောင်ဝေယံမိုးမြင့်လွင် ၅၀၇          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၅ မမ-၁၀၂၇      မောင်ဇေယျာအောင်အောင် ၄၈၁     ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၆ ဆဗဟ-၂၉၃   မဇွန်ဖူးပွင့်မြတ်       ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        -                  ။       

၃၉၇ နဥန-၂၃၈      မရွှေရည်လင်းလက် ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၈ ဆပသ-၇၂၇    မောင်သက်လင်းထွန်း ၄၈၁           ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၂။၇။၁၈        

၃၉၉ ဆလက-၁၇၀  မမျိုးသဉ္ဇာခိုင်         ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀ဝ ဆဒဂ-၂၆၃     မခင်မြတ်နိုး           ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၀၁ ဆမက-၆၅၀   မခင်ရတနာဝင်း      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၄၀၂ ဆဒဂ-၄၅၈     မောင်ခန့်ဇော်ရှိုင်း    ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၄၀၃ ဆမက-၅၇၆   မအိဖြူခိုင်             ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၄၀၄ ဆလမ-၂၉၉   မထွန်းစုစုလင်း       ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၄၀၅ ဆဒဂ-၇၄၉     မောင်မင်းကိုကိုလင်း ၄၉၈            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၄၀၆ ဆပသ-၇၇၄   မဌေးအိလှိုင်           ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၄၀၇ ကတ-၉၉       မောင်မင်းဆက်အောင် ၄၅၂           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၄၀၈ တမ-၂၅၉       မနွေးရူပါအောင်      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                          

၄၀၉ နဥန-၂၁၃      မောင်အောင်နေသူရ  ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                          

၄၁၀ နဥန-၂၆၆      မောင်ဉာဏ်ဖြိုးဝင်း  ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ES               -                          

၄၁၁ ကမ-၁၇၂       မရုသနန်စံလတ်      ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        ရှေး/သု