၁။       ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် သင်တန်း အသီးသီး အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည် -

(က)    ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ခ)      ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဝင်ခွင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာမှုရှိရမည့် အပြင် မိမိ၏တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင် ရမှတ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုရှိရမည် -

 

စဉ်

ဘာသာရပ်

သတ်မှတ်

ဘာသာရပ်

အနိမ့်ဆုံး

ရမှတ်

အနိမ့်ဆုံး

စုစု​ပေါင်းရမှတ်

မြန်မာစာ

မြန်မာစာ

၇၀

၄၀၀

အင်္ဂလိပ်စာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၇၅

၄၅၀

ပထဝီဝင်

ပထဝီဝင်

၆၅

၃၆၀

 

 

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

သမိုင်း

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

ဒဿနိကဗေဒ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

စိတ်ပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၅

၄၀၀

ဥပဒေပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၅

၄၂၅

အရှေ့တိုင်းပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၇၀

၄၇၀

၁၀

မနုဿဗေဒ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

၁၁

ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၈၀

၁၂

ဓာတုဗေဒ

ဓာတုဗေဒ

၈၀

၄၀၀

၁၃

ရူပဗေဒ

ရူပဗေဒ

၈၀

၄၀၀

၁၄

သင်္ချာ

သင်္ချာ

၈၀

၄၀၀

၁၅

သတ္တဗေဒ

ဇီဝဗေဒ

၇၅

၄၀၀

၁၆

ရုက္ခဗေဒ

ဇီဝဗေဒ

၇၅

၄၀၀

၁၇

ဘူမိဗေဒ

ရူပ/ဓာတု

၇၀

၄၀၀

၁၈

ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ

ဓာတုဗေဒ

၈၀

၄၀၀

၁၉

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ

သင်္ချာ

၈၀

၄၅၀

၂၀

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၅

၄၂၀

၂၁

မြန်မာမှုပညာ

မြန်မာစာ

၆၀

၄၀၀

 

 

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၂၂

စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၃၆၀

၂၃

ဇီဝဓာတုဗေဒ

ဓာတုဗေဒ

၈၀

၄၀၀

 

 

ဇီဝဗေဒ

၇၀

၂၄

အဏုဇီဝဗေဒ

ဇီဝဗေဒ

၇၅

၄၀၀

၂၅

ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၅

၄၀၀

၂၆

ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

အင်္ဂလိပ်စာ

၆၀

၄၂၀

 

 

ဇီဝဗေဒ

၇၅

 

(ဂ)     ဤတက္ကသိုလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)    ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ် (၂၆) မျိုးအနက် မိမိ၏ တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင် ရမှတ်နှင့် ကိုက်ညီသော ဦးစားပေး ဘာသာရပ် (၃)ခုသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

(င)     ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ သတ်မှတ် လျှောက်လွှာဖြင့် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေ လျှောက်ထားရမည်။

(စ)     လူကိုယ်တိုင်   လျှောက်ထားသူသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သိပ္ပံခန်းမ(အပေါ်ထပ်) ရှိ ကောင်တာများတွင် လျှောက်လွှာတင်သွင်း လျှောက်ထားရမည်။ (စာတိုက်မှ လျှောက်ထားလိုသူများသည် မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ လိပ်မူပြီး လျှောက်ထားကြရမည်။)

(ဆ)    ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ အမည်စာရင်းကို ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရက်မတိုင်မီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ Website www.uy.edu.mm တွင် ကြော်ငြာထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ)     လျှောက်ထားသူသည် တစ်ဘာသာချင်းအတွက် ဦးစားပေးဘာသာရပ်အလိုက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။ (ဦးစားပေးဘာသာရပ်(၃)ခု လျှောက်ထား ပါကသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၃)ကြိမ် ခံယူ ရမည်။)       

(စျ)     လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည့် အချိန်၊ နေ့ရက်၊ နေရာ

 

ဦးစားပေးအစီအစဉ်

အချိန်

နေ့ရက်

နေရာ

ပထမဦးစားပေးဘာသာရပ်

နံနက်(၉:၀၀)

(၂၃-၇-၂၀၁၈)

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်

ဒုတိယဦးစားပေးဘာသာရပ်

နံနက်(၉:၀၀)

(၂၅-၇-၂၀၁၈)

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်

တတိယဦးစားပေးဘာသာရပ်

နံနက်(၉:၀၀)

(၃၀-၇-၂၀၁၈)

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်

(သို့မဟုတ်)   

ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက်၊ နေရာများကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ Website www.uy.edu.mm တွင်လည်းကောင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။

(ည)    အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူတွေ့မဖြေဆိုသော ဦးစားပေးဘာသာရပ် အတွက် လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

(ဋ)     ဝင်ခွင့်ရသောဘာသာရပ်မှ အခြားဘာသာရပ်သို့ ဘာသာပြောင်းလျှောက်ထား ခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၂။      ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာထုတ်ယူခြင်း၊ ပြန်လည်တင်သွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည် -

(က)    ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ Website www.uy.edu.mm တွင်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။

(ခ)     ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာစတင်ထုတ်ပေးမည့်

          ရက်    -        (၁၅-၆-၂၀၁၈)

          နေရာ  -        ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ သိပ္ပံဆောင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်

(ဂ)  လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းရမည့်နေရာ -သိပ္ပံခန်းမ(အပေါ်ထပ်)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

(ဃ) စာတိုက်မှပေးပို့လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် -

      (ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့) သို့ လိပ်မူ ပြီး မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ပေးပို့လျှောက်ထားကြရမည်။

(င)  လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် - (၁၅-၇-၂၀၁၈)

(စ)  လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်-

       (၁) တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင် အမှတ်စာရင်းမူရင်း

       (၂) လက်ရေးလျှောက်လွှာမူရင်း (၁)စောင်

       (၃) အမိ၊ အဖ၊ ကျောင်းသား (၃)ဦးလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

       (၄) (၆) လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော (1.5'' × 1'' ) အရွယ် ပတ်စပို့စ် ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ

(ဆ) သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျမှလက်ခံရရှိသော လျှောက်လွှာများ၊ အချက်အလက် မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများ၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသော လျှောက်လွှာများနှင့် မမှန်မကန်ဖြည့်သွင်းထားသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။

(ဇ)   ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းကို (၁၅-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ Website www.uy.edu.mm နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်းများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမည်။

(စျ)  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ခြင်းမခံရပါက တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေ ရန်အတွက် အခြားတက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်ပါအတိုင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနသို့ တစ်ပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

(ည)    အသေးစိတ် အချက်အလက်များ၊ သင်တန်းဝင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာနမှူး၊ (သင်တန်းရေးရာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ဖုန်း - ၀၁ - ၅၃၄၀၉၈၊ မော်ကွန်းထိန်းရုံးခန်း    ဖုန်း- ၀၁ - ၅၃၄၃၉၀ များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။    ဝင်ခွင့်လက်ခံမည့်ဦးရေစာရင်း -

 

စဉ်

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်

လက်ခံမည့်

ဦးရေ

စဉ်

သိပ္ပံဘာသာရပ်

လက်ခံမည့်

ဦးရေ

မြန်မာစာ

၁၀၀

ဓာတုဗေဒ

၁၀၀

အင်္ဂလိပ်စာ

၁၀၀

ရူပဗေဒ

၁၀၀

ပထ၀ီ၀င်

၁၀၀

သင်္ချာ

၁၀၀

သမိုင်း

၁၀၀

သတ္တဗေဒ

၁၀၀

ဒဿနိကဗေဒ

၅၀

ရုက္ခဗေဒ

၁၀၀

စိတ်ပညာ

၅၀

ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ

၈၀

မနုဿဗေဒ

၁၀၀

ဘူမိဗေဒ

၁၀၀

ဥပဒေပညာ

၁၀၀

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ

၅၀

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ

၁၀၀

ဇီဝဓာတုဗေဒ

၅၀

၁၀

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ

၅၀

၁၀

အဏုဇီဝဗေဒ

၅၀

၁၁

အရှေ့တိုင်းပညာ

၁၀၀

၁၁

ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

၅၀

၁၂

ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ

၅၀

 

 

 

၁၃

စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ

၅၀

 

 

 

၁၄

မြန်မာမှုပညာ

၁၀၀

 

 

 

၁၅

ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ

လေ့လာမှုပညာ

၁၀၀

 

 

 

 

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ Download ရယူရန်

Entrance Form (PDF)