• ၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Environmental Studies ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာဘွဲ့ (၁)နှစ် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည် ြဖစ်ပါသည်။
  • ၂။ အထက်ပါဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်းကို အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
    (က) ြပည်ထောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။
    (ခ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ြဖစ်ရမည်။
  • ၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၃၄၃၉၀ တွင် ရုံးချိန် အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
  • ၄။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ကျောင်းဆောင်များဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် (၂၈-၁၁-၂၀၁၇) ရက်၊ (အင်္ဂါ) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရပါမည်။