၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်                                  

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများစာရင်း                      

ဘာသာရပ်အလိုက် ပထမဦးစားပေး လျှောက်ထားသူဦးရစောရင်း                            

                         

စဉ်   ဘာသာရပ်                                စုစုပေါင်း(ဦးရေ)

၁     မြန်မာစာ                                  ၁၀၈

၂     မြန်မာမှု                                   ၁၀

၃     အင်္ဂလိပ်စာ                               ၆၃

၄     ပထဝီဝင်                                  ၁၄

၅     ES                                         ၅၄

၆     သမိုင်း                                     ၁၇

၇     ဒဿနိကဗေဒ                           ၂၂

၈     စိတ်ပညာ                                 ၂၇

၉     ဥပဒေပညာ                               ၁၉၈

၁၀   အရှေ့တိုင်းပညာ                        ၂၀

၁၁   နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ         ၂၀၂

၁၂   နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ                             ၇၆

၁၃   မနုဿဗေဒ                               ၁၅

၁၄   ရှေးဟောင်းသုတေသန                ၅၂

၁၅   စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ          ၄၆

၁၆   ဓာတုဗေဒ                                ၂၃၇

၁၇   ဇီဝဓာတုဗေဒ                            ၈၁

၁၈   ရူပဗေဒ                                   ၁၁၈

၁၉   သင်္ချာ                                      ၃၂၂

၂၀   သတ္တဗေဒ                                 ၁၇၀

၂၁   ငါးလုပ်ငန်း                              ၃၇

၂၂    ရုက္ခဗေဒ                                  ၇၄

၂၃   အဏုဇီဝဗေဒ                             ၂၆၄

၂၄   ဘူမိဗေဒ                                  ၂၃၁

၂၅   ကုန်ထုတ်ဓာတု                          ၄၁၈

၂၆   ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ                          ၄၁၁

       စုစုပေါင်း                                 ၃၂၈၇

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဓာတုဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆကရ-၆၉၂   မဆုရည်ဝင်း          ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆကရ-၂၀၂၀မဟန်နီမြင့်သူ          ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    -                      -                            ။          

၃     ဆကရ-၂၃၇၀မောင်ဘုန်းမင်းသန့်၄၂၆                ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄     ဆကရ-၉၉၂   မမေမြတ်နိုးခိုင်       ၄၅၆             ဓာတုဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ                  ။          

၅     ဆကရ-၉၈၁   မကြည်နူးရွှေစင်ခ    ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              မြန်မာစာ                  ။          

၆     ဆလသ-၆      မောင်ကျော်ဇင်ခန့်    ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၆။၆။၁၈   

၇     ဆသတ-၇၀၉မမှူးသခင်              ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ            ၁၇။၆။၁၈   

၈     ဆရက-၁၇၈   မောင်စိုးရဲထက်       ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    -                      -                            ၁၈။၆။၁၈   

၉     ဆလ-၈၃       မောင်ဉာဏ်ထက်လင်း ၄၃၂          ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀   ဆဒ-၁၅၃       မဆုမြင့်မြတ်          ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၁   ဆလ-၁၃၃     မောင်ဟိဏ်းထက်ဦး ၄၂၄            ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂   ဆမဥ-၃၃၁     မဆုမြတ်လင်း        ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃     ဆမက-၁၉၃   မမိုးမြင့်ကြည်         ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄   ဆဒမ-၃၂၀ဝ   မသိမ့်ယမင်းဆု       ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၅   ဆသက-၇၅၅မောင်အောင်ဖြိုး        ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ။       

၁၆   ဆဒလ-၆၃     မပန်းအိဖြူ            ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၇   ဆဗဟ-၅၉၈   မလဲ့လဲ့နှင်းတင်      ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။        ပြောင်း

၁၈   ဆမက-၂၄၉   မခိုင်ထက်ထက်ဇင်  ၄၇၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဥပဒေ           ။       

၁၉   မလ-၉၈၁      မနွေးနွေးဝင်းလှိုင်   ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၂၀   တမ-၁၆၄၆    မောင်စိုးဝေလျံ        ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မနုဿဗေဒ     ။       

၂၁   ဆသတ-၆၄၉မနှင်းနေခြည်လွင်      ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           နှ                 ၁၉။၆။၁၈        

၂၂    ပင-၆၄၉        မအေးချမ်းမိုး         ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ၁၉။၆။၁၈        

၂၃   ဆကရ-၇၈၄   မောင်နိုင်မင်းဝေ      ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု၁၉။၆။၁၈   ပြောင်း

၂၄   ဆတမ-၄၀     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၀၈          ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၂၅   ဆတမ-၂၅၃   မဇွန်ပွင့်စံ              ၄၇၃             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၁၉။၆။၁၈        

၂၆   အဓ-၁၃၆       မတွယ်တာလဝန်း   ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၂၇   ဆဗဟ-၆၅၀   မောင်အောင်ထက်မြက်မင်း၄၃၄     ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၂၈   ဆကရ-၁၀၄၅ မသင်းမြတ်ဇာနည်   ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                မြန်မာစာ        ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆမဥ-၁၃၄၅   မနှင်းယုဝေ            ၄၄၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ                          ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   တမ-၁၇၆      မဝင်းရွှေစင်ထွေး     ၄၃၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   တမ-၂၁၉       မမြတ်ဆုမြတ်         ၄၂၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၉။၆။၁၈   

၃၂   ဆဒလ-၁၃၆၆ မထက်မိုးဝေ          ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ၂၀။၆။၁၈        

၃၃   ဆမဒ-၂၁၅     မချမ်းချမ်း             ၄၈၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သင်္ချာ            ။       

၃၄   ဆသ-၂၅၂      မချောစုသွယ်          ၄၇၇             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံတကာ         ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၅   ဆသယ-၉၅၈  မဖူးသက်နွယ်         ၄၂၅             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၃၆   ဆသက-၉၁၁  မစုပြည့်စုံ              ၄၅၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၃၇   ဆလမ-၃၁၅   မရွှန်းဝတီအောင်     ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၃၈   အအ-၁၁၃      မမေသူကျော်          ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၉   ဆသတ-၅၆၀  မောင်ဇွဲခန့်လွင်       ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၀   ဆမဒ-၆၁၉     မနှင်းယုယ            ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခ              ။       

၄၁   ဆတဥ-၄၇၇   မခင်ရွှေရည်ထူး      ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၄၂   မလ-၈၃၅      မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၄၆၆            ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၃   အတ-၃၇       မဇင်ပိုးပိုးသန့်        ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၄၄   ဆမဒ-၆၄၁     မသင်းယုလှိုင်         ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၄၅   ဆမဥ-၁၁       မမျိုးသိင်္ဂိီံကျော်   ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    -                      ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၆   ဆမဒ-၂၀၄     မောင်ဖြိုးအာကာ     ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၂၂။၆။၁၈        

၄၇   ဆတမ-၂၅၅   မသိရီသံစဉ်            ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၄၈   ဆစခ-၁၇၅     မရတနာလင်း        ၄၂၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       အဏုဇီဝ        ။       

၄၉   နပမ-၁၂၆      မစန္ဒီကိုကိိုကျော်  ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၅၀   ဆတဥ-၁၃၅   မရွှေရည်ဆင့်ဆင့်ရှိန် ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၅၁   နဥန-၂၁၀      မထက်မြတ်မွှေး      ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  အဏုဇီဝ        ။       

၅၂   ဆဒတ-၂၀ဝ၀ မနှင်းလဲ့ဝေ            ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာမှု         ။       

၅၃   ဆမဥ-၈၈၇     မဆုသီရိဝင်း          ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ငါးလုပ်ငန်း    ၂၃။၆။၁၈        

၅၄   ဆမ-၁၈၁       မနေယဉ်ကျေးဝေ    ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၅၅   နတမ-၃၃      မမြတ်သီရိသန့်        ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ၂၄။၆။၁၈        

၅၆   ဆအစ-၅၅၈    မနှင်းအိန္ဒြာလင်း     ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ                              ။       

၅၇   ဆအစ-၄၂၅    မမိုမိုစံ                  ၄၄၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၅၈   ဆအစ-၇၃၈    မအေးဖြူဖြူကျော်   ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၅၉   ဆဗဟ-၅၈     မောင်စောခိုင်ခန့်ကျော်၄၁၇           ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၂၅။၆။၁၈        

၆၀   မနတ-၃၀၇၃  မောင်ဇင်လင်းထက် ၄၀၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၆၁   ဆဗထ-၅၄     မလင်းလဲ့ဝတီ        ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၆၂   ဆကရ-၇၁၈   မောင်အောင်စံမြတ်   ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ၂၆။၆။၁၈        

၆၃   ဆကရ-၂၁၆၂  မအေးခြူးခြူးခင်    ၄၀၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၄   ဆတည-၄၆၂  မောင်ထွန်းလွင်ဦး   ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၆၅   ဆမဥ-၁၄၁၁   မမေအိအိဖြူ           ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၆၆   ဆစခ-၆၅       မစုဖြူစင်ဇော်         ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    မြန်မာ           ။       

၆၇   ဆသယ-၈၂၂၇မစန်းယုသွယ်         ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၆၈   ဆဒမ-၂၄၉၉   မဇွန်ဝင့်ဝါ             ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၉   ဆကရ-၁၆၃၁ မအေးသီရိမွန်         ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            -                  ၂၇။၆။၁၈        

၇၀   ဆရက-၃၈၁   မယမင်းရွှေစင်        ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၇၁   ဆဒမ-၃၆၇     မအေးချမ်းပွင့်ဖြူ     ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၇၂   ဆက-၂၇       မောင်ဇော်လွှမ်းမိုး    ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၇၃   ဆသဝ-၉၂၇    မောင်ထက်နေရဲရင့်  ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၇၄   နဇမ-၁၆၆      မပိုးငုံဖူး                ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ၂၈။၆။၁၈        

၇၅   ဆကရ-၆၆၆   မဆုလဲ့နိုင်             ၄၇၃             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရူပဗေဒ         ။       

၇၆   ဆသရ-၈၆၇   မယမင်းရွှေရည်      ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရှေးဟောင်း    ။       

၇၇   ရက-၂၂၀၂     မနှင်းသုခင်            ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၇၈   ဆအစ-၅၂၈    မောင်ဝေယံလမင်းမောင် ၄၀၆        ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ၂၉။၆။၁၈        

၇၉   ဆသယ-၉၈၂  မစီးငွန်တလေး       ၄၅၆             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကွန်ပျူတာ     ။       

၈၀   စဓ-၅၃          မယွန်းဝတီဖွေး       ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၁   ဆဒဆ-၁၈၉   မသုခအောင်           ၄၂၉             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၈၂   ဆကရ-၁၀၄၉ မဆုလဲ့နိုင်             ၄၃၀             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၈၃   ဆဒ-၁၆၅       မမေဇင်ဝင်း           ၄၄၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၈၄   ဆမ-၅၅၅       မပေါ်အေးလျံ         ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၈၅   ပည-၅           မထက်ဧကရီကျော်  ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ၃၀။၆။၁၈        

၈၆   ပဂ-၂၄          မောင်ဝေရဲလင်း      ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၈၇   ဆခတ-၄၀     မောင်အေးလင်းနိုင်  ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၈၈   ပည-၆၃         မခင်ခင်ဆုရည်        ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၈၉   ဆစခ-၂၄၃     မဖြူဇင်ဦး             ၄၆၂             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၀   ဆလသ-၂၅၃  မဆုမြတ်ဝတီလင်း   ၄၄၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၉၁   ဆလသ-၃၅၄  မစီစီနွယ်               ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာမှု                  

၉၂   ဆဒတ-၂၈၀   မဆုဝေဝေလင်း       ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၃   ဆဗဟ-၂၉၉   မောင်မြင့်မွန်          ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ           

၉၄   ဆဗဟ-၆၄၈   မနှင်းလွှာထင်မင်း   ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၉၅   ဆဃ-၅         မနန်းအိအိခင်         ၄၉၂             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပ                        

၉၆   ညသ-၁၈၂      မောင်ကောင်းဆင့်ကိုကို ၄၇၁         ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ           

၉၇   ဆမဒ-၆၈၃     မဆုမြတ်နိုးအောင်   ၄၅၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၉၈   ဆပဇ-၁၀၈     မောင်ညီညီဟန်       ၄၃၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ                    

၉၉   ဆလ-၇၄၁     မစုစုရတနာထွန်း    ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                          

၁၀ဝ ဆဒတ-၃၈၅၂ မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု                                

၁၀၁ ဆဒမ-၄၂၁     မထူးလဲ့ရွှေရည်       ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၁၀၂ ဆပသ-၃၄၇   မောင်ဇေယျာလင်း   ၄၃၈             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ                                       

၁၀၃ ပဎ-၄၇၉        မအိအိဖြိုးသန့်        ၄၅၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                          

၁၀၄ ပဎ-၄၇၇        မဆွေဇင်သန့်          ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပ                        

၁၀၅ မနတ-၁၄၉၀  မယုယကျော်သက်   ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ             

၁၀၆ ဆပလ-၄၇၅   မပန်းအိဇင်            ၄၁၉             ဇီ                                                                  

၁၀၇ ဆဓ-၄၁၄       မစုယမုံဖူး             ၄၆၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ                 

၁၀၈ BC

၁၀၉ ဆလတ-၃၆    မယမင်းမမမျိုးမော်  ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ                

၁၁၀ ဆပသ-၁၄၈   မဖြူစင်သန့်           ၄၁၃             ဓာတုဗေဒ    -                      -                          

၁၁၁ ဆဓ-၅၂         မယွန်အိသော်         ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု                    

၁၁၂ ဆတမ-၁၃၀   မခင်သန္တာဦး          ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ           

၁၁၃ ဆကရ-၉၁၅   မမေသီတာခိုင်        ၄၁၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၁၄ ဆလတ-၄၂    မခိုင်ဇင်နှင်းယု       ၄၄၄             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 မြန်မာစာ        ။       

၁၁၅ ဆမ-၈၃         မောင်နေလင်းထွန်း  ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၁၆ ဆမက-၁၆၂   မနှင်းနွယ်ဦး          ၄၆၅             ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    ကွန်ပျူတာ     ။       

၁၁၇ ဒဌ-၉၃          မခင်ဆန်းလင်း       ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၁၈ ဆဒလ-၁၄၉၂ မောင်အောင်ပြည့်စုံဦး၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၁၉ ဆကရ-၆၁၈   မောင်ကောင်းထက်ဇော်   ၄၉၄       ဓာတုဗေဒ    ရူပ                    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၀ ဆလတ-၃၄၅  မကြည်လဲ့လဲ့ဝင်း     ၄၄၆             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၂၁ ဆဒတ-၂၀ဝ   မယမုံဖူး               ၄၇၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၂  ဆဒတ-၃၃၄   မအိချိုသက်           ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၃ ဆဒတ-၁၅၇   မဆုရည်မွန်ထက်     ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၂၄ ဆလတ-၂၉၇  မနှင်းအိမ်ရွှန်းလဲ့     ၅၀၂             ဓာတုဗေဒ    အင်္ဂလိပ်စာ          ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၅ ဆမဒ-၃၄၈     မဧပရယ်လမင်း      ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၂၆ နဥန-၁၅၈      မောင်အားမာန်ပြည့်  ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၂၇ ဆမက-၁၉၅   မခေမာဝတီသဲယုကြည်                ၄၇၅           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         အဏုဇီဝ ။   

၁၂၈ ဆရက-၁၄၀   မောင်အဂ္ဂါ             ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၂၉ ဆဓ-၈၉         မမေမြတ်နိုး           ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၀ ဆဒဂ-၅၄၀     မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၃၁ ဆကရ-၉၅၈   မသူဇာအောင်         ၄၆၀             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၃၂ ဆတဥ-၄၁၇   မနန့်ဆုစန္ဒီ             ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၃၃ မလ-၅၉၀      မနေခြည်လင်းထက် ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၃၄ ကပ-၉          မောင်ကောင်းခန့်     ၄၃၇             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၃၅ ဆကရ-၆၂၈   မောင်မင်းခန့်ဝဏ္ဏ    ၄၄၅             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၆ ပဂ-၆၅၁        မဇူးဝေနှင်း            ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၃၇ ဆပဂ-၄၀       မောင်ကောင်းထက်စံ၄၅၂             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၈ ဆရက-၃၁၄   မအိမွန်သဲ              ၄၃၈             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၉ ပဠ-၄၉          မပိုးအိဖြူ              ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၀ ဆစခ-၅၃       မစုထက်ဝေစိုး        ၄၄၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၄၁ ဆပသ-၇၉     မဇင်လှိုင်နှင်း         ၄၃၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ        ။       

၁၄၂ ဆပသ-၄၇၇၃ မအိနန္ဒာ                ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၄၃ အဟ-၁၄၅     မမဉ္ခူလွင်             ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၄၄ ဆဒမ-၆၆၆     မချောရတနာမင်း    ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၄၅ ဆထက-၃၆၅  မသီရိရွှေစင်ကျော်    ၄၀၅             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၆ ဆလတ-၃၃၅  မခင်ပြည့်စုံဝင်း       ၄၆၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၄၇ ဆမဒ-၅၃၉     မထက်အင်ကြင်းခိုင် ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ။       

၁၄၈ ဆကရ-၆၂၇   မစုလင်းညို           ၄၇၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၄၉ ဆဒလ-၁၀၆   မခင်စံပယ်လွင်       ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။        ပြောင်း

၁၅၀ ညလ-၁၅၄     မမီမီကို                 ၄၈၈             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                ဇီဝဗေဒ         ။       

၁၅၁ ဆမဥ-၄         မောင်တင့်နိုင်ကို      ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၁၅၂ ပလ-၁၀၄      မောင်ကျော်စစ်သွေး ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခ              ။       

၁၅၃ ပင-၆၅၉        မနှင်းအိရွှေရည်       ၄၂၇             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၈။၇။၁၈   

၁၅၄ ဆမဒ-၂၇၂     မောင်သိန်းထိုက်ဇော်၄၇၄             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၅၅ ဆခတ-၂၉     မဆုလင်းထက်       ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၅၆ ဆမဥ-၁၂၉     မသဇင်                 ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၁၅၇ ဆမဒ-၁၉၈     မရွှေစင်လင်းလဲ့ကို   ၄၃၄             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၈ ဆဒဂ-၅၃၀     မမျိုးဧကရီလှိုင်       ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၅၉ ဒင-၁၄          ​ေ ၄၁၈                ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတုဗေဒ                       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆၀ ပတ-၁၆၀      မောင်ထက်ကိုလင်း  ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆၁ ဆမဒ-၁၀       မစုလှိုင်ကျော်         ၄၅၂             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆၂ ဆမက-၆၇၆   မောင်စစ်နိုင်ကျော်    ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၁၆၃ ဆဒဂ-၉၇၈     မဆုမွန်အောင်         ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၁၆၄ ဆသက-၃၃၃  မောင်ရန်ကျော်ကိုကို ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၆၅ ဆရက-၈၉၅   မောင်ရန်ရှင်း          ၄၀၂             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၆၆ ဆက-၂         မောင်ဖြိုးဇော်ကို      ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၆၇ ပခ-၁၂၇၄      မဖူးမဉ္ဇူ                ၄၇၀             ဓာတုဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ။       

၁၆၈ ဆဒမ-၇၃၃     မယဉ်ယဉ်ဌေး        ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၁။၇။၁၈        

၁၆၉ ဆက-၁၇၉     မောင်ဝေယံဖြိုးပြည့် ၄၂၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၁၇၀ ဆပသ-၁၅၈   မဆုပြည့်စုံအောင်     ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၇၁ ဆဒဆ-၁၇၅   မနွေးသီရိဦး           ၄၄၀             ဓာတုဗေဒ    အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၂ ဆဒမ-၁၅၇     မလင်းသီရဂူခင်      ၄၄၃             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၁၇၃ ဆရဒ-၈         မထက်စုလှိုင်          ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၄ ဆမက-၂၁၂၈  မသက်သက်အောင်  ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၅ ဆတ-၈၈၀     မောင်ထွန်းထွန်းဝင်း                   ၄၄၉           ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         -        ။          

၁၇၆ ဆဗထ-၇၈     မမေဇင်ဖူး             ၄၆၄             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              -                  ။       

၁၇၇ ဆကရ-၉၆၁   မအေးအေးအောင်    ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၇၈ ဆကရ-၁၀၆၃ မလွန်းအိန္ဒြေမိုး       ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၇၉ ဆသတ-၅၆၂  မနှင်းပွင့်ကလျာ      ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၈၀ ဆက-၁၆၃     မောင်ဝေယံမိုးဆက်  ၄၆၃             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၁၈၁ ဆသက-၁၈၄၃မောင်ဇေယျာလင်း   ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၈၂ ဆဒ-၁၅၁       မအိမြတ်မိုး            ၄၆၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၈၃ ဆဒ-၁၇၄       မောင်ဖြိုးဝေအောင်  ၄၄၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈၄ ဆမက-၂၉၄   မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၂။၇။၁၈        

၁၈၅ ဆသယ-၉၉၅  မနှင်းနုလှိုင်           ၄၄၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၁၈၆ နပမ-၂၇၉      မရွှန်းလဲ့မေ            ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၈၇ ပင-၆၄၀        မဇေယျာနွေး          ၄၃၅             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၈၈ ဆဓ-၁၁၄       မငြိမ်းစုသော်          ၄၅၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၈၉ ဆကရ-၂၀၄   မဇီဝါထွန်း             ၄၁၁             ဓာတုဗေဒ    စိတ်ပညာ           စာ/သု           ။       

၁၉၀ ဆအစ-၅၁၅    မအလင်္ကာမေ         ၅၁၄             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၉၁ ပခ-၅၄၃        မဇင်နွယ်ကျော်       ၄၀၆             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၉၂ ဒစ-၁၄၈        မတင်တင်မိုး          ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခ                  သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၉၃ ဆရက-၁၀၄၈ မသိမ့်ရဝေလှိုင်        ၄၁၇             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၉၄ ဆသယ-၁၀၁၀ မယမုံအေး           ၄၂၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၉၅ ဆဗဟ-၃၆၁   မယုယလွန်            ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၁၉၆ ဆတမ-၁၃၈   မောင်ဖြိုးသီဟကျော်                   ၄၆၉           ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ     ။   

၁၉၇ ဆဒမ-၂၀၅၉   မဌေးမြင့်ဦး           ၄၂၂              ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၉၈ မနတ-၁၂၀၇   မောင်အောင်ကျော်ဇော                 ၄၄၁           ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         သင်္ချာ  ။          

၁၉၉ ဆတမ-၆၀ဝ   မအမ်ဆာဟိန်း        ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀ဝ ဆဗထ-၃၁     မဝင်းသိင်္ဂီ              ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ၁၃။၇။၁၈        

၂၀၁ အဟ-၂၈၀      မနေခြည်ဝင့်နိုင်       ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ဥပဒေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၂  ဆမတ-၄၄၀   မဝင်းမင်းမြတ်        ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၃ ဆကရ-၂၄၆   မဆုဝန်းပြည့်          ၄၅၄             ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၄ ဆသတ-၃၄၅  မအိန္ဒြေချစ်ပို          ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၅ ဆမဥ-၃၇၂     မထိုက်ဆုလျှန်        ၄၃၂             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၀၆ ပမ-၄၈          မောင်ဖြိုးမင်းခန့်အောင် ၄၆၃         ဓာတုဗေဒ    ရူပဗေဒ              ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၇ ဒက-၁၀၅      မသန်းမြင့်ရီ           ၄၁၂             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၀၈ ဆလတ-၁၅    မောင်ဟိန်းထက်စိုး  ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၀၉ ဆဂ-၄၈         မောင်ခန့်လင်းကိုကို ၄၀ဝ             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၁၀ ဆရက-၂၆၃   မအိအိလင်း           ၄၁၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       အဏုဇီဝ        ။       

၂၁၁ ဆကရ-၂၅၉   မောင်ရီဝေယံဖြိုး     ၄၆၉             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       -                  ။       

၂၁၂  ဆအစ-၃၀၁    မဆုပြည့်ဝန်း          ၄၁၉             ဓာတုဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၁၃ ညဇ-၇၇၅       မသရဖီစိုး              ၄၄၇             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၄ စဓ-၁၄၅        မဇင်မာလင်း          ၄၂၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၅ အက-၅၃၇     မောင်ကျော်လင်းထွန်း                 ၄၅၄           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         -           ။   

၂၁၆ ဆအစ-၁၁၇၄  မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၃၀             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၁၇ ဆပလ-၅၄၇   မပြည့်ဖြိုးစံ            ၄၂၈             ဓာတုဗေဒ    -                      ဥပဒေ           ။       

၂၁၈ အဒ-၆၇         မောင်ကျော်ကျော်ဟန်                  ၄၀၆           ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဘူမိဗေဒ ။   

၂၁၉ ဆသက-၁၃၃၇ မမိုးသူစံ              ၄၁၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၀  လဂ-၁၉၈      မဆုပြည့်လင်း        ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၁  ဆတဥ-၄၃၁   မဆုသက်ဝေ          ၄၂၅             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၂၂၂  ဆမဥ-၅၄၁     မောင်အောင်စေရထွန်း ၄၁၁          ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       သတ္တ္တဗေဒ     ၁၄။၇။၁၈        

၂၂၃  ပလ-၁၁၆      မောင်အောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ဦး ၄၃၁        ဓာတုဗေဒ    -                      -                  ။       

၂၂၄  ဆသက-၁၂၆  မဆုလာဘ်မြင့်မိုရ်    ၄၁၆             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၅  မမ-၁၇၁၅      မဆုမေလင်းစံ        ၄၆၈             ဓာတုဗေဒ    မြန်မာစာ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၂၆  ဆတဥ-၁၉၂   မောင်ပိုင်ဇေထွန်း    ၄၃၆             ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၂၇  ဆတည-၃၇၆  မောင်ကျော်ကျော်နိုင်                   ၄၁၁           ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတုဗေဒ  -        ၁၅။၇။၁၈   

၂၂၈  ညဒ-၄၀၄       မနှင်းခက်ဝေ          ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ငါးလုပ်ငန်း         အဏုဇီဝ        ။       

၂၂၉  ဆသဝ-၂၇၃    မပန်းအိဖြူ            ၄၂၁             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၀ ဆမတ-၂၂၈    မအိမ့်သဇင်အောင်    ၄၄၈             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       မြန်မာစာ        ။       

၂၃၁ ဆအစ-၁၂၃၉  မောင်အောင်ပြည့်စုံဟိန်း ၄၂၁        ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသယ-၈၈၂  မထက်ထက်လွင်     ၄၃၉             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတုဗေဒ  ။       

၂၃၃ ဆသဝ-၉၀၇   မောင်ကောင်းမြတ်ငြိမ်း ၄၂၃         ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၂၃၄ ဆကရ-၁၁၃၃ မသဇင်အောင်         ၄၀၄             ဓာတုဗေဒ    ဇီဝဓာတုဗေဒ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၃၅ ဆခတ-၂၆     မဆုဝတီ               ၄၆၁             ဓာတုဗေဒ    သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၃၆ မရမ-၁၅၃၂    မအိဖြူစင်အောင်     ၄၆၇             ဓာတုဗေဒ    ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၂၃၇ ဖဖ-၈၀၇        မနန္ဒာဝင်း             ၄၃၁             ဓာတုဗေဒ    ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု                    

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဇီ၀ဓာတုဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆသက-၄၆၅  မောင်မင်းအောင်အောင်စိုး ၄၁၂      ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၁၅။၆။၁၈        

၂     မလ-၃၉၁      မအင်ကြင်းခိုင်        ၄၄၆             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ၁၅။၆။၁၈        

၃     ဆသတ-၅၅၀  မစောယွန်းနွယ်       ၄၂၇             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ရုက္ခဗေဒ        ၁၇။၆။၁၈        

၄     ဆသတ-၄၀    မယွန်းဧပရယ်ထွန်း ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၅     ဆကရ-၇၆၀   မထိုက်ရတနာလင်း ၄၅၇             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၆     ပတ-၁၄၅      မောင်စွမ်းရည်ထက် ၄၃၃             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၈။၆။၁၈        

၇     အဟက-၂      မလင်းလက်ရွှေစင်   ၄၁၆             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၉။၆။၁၈   

၈     ဆလသ-၁၆၀  မရွှန်းလဲ့ကျော်ဆန်း  ၄၂၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၉     နလဝ-၃၅၅    မဝေမွန်အောင်        ၄၀၆             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၁၀   ဆဗဟ-၆၁၁   မယုဆက်ထွန်း       ၄၅၇             ဇီဝဓာတု      ES                   ဓာတု            ။       

၁၁   ဆဒဂ-၆၈၃     မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၂၈            ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဥပဒေ           ။       

၁၂   ဆမဥ-၄၂       မောင်ဟိန်းကောင်းခန့် ၄၁၄          ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ၂၁။၆။၁၈        

၁၃   ဆမဥ-၅၂၃     မောင်ကောင်းခန့်     ၄၀၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၁၄   ဆလတ-၂၇၃  မောင်ပြည့်စုံမြင့်       ၄၃၇             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         မြန်မာစာ        ၂၂။၆။၁၈        

၁၅   ဆသက-၇      မတင်မေကျော်        ၄၃၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆   ဆလမ-၄၃၂   မသဇင်မြင့်            ၄၁၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၆။၆။၁၈   

၁၇   ဆဗဟ-၃၇၅   မောင်စည်သူသန်းလှိုင် ၄၅၆          ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈   ဆက-၂၁၈     မောင်သက်ဝေအောင် ၄၁၇            ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၁၉   ဆဒဂ-၃၈       မစိမ့်စမ်းရေကြည်    ၄၃၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၀   ဆလမ-၄၃၅   နန်းဝင့်ဝတီလွင်      ၄၃၂             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဥပဒေ           ၂၇။၆။၁၈        

၂၁   ဆလမ-၁၁၃   မစန္ဒာဖြိုး              ၄၁၈             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။        ပြောင်း

၂၂    ဆမ-၇၇၃       မောင်ရဲလင်းလက်   ၄၀၆             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ။       

၂၃   ဆမဒ-၄၈၉     မဖူးမွန်ကျော်          ၄၂၁             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတု            ။       

၂၄   ဆတဥ-၄၀ဝ   မလင်းလက်ကျော်   ၄၂၄             ဇီဝဓာတု      ငါးလုပ်ငန်း         အဏုဇီဝ        ၂၈။၆။၁၈        

၂၅   ဆလတ-၇၉    မောင်မင်းသူခ        ၄၀၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ။       

၂၆   ပပ-၂၂၈        မနှင်းနဒီခ             ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၇   ဆမတ-၁၂၃   မစန္ဒာမိုး               ၄၃၄             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈   ဆလ-၅၃       မဆုလာဘ်ပြည့်       ၄၅၀             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတု            ။       

၂၉   ဆဒဂ-၄၁၀     မောင်ရဲဝင်းမြတ်      ၄၇၅             ဇီဝဓာတု      သင်္ချာ                နိုင်ငံတကာ     ၂၉။၆။၁၈        

၃၀   မခ-၅၇၀        မောင်ထွန်းဝဏ္ဏလှိုင် ၄၂၂              ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၁။၇။၁၈        

၃၁   ဆဒတ-၄၉၅   မအေးမြတ်သူ         ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၂။၇။၁၈        

၃၂   ဆမက-၃၂၆   မရွှေရည်ဖြိုး           ၄၀၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ဝ၂။၇။၁၈        

၃၃   ဆသယ-၆၉၀  မသန္တာဦး              ၄၆၈             ဇီဝဓာတု      ရူပ                    ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၂။၇။၁၈   

၃၄   ဆပလ-၄၇၅   မပန်းအိဇင်            ၄၁၉             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၃။၇။၁၈        

၃၅   ပည-၁၃၁       မနှင်းအေးဝတ်ရည်  ၄၃၉             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၃၆   ဆသ-၃၁၂      မဝတီရွှန်းမြတ်       ၄၄၃             ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ဥပဒေ           ဝ၄။၇။၁၈        

၃၇   ဆကရ-၁၂၅၀ မခိုင်ဝတ်မှုံ             ၄၁၄             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၃၈   ပခ-၄၂၅        မသီရိပြည့်စုံမေ       ၄၁၃             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၃၉   ဆသက-၄၆၈  မောင်သာထက်ဆန်  ၄၂၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၄။၇။၁၈        

၄၀   ဆလမ-၄၂၈   မရွှန်းလဲ့ရည်မိုး       ၄၀၄             ဇီဝဓာတု      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၄။၇။၁၈        

၄၁   ဆလတ-၃၁၅  မဝင့်ဝါဝါလင်း        ၄၇၃             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ဝ၅။၇။၁၈        

၄၂   ဆဒက-၁၀၆၉ မမြတ်စုမွန်            ၄၈၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၃   ဆမဥ-၄၃၁     မောင်လှမင်းသွေး    ၄၆၈             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရုက္ခဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၄   ဆဗထ-၃၁၅   မချိုသူဇာလွင်         ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၄၅   ဆလတ-၃၁    မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၈၄             ဇီဝဓာတု      ငါးလုပ်ငန်း         စာ/သု           ဝ၅။၇။၁၈        

၄၆   အထသ-၄      မငြိမ်းငြိမ်းထက်      ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ရူပ               ဝ၅။၇။၁၈        

၄၇   ဆတဥ-၃၉၅   မသီရိကိုကိုဦိး     ၄၄၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၅။၇။၁၈        

၄၈   ပည-၁၇၁       မယွန်းရတီကျော်     ၄၆၀             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ဝ၅။၇။၁၈        

၄၉   ဆခ-၄၃         မောင်အောင်ဖုန်းမြင့် ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ဝ၆။၇။၁၈        

၅၀   ဆဒရ-၁၂၅     မောင်ဝေယံလင်း     ၄၅၀             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပ               ဝ၆။၇။၁၈        

၅၁   ဆအစ-၇၉၂    မယမုံဦး               ၄၁၆             ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၆။၇။၁၈   

၅၂   ဆရက-၃၆၃   မရွှန်းလဲ့ခင်           ၄၅၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတု            ဝ၇။၇။၁၈        

၅၃   ဆသက-၅၃၈  မောင်ဇာနည်မောင်   ၄၁၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ဝ၇။၇။၁၈        

၅၄   ဆကရ-၈       မမေသုခကျော်        ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၇။၇။၁၈   

၅၅   ဆရက-၅၂     မောင်အောင်ကိုကိုမင်း ၄၇၂           ဇီဝဓာတု      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဓာတု            ဝ၉။၇။၁၈        

၅၆   ဆဗထ-၃၁၉   မအေးမြတ်လွင်       ၄၄၅             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၉။၇။၁၈   

၅၇   ဆဇဟ-၁၈၂   မောင်မြင့်မိုရ်ထွန်း    ၄၈၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၅၈   ဆဗထ-၆၃၃   မောင်ဟန်ထယ်စိုး   ၄၄၄             ဇီဝဓာတု      သတ္တ္တဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၅၉   ဆကရ-၉၅၆   မချောစုသန့်           ၄၇၈             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၁၀။၇။၁၈        

၆၀   ကမ-၈၀၅      မောင်အောင်ဆန်းဝင်း ၄၃၄           ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၁   ဆဗထ-၆၂၅   မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၀၈            ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆမဥ-၄၂၈     မချမ်းငြိမ်းသိမ့်       ၄၂၉             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၆၃   ဆမဥ-၂၇၇     မဝင်းမြင့်မြတ်        ၄၃၅             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စာ/သု           ။       

၆၄   ယလက-၁၉   မခင်ယုဝေ             ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၆၅   ဆသက-၇၁၆  မအေးမြဖြူစင်        ၄၉၁             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             သတ္တ္တဗေဒ     ၁၁။၇။၁၈        

၆၆   ဆကရ-၁၅၇   မစဝ်မြရတီ            ၄၂၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၇   ဆဗတ-၃၄၆   မစိုးကလျာအောင်    ၄၄၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၂။၇။၁၈   

၆၈   မပ-၁၃၃        မနွယ်နီဝင်း           ၄၂၀             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၃။၇။၁၈        

၆၉   ဆကရ-၃၈၇   မအိမ့်မှူးလွင်         ၄၅၈             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၇၀   ဆအစ-၂၈၅    မဇာခြည်ထက်ဝင့်    ၄၆၄             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၇၁   ဆဒလ-၁၀၆   မခင်စံပယ်လွင်       ၄၅၁             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ဝ၅။၇။၁၈        

၇၂   ဆပသ-၁၀၇   မောင်အောင်ကျော်ချမ်းမြေ့ ၄၀၂      ဇီဝဓာတု      ဘူမိ                  ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၁၄။၇။၁၈   

၇၃   ဆသက-၄၄၆  မဆိုင်းဂျာခေါင်       ၄၁၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၇၄   ဆကရ-၄၁၂   မစုလင်းဝေ            ၄၄၂             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၇၅   အဇ-၁၉         မောင်ဟိန်းထက်နိုင် ၄၂၇             ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၇၆   ဆတဥ-၂၀၄   မောင်စိုးထွဋ်လင်း   ၄၄၀             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၇   ဆတဥ-၁၉၄   မောင်စောရန်နောင်  ၄၄၃             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၈   ဆကရ-၁၀၁   မောင်ဇွဲဝေယံစိုး      ၄၆၄             ဇီဝဓာတု      ဥပဒေ                ရှေး/သု          ။       

၇၉   မနတ-၁၂၄၄   မောင်စိုင်းတင်းလီ   ၄၃၉             ဇီဝဓာတု      အဏုဇီဝ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၈၀   ဆဗဟ-၇၅၇   မစုဝေအောင်          ၄၃၁             ဇီဝဓာတု      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၈၁   ဆလသ-၁၇    မောင်အောင်ကျော်ဆန်း ၄၁၆         ဇီဝဓာတု      ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ရူပဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၁၇၂     မသုရွမ်းသီရိညီ       ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                  ၂၀။၆။၁၈        

၂     ဆရက-၂၀     မမြသဉ္ဇ္ဇ္ဇာ           ၄၃၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၁၆။၆။၁၈        

၃     ဆသယ-၃၈    မောင်ကျော်ပိုင်        ၄၀၄             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၇။၆။၁၈        

၄     ဆကရ-၂၇၀   မယုလေးမိုး           ၄၁၀             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ၁၈။၆။၁၈        

၅     ဆဗဟ-၂၈၃   မအိသဉ္ဇာမျိုး          ၄၅၄             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                စိတ်ပညာ       ၁၈။၆။၁၈        

၆     ဆသတ-၁၀    မအေးငြိမ်းကြွယ်     ၄၁၆             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ        ၁၈။၆။၁၈        

၇     ဆစခ-၂၃၀     မယမင်းအေး         ၄၀၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၈     ဆသဝ-၁၅၇   မဇူးဇူးလဲ့ရီ            ၄၃၆             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            မနုဿဗေဒ     ၁၈။၆။၁၈        

၉     ပက-၈၀၉      မောင်ခန့်မင်းသူ      ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၁၀   ိဆမထ-၃၆၀ မောင်ကျော်မြတ်ကောင်း ၄၀၉        ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၁၁   ဆစခ-၃၃၈     မောင်အောင်စိုးပိုင်   ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၁၂   ညဒ-၃၈၈       မယမင်းသူ            ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၁၃   ဆဒဂ-၆၂၁     မယုသီရိအောင်       ၄၆၁             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၁၄   မရတ-၁၇၂၂   မစန်းဆင့်ဝေ          ၄၃၄             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၁၅   ဆလသ-၁၃    မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၁၈            ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၀။၆။၁၈        

၁၆   စဇ-၁၁၉၆      မောင်အောင်မြတ်မင်း ၄၃၅           ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         ရုက္ခဗေဒ        ၂၁။၆။၁၈        

၁၇   ပဇ-၇၃၅        မောင်အောင်မြတ်ကျော် ၄၃၀         ရူပဗေဒ       -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၁၈   ဆကရ-၁၃၉   မမေဖူးဖူးဇော်         ၄၁၂             ရူပဗေဒ       စိတ်ပညာ           ဘူမိဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၁၉   ဆစခ-၂၃၇     မဟေမာအောင်       ၄၁၃             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       -                  ၂၂။၆။၁၈        

၂၀   ဆစခ-၉၉       မစောယုနန္ဒ္ဒာ        ၄၅၃             ရူပဗေဒ       ဇီဝဓါတုဗေဒ        အဏုဇီဝ        ၂၂။၆။၁၈        

၂၁   ပင-၄၉၄        မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း ၄၉၄            ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ကွန်ပျူတာ     ၂၂။၆။၁၈        

၂၂    စဇ-၉၄၃        မောင်ခန့်သော်ဇင်    ၄၁၄             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၂။၆။၁၈        

၂၃   ဆဒလ-၁၆၂၉ မဝေရည်ခိုင်           ၄၂၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၂၃။၆။၁၈        

၂၄   ဆဒလ-၁၄၅၈ မဆူးသဇင်ထွန်း      ၄၆၆             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ၂၃။၆။၁၈        

၂၅   ဆကရ-၁၁၆၆ မောင်ဖြိုးသားခန့်    ၄၁၁             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ၂၅။၆။၁၈        

၂၆   ဆဒပ-၃၆၅     မောင်ကျော်မင်းထွေး ၄၁၆            ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၇   ဆမလ-၄၂၅   မောင်သော်ဇင်ဖြိုး    ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၈   ဒလ-၄          မထူးကြည်စင်ဝေ    ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ရုက္ခဗေဒ        ၂၆။၆။၁၈        

၂၉   ဆက-၂၁၀     မခင်ယမင်းသန့်      ၄၆၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၇။၆။၁၈        

၃၀   အဒ-၃၃         မောင်ထွန်းဝေလင်း  ၄၅၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၁   ဆသ-၃၄၃     မချယ်စင်သိမ့်         ၄၇၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၂   ပခတ-၇        မောင်သက်ပိုင်စိုး     ၄၅၀             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၃   ဆကရ-၁၁၄၈ မောင်ဝင်းမင်းဦး     ၄၃၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄   ဆဒလ-၁၂၀၄ မယုကေခိုင်ဖြိုး       ၄၄၅             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ၂၈။၆။၁၈        

၃၅   ဆစခ-၁၃၉     မဆုရည်မိုး            ၄၅၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၃၆   ဆမက-၆၈၆   မမေမြတ်နိုး           ၄၂၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၃၇   ဆမက-၆၉၈   မနှင်းအေးဝေ         ၄၄၀             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈   အက-၃၂၀      မစိုးယုယုနှင်း         ၄၆၄             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         -                  ။       

၃၉   ပဝ-၂၄          မဟန်နီမိုးမြင့်         ၄၄၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၄၀   ပခ-၅၈၄        မဖြိုးကေသရီဌေး    ၄၄၈             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       မြန်မာမှု         ။       

၄၁   ဆဒတ-၁၃၆၁ မောင်ကောင်းဆက်ပိုင် ၄၃၃          ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဘူမိဗေဒ        ၂၉။၆။၁၈        

၄၂   ဆဒတ-၉၁၇   မသဇင်မိုး              ၄၄၁             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       -                  ။       

၄၃   ဆခ-၉၇         မောင်အောင်လင်းထွန်း ၄၁၂         ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၄၄   ဆအစ-၆၄၆    မအိန္ဒြေခင်             ၄၃၄             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                -                  ။       

၄၅   မနတ-၈၄၂     မစုမြတ်မင်း           ၄၂၇             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ၃၀။၆။၁၈        

၄၆   ပစ-၁၈၁        မောင်ဟိန်းထက်ဦး  ၄၇၅             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဓာတုဗေဒ      ဝ၁။၇။၁၈        

၄၇   ဆတမ-၅၂၃   မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၃၀            ရူပဗေဒ       မြန်မာစာ            -                  ဝ၂။၇။၁၈        

၄၈   ဆပသ-၁       မောင်ထက်အာကာ  ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၄၉   ဆဒမ-၃၄၇     မဆုလဲ့ရည်နိုင်        ၄၆၈             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဇီဝဓာတု        ။       

၅၀   ဆလမ-၁၅၃   မထက်ကေဇင်လင်း ၄၃၈             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၁   ညလ-၈၆၉     မမေသဇင်ဦး          ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၅၂   ပဧ-၆၂၇        မယုပိုပိုအောင်        ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၅၃   ဆမက-၈၇     မဆောင်းဝတ်ရည်    ၄၂၂              ရူပဗေဒ       -                      -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၅၄   ဆကရ-၄၄၀   မဖြူစင်သန့်           ၄၇၆             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၅၅   ဆလသ-၁၀၈  မောင်ပြည့်ဦးအောင်  ၄၀၉             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၅၆   ဆမဥ-၆၄၀၁   မောင်နေထက်လင်း ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၅၇   ပမ-၁            မမြတ်ဆုခိုင်           ၄၄၇             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၄။၇။၁၈        

၅၈   ဆခ-၃၅         မောင်ဝေယံပိုင်        ၄၂၃             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၉   ဆသရ-၃၁၂၃  မောင်ရဲဟိန်း          ၄၁၃             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၆၀   ဆရဒ-၆         မခင်မြတ်မွန်          ၄၄၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ            ဝ၅။၇။၁၈        

၆၁   ဆဒဂ-၂၉၆     မရွှန်းမြတ်သက်ပိုင်  ၄၈၁             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်       ဝ၄။၇။၁၈        

၆၂   ဆဗဟ-၄၃၀   မောင်ဂါမဏိသွေး    ၅၃၈             ရူပဗေဒ       -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၆၃   ဆမဥ-၁၀၅၁   မဇာဇာဝင်း            ၄၇၉             ရူပဗေဒ       -                      ဇီဝဓာတု        ။       

၆၄   ဆလမ-၁၂၈၉ မောင်နောင်နောင်လွင် ၄၁၃           ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၆၅   ဆသရ-၁၀၂၁  မစုသန္တာဦး            ၄၄၇             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၆၆   ဆမက-၁၀ဝ၀ မဆုယမင်းထိုက်     ၄၂၂              ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၆၇   ဆမက-၁၆၆   မောင်ခန့်အာကာ     ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ        ဝ၅။၇။၁၈        

၆၈   ဆသ-၆၅၅     မခိုင်သဇင်လွင်       ၄၄၄             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၆၉   ဆဒဆ-၂၅၈    မောင်ဇွန်သူရိန်လင်းဇော် ၄၄၃        ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်       ။       

၇၀   ဆမဥ-၆၂၆၆   မောင်စိုင်းစိုင်းယုမောင်                 ၄၁၈           ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        -        ။          

၇၁   ရမ-၉၀          မထက်ပွင့်ဝေ         ၄၅၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ။       

၇၂   ညလ-၅၁၉     မနန္ဒာအေး             ၄၁၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ဝ၆။၇။၁၈        

၇၃   ဆတဥ-၃၂၆   မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး ၄၅၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သတ္တ            ။       

၇၄   ဆဗထ-၂၁၉   မဟန်ဆုဝေ            ၄၈၇             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၅   ဆဗဟ-၄၉၅   မောင်ဉာဏ်ဝင်းဇော် ၄၃၃             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်       ဝ၇။၇။၁၈        

၇၆   အည-၂၉၉      မောင်လပြည့်မောင်  ၄၆၆             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၇၇   ဆဗဟ-၃၃၆   မောင်စွမ်းပြည့်လင်း ၄၉၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၈   ဆတည-၂၉၅  မဧကရီမြတ်မင်း     ၄၄၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၇၉   ဆဒဂ-၅၉၁     မချိုဇင်သက်          ၄၁၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၈၀   ဆလသ-၁၆    မောင်ပြည့်စုံ           ၄၄၈             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဥပဒေ           ဝ၉။၇။၁၈        

၈၁   ဆတဥ-၁၅၇၁ မောင်နိုင်မင်းခန့်      ၄၁၇             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၈၂   စရ-၁၄၈၂      မောင်ဇော်မင်းဦး     ၄၂၅             ရူပဗေဒ       အဏုဇီဝဗေဒ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၃   ဆလမ-၄၅၉   မောင်စွမ်းပြည့်လင်း ၄၃၅             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၈၄   ဆသက-၆၁၆  မရွှေဇင်သက်ဦး      ၄၄၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၈၅   ဆဗဟ-၁၀၄   မသဲနုစံ                 ၄၄၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၈၆   ဆစခ-၃၃၀     မောင်သူရဇော်        ၄၃၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၈၇   ရအပ-၈၉၂     မရွှန်းလဲ့နိုင်           ၄၉၁             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၈၈   ဆတဥ-၉၄၉   မစန္ဒာထွန်း            ၄၆၈             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၉   ဆတသ-၁၄၉၁ မောင်ကျော်မိုးလွင်  ၄၂၅             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၉၀   မထ-၆၂၇       မစိုပြေမှူး             ၄၄၆             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             သတ္တ            ၁၁။၇။၁၈        

၉၁   ဆကရ-၇၆၇   မောင်ဂျေခွန်ဂျာလတ် ၄၆၇            ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၉၂   ဆဗထ-၅၈၅   မောင်ရဲဝင့်ဆွေ        ၄၈၀             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၃   ဆစခ-၁၅၅     မနံ့သာလဲ့မွန်          ၄၉၅             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၁၂။၇။၁၈        

၉၄   ညလ-၁၀၈၆   မချောမဒီနိုင်          ၄၆၈             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၉၅   ဆသ-၁၀၁၈   မထက်ထက်လွင်     ၄၂၉             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၉၆   ဆခ-၇           မစုစုခိုင်                ၄၃၀             ရူပဗေဒ       သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၇   ဆဗဟ-၈၆၅   မောင်ဇွဲပြည့်ဖြိုး       ၄၇၈             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ၁၃။၇။၁၈        

၉၈   ဒစ-၂၄၂        မအိန္ဒြာစိုး              ၄၆၂             ရူပဗေဒ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ။       

၉၉   ပစ-၁၅၉        မောင်စည်သူမင်းလူ  ၄၄၃             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀ဝ ဆမဥ-၃၈၈၆   မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း ၄၄၁            ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ မနတ-၇၄၄    မထက်ထက်ကျော်နိုင် ၄၂၂           ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၂ ညလ-၁၂၆၆   မောင်နေလင်းမိုး     ၄၂၉             ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၃ ဆကရ-၁၀၃   မဆုလဝန်း            ၄၃၁             ရူပဗေဒ       -                      -                  ၁၄။၇။၁၈        

၁၀၄ ဆဗဟ-၄၄၅   မောင်မြင့်မြတ်အောင် ၅၁၃            ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                အင်္ဂလိပ်         ။       

၁၀၅ ဆသက-၅၇    မောင်မင်းသန်းဌေး  ၄၀၆             ရူပဗေဒ       ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၀၆ ဆဒတ-၁၆၇၁ မောင်စည်သူ          ၄၃၉             ရူပဗေဒ       စာ/သု                ရှေးဟောင်း    ။       

၁၀၇ ဒခ-၆၂          မောင်ရွှေဖြိုးအောင်  ၄၁၂             ရူပဗေဒ       သင်္ချာ                -                  ၁၅။၇။၁၈        

၁၀၈ အစ-၉၉         မခြူးပြည့်ဝေစိုး      ၄၈၀             ရူပဗေဒ       ငါးလုပ်ငန်း         ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၉ ဆအစ-၉၅၆    မောင်ဟန်ပြည့်စုံ      ၄၁၇             ရူပဗေဒ       -                      -                  ။       

၁၁၀ ဆမဥ-၆၀၄၆   မခိုင်ပိုပို                ၄၄၀             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁၁ မနတ-၂၇၇၃   မောင်ဖြိုးသက်ကျော် ၄၄၂             ရူပဗေဒ       ကွန်ပျူတာ         သင်္ချာ            ။       

၁၁၂ ရက-၅၅၀      နန်းရွှေရည်ဖူး         ၄၅၆             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ               

၁၁၃ နပမ-၁၆        မခင်သက်ထက်စံ    ၄၈၅             ရူပဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ            -                          

၁၁၄ ဒစ-၅၁၂        မတင်ရတနာကျော်  ၄၄၁             ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ               

၁၁၅ ပတ-၃          မောင်ထူးမြတ်ကောင်း ၄၅၁          ရူပဗေဒ       ဓာတုဗေဒ           -                          

၁၁၆ နပန-၁၁၉      မယွန်းမီမီ             ၄၄၀             ရူပဗေဒ       ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ                 

၁၁၇ စဇ-၉၆၉        မောင်မင်းသစ်ထွန်း  ၄၂၉             ရူပဗေဒ       မြန်မာစာ            -                          

၁၁၈ ကမ-၂၃၆       မောင်ခွန်းလတ်အောင် ၄၉၀          ရူပဗေဒ       နိုင်ငံတကာ         ဥပဒေ                    

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  သင်္ချာ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၃၁၇     မရှင်ဖုန်းပြည့်         ၄၀၃             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆသက-၅၅    မောင်ရဲရင့်ညီ          ၄၄၃             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃     ဆဃ-၂၇        မဝင်းယမုံဖူး          ၄၄၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၄     ဆလတ-၄၆    မောင်အောင်ရှင်း     ၄၀၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅     ဆဒဂ-၆၇၁     မောင်ရဲခိုင်             ၄၂၀             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၁၇။၆။၁၈        

၆     ဆရက-၁၇၁   မကြည်ဖြူဇင်         ၄၀၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇     ဆလသ-၆၅    မလင်းအိအိမျိုး       ၄၁၆             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၈     ဆကရ-၅၇၀   မနန်းမွေခမ်း          ၄၂၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၉     ဆသက-၃၉၅  မောင်ကောင်းဆင့်ဟိန်း ၄၁၇         သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၀   ဆဒဂ-၅၀၃     မောင်စိုးလတ်         ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၁   ဆဒဂ-၈၁၇     မောင်ပြည့်စုံအောင်   ၄၁၈             သင်္ချာ        ဒဿနိက           အရှေ့တိုင်း     ။       

၁၂   ဆကရ-၁၁၇၈ မစုလဲ့ဖြူစင်စိုး        ၄၅၇             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃   ဖရ-၃၂၈        မပေါဟန်နီကြွယ်     ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄   ဆဒဂ-၅၂       မနှင်းအိခိုင်            ၄၁၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၅   ဆဗဟ-၇၀၄   မောင်ထွန်းဦးလှိုင်   ၄၆၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၆   ဆအလ-၁၁၆  မစန္ဒာမေ               ၄၃၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၈။၆။၁၈        

၁၇   ဆတဥ-၅၄၂   မချစ်ဆုဝေ             ၄၀၃             သင်္ချာ        စိတ်ပညာ           ဿနိက         ၁၈။၆။၁၈        

၁၈   ဆစခ-၁၃       မဆုလတ်ပပဗိုလ်    ၄၀၁             သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         -                  ၁၈။၆။၁၈        

၁၉   ဆဒတ-၉၀၉   မအိကြည်ဖြူ          ၄၀၄             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၈။၆။၁၈        

၂၀   မမ-၅၀၉        မသင်းသော်တာစိုး   ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၈။၆။၁၈        

၂၁   ဆရ-၁၇၃       မသီရိဇော်              ၄၂၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၂    ဆဒဂ-၇၃၉     မလင်းလက်ယမုံ     ၄၁၉             သင်္ချာ        မြန်မာမှု              အဏုဇီဝ        ၁၉။၆။၁၈        

၂၃   ဆကရ-၂၇၉   မသော်တာလမင်း    ၄၀၄             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၄   ဆကရ-၈၃၆   မောင်စွမ်းထက်အောင် ၄၀၈          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၅   ဆဒတ-၂၃၃၈ မစံအိမ်ရွှန်းလဲ့        ၄၂၆             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၆   ဆဒလ-၁၂၄   မောင်ကျော်ခိုင်စိုး    ၄၂၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၇   ဆသဝ-၅၃     မဟန်နီဇော်           ၄၀၂             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၈   ဆတမ-၄၀၂   မဆုရည်ထက်         ၄၅၀             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆဒဂ-၄၅၀     မဆုလဲ့ရည်            ၄၂၄             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   ဆကရ-၇၁၃   မောင်အေးကျော်မြင့် ၄၃၇             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   တထ-၃၇       မစောယုနန္ဒာ          ၄၀၅             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၂   ဆကရ-၂၀၄၈ မောင်ရန်ပိုင်ဦး        ၄၅၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၃   ဆဒမ-၉၅၈     မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၄   ဆလတ-၆၀၄  မောင်စွမ်းထက်ကျော် ၄၃၆           သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၁၉။၆။၁၈        

၃၅   လမ-၂၉         မလပြည့်ဆုလင်း     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၆   ရက-၅၅၉      မယဉ်ယဉ်ဖြိုး         ၄၀၁             သင်္ချာ        မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ၁၉။၆။၁၈        

၃၇   ဆမ-၈           မောင်ရဲရင့်ကျော်      ၄၇၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၀။၆။၁၈   

၃၈   ဆအစ-၅၀၇    မလင်းပြည့်ပြည့်ဖြိုး ၄၄၉             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ၂၀။၆။၁၈        

၃၉   ဆမက-၃၇၀   မသင်းလဲ့ရည်         ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၀   ဆပလ-၃၀၅   မမေအေးထက်လှိုင်  ၄၃၁             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၄၁   ဆကရ-၂၉၄   မဆုကြည်ဖြူမြင့်     ၄၂၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ၂၀။၆။၁၈        

၄၂   အဒ-၁၈         မငြိမ်းငြိမ်းနိုင်         ၄၁၂             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၃   ဆလမ-၄၉၂   မနန်းအိန္ဒြာဝင်း       ၄၂၂              သင်္ချာ        -                      -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၄   ဆကရ-၄၉၂   မဝတ်ရည်ငြိမ်း        ၄၀၃             သင်္ချာ        မြန်မာမှု              ရှေးဟောင်း    ၂၀။၆။၁၈        

၄၅   ဆသက-၈၄    မောင်စောရန်နိုင်      ၄၃၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၂၀။၆။၁၈        

၄၆   ဆဒတ-၁၀၃၂ မဟန်နေဇင်           ၄၀၅             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၂၁။၆။၁၈        

၄၇   ဆသက-၆၅၇  မောင်စိုးထက်လင်း  ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၈   စရက-၁၁၆    မနှင်းရွှေရည်ဝင်း     ၄၀၉             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၄၉   ဆတမ-၁၉၄   မငြိမ်းသူဇာလင်း     ၄၃၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            မြန်မာမှု         ၂၁။၆။၁၈        

၅၀   ဆမဥ-၈၄၁     မလမင်းသီရိ          ၄၄၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၁   ဖမ-၁၂၃၀      မခိုင်ဇင်သိန်း          ၄၅၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၅၂   ဆဒတ-၇၃၀   မစုပိုပိုထွဋ်             ၄၃၇             သင်္ချာ        မြန်မာ                သတ္တဗေဒ       ၂၁။၆။၁၈        

၅၃   ဆဒမ-၈၅၂     မမျိုးအိကျော်         ၄၂၃             သင်္ချာ        မြန်မာ                ဘူမိဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၅၄   မလ-၁၁၄၀    မောင်ဇေမြတ်နိုးအောင်  ၄၁၃         သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၅၅   ဆပသ-၃၀ဝ၄ မောင်ဟိန်းဇေယျာကျော် ၄၀၇        သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၅၆   ဆမက-၈၆၆   မအိဖြူစင်ဦး          ၄၄၃             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၂၂။၆။၁၈        

၅၇   ဆလသ-၂၄၆  မစန္ဒာညွန့်လူ          ၄၁၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၂၂။၆။၁၈        

၅၈   ဆအစ-၇၆၁    မအေးမြင့်မြတ်မိုး    ၄၆၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ၂၂။၆။၁၈        

၅၉   ဆလသ-၁၇၁  မဆုမြတ်သဇင်        ၄၀၂             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၂။၆။၁၈        

၆၀   အဒဒ-၁၁       မောင်မင်းစိုးသူ       ၄၀ဝ             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၁   ဆအစ-၇၅      မသက်နှင်းဆု         ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၂   ဆဒလ-၁၄၆၉ မဝတ်ရည်ဇော်မင်း   ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၃   ဆပသ-၅၉၉   မောင်အောင်ဖုန်းမြတ် ၄၀၉           သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ၂၃။၆။၁၈        

၆၄   ဆလသ-၃၁၁  မစုနန္ဒာအောင်        ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၅။၆။၁၈        

၆၅   ဆမက-၂၄၃၀ မဝါးဝါးရဲညွန့်         ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၆၆   ဆလတ-၁၁၇  မယဉ်ယဉ်မျိုး         ၄၄၅             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတု        ။       

၆၇   ဆကရ-၅၃၅   မောင်မင်းခန့်ကျော်  ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၆၈   ဆသတ-၃၁၉၉ မချောစုစံ             ၄၁၉             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၆၉   မထ-၅၇၁      မယုဝတီလှိုင်          ၄၁၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၇၀   မမ-၈၂၈        မခိုင်ဆုရည်လင်း     ၄၀၅             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၁   ဆထက-၇၀    မအိသဇင်ထွန်း       ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၂   ဆဒဂ-၃၈၂     မောင်ဇင်ဦးမောင်    ၄၇၃             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၃   ဆမဥ-၃၄၀     မယဉ်ဝေလင်း        ၄၆၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၇၄   ဆသတ-၃၄၇  မမြတ်ဖူးပွင့်           ၄၁၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၅   ဆသတ-၃၂၀  မခန့်သီရိဇော်          ၄၁၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၇၆   ညလ-၂၉၆၀   မောင်ကျော်ဆင့်      ၄၀ဝ             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၇၇   ဆလသ-၃၆၅  မောင်ရဲထက်သူ       ၄၁၈             သင်္ချာ        -                      -                  ၂၆။၆။၁၈        

၇၈   ပအမ-၂၄       မဇွန်လဝန်း           ၄၁၈             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၉   ဆဒတ-၈၇၃   မဆုပြည့်ခိုင်           ၄၁၉             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၀   ဆမဒ-၁၂၆     မဆုမြတ်ဒါလီ         ၄၄၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၁   ဆသ-၆၂        မဇူဇူမေ                ၄၉၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၂   ညလ-၁၀၇၉   မအိဖြိုးဖြိုးအောင်    ၄၂၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             မြန်မာစာ        ။       

၈၃   ပခ-၅၈၉        မယွန်းပိုင်ထက်      ၄၆၂             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၈၄   ဆမဒ-၃၃၉     မောင်ရဲလင်းဖြိုး      ၄၂၂              သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၅   ပဒ-၉၁၅        မောင်ခန့်ငြိမ်းကျော်  ၄၄၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၈၆   မလ-၆၄၃      မကြယ်စင်လင်းထွန်း ၄၂၉           သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       မြန်မာစာ        ။       

၈၇   ဆမက-၁၇၇၈ မခိုင်ဆုစံ               ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၈   ညလ-၃၈၀     မောင်မင်းခန့်          ၄၄၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၈၉   ဆမတ-၃၀     မရွှန်းလက်ရည်ကျော် ၄၅၈           သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၀   ဆပသ-၈၉၄   မောင်ကောင်းစည်သူ ၄၄၃            သင်္ချာ        -                      -                  ၂၇။၆။၁၈        

၉၁   ဆသယ-၂၆၇၇ မောင်အောင်မြသန်း ၄၃၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၂   ဆဗထ-၅၉၈   မောင်ရဲထက်နိုင်      ၄၂၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၃   ဆလ-၅၂       မဖြူစင်ရှင်းသန့်      ၄၄၈             သင်္ချာ        ဥပဒေ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၄   ဆမက-၇၅၁   မောင်အောင်ဖုန်းမြင့် ၄၂၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၅   ဆမက-၈၄၇   မဇွန်ဖူးဝေ             ၄၁၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရှေးဟောင်း    ၂၈။၆။၁၈        

၉၆   ဆမဥ-၁၄၂၀   မရွှန်းဝေလျှံမြင့်       ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၉၇   ဆဂ-၆၃၉       မယွန်းနေခြည်        ၄၂၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၉၈   အသ-၄၈၀      မောင်ဗဟိန်းခန့်      ၄၂၃             သင်္ချာ        ES                   -                  ။       

၉၉   ဆကရ-၃၇၃   မမြနှင်းဆီခင်လတ်  ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀ဝ ကပ-၁          မောင်ရန်ပြေကို       ၄၂၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၀၁ ပဒ-၆၂          မယဉ်မင်းဦး          ၄၈၂             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၂ ဆတဥ-၃၈၄   မောင်ကျော်ဇောဟိန်း ၄၂၈            သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရှေးဟောင်း    ။       

၁၀၃ ဆသက-၂၉၃၉ မချောစုသွယ်         ၄၂၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၀၄ ဆတည-၉၇    မမေဇော်               ၄၅၆             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ။       

၁၀၅ ဆလ-၉၄       မဝိုင်းချစ်ချစ်လှိုင်    ၄၂၂              သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၆ ဒတ-၇၂၇       မောင်ထူးအောင်ဝေ  ၄၆၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၀၇ ဖမ-၂၉၁        မလွင်မီမီအောင်      ၄၆၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၀၈ ဆဒဂ-၄၀၈     မကေဇင်မြတ်         ၄၅၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၉ ဆမ-၁၆၆       မဝင်းသန္တာလွင်       ၄၈၄             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၁၀ ဆဒ-၁၃၇       မမို့မို့ဖြူစင်            ၄၂၃             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၁၁၁ ဆတမ-၅၆၄   မရွှေရည်ဖြိုးပြည့်     ၄၅၅             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၂ ဆကရ-၄၃၈   မောင်ခန့်ညားသစ်    ၄၄၂             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁၃ ဆမဥ-၄၀ဝ     မနှင်းသဇင်ဝင်း      ၄၄၁             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၂၉။၆။၁၈        

၁၁၄ ဆဒမ-၈၇၈     မဆုဖြူစင်             ၄၅၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                  ၃၀။၆။၁၈        

၁၁၅ အတ-၁၉       မောင်စွမ်းလပြည့်    ၄၄၀             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဥပဒေ           ။       

၁၁၆ ဆဗဟ-၃၆၇   မနွေးထက်ထက်လွင် ၄၃၇            သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၇ ဆပလ-၂၀၄   မောင်ဝေလျံကောင်းကျော် ၄၄၄      သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ။       

၁၁၈ ဆအလ-၂၀၈  မသက်ထားသဉ္ဇာ    ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၁။၇။၁၈        

၁၁၉ ဆကရ-၈၈     မဖူးပြည့်ဝင်းစံ        ၄၆၈             သင်္ချာ        ငါးလုပ်ငန်း         ဇီဝဓာတု        ။        အိတ်မတွေ့

၁၂၀ နဥန-၂၆၈      မောင်ကျော်ဇေယျာဝင်း ၄၀၉         သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၁ ဆဒရ-၅၃       မောင်ခန့်ဇော်ဟိန်း   ၄၁၂             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၂၂  ဆကရ-၁၂၉၂  မောင်ကောင်းခန့်သူ  ၄၂၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၃ တလ-၄၀       မောင်ဇော်နိုင်ဦး      ၄၂၂              သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၂၄ မမ-၅၅၂        မယိင်းဝတ်ရည်ဇော် ၄၄၃             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂၅ ဆတဥ-၈၂၉   မယဉ်မိုးအေး         ၄၂၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၂၆ အဟ-၃၆၄     မောင်ဟိန်းဇင်လင်း ၄၂၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၇ ဆသက-၉၁၇  မောင်ဒယ်နီယာလ်ဇာကျုံးထန် ၄၂၃                 သင်္ချာ               ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ။   

၁၂၈ အပ-၃၈၉       စချစ်ကိုကိုဇော်       ၄၀၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၂၉ ဆရက-၁၀၃   မောင်ပိုင်သက်ကို     ၄၃၉             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၀ အဇ-၁၃         မပီတိမြတ်နိုးဆွေ    ၄၂၈             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၁ ဆတဥ-၃၈၉   မောင်သျှားထက်အောင် ၄၀၄         သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၁၃၂ ပဠ-၂၄          မပွင့်ဖြူဇင်            ၄၁၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၃ ဆတဥ-၃၄၃   မောင်ကျော်ရဲရင့်      ၄၃၂             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၄ ဒတ-၂၈         မမိုးသွယ်သွယ်စိုး    ၄၇၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၅ အဟ-၁၄၆၉   မဟေမာထွန်း         ၄၄၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၁၃၆ အဟ-၁၄၆၁   မအေးစုညိမ်း          ၄၁၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၁၃၇ ဆအစ-၇၄၀    မရွှန်းလဲ့နေခြည်      ၄၂၃             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၃၈ ဆဒဂ-၂၅၂     မလင်းစန္ဒာထွန်း     ၄၃၅             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၉ လဘ-၆၅       စောဦးလင်း           ၄၄၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၀ ဆပလ-၂၃၅   မောင်ကောင်းထက်ဇင် ၄၂၉          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၁ ညဒ-၂၅         မမျိုးမျိုးသင်းခိုင်     ၄၈၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         မြန်မာစာ        ဝ၃။၇။၁၈        

၁၄၂ ရက-၁၄၀၁    မောင်ဝေယံကျော်စွာဒွေး  ၄၂၇       သင်္ချာ        စာ/သု                အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၃ ဆလသ-၂၉၃  မရတနာဝင်း          ၄၃၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၄ ဆတမ-၁၀၁   မောင်ကောင်းမြတ်လှ                  ၄၃၁           သင်္ချာ               -                  -        ။          

၁၄၅ ဆပသ-၁၃၈၃ မောင်ကောင်းဇင်ဟိန်း                 ၄၁၁           သင်္ချာ               -                  -        ။          

၁၄၆ ဆတဥ-၄၀၅   မအိမ့်မျက်သွယ်စိုး   ၄၀၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၇ ဆဒဂ-၅၇၅     စိုင်းဆိုင်ဝမ်း          ၄၃၅             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၁၄၈ ဆမဥ-၁၀၃၈   မခင်စန္ဒာလွင်         ၄၃၉             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၉ ဆရက-၂၇၄   မကြည်ဖြူနှင်းလွင်  ၄၅၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                  ။       

၁၅၀ ဆမဒ-၄၄၀     မဖူးပွင့်အောင်         ၅၀၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           နိုင်ငံတကာ     ။       

၁၅၁ ပည-၂၁         မသော်တာဝန်း       ၄၉၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ။       

၁၅၂ ပလ-၄၈        မဖူးပွင့်ရတနာ        ၄၅၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ညဒ-၅၉         မအိဖြူစင်             ၄၃၈             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၄ ညဒ-၄၂         မခြူးခြူးငယ်         ၄၄၃             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၅ ပင-၂၆၆၆      မောင်စိုးပြည့်လှိုင်    ၄၄၇             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၁၅၆ ဆကရ-၃၁၃   မမေမြဲမြန်             ၄၈၆             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၇ ဆမက-၃၃၉   မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ၄၃၆             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၈ အက-၂၇၅      မောင်မင်းကိုဇင်      ၄၈၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ဝ၄။၇။၁၈        

၁၅၉ အက-၂၉၄      မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၇၇          သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၀ ဆတမ-၅၀၉   မငြိမ်းဆင့်သူ          ၄၀၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၁ ဆသဝ-၁၂၈    မအိဖူးမေ              ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           မြန်မာစာ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၂ ညလ-၉၈၈     မောင်အာကာမောင်  ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၆၃ ဆခတ-၁၈၀   မအေးနန္ဒာအောင်    ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၄ ဆကရ-၂၉     မယွန်းဝတ်ရည်ကျော် ၄၈၀           သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၅ မလ-၈၉၃      မဆုရွှန်းလဲ့            ၄၃၂             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၆ ဆအစ-၃၉၄    မမေသင်းကြည်       ၄၈၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၇ ဆပသ-၃၃၉၆ မဖူးပွင့်ဆွေဟန်      ၄၃၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၈ ဆဒရ-၇၁       မောင်လာဘ်မိုးကို    ၄၅၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၄။၇။၁၈        

၁၆၉ ညလ-၈၂၇     မမေမိုးကဗျာ          ၄၅၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၀ ညလ-၈၇၉     မဝတ်ရည်ထက်      ၄၅၆             သင်္ချာ        ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၁ ဆလသ-၁၉၀  မနှင်းဝတ်ရည်ထွန်း ၄၂၀             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            အဏုဇီဝ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၂ ဒတ-၁၆၅      မခင်မိုးမိုးအေး        ၄၆၁             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            အဏုဇီဝ        ဝ၄။၇။၁၈        

၁၇၃ ဆမဒ-၃၅၈     မောင်ချစ်ကိုကိုမြင့်   ၄၆၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၄။၇။၁၈   

၁၇၄ ဆကရ-၂၀၁၈ မထက်မြတ်သူ        ၄၃၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၇၅ ဆပသ-၅၂၉    မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၁၄            သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၆ ဆဓ-၈၆         မောင်ဇော်ဝဏ္ဏထွန်း ၄၄၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၇ ဆမဥ-၁၂၇၂   မတွယ်တာဦးဝေ     ၄၄၈             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၈ ဆယ-၉         မောင်လပြည့်ထွန်း   ၄၂၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၇၉ အမ-၂၂၀၄     မငွေနှင်းလဲ့            ၄၄၅             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၀ ညလ-၃၇၁     မောင်ရန်ကျော်        ၄၈၁             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၁ တမ-၃၃၃      မောင်မျိုးထက်ပိုင်စိုး ၄၀၆            သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၂ ဆသက-၃၀၈  မလဲ့လဲ့ထွေး           ၄၂၂              သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၃ ဆဒမ-၅၃၇     မပန်မှူးခင်            ၄၃၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၄ ဆအလ-၁၆၈  မရွှေရည်ဝင်း          ၄၇၆             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၅ ဆဒဂ-၁၅၃     မရွန်းလဲ့ဇော်          ၄၁၅             သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         ဘူမိဗေဒ        ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၆ ညင-၂၃         မစုခိုင်လွင်             ၄၁၉             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဝ၅။၇။၁၈   

၁၈၇ ဒမ-၁၇၉        မောင်လွှမ်းမိုးအောင် ၄၄၁             သင်္ချာ        ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၈ ဆလတ-၂၀၁  စိုင်းလှိုင်းဇင်          ၄၄၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             စိတ်ပညာ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၈၉ မလ-၆၈၁      မဆုနေခြည်နွယ်      ၄၃၂             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၅။၇။၁၈        

၁၉၀ ဆမ-၄၀၉       မောင်ပိုင်ခန့်ကျော်    ၄၃၃             သင်္ချာ        ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ဝ၅။၇။၁၈        

၁၉၁ ဆကရ-၁၁၈၀ မောင်အောင်ထင်စိုး  ၄၇၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၂ နမပ-၃၃၈      မောင်ထူးအောင်လင်း ၄၁၉           သင်္ချာ        ရှေးဟောင်း         စာ/သု           ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၃ မနတ-၆၇၁    မနှင်းယုဝတီ          ၄၇၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၄ မလ-၆၉၃      မခင်သက်နှင်း        ၄၁၄             သင်္ချာ        စာ/သု                မြန်မာစာ        ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၅ ပင-၃၆၅        မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၇၄             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၆ မရမ-၁၆၁၆    မလဲ့လဲ့ဦး              ၄၂၂              သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၇ မနတ-၁၂၅၀   မောင်ထက်ပိုင်လင်း ၄၃၆             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၈ မက-၁၇၅၄    မကြူကြူဆွေဝင်း   ၄၇၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၁၉၉ ဆအ-၅၄၃      မခိုင်ဖူးဝေ             ၄၁၅             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀ဝ ညလ-၈၀၉     မအိန္ဒြေရွန်းပြည့်      ၄၇၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၁ ဆသက-၁၀၅  မအိကြာဖြူ            ၄၁၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၂  ဆဘ-၁၈၉     မပွင့်ပိုပိုအောင်        ၄၇၁             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၃ ဆကရ-၃၄၉   မောင်ကောင်းဆက်လင်း၄၃၉        သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၄ ဆကရ-၄၉၆   မဇူဇူးခန့်ဇော်          ၄၉၆             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၅ အဇ-၂           မောင်ရဲလင်းကို       ၄၆၅             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၆ ဆကရ-၂၈၈   မသဲဆုဝင်း            ၄၃၈             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၇ ဆဒပ-၄၉၀     မစန္ဒာဝင်း             ၄၉၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၀၈ ဆကရ-၇၂၆၁ မပန်းနုပျိုမေ          ၄၃၅             သင်္ချာ        ပတ်ဝနး်ကျင်   စိတ်ပညာ       ဝ၆။၇။၁၈   လူတွေ့ပြီး

၂၀၉ ပအဖ-၁၄၄     မမေသဇင်             ၄၅၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၆။၇။၁၈   

၂၁၀ ဆဗဟ-၁၅၃   မောင်မင်းသုတ       ၄၂၄             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ဝ၆။၇။၁၈        

၂၁၁ ဆအစ-၇၁၀    မကြည်နူးဝေ          ၄၂၀             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၁၂  ပအမ-၂၂       မယုယုလှိုင်            ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၃ ဆအ-၅၅၃      မယုနန္ဒာအောင်       ၄၆၀             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၄ ပလ-၉၀        မောင်ကြယ်စင်ဝင်း  ၄၂၄             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၅ ဆစခ-၁၂၆     မလင်းလက်ဖြူ       ၄၆၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    အရှေ့တိုင်း     ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၆ အဗ-၂၆         မဆွတ်ခူးသာ         ၄၁၄             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၇ ပဆတ-၁၄     မလှိုင်ယမုံ             ၄၃၁             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၈ ပတဆ-၁၉၂   မပန်းသီရိကျော်      ၄၅၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၁၉ မနတ-၉၅၉    မလှရတနာလင်း     ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၂၀  ပစ-၅၈          မခိုင်သူဇာဖြိုး         ၄၅၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဓာတုဗေဒ      ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၁  ဆကရ-၉၇၂   မောင်ရဲငြိမ်းကျော်    ၄၀၆             သင်္ချာ        -                      -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၂  ဆပလ-၄၈၉   မအိကြာဖြူ            ၄၈၉             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ငါးလုပ်ငန်း    ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၃  ဆသယ-၉၇၅  မဂျူလိုင်မိုး            ၄၃၉             သင်္ချာ        ဥပဒေ                -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၂၄  ဆမက-၇၀၉   မောင်ထက်အောင်ကျော် ၄၆၆        သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ဝ၈။၇။၁၈   

၂၂၅  ညပန-၁၆       မမေမိဖုန်း             ၄၃၇             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ဝ၉။၇။၁၈        

၂၂၆  ရရ-၁၁၄၁      နော်ဟေဂဲဒွန်း        ၄၃၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၂၂၇  မရမ-၁၁၁၆    မောင်ဇော်အောင်ထူး ၄၅၆             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၈  အသ-၆၇၄      မစုရည်ဝင်း            ၄၇၄             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အင်္ဂလိပ်         ။       

၂၂၉  အအက-၂၁     နမ့်သူသူဟန်နီဌေး   ၄၅၉             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၀ ဆဒလ-၁၅၀၉ မရွှေရည်ဝတ်မှုံ        ၄၆၇             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ရူပဗေဒ         ။       

၂၃၁ ဆကရ-၄၁၄   မခိုင်ဆုဝေ             ၄၂၃             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသတ-၂၅၅  မထက်တင့်တယ်ဝင်း ၄၅၉           သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၃၃ ဆသ-၁၉၆၀   မောင်ထွန်းထွန်းလင်း ၄၅၀           သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၄ အမ-၁၆၈       မစုဒါလီဝင့်            ၄၂၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၃၅ ဒတ-၂၅         မသက်နှင်းဆု         ၄၇၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၆ ဆအစ-၇၄၂    မကေသရီစိုး          ၄၇၉             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ။          

၂၃၇ အက-၃၈၀     မခိုင်ဇာလင်း          ၄၂၂              သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၂၃၈ ကပ-၅          မလမင်းခင်ခင်       ၄၂၈             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၉ ကပ-၄၂         မနွေးဝေအောင်       ၄၂၃             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၀ ဆလမ-၂၅၁   မစုနန္ဒာကျော်         ၄၄၇             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၄၁ ပစ-၄၄၇        မဝတ်မှုံရည်           ၄၁၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၂  ဆဒဂ-၁၆၆     မအိမျိုးသန့်ဇင်       ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၃ ဆပသ-၆၀၈   မသက်ထားလွင်      ၄၂၁             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၄၄ ဆလတ-၂၀၅  မောင်ရှိန်းထွဋ်ဈာန်  ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၅ ဆပလ-၃၇၆   မသော်ကြည်ဖြူစံ     ၄၃၉             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၄၆ ဖခ-၄၇          မောင်ထက်မြက်လင်း ၄၆၄           သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၄၇ ညဒ-၁၉၆၆     မောင်ဝေယံထွန်း     ၄၂၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၄၈ ဆဗဟ-၇၁၂   မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၄၀             သင်္ချာ        ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၄၉ မမ-၄၇၈၁      မောင်မျိုးထွယ်အောင် ၄၆၅           သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၀ ဆဍ-၂၁၆       မောင်အောင်အောင်ဦး ၄၃၁           သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၅၁ ဆတဥ-၅၄     မောင်ကောင်းနိုင်လင်း ၄၄၂          သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၅၂  ပခ-၁၀၂        မနှင်းရတနာထွန်း   ၄၃၀             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၅၃ ဆကရ-၁၂၆၃ မခိုင်ဆုလွင်           ၄၃၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၅၄ ရအပ-၈၉၇     နန်းရွှေရည်ဝင်း       ၄၈၈             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၅ ပည-၂၁၉       မောင်လင်းထက်အောင် ၄၃၄         သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၆ ဆမက-၆၂၉   မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၀၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၅၇ မနမ-၃၃၂၉    မခိုင်ငြိမ်းသွယ်        ၄၇၁             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ၁၁။၇။၁၈        

၂၅၈ အမ-၂၃         မဇင်မြင့်မြတ်          ၄၆၂             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၉ ဆစခ-၃၀၉     မောင်ရှိုင်းထက်အောင် ၄၀၈          သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၀ ဆကရ-၁၀၄၆ မကလျာသက်မြတ်နိုး ၄၄၈           သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၁ ဆဂ-၅၃၂       မောင်မင်းသူရ        ၄၄၉             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၆၂  ဆဒဂ-၅၄၈     မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ   ၄၁၃             သင်္ချာ        အရှေ့တိုင်း          မနုဿ          ။       

၂၆၃ ဒတ-၆၇        မဆုမြတ်ရတနာ      ၄၁၀             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၄ တမ-၁၉၀      မချယ်ဇင်နိုင်          ၄၃၂             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၆၅ ဆမက-၅၁၂   မောင်ဇင်သူရအောင် ၄၁၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၂၆၆ ဆမက-၇၈     မအေးသီတာမြင့်     ၄၄၄             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၇ စရ-၈၃၁        မချစ်မြတ်နိုး          ၄၇၅             သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၂၆၈ ဆတဥ-၇၉၂   မောင်ဟိန်းထက်အောင်  ၄၀၇        သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၉ ဆလတ-၁၇၇  မောင်သီဟမင်းခန့်   ၄၃၉             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇၀ ညဒ-၅၁၁       ်မအိမ့်သူခင်          ၄၁၉             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇၁ ပညပ-၁၃၈     မငြိမ်းငြိမ်းအေး       ၄၀၁             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၇၂  ဆလတ-၈၁    မဥခင်                  ၄၆၀             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၃ ဆတဥ-၁၅၃၂ မောင်သန့်ညီညီ       ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၇၄ ဆကရ-၁၁၇၂ မအိမ့်ချစ်စုစံ           ၄၄၉             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              -                  ။       

၂၇၅ မထ-၅၉၀      မောင်ဉာဏ်လင်းစံ   ၄၃၃             သင်္ချာ        -                      -                  ၁၂။၇။၁၈        

၂၇၆ ဆမက-၂၈၉   မောင်စိုးလွင်ထွန်း   ၄၃၈             သင်္ချာ        သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၇၇ ဆလသ-၁၄၃  မဂျန်သော်တာစံ      ၄၀၈             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၇၈ ဆရက-၆၃၄   မောင်ဉာဏ်မျိုးလင်း                   ၄၂၂           သင်္ချာ               သတ္တဗေဒ       ရုက္ခဗေဒ          ။   

၂၇၉ ဆမက-၆၁၂   မောင်ပြည့်စုံဖြိုး       ၄၅၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၈၀ မလ-၁၀၇၁    မကြည့်စင်သန့်        ၄၅၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၈၁ အဖ-၁၁၈၁     မယုနန္ဒာ               ၄၇၅             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၈၂  မထ-၅၉၈      မောင်ကောင်းခန့်ဗိုလ် ၄၆၆           သင်္ချာ        ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၂၈၃ ဆဒဂ-၅၁၃     မောင်သီဟလွင်       ၄၄၁             သင်္ချာ        ဥပဒေ                ပတ်ဝန်းကျင်  ။       

၂၈၄ ဒတ-၁၃၆      မခင်နှင်းဝေ           ၄၃၉             သင်္ချာ        မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၈၅ ဆဗဟ-၁၈၇   မဝင်းပပထွန်း        ၄၂၀             သင်္ချာ        အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၈၆ ဆကရ-၃၆၀   မောင်ဘုန်းထိုက်လင်း ၄၃၀           သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၈၇ ဆမဥ-၁၇၆၆   မောင်တင်မျိုးချစ်    ၄၃၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈၈ အတခ-၁၁၃   မောင်ရှိုင်းဝေယံဇော် ၄၆၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၈၉ ဆသယ-၁၈၄  မစိုးယုဝတီ            ၄၆၅             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၉၀ အကက-၅      မစိမ့်စိမ့်ဇော်           ၄၂၀             သင်္ချာ        မနုဿဗေဒ         ရှေး/သု          ၁၃။၇။၁၈        

၂၉၁ ဒတက-၄၄၄   မမြဖူးခိုင်              ၄၁၀             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၉၂  ညဓ-၃၉၁       မနန္ဒာဦး               ၄၄၁             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၉၃ နဥန-၇၇        မောင်အောင်ခန့်ကျော်စိုး ၄၂၄        သင်္ချာ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       -                  ။       

၂၉၄ ဆပလ-၄၁     မောင်လရောင်ထွန်း ၄၆၃             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ။       

၂၉၅ ဆကရ-၁၂၇၂  မထူးအိန္ဒြေလှိုင်       ၄၄၆             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              အဏုဇီဝ        ။       

၂၉၆ တမ-၁၇၂၂     မောင်အောင်မြင့်မြတ်ဦး ၄၀၃         သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၂၉၇ မမ-၁၁၁၃      မရွှေသီရိခေတ်        ၄၁၇             သင်္ချာ        ပတ်ဝန်ကျင်        စိတ်ပညာ       ။       

၂၉၈ မသ-၅၆၅       မဆုလေးနွယ်         ၄၃၄             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၉၉ ဆတမ-၉၂၄   မမေမြတ်အောင်      ၄၂၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၀ဝ လဂ-၅၉        စောနိုင်ဝင်းအောင်   ၄၇၈             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၀၁ ဆမဥ-၅၉၉     မချောစုစုအောင်      ၄၄၀             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           -                  ၁၄။၇။၁၈        

၃၀၂ ဆကရ-၅၆၂   မောင်ကောင်းခန့်     ၄၃၄             သင်္ချာ        ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၀၃ ဆမတ-၃၁     မဝတ်ရည်ချို          ၄၁၉             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၄ နဥန-၁၁        မောင်ဝင်းဇင်ကို      ၄၄၅             သင်္ချာ        ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၀၅ နပမ-၄၁၃      မယွန်းလဲ့အောင်      ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၆ ညလ-၉၇၉     မောင်ဇေလျံထက်    ၄၀၆             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၀၇ အန-၃၈         မအိမ့်ယုယနိုင်        ၄၄၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၁၅။၇။၁၈        

၃၀၈ ပခ-၅၆၀        မဆုငြိမ်းစံ             ၄၀၇             သင်္ချာ        -                      -                  ။       

၃၀၉ ဆလမ-၄၆၃   မောင်မင်းပြည့်ဝင်း   ၄၂၀             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၁၀ ရနတ-၄၈      နန်းနုဝါ                ၄၁၄             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             မနုဿ          ။       

၃၁၁ ဆပလ-၂၄၉   မဖြိုးနေခြည်ထွဋ်     ၄၅၁             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         စာ/သု           ။       

၃၁၂ တဘ-၃         မမြတ်ပန်းအိဇော်     ၄၄၇             သင်္ချာ        ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၃၁၃ မလ-၆၀၇      မောင်ရိုရ်နယ်ထန်    ၄၆၂             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         ဥပဒေ           ။       

၃၁၄ ဆဒဂ-၈၈       မမိုးသိင်္ဂီ                ၄၀၅             သင်္ချာ        ဘူမိဗေဒ             -                  ။       

၃၁၅ ဖရ-၁၉          မအိမ့်ထက်ထက်ကျော် ၄၁၀          သင်္ချာ        -                      -                          

၃၁၆ ရက-၁၅၀၃    နန်းအောင်စင်ဗွာ     ၄၃၇             သင်္ချာ        ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ                 

၃၁၇ ကမ-၉၀        မဒီစင်နန်              ၄၁၇             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၁၈ အဟ-၁၄၆၅   မောင်ညီလင်းထက်  ၄၂၀             သင်္ချာ                                                          

၃၁၉ တမ-၉၄        မောင်စိုးထက်လင်း  ၄၀၄             သင်္ချာ        ကွန်ပျူတာ         -                          

၃၂၀ နပမ-၂၄၆      မတင်မိုးနိုင်           ၄၃၁             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၂၁ ရယ-၁၆        မောင်ရဲမိုးချစ်         ၄၀၅             သင်္ချာ        -                      -                          

၃၂၂  ရရ-၅၅          မစင်သီယာချို         ၄၃၄             သင်္ချာ        -                      -                          

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  သတ္တဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း                   

၁     ဆဒဂ-၂၈၈     မသက်ယုနွယ်        ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆဘ-၁၈၈     မယွန်းနဒီအောင်     ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၃     ဆအလ-၂၁၀  မခင်ဝတီဇော်         ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၄     ဆဒဂ-၇၈၀     မမြချမ်းကိုကို         ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၅     ဆကရ-၄၂၆   မနေခြည်ရွှန်းလက်တင်ဝင်း ၄၃၁    သတ္တဗေဒ    ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၆     ဆဗထ-၄၀၆   မငွေနှင်းအိဇော်       ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၇     ညဒ-၉၉         မဖြိုးမြင့်မြတ်ထွန်း  ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၈     ဆကရ-၁၃၄၉ မချမ်းမြမြမို           ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၉     ဆမဒ-၁၉၇     မသဉ္ဇ္ဇာကျော်        ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၁၀   ဆဥ-၉၆         မသီတာဆွေဇင်       ၄၀၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၁၁   ဆမဒ-၂၇၅     မသက်ထားဆွေဇင်  ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၁၂   ဆမ-၁၀၈       မဇွန်ပွင့်ဖြူ            ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၁၃   ဆတ-၉၄       မဝန်းပြည့်ပိုင်         ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ။       

၁၄   ဆဗထ-၅၁၄   မထက်အိလင်း       ၄၃၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅   ဆကရ-၇၆၂   မဖူးပြည့်ရူပါလင်း    ၄၃၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆   ဆဗထ-၃၈၀   မမေသဇင်ခိုင်         ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၁၇   ဆတည-၁၇၄  မောင်ကိုကိုအောင်    ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၈   ဆဒတ-၇၉၅   မောင်ခန့်ထူးလင်း   ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၁၉   ဆက-၁၄၂     မောင်စောဓနထွန်း   ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၀   ဆက-၁၃၉     မနန့်မေမြတ်သိင်္ဂီ     ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၁   ဆမဒ-၆၇၂     မမြတ်ခွာညိုသင်း    ၄၃၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၂    ဆမတ-၁၃     မဆုရတနာ            ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၃   ဆပသ-၃၄၄   မောင်ရဲလွင်           ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၄   ဆမတ-၁၀၁   မဆုလဲ့လဲ့နိုင်          ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၅   အဏ-၃၆       မမေမြတ်နိုးဦး        ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၆   ဆသတ-၃၅၈  မောင်ရဲမြတ်မင်း      ၄၄၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၇   ဆမဥ-၂၃၄၃   မငြိမ်းအေးသော်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၈   ဆပလ-၅၁၂   မဆုရည်သိန်းလှိုင်    ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆမက-၄၀၇   မသုဇာတာလှိုင်       ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၀   ဆမက-၇၂၈   မသိမ့်သိမ့်ဇွန်          ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၁   ဆမတ-၇၉     မထက်ထက်လွင်     ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၂   ဆသယ-၁၀ဝ၇ မချောစုစုသွင်        ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   ဆကရ-၃၆၉   မစိမ်းမြရည်လင်း    ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၄   ဆစခ-၂၉       မဆုမြတ်မင်းခင်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             အရှေ့တိုင်း     ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၅   ဆရက-၃၅၉   မသက်ထားကြည်    ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၆   ဆကရ-၃၅၀   မခိုင်ဆုလင်း          ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၇   ဆသယ-၃၇၅  မအေးမြမြမိုး          ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၈   ဆလသ-၂၆၁  မရှင်းဝတီလွင်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   ဆဒဂ-၇၄၀     မအေးချမ်းမြင့်        ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၀   ဆဗဟ-၆၀ဝ   မောင်ကောင်းသန့်ထူး ၄၁၀           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၁   ဆတမ-၂၅၀   မအိဖြူဖြူခန့်          ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၂   ဆအစ-၁၁      မသက်ထားကျော်    ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၃   ဆလမ-၄၄၁   မောင်ဘုန်းပြည့်သျှန် ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၄   ဆရ-၂၅၂       မဇင်ဝါဝါ               ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၅   ဆပတ-၁၃     မမေဖူးဝေ             ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၆   ဆမဒ-၁၄၉     မဇင်ဇင်ဝင်း           ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၄၇   ဆအစ-၄၀၂    မမင်းဇာခြည်ခိုင်      ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၄၈   ဆတဥ-၄၉၃   မမေသက်မြတ်နိုး    ၄၉၄             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၄၉   ပမ-၅၃          မရွှေစင်ဦး             ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၀   တမ-၄၉        မဇင်မာနွယ်           ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၁   ဆမဥ-၈၀၁     မကြယ်စင်ဝင်းဗိုလ်  ၄၀၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅၂   ဆလတ-၂၂၇  မချစ်ရွှေစင်မင်းထွန်း ၄၁၂            သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၅၃   ဆလမ-၁၂၁   မချိုချိုမာ              ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၅၄   ဆတမ-၄၂၇   မအင်ကြင်းမိုး         ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၅၅   ပတ-၁၆၄      မဆုကဗျာလှိုင်        ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၅၆   ပအမ-၁၉       မနေခြည်မြင့်          ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             -                  ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၅၇   မရမ-၁၃၅၅    မဂျာဆိုင်းရွယ်        ၄၇၁             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ဇီဝဓာတု        ။       

၅၈   ပည-၆၈         မောင်ရန်နိုင်လင်း    ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၅၉   ဆလမ-၁၁၀   မနှင်းပွင့်ဖြူ           ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၀   ဆဓ-၇၅         မမေမြတ်စု            ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၆၁   ပတ-၂၉         မနွေးနွေးလှိုင်         ၄၅၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၆၂   ဆဒမ-၂၅၈     မမြစုခင်                ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၃   ဆတဥ-၂၉၆   မဆုမြတ်အိမ်စည်     ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၄   ဆသဝ-၈၇     မသဲပိုပိုထွန်း          ၄၄၃             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           နှ                 ။       

၆၅   ပတဆ-၁၉၈   မသက်ထားရွှေစင်   ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၆   ဆဒတ-၄၉၀   မဇာညီနွယ်ဝင်း       ၄၃၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ။       

၆၇   ဆဒတ-၄၈၈   မခိုင်ဇင်ဝင်း           ၄၂၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဒဿနိက       ။       

၆၈   ဆကရ-၇၉၀   မောင်ဇော်ရဲဝင်း      ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၆၉   ပစ-၁၆၆        မနှင်းအိလှိုင်          ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၇၀   ဆကရ-၆၈၀   မဝင်းလာဘ်ကြည်ဖြူ ၄၁၆            သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၁   ဆကရ-၄၅၅   မဖူးမြတ်သွယ်        ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၇၂   ဆရ-၂၄၇       မမြတ်သဇင်ကျော်    ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၃   ဆကရ-၁၂၂၇  မဗန်ထလှေးပါရ်     ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၄   ဆကရ-၆၃     မောင်မြတ်ပိုင်အေးချို ၄၂၄            သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၅   ဆမဥ-၂၄၉     မယုယုမော်            ၄၂၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၇၆   ဆကရ-၇၄၂   မသီရိရွှေရည်          ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၇   ဆလတ-၁၂၁  မမေမြတ်မွန်          ၄၄၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၈   ဆဗတ-၃၀၁   မဆုယမင်းမြတ်      ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၇၉   ဆတ-၈၄       မဆုဝင့်ဖြူစင်         ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၈၀   ဆတဥ-၃၁၅   မခင်မြတ်နိုး           ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၆။၃၀။၂၀၁၈    

၈၁   ဆလတ-၄၃၂  မသီရီလွင်             ၄၀၃             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၈၂   ဆအစ-၄၅၈    မခင်စန်းထက်        ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၁။၂၀၁၈      

၈၃   ညလ-၉၃၁     မနွေးရတနာလှိုင်     ၄၃၃             သတ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၂။၂၀၁၈  

၈၄   ညလ-၄၇၄     မအိသဉ္ဇ္ဇာလီ         ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၈၅   ဆအစ-၄၈၆    မသွက်လက်နဒီ      ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၈၆   အဘ-၇၂        မဆုသီရိဇော်          ၄၇၉             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ဇီဝဓာတု        ။       

၈၇   ညင-၂၅         မထက်ထက်လှိုင်     ၄၄၅             သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 အဏုဇီဝ        ။       

၈၈   ဆမဒ-၅၁၄     မပိုးညိမ်းစံ            ၄၂၀             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၉   ဆမဥ-၁၃၉၀   စိုင်းဝဏ္ဏဟန်စစ်      ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ဓာတု                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၀   ဆအစ-၇၈၁    မဖူးပွင့်သော်          ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၃။၂၀၁၈      

၉၁   ဆပသ-၇၉၀   မမိုးဝဿန်            ၄၇၂             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရူပဗေဒ         ။       

၉၂   ဆဒမ-၃၆၈     မရွှေရည်ရွှန်းလဲ့ဖြူ   ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ။       

၉၃   ဆမဥ-၃၂၁     မသူဇာလင်း           ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဒဿနိက      ။       

၉၄   ဆတဥ-၅၃၁   မရတီလင်းလက်     ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၉၅   ဆမက-၅၁၈   မစုစုစံ                  ၄၂၂              သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၉၆   ပဖတ-၁၂       မဆုမြတ်ဆင့်          ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             သမိုင်း           ၇။၄။၂၀၁၈      

၉၇   ဆဂ-၃၃         မသင်းသင်းလွင်      ၄၅၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆခတ-၁၃၉   မောင်သက်ပိုင်ထွေး  ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ။       

၉၉   ဆဗဟ-၁၁၆   မကြည်နူးဖြူစင်      ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ဒဿနိက       ။       

၁၀ဝ ဆမန-၉၉       မခင်ပြည့်စုံဝင်း       ၄၄၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၁ ဖမ-၁၁၉၄      မနန္ဒာဝတ်ရည်        ၄၁၃             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၂ မလ-၇၆၅      မဖြူမီမီဗိုလ်           ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၃ ညလ-၂၀၄     စောဟိန်းနန္ဒထူး     ၄၁၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၄ ဆသရ-၈၇၇   မောင်အောင်ပွင့်       ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၅ ဆခ-၂၄         မသဇင်ဟံ             ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၆ ဆမ-၇၄၄       မဇင်ပွင့်ဖြူ            ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၇ ဆလသ-၃၀၁  မယွန်းဖြူစင်သန့်    ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၈ ဆသက-၇၀ဝ  မဟန်စုခိုင်             ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၀၉ ဆသတ-၆၇၈  မောင်ဉာဏ်လင်းထွဏ်း ၄၀၄        သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၁၀ ဆဓ-၁၀၈       မယွန်းရွှေလွှာ         ၄၁၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၁၁ ညစ-၄၈         မနှင်းဖူးမေ            ၄၀၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၂ ဆကရ-၉၈၄   မောင်ရဲမင်းခန့်        ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၃ အလ-၅၇       မသဉ္ဇ္ဇာအောင်       ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၄ ဆမဥ-၁၂၇၃   မနန်းရွှေဇင်ဝင်း      ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၅ ဆသရ-၂၀ဝ    မဆုလဲ့နန္ဒာ            ၄၆၉             သတ္တဗေဒ    နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ      ဇီဝဓာတု        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၆ ဆခ-၃၀         မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၃၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၇ ဆပဇ-၉၉       မမြတ်အိမ်လွင်        ၄၂၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၁၈ ဆဗထ-၁၆၉   မမေသူစိုး              ၄၇၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၆။၂၀၁၈ 

၁၁၉ ဆသဝ-၂၂၅    မကြည်စင်သန့်        ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၀ တထ-၂၁၆     မအဉ္စလီမျိုး           ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၁ အဟ-၁၁၄     မသင်းရွှေစင်          ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၂  ဆသက-၁၅၂  မနန္ဒီလင်းလက်      ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၃ ဆဒဂ-၂၉၉     မဘုန်းသီရီပိုင်        ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၄ ဆပလ-၉       မနွယ်ဦးကျော်        ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၂၅ ဆသက-၂၇၉  မနှင်းအိလှိုင်          ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၂၆ ဆခတ-၆       မသီရိမေကျော်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၇ ဆသက-၅၈၀  မခင်နန္ဒာဝင်း         ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၈ ဆဗဟ-၅၄၉   မအိန္ဒြေခင်             ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ပတ်ဝန်းကျင်  ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၂၉ ဆဒရ-၃၆၈     မောင်သူရမောင်မောင် ၄၁၆           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၀ ဆဗဟ-၇၁၄   မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ   ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ပတ်ဝန်းကျင်  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၁ ဆဒတ-၇၀၇   မသက်နှင်းဆု         ၄၁၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၂ ဆလ-၃         မနှင်းပွင့်ကို           ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၃ ဆကမ-၅၈     မဇင်မေဖူး             ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၄ ဆတဥ-၄၉၅   မောင်ဖြိုးသော်ဇင်နိုင် ၄၀၄            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၅ ဆတဥ-၂၃၈   မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၂၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၆ ဆသရ-၁၆၇   မမိုးအိရွှေစည်         ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၇ ဆမဒ-၂၄၈     မောင်ဟိန်းထက်စိုး  ၄၁၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၈ ဆဒတ-၄၇၆   မထက်ထက်လင်း   ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၃၉ ပအမ-၇၃       မမိုးပြည့်မွှေးဇွန်      ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရှေး/သု              ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၄၀ ဆဘ-၁၇၂      မခင်စုစုနိုင်            ၄၁၀             သတ္တဗေဒ    သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၁ ဆတည-၉၁    မဆုပြည့်စုံ             ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၂ ဆအစ-၁၆၁    နော်မြမှူးနိုင်          ၄၅၄             သတ္တဗေဒ    ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၃ မလ-၇၇၄      မောင်ဘုန်းမိုး         ၄၂၅             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ES               ။       

၁၄၄ ဆဒမ-၃၃၅     မောင်နိုင်နိုင်ထွန်း    ၄၂၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၅ ဆတမ-၄၅၈   မောင်ကောင်းဇင်ခန့် ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၄၆ ဆကရ-၂၀၉   မစောယုနန္ဒီ           ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ရှေး/သု          ။       

၁၄၇ ဆဒမ-၁၄၁၄   မောင်ရဲသွေး           ၄၂၃             သတ္တဗေဒ    ဒဿနိက           ဘူမိ              ။       

၁၄၈ ဆတ-၁၇၄     မောင်နှင်းနွယ်        ၄၁၉             သတ္တဗေဒ    သင်္ချာ                -                  ။       

၁၄၉ ဆမက-၇၄၈   မောင်ပြည့်ညီညီမောင် ၄၂၉            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၀ ဆတမ-၃၇၃   မောင်ရဲမင်းအောင်   ၄၁၄             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၁ ဒနတ-၁၉      မောင်ထွန်းရောင်ရှိန် ၄၂၀             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၅၂ ဆလသ-၅၉    မထူးသဉ္ဇာမွန်         ၄၀၁             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၃ ဆဗဟ-၅၃၉   မောင်ရဲထက်ကျော်   ၄၁၇             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၁၅၄ ဆပလ-၅၁၀   မဟန်စုလှိုင်           ၄၂၆             သတ္တဗေဒ    မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၅ ဆဗဟ-၇၀     မယုယုခိုင်             ၄၁၅             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၆ ဆဥ-၂၈         မရတနာ               ၄၀၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၇ အဇရ-၈         မအင်ကြင်းမေ        ၄၃၉             သတ္တဗေဒ    -                      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၈ ဆသတ-၅၀ဝ  မဆုမြတ်သီရိလွင်    ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၉ ဆသက-၂၆၇  မအေးချမ်းမြင့်        ၄၄၆             သတ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆၀ ဆကရ-၈၂     မမေဇင်ဖူးပွင့်စံ       ၄၀၈             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၁၆၁ မမ-၅၃၀        မောင်စိုင်းထွန်းဦးဆာ ၄၄၃           သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၆၂ အသ-၂၄၇      မယွန်းဝတီလွင်      ၄၃၆             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၆၃ ဆပလ-၂၄၀   မောင်ဉာဏ်ထူး       ၄၀၉             သတ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု             နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၆၄ ဆပတ-၆၇     မောင်ရဲထွန်းဦး       ၄၀၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ။       

၁၆၅ စဏ-၁၂၂       မမေမီမီထွန်း          ၄၃၀             သတ္တဗေဒ    စာ/သု                ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၆၆ ဆဂ-၂၅၇       မောင်ရဲရင့်ကျော်      ၄၀ဝ             သတ္တဗေဒ    ဘူမိဗေဒ             -                  ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၁၆၇ ဆဓ-၂၄         မအေးချစ်ပို            ၄၁၂             သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိ              ။       

၁၆၈ ညဒ-၄၀၇       မယွန်းယွန်းရတီမင်းဦး ၄၂၀         သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            အဏုဇီဝ        ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၁၆၉ ဆမဥ-၁၁၇၆   မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၂၁            သတ္တဗေဒ    ရုက္ခဗေဒ            ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၇၀ စရ-၇၅၁        မတင်ငြိမ်းခိုင်         ၄၀၄             သတ္တဗေဒ    မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆဒမ-၆၈၃     မစောသန္တာလှိုင်       ၄၂၁             ငါးလုပ်ငန်း  ES                   ဘူမိ              ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂     ဆကရ-၆၃၃   မဇာခြည်ထူးတင့်     ၄၃၄             ငါးလုပ်ငန်း  အရှေ့တိုင်း          မြန်မာမှု         ။       

၃     ပခ-၁၄၈        မောင်ခိုင်မြဲဓန        ၄၆၁             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၄     ဆအ-၉၁        မအုအုလှိိုင်         ၄၇၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၀။၂၀၁၈

၅     ခမ-၄၆          မောင်ဘန်ကျိုဘိ(ခ်) ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆     ညတ-၂         မအေးထက်ထက်ကျော် ၄၃၁         ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇     ဆလမ-၅၆     မောင်ဇော်ပိုင်စိုး      ၄၃၁             ငါးလုပ်ငန်း  ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၇။၂၀၁၈

၈     ဆဗဟ-၄၃၂   မခိုင်စုသွင်             ၄၃၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၉     ဆသယ-၆၀၅  မရွှန်းလင်းလက်ခင် ၄၄၉             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၁၀   ဆလတ-၁၄၉  ရတီဖူးပွင့်အောင်     ၄၅၈             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၁   ပခ-၁၂၉        မယွန်းမြတ်ခင်ခင်   ၄၃၁             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၁၂   ဆသယ-၁၂၇  မရတနာကျော်        ၄၂၁             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၃   ဆတဥ-၄၃၀   မအေးမြတ်နိုးဝေ     ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  ရုက္ခ                  စာ/သု           ။       

၁၄   ဆအ-၂၉        မခင်ခန့်ခန့်ငြိမ်း      ၄၅၅             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ။       

၁၅   ဆစခ-၄         မောင်ခန့်စည်သူနိုင်  ၄၄၇             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၆   ဆသက-၇၉၅  မောင်ကောင်းမြတ်သူ ၄၄၄            ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             မြန်မာစာ        ။       

၁၇   ဆကရ-၉၇၉   မမြတ်သင်းသင်းကြည် ၄၄၅          ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တဗေဒ       ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၈   ဆကရ-၅၉     မခင်ဖြူစင်            ၄၂၄             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉   ပစ-၁၇၆        မောင်လွင်မိုးအောင်  ၄၂၃             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ                                ။       

၂၀   ဆကရ-၈၇၇   မရွှေစံပယ်ဖူး          ၄၆၀             ငါးလုပ်ငန်း  ဇီဝဓာတု             သင်္ချာ            ၇။၅။၂၀၁၈      

၂၁   ဆလတ-၂၂၃  မောင်ကောင်းဆက်ထွန်း ၄၃၇       ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၂    ဆပသ-၈၉၁   မလဲ့လဲ့ဝင်း            ၄၃၃             ငါးလုပ်ငန်း  ဥပဒေ                အဏုဇီဝ        ။       

၂၃   ဆအစ-၆၂၂    မလမင်းအိမ်          ၄၆၃             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ရှေး/သု          ။       

၂၄   ဖလ-၈၇        မောင်ရန်နိုင်လင်း    ၄၆၀             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ဘူမိ              ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၅   နဇတ-၉၂       မောင်စွမ်းပြည့်        ၄၃၄             ငါးလုပ်ငန်း  ဘူမိဗေဒ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၈။၂၀၁၈ 

၂၆   နပမ-၁၆၆      မောင်သူရစစ          ၄၃၃             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၂၇   မလ-၁၁၁၄    မောင်ခန့်ဇွဲဟိန်း      ၄၂၃             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ။       

၂၈   ဆမဥ-၇၂၁     မဝင်းသော်တာ       ၄၆၁             ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆဒမ-၄၈၁     မောင်ကောင်းဆက်သော် ၄၄၈        ငါးလုပ်ငန်း  ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၃၀   ဆတဥ-၅၂၂    မဝင့်နဒီကြေးမုံ       ၄၂၈             ငါးလုပ်ငန်း  ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၁   ဆဒမ-၆၆၅     မောင်သက်လွင်မိုး   ၄၅၀             ငါးလုပ်ငန်း  ကုန်ထုတ်ဓာတု    သတ္တဗေဒ       ။       

၃၂   ဆဒမ-၅၄၇     မသက်နှင်းစံ          ၄၄၇             ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၃   ဆအစ-၆၁၃    မောင်ခန့်ကိုကိုအောင် ၄၃၁            ငါးလုပ်ငန်း  သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၃၄   ပမ-၄၁          မကြယ်စင်သွေး      ၄၃၀             ငါးလုပ်ငန်း  သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၃၅   ဆမဥ-၁၀၃     မကျော့ရှင်းထက်     ၄၆၇             ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ             ဇီဝဓာတု        ။       

၃၆   ဆကရ-၈၈     မဖူးပြည့်ဝင်းစံ        ၄၆၈             ငါးလုပ်ငန်း  သင်္ချာ                ဇီဝဓာတု        ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၃၇   ဖမ-၁၃၄၄      မအိမ့်မှူးခင်           ၄၂၂              ငါးလုပ်ငန်း  -                      -                  ၇။၁၅။၂၀၁၈    

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ရုက္ခဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     မလ-၅၄၇      မခိုင်ဖြူဖြူဇင်         ၄၇၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၂     ဆကရ-၁၁၁   မောင်အောင်ပြည့်စုံ   ၄၂၈             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         မြန်မာစာ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃     အယထ-၈      မခိုင်မြတ်မွန်          ၄၂၅             ရုက္ခဗေဒ     နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       နှ                 ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄     ဆတမ-၉၃၃   မောင်ကျော်အောင်   ၄၁၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၅     မလ-၉၆၉      မဘုန်းဆုလျန်        ၄၃၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဥပဒေ           ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၆     ဆဗတ-၇၇     မောင်ကောင်းနိုင်ခန့် ၄၂၆             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇     ဆဒတ-၁၄၀၆ မခင်စန္ဒာမိုးမြင့်       ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၈     ဆဒမ-၁၂၄၅   မမင်းစန္ဒာနိုင်         ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၉     ဆဒလ-၂၂      မဝင်းဇာခြည်ကျော်ဦး ၄၅၀           ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၆။၂၁။၂၀၁၈

၁၀   ဆဒတ-၉၀     မပွင့်ကေခိုင်           ၄၃၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၁၁   ဆအလ-၁၇၅  မဝင့်ကေခိုင်ဦး        ၄၀၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၁၂   ဆမန-၁၂၄     မောင်ဇင်သူရိန်အောင် ၄၂၀            ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၃   ဆခ-၂၄         မသော်စင်ထက်       ၄၄၀             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၄   ဆသတ-၉၈၃  မောင်ရဲရင့်ခမ်းအောင် ၄၅၃           ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၁၅   ဆမန-၆၀       မသုန်လဲ့နောင်        ၄၃၄             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၁၆   ဆဒက-၇၉၂   မောင်ဟိန်းထက်နိုင်ဇော် ၄၁၃        ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၁၇   ဆဒတ-၈၈၀   မောင်သော်မင်းစံ     ၄၁၇             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈   ဒပ-၈            မအိရွှေဇင်ဖြိုး         ၄၁၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၁၉   ဆကရ-၇၈၀   မဆုပြည့်စံ             ၄၃၆             ရုက္ခဗေဒ     သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ။       

၂၀   ပစ-၁၄၆        မဇာခြည်ထွန်း        ၄၀ဝ             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၁   ဆလသ-၁၃၁  မယုဝေခိုင်             ၄၂၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၂    ဆမဥ-၁၂၁၂   မအိမ့်ဖူးပိုင်            ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၂၃   ဆမက-၄၃၁   မောင်ကောင်းမြတ်ဟိန်း ၄၀၁        ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၂၄   ပခ-၅၄၁        မရွှန်းလဲ့ရတီကျော်   ၄၂၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅   ဆလတ-၂၆၉  မဆုချယ်ရီမင်း        ၄၁၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မနုဿ          ။       

၂၆   ဆမဥ-၅၄၀     မောင်ဇော်လင်းထက် ၄၅၄            ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၇   အဒဂ-၁၉၉     မရွှန်းဇာနည်ထက်   ၄၃၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၂၈   ဆသ-၂၇        မပျိုးယမုံဇင်          ၄၇၂             ရုက္ခဗေဒ     ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၉   ညဒ-၁၃၃       မသင်းဆုဖြိုး          ၄၁၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၂။၂၀၁၈      

၃၀   ဆအလ-၄၇    မောင်ရှိန်းအောင်ခန့် ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၃။၂၀၁၈      

၃၁   ဆလသ-၃၁၉  မမေသဇင်ဦး          ၄၄၅             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ။       

၃၂   အပရ-၂         မအိပိုပိုဇော်            ၄၃၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၃၃   အမ-၁၂၀       နန့်မူအေး              ၄၇၅             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ။       

၃၄   အမ-၁၂၂       နန့်ဝင်းပပအောင်     ၄၄၀             ရုက္ခဗေဒ     မနုဿဗေဒ         ရှေးဟောင်း    ။       

၃၅   ဆမဥ-၄၂၅     မမေသက်ခိုင်          ၄၃၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၄။၂၀၁၈      

၃၆   အသ-၅၁၂      မခွန်းသံစဉ်            ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၃၇   မည-၅၇         မအေးငြိမ်းမွန်        ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ။       

၃၈   ဆသရ-၁၂၀၇  မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၁၁             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၃၉   အသ-၈၅        မောင်စိုးခိုင်            ၄၀၂             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၀   ဆဗဟ-၁၉     မောင်ဟန်ရှင်းမုန်    ၄၁၀             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၄၁   ဒယ-၁၂         မရွှန်းလဲ့ရည်မွန်      ၄၀၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၄၂   ဆလမ-၅၆၃   မမေမိုးဇင်             ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၄၃   ဆလတ-၃၂၁  မနှင်းဧပရယ်လွင်    ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၄၄   ဆက-၁၅၁     မမေမြတ်မိုးခင်       ၄၃၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၅   ဆသ-၂၀၄      မစန်းသီရိမော်        ၄၀၆             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၆   ဆသ-၂၃၀      မသဉ္ဇာလွင်            ၄၂၂              ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၇   ဒစ-၈၄၂        မချောစုလှိုင်           ၄၆၃             ရုက္ခဗေဒ     နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       အရှေ့တိုင်း     ၇။၉။၂၀၁၈      

၄၈   ဆရက-၃       မယမင်းကို            ၄၀၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၄၉   နပ-၇၅          မနှင်းဦးရွှေရည်       ၄၃၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၅၀   ပဇ-၁၄၉        မဒီပါစိုး                ၄၀၄             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၅၁   ဆလ-၁၂၈     မနေခြည်လင်းလက်အောင် ၄၀၃     ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၂   ဆသယ-၁၀၈၆ မပို့ပို့ကျော်            ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၅၃   ညဒ-၃၅၆       မဆုနန္ဒာခင်           ၄၃၈             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၅၄   အရခ-၄၁       မောင်စိုင်းမျိုးလွင်    ၄၂၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၅၅   ဆရက-၇       မချစ်နော်ဇာခင်       ၄၀၅             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၅၆   ဆကရ-၁၃၀၇ မဖြူစင်အောင်        ၄၀ဝ             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၅၇   ဆသတ-၇၀၃  မကေဇင်ဝင်း          ၄၂၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             အရှေ့တိုင်း     ။       

၅၈   ဆသက-၈၆၂  မအေးချမ်းမိုမို        ၄၂၆             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၅၉   ဆကရ-၆၅၀   မောင်ဟိဏ်းမင်းထွန်း ၄၂၃           ရုက္ခဗေဒ     ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၆၀   ဆသတ-၁၀၁၆မသဒ္ဒါမြတ်နိုးဦး     ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၁   ဆဗဟ-၂၁၇   မောင်မင်းထာဝရနိုင် ၄၀၉             ရုက္ခဗေဒ     ဘူမိဗေဒ             အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆတည-၁၁၀  မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၁၂             ရုက္ခဗေဒ     မြန်မာ                ရှေးဟောင်း    ။       

၆၃   ဆမဒ-၂၇       မဆုရတီ               ၄၀၂             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၄   အဝ-၇၄         မမြတ်သဇင်ဝင်း      ၄၂၁             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၆၅   ဆမဒ-၄၂၇     မောင်လူမော်သစ်     ၄၂၁             ရုက္ခဗေဒ     -                      -                  ။       

၆၆   ဆသက-၄၄၆  မဝင်းပပကျော်        ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၇   ဆပသ-၇၂၁    မအိဖြူထွန်း           ၄၁၉             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၆၈   ဆတဥ-၃၃၃   မောင်စံထိုက်မင်း     ၄၁၂             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၉   အဘ-၇၄        မောင်မြတ်မင်းပိုင်    ၄၄၆             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၀   ဆသရ-၂၄၇    မောင်ဆက်ထွန်းလွင် ၄၉၀            ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၇၁   ဆပသ-၇၇၀   မနှင်းဝတ်ရည်လွင်   ၄၀၇             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၇၂   ပခ-၁၅၀၃      မခင်ကြယ်စင်ထွဋ်   ၄၃၃             ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၇၃   ဒင-၄၆          မအေးမြမိုး            ၄၃၈             ရုက္ခဗေဒ     အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ။       

၇၄   ပခ-၅၄၆        မကြည်စင်လင်းလဲ့ကျော် ၄၃၆       ရုက္ခဗေဒ     သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  အဏုဇီ၀

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၃၅၄   မအောင်စုမေ          ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆလတ-၁၃၈  မကျော်မေလဲ့ဝင်း    ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၃     ဆမဥ-၉၇       မသက်ထားဆု        ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၄     ဆဒဂ-၃၄၃     မဆုစံရွှေရည်ဗို        ၄၂၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၅     ဆလသ-၁၀    မောင်ကျော်ဇေခန့်    ၄၀၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၆     ဆစခ-၁၁၅     မရတီဖူးပွင့်           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇     ဆသဝ-၇၁     မထူးရတီ              ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၈     မနတ-၇၉၄    မယမင်းကြည်ဖြူ    ၄၀၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၉     နဥန-၂၂၉      မစုစံလင်း             ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀   ဆကရ-၃၇၆   မယွန်းဒါလီ           ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၁၁   ဆဒဂ-၈၃၆     မမေမိုးသူခင်          ၄၂၁             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       မြန်မာစာ        ။       

၁၂   ဆမက-၇၅၈   မောင်စိုင်းလောင်ရှိန် ၄၂၆             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၃   ဆဒမ-၇၅၇     မဆုသိင်္ဂီအေး          ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄   ဆသတ-၉၂    မစန္ဒီသူဇာလွင်        ၄၁၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စိတ်ပညာ       ။       

၁၅   ဆတဥ-၂၈၆   မထက်သီရိဖြိုးကျော် ၄၂၈            အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆   ဆစခ-၁၈၆     မရတနာဆုလှိုင်      ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇   ဆကရ-၆၆၁   မဆုမြတ်မြတ်နိုး      ၄၃၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           နှ                 ။       

၁၈   ညလ-၁၁၇၈   မအေးပြည်စုံ          ၄၅၉             အဏုဇီဝ      ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉   ပခ-၁၄၆၅      မကျော့ကေခိုင်ကျော်                   ၄၂၆           အဏုဇီဝ             ရူပဗေဒ         ငါးလုပ်ငန်း       ၇။၅။၂၀၁၈  

၂၀   ဆလသ-၂၈၀  မလင်းလက်ဝေ       ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗဒ          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၁   ညလ-၈၁၅     မဆုရွှေရည်ပွင့်        ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂    ဆကတ-၉      မကေသွယ်ခိုင်        ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗဒ          ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၃   ဆဗထ-၄၆၅   မအေးချမ်းမိုး         ၄၂၀             အဏုဇီဝ      -                      -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၄   ဆဗတ-၅၈၂   မောင်မင်းသိန်းထွန်းဇော် ၄၂၄       အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၅   ဆသက-၉၅    မမိုးရနံ့ဖြူ             ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ES                   -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၆   ဆလတ-၂၄၄  မဆွေဇင်ပြည့်         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၇   ဆဗထ-၅၅     မမြတ်နိုးတင်         ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၈   ဆစခ-၂၂       မခင်ထွဋ်ကျော်       ၄၃၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဥပဒေ           ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၂၉   ဆသက-၄၆၇  မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၀   ဆသဝ-၂၂၁    မလဲ့အိန္ဒြာသော်       ၄၄၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၁   ဆရက-၂၆၅   မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၁၇         အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၂   ဆပတ-၅၈၅   မသပြေညွှန့်တင်      ၄၃၃             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ဥပဒေ           ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   အခ-၂၇         မအေးဆုရည်မောင်  ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၄   ဆမက-၈၃၀   မောင်ဇွဲလက်ရုံး       ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၅   ဆတဥ-၂၉၂    မသီရိယမင်းဆု       ၄၀၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရူက္ခဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၆   အမ-၄၀         မဇူးဇူးဝင်းသန်း      ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၇   မနတ-၆၆၄    မရတနာခိုင်ဌေး      ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၈   အသ-၆၇၅      မထက်ဝတ်ရည်ဝင်း ၄၄၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   အသ-၆၄၀      မချောစုလှိုင်           ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၀   ပပ-၅၂၂        မဆုဆုမြတ်နိုင်        ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၁   ဆတဥ-၅၂၇   မခန့်မှူးရွှေရည်       ၄၂၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ရှေးသု           ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၂   အအ-၂၃        မဝင့်ရွှေရည်မြတ်     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၃   ဆဒရ-၅၈၅     မလဝန်းဆုရှင်        ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ဿနိက             သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၄   ဆသတ-၂၆၆  မယဉ်မိုးအေး         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၅   ပင-၆၆၁        မောင်ရဲထက်လွင်    ၄၂၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၆   ဆသဝ-၂၄၇    မသဲဖြူအောင်         ၄၁၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၇   ဆတည-၁၄၀  မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၈   ဆသတ-၄၁၅  မပို့ပို့အောင်            ၄၁၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၄၉   ဆမဒ-၃၄၄     မအိမ့်မွန်ဖူး            ၄၂၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၀   ဆလ-၃၅၇     မယဉ်မျိုးခိုင်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၁   ညလ-၉၈၂     မောင်စွမ်းဆောင်နိုင် ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၂   ဆစခ-၆၀       မဇွန်မြတ်ဆု           ၄၅၉             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၃   ရအပ-၂၅၇     မနိုးနိုးယွန်းစံ         ၄၂၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၄   ဆရက-၂၆၀   မောင်ထူးဝေလင်း    ၄၂၃             အဏုဇီဝ      နှ                      နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၅   ဆအစ-၁၃၆၇  မောင်အောင်ကောင်းထက်ကျော် ၄၁၉အဏုဇီဝ    သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၆   ဆဗဟ-၈၇၂   နန်းရွက်ဟွမ်းမိန်း   ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၇   ဆဒမ-၈၆၄     မမိုးပြည့်ခိုင်           ၄၃၅             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                အရှေ့တိုင်းပညာ        ၆။၂၃။၂၀၁၈

၅၈   ဆဥ-၁၁၈       မသဲစုစံ                 ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ဥပဒေ           ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၅၉   ပခ-၇၀၉        မသွယ်ဇင်အောင်     ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၆၀   ဆတဥ-၄၉၂   မဆုဝတ်ရည်ထွန်း   ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၁   ဆသက-၆၂၃  မစုရတနာခင်         ၄၃၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၆၂   ဆသဝ-၂၂၀    မရည်မွန်သူ            ၄၂၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           စာ/သု           ။       

၆၃   ဆမက-၃၄၉   မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၄၂၇            အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၆၄   ဆမက-၃၂၁   မောင်ကျော်ဇင်ဖြိုး   ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၅   ဆကရ-၂၄၇   မယမုံဖူး               ၄၀၃             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၆   ဆတမ-၁၁၇   မစုနန္ဒာဟန်           ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၆၇   ဆဓ-၆           မခင်နှင်းစံ             ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၆၈   ဆဒဂ-၂၀       မမျိုးချယ်ရီကျော်    ၄၂၄             အဏုဇီဝ      မနုဿ               အရှေ့တိုင်းပညာ        ။          

၆၉   တထ-၈၉       မယဉ်ဖြူဖြူအောင်   ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၇၀   ဆလတ-၁၁၉  မယုသီရိမြင့်           ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၇၁   ဆကရ-၇၀၈   မအေမီအောင်         ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နှ                 ။       

၇၂   ဆမဒ-၆၉၇     မောင်ချမ်းမြေ့အောင် ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၇၃   ညဒ-၃၇၉       မအိမ့်ချစ်မှူး          ၄၁၅             အဏုဇီဝ      အရှေ့တိုင်း          မြန်မာမှု         ။       

၇၄   ဆအစ-၃၃၁    မသက်မှူးအိမ်        ၄၀၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၅   ဆဗဟ-၁၂၈   မချယ်ရီဆွေ           ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၇၆   ဆမက-၄၄၉   မခိုင်ဆွေဇင်သန့်      ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၇၇   ဆကရ-၁၆၆   မနှင်းခိုင်ထက်        ၄၃၃             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၇၈   ဆဗဟ-၇၆၂   မရွှေဇင်ဦး             ၄၁၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇၉   ဆတဥ-၂၉၇   မမြတ်သဉ္ဇာဆန်း     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၈၀   ဆဒမ-၁၉၆     မဆုဝေမြင့်မြတ်       ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဘူမိဗေဒ        ။       

၈၁   ဆရ-၁၄၃၀     မဇင်မင်းနိုင်           ၄၇၈             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ။       

၈၂   ဆမဥ-၁၀၅၈   မဆုရွှေရည်ဝင်း       ၄၂၇             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ။       

၈၃   ဆဏ-၃         မဖြူသင်းခိုင်          ၄၀၆             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၈၄   ပဆ-၁၈         မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၈၅   ဆတဥ-၆၄၄   မချမ်းယွန်းငယ်      ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၈၆   ဆလတ-၁၇၅  မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၈၇   ဆဒလ-၂၉     မဆုပိုပိုကျော်          ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စိတ်ပညာ       ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၈၈   ဆဗထ-၃၃၄   မညွန့်ရည်ဝင်း        ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၈၉   ဆအ-၉၅၃      မထက်ဆုဝေ          ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၀   မလ-၇၁၉      မဆုရတီဖူးပွင့်        ၄၄၀             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၉၁   ဆမဥ-၁၂၀     မအေးမြတ်မွန်        ၄၆၂             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             -                  ။       

၉၂   ဆပသ-၆၇     မယွန်းဝတီထွန်း     ၄၃၃             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၉၃   ဆသယ-၄၆၀  မခက်ဇင်ဝေ           ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၄   ဆလတ-၄၃၉  မောင်ချစ်ဦးကိုကိုဝင်း ၄၁၈           အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၉၅   ဆစခ-၉၆       မစုရတနာထွန်း      ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၉၆   ဆရက-၃၁၈   မဖြိုးသဉ္ဇာဟန်       ၄၁၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၇   ဆရက-၃၇၉   မောင်မင်းခန့်ပိုင်စိုး  ၄၃၄             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                -                  ။       

၉၈   ဆရက-၂၃၆   မယုရတနာမြတ်      ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၉၉   ဆလတ-၁၆၄  မမြသင်းကြူ          ၄၁၅             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀ဝ ဆစခ-၂၃၅     မခိုင်သရဖူအောင်     ၄၁၂             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၁ ဆဒဂ-၁၀ဝ၂   မအိမ့်ကဗျာသော်     ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                နှ                 ။       

၁၀၂ ဆဗဟ-၇၆၉   မဇွန်ပွင့်ဦး             ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀၃ ဆလသ-၂၀    မမြတ်သီတာကျော်   ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၄ ဆမဥ-၁၀၄၃   မယုဝါဝါလှိုင်          ၄၃၈             အဏုဇီဝ      မနုဿ               -                  ။       

၁၀၅ ဆစခ-၇၀       မစုသစ္စာဇင်           ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၆ ဆဒဂ-၈၄၇     မောင်သက်ထူးဇော်  ၄၄၇             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၀၇ ဆလမ-၃၉၉   မဇင်မာခိုင်             ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         အရှေ့တိုင်းပညာ        ။          

၁၀၈ တထ-၆၃       မဖြူစင်လင်းမြတ်    ၄၃၇             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၁၀၉ မလ-၉၈၂       မရွှေရည်ဝင်းလှိုင်    ၄၄၁             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၁၁၀ နဥန-၂၈၁      မကြည်နူးဝေ          ၄၅၅             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၁၁ ဆဗထ-၁၂၈   မသဲနုအေး             ၄၀၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၂ ဆဗတ-၅၈၅   မောင်မင်းသန့်မျိုးညွန့် ၄၀၈           အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၃ ညလ-၂၂၈      မောင်မင်းချမ်းတလနွန် ၄၄၇         အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၁၁၄ ဆဗဟ-၁၄၂   မသင်းရနံ့ဇင်          ၄၀၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၁၅ ဆလသ-၁၈၉  မစိုးဝတ်ရည်ထွန်း   ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၁၆ ဆမဥ-၆၃၁     မမေသူသူကျော်       ၄၆၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရှေးသု           ။       

၁၁၇ ဆလတ-၂၂၄  မဖြူနန္ဒာထွန်း        ၄၃၅             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၁၈ ဆဒလ-၂       မမှူးအိမ့်စံ             ၄၀၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၉ ဆတဥ-၄၁၆   မဇမ္မူထွဋ်             ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂၀ ဆဒမ-၂၄၂     မယွန်းဝတီကျော်     ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု ၆။၃၀။၂၀၁၈   

၁၂၁ ဆဒမ-၂၇၃     မမေချမ်း               ၄၃၃             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၂  ပင-၄၉၆        မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း                   ၄၀၉           အဏုဇီဝ             ရှေးဟောင်း    စာ/သု  ။          

၁၂၃ ဆသက-၄၃၆  မဇင်သူသူကျော်      ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စိတ်ပညာ       ။       

၁၂၄ ညဒ-၁၃၉       မဆူးသဉ္ဇာဗိုလ်       ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ။       

၁၂၅ စက-၈၇၇      မသင်းမဉ္ဇူလှိုင်       ၄၀၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           -                  ။       

၁၂၆ ဆသတ-၇၅၉  မဆုရည်ဝင်း          ၄၄၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         သတ္တဗေဒ       ၇။၁။၂၀၁၈      

၁၂၇ အဂ-၃           မဝင်းထက်စံ          ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂၈ ပန-၆၀၈        မမြတ်ရည်ရွယ်အောင် ၄၂၈           အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဇီဝ        ။       

၁၂၉ ဆသက-၇၄၅  မောင်မင်းခန့်နိုင်      ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၀ ဆအစ-၆၈၀    မဆုပြည့်ပြည့်ပိုင်     ၄၄၂             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၁ ဆစခ-၁၉၅     မရှုမဝ                  ၄၅၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ကွန်ပျူတာ     ။       

၁၃၂ ဆစခ-၂၂၉     မယဉ်မိုးအေး         ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဥပဒေ           ။       

၁၃၃ နဥန-၃၁၈      မဆုဝေဝေအောင်     ၄၄၃             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၃၄ ဆဒမ-၉၆၉     မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၁၄            အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၅ ဆအလ-၁၃၄  မောင်အောင်ဘုန်းမြတ် ၄၃၂          အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၃၆ ဆဒထ-၇       မအိဖြူစင်             ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၃၇ ဆတဥ-၁၃၉   မတင်မေလင်း        ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဒဿနိက       ။       

၁၃၈ ဆမတ-၁၈     မနှင်းအဉ္ဇလီ          ၄၃၀             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၃၉ ဆအလ-၉၀    မောင်ဇင်ဝေထွန်း    ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၄၀ ဆအစ-၈၉၀    မအိမြတ်ချယ်         ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၁ စသဝ-၈၆       မဆုပြည့်ထွန်း        ၄၅၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၂ ဆဒစ-၈၈၅     မောင်မင်းသူကျော်                      အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဓာတုဇီဝ        ။       

၁၄၃ ဆမဒ-၁၈       မရတနာခိုင်           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၄ ဆမဒ-၂၀       မခင်ခန့်ခန့်ကျော်     ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၅ ဆလတ-၄၅၁  မောင်သုတိအောင်    ၄၀၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၄၆ ဆမက-၁၉၉   မအင်ကြင်းခင်        ၄၁၃             အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         နှ                 ။       

၁၄၇ ဆဗဟ-၄၁၄   မောင်ကောင်းခန့်ဝင်း ၄၅၅            အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၈ ဆတရ-၁၁၇၀ မဂျုးဂျူး               ၄၀၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၃။၂၀၁၈      

၁၄၉ ဆမက-၄၈၇   မလမင်းအိမ်          ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၀ ဆကရ-၃၄     မယမုံအေးကျော်     ၄၂၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၁ ညလ-၂၅၂      မောင်ကောင်းဆက်မင်း ၄၁၀         အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၂ ဆအလ-၁၅၃  မသင်းရနံ့လှိုင်        ၄၇၀             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၁၅၃ ဆပလ-၅၂၉   မတင့်ဝေသီအောင်   ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၄ ဆရတ-၂၆၉   မယွန်းဆုလွင်         ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၅ ပပ-၁၂၃        မကြယ်စင်လင်းလက် ၄၁၂           အဏုဇီဝ      ES                   သင်္ချာ            ။       

၁၅၆ ဆမက-၄၂၀   မနန်းဆုဝေ            ၄၀၅             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၅၇ ရက-၁၈၈      မမေဖြူအေး           ၄၁၀             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၈ မရတ-၂၅၅     မောင်မင်းပိုင်စိုး      ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                သတ္တဗေဒ       ။       

၁၅၉ ဆအလ-၂၁၆  မောင်ကျော်မျိုးထက် ၄၃၃            အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၀ ဆဒလ-၅၆     မအိဝတ်မှုံစော        ၄၃၃             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၆၁ ဆသဝ-၃၂၁    မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၄၈             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၁၆၂ တဥန-၁၈၁    မောင်မြတ်ဇေမင်း    ၄၄၇             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       သင်္ချာ            ။       

၁၆၃ တမ-၃၁၃      မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         -                  ။       

၁၆၄ ဆဒမ-၂၅၇     မလင်းသီတဂူခင်     ၄၄၃             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတု            ။       

၁၆၅ ဆမတ-၉၁     မဂျူးမိုအိမ်            ၄၅၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၆၆ ဆတမ-၁၈၀   မောင်ဘုန်းမြတ်မင်း ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆၇ ဆကရ-၁၂၅၂  မောင်စိုးဇေယျာ      ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၆၈ ဆမက-၄၄၀   မဆောင်းသဇင်သူ    ၄၀၁             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

၁၆၉ ဆလတ-၂၅၆  မစိမ်းလန်းဖြိုး        ၄၃၁             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတု            ။       

၁၇၀ မလ-၈၅၁      မစုမြတ်မွန်            ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၁ ဆဗထ-၅၀၁   မချိုစုစုလင်း          ၄၃၉             အဏုဇီဝ      သင်္ချာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၇၂ ဆကရ-၂၁၈   မမေမြတ်နိုး           ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၃ ဆသက-၁၇၈  မကြူကြူသန့်        ၄၃၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၇၄ ဆသဝ-၂၄၅    မမိုးပပအောင်         ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၅ ဆတမ-၃၅၂   မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း  ၄၃၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၆ ညလ-၇၆၉     မမိုးသင်းခိုင်          ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၇ မဂ-၃၈          မကြည်ဖြူခင်         ၄၃၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သင်္ချာ            ။       

၁၇၈ ဆဗဟ-၂၃၀   မရည်ကြည်ပြာ        ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၉ မနက-၉၀၄    မနှင်းဧကရီ           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၀ ဆမဥ-၁၈၁     မဝင်းဝင်းထွန်း       ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၈၁ မလ-၉၃၅      မဖူးအိလင်း           ၄၁၄             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ရှေးသု           ။       

၁၈၂ ဆတည-၁၆၀  မောင်ဇင်ကိုထက်    ၄၂၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၈၃ ဆဗဟ-၁၇၇   မောင်သီဟန်ထွဋ်     ၄၄၆             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             သတ္တဗေဒ       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၈၄ ဆသက-၈၈    မောင်ဆက်ဝေယံနိုင် ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            -                  ။       

၁၈၅ အဟ-၂၆၃      မမြတ်မွန်ဇင်          ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၆ အဘ-၁၆        မနှင်းဦးခိုင်            ၄၄၃             အဏုဇီဝ      အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၈၇ အအ-၂၉        မဆုရည်ဝင်း          ၄၂၄             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတု            ။       

၁၈၈ ဆသက-၅၇၁  မဖူးပြည့်စုံဝေ         ၄၃၂             အဏုဇီဝ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       သင်္ချာ            ။       

၁၈၉ ဆတည-၂၄၀  မောင်အဗ္ဗ္ဗားလ်ယူစွပ်စူရတီ ၄၀၆   အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             -                  ။       

၁၉၀ မလ-၁၁၈၇    မနဒီဦး                 ၄၅၃             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                စိတ်ပညာ       ။       

၁၉၁ ဆဒဝ-၅၁       မလင်းလင်းခိုင်       ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၂ ဆအ-၁၆၉      မဆုမေဇွန်             ၄၆၄             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဓာတု            ။       

၁၉၃ ဆအ-၁၆၁      မဆုပွင့်ဇွန်             ၄၃၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဓာတု            ။       

၁၉၄ ဆက-၈၁၃     မောင်ခန့်စည်သူ      ၄၀၄             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၅ ဆတဥ-၄၄၆   မဆုမြတ်နိုးကျော်    ၄၁၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၆ ဆဗဟ-၂၁၄   မောင်သီဟထက်နိုင် ၄၃၆             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၉၇ ဆလသ-၁၆၆  မချောဗိုဆွေဇင်       ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၉၈ ဆသက-၉၀၆  မောင်မင်းသူရိန်ဦး   ၄၄၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၉၉ ဆပသ-၆၂၇    မောင်ရဲပိုင်ဦး          ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀ဝ ဆကရ-၇၀၂   မရွှေပန်းချီမိုး         ၄၆၆             အဏုဇီဝ      ရူပ                    ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၀၁ ဆင-၁၈         မရွှန်းဝတ်ရည်စိုး     ၄၃၅             အဏုဇီဝ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၀၂  ဆရက-၉၃     မောင်ရှိုင်းမွန်အောင် ၄၀၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၃ အင-၇၂         မသီရိမျိုးဇင်          ၄၂၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            မြန်မာစာ        ။       

၂၀၄ ဆမက-၇၈၂   မရွှေကျော့ခိုင်         ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သင်္ချာ            ။       

၂၀၅ ဆတမ-၂၅၂    မမျိုးသိင်္ဂီ              ၄၀၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၆ ဆပဇ-၁၇       မောင်သက်ထူးအောင် ၄၃၁           အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၀၇ နဇတ-၁၁၈    မယွန်းရွှေရည်မြင့်    ၄၆၉             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           နှ                 ။       

၂၀၈ ဆအလ-၃၆    မောင်အောင်ခန့်ကျော် ၄၀ဝ           အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၉ ဆအစ-၁၅၉    မောင်ဇွဲမင်းနိုင်        ၄၀၃             အဏုဇီ၁      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၀ ဆပလ-၅၄၂   မောင်ဖြိုးမင်းအောင် ၄၀၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၁ ဆတဥ-၉၂     မကြည်ဖြူမျိုးဆွေ    ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၂  ဆတမ-၅၇     မသရဖီ                 ၄၀၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၃ ဆပလ-၆၂၃   မလှယမင်းအေး      ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၄ ဆဒမ-၈၀၆     မဆုဝတီထွန်း         ၄၆၄             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ။       

၂၁၅ ဆအလ-၆      နော်နန္ဒာထက်ထက် ၄၁၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၁၆ ဆပလ-၂၁၄   မခင်သစ္စာခိုင်         ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၇ တမ-၈၂         မခြူးဇာယံ            ၄၀၆             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၈ ဆမတ-၁၂     မစုမြတ်ထွေး          ၄၃၆             အဏုဇီဝ      ရူပ                    ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၁၉ ဆပသ-၃၄၀   မောင်ဖြိုးဝေလင်း    ၄၂၁             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၀  ဆဗတ-၁၉၆   မဆုလဲ့နန္ဒာ            ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၁  ဆမက-၅၀၉   မချောဝတ်မှုန်         ၄၄၇             အဏုဇီဝ      မြန်မာမှု              ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၂  ဆသယ-၁၇၈  မသဇင်ဝင်း            ၄၃၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၃  ဆကရ-၁၂၆၉ မချောစုလှိုင်           ၄၀၂             အဏုဇီဝ      စာ/သု                အရှေ့တိုင်းပညာ၇။၁၀။၂၀၁၈  

၂၂၄  ဆဒဆ-၈၅     မခိုင်သဇင်             ၄၄၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၅  ဆသတ-၄၅    မယဉ်ပပ               ၄၀၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၆  ဆရက-၈၇     မောင်ဥက္ကာမော်ဟိန်း၄၀၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၂၂၇  ရအပ-၃၈၉     နန်းဝင်းပစန္ဒာဗို      ၄၂၂              အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၂၈  ဆင-၃၂         မဆုမြတ်နိုးနိုင်        ၄၂၀             အဏုဇီဝ      မြန်မာ                ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၂၉  ဆဗဟ-၃၇၄   မချောစန္ဒီလှ           ၄၂၄             အဏုဇီဝ      -                      ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၂၃၀ ဆဒမ-၄၉၈     မဇူးဇင်ဇာအောင်     ၄၁၃             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    စိတ်ပညာ       ။       

၂၃၁ ဆဂ-၁၂         မခင်သော်တာထက်  ၄၃၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၂  နဥန-၉၃        မမြတ်မဉ္ဇူ             ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ဇီဝဓာတု             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၃ ဆမက-၄၄၂   မခိုင်ဇင်သော်          ၄၄၇             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၄ ညလ-၇၆၇     မဣန္ဒြာခိုင်             ၄၃၁             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၃၅ ဆမက-၅၅၄   မောင်မင်းခန့်ဝင်း    ၄၀၅             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၆ ဆသတ-၆၂၁  မောင်နေမင်းထွန်း   ၄၁၇             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၂၃၇ ဆသယ-၄၉၁  မမေမြတ်ဇင်          ၄၁၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃၈ ဆပတ-၂       မပန်းအိစံ              ၄၁၂             အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၉ ဆသက-၈၃၇  မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  ၄၂၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၀ ပကပ-၃        မမှူးသက်ခင်         ၄၁၈             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           စာ/သု           ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၂၄၁ ဆစခ-၄၂၀     မောင်ထွန်းလင်းအောင် ၄၃၃         အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၂  နဇမ-၂၁၀      မောင်ပိုင်ဘုန်းပြည့်   ၄၄၀             အဏုဇီဝ      ဥပဒေ                မြန်မာစာ        ။       

၂၄၃ ဆရက-၃၆၇   မောင်လှိုင်ထွန်းခန့်   ၄၁၁             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၄ ဆဒဂ-၅၅၆     မခင်နီလာဝင်း        ၄၀၇             အဏုဇီဝ      ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၄၅ ဆကရ-၃၂၃   မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ဓာတုဗေဒ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၆ ဆထက-၆၅    မောင်ငွေမင်းထွန်း   ၄၀၁             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၇ ဆဗထ-၃၀၆   မဆုပြည့်ပြည့်မြင့်မိုရ် ၄၂၇             အဏုဇီဝ      စိတ်ပညာ           ဥပဒေ           ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၂၄၈ ဆကရ-၉၂     မောင်လှထက်စိုး     ၄၂၈             အဏုဇီဝ      ငါးလုပ်ငန်း         ဥပဒေ           ။       

၂၄၉ ဆဒဂ-၄၂၂     မဆုဆုမွန်              ၄၃၂             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၀ ဒတ-၁၂         မမဉ္ဇူခင်               ၄၅၁             အဏုဇီဝ      ES                   သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅၁ ဆဗထ-၅၈၃   မောင်ဝေယံစိုး        ၄၀ဝ             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅၂  ဆတည-၁၀၉  မစုဝေနှင်း             ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            စာ/သု           ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၂၅၃ ဆကရ-၇၈၂   မထက်စုဝေ           ၄၁၆             အဏုဇီဝ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၄ ဆကရ-၈၁၂   မကြည်စင်သန့်        ၄၂၀             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၅ ဆဒတ-၉၈၃   မလင်းလက်ရွှေစင်   ၄၆၃             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           မြန်မာစာ        ။       

၂၅၆ ဆသယ-၄၉၅  မဝေလာတိုး           ၄၁၉             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၇ ညလ-၁၃၆၂   မောင်ဟိန်းဆက်အောင် ၄၀၆         အဏုဇီဝ      ရှေးဟောင်း         ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၈ ဆစခ-၅၆၁     မအိမ့်ဂျူးဝင့်          ၄၄၉             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၉ ဆဒဂ-၁၁       မဆုမြတ်ပြည့်ကျော်  ၄၂၀             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၀ ဆလမ-၁၁၃   မစန္ဒာဖြိုး              ၄၁၈             အဏုဇီဝ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တ္တဗေဒ     ။       

၂၆၁ ဒစ-၃၉          မဆုမြတ်နွယ်         ၄၁၇             အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၂  ကမ-၅၉၆      မဂျာဆိုင်းဆန့်အောင် ၄၁၃            အဏုဇီဝ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၆၃ တ-၁၂၇         မခိုင်ဇာလွင်           ၄၆၀             အဏုဇီဝ      ရူပဗေဒ              ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၆၄ အသ-၉၈        မခြူးအိမ်စည်         ၄၁၇             အဏုဇီဝ      -                      -                  ။       

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ဘူမိဗေဒ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၄၂၉   မောင်အာကာမင်း    ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆမဥ-၃၈၉     မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ            သတ္တဗေဒ       ။       

၃     ဆဒဂ-၈၇၈     မဆုလဲ့နှင်း            ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၄     ဆကရ-၂၃     မောင်ရှိန်းဝဏ္ဏကျော် ၄၈၂             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၅     ဆမဥ-၂၇၃၉   မောင်ဇာနည်ထွန်း   ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၆     ဆမက-၄၀၉   မသင်းနုလှိုင်          ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၇     ဆဒမ-၉၄၆     မောင်သာလွန်မင်းမောင် ၄၂၇        ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ။       

၈     ဆဓ-၇၁         မောင်ဖြိုးပြည့်စုံ       ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉     ဖဝ-၃၁          မောင်ကောင်းဇံဝေ   ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၀   ပဘ-၃၄         မောင်ဖုန်းမြင့်ဖြိုး     ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၁   ဆပလ-၁၅၂၃ မောင်အောင်ခန့်ပိုင်   ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂   ဆမဒ-၂၆၄     မမြတ်ကေဇင်         ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      နှ                      အဏုဇီဝ        ။       

၁၃   ဆမဒ-၃၁၇     မောင်ရှိန်းခန့်နိုင်      ၄၀၃             ဘူမိဗေဒ      နှ                      သမိုင်း           ။       

၁၄   ဆမဒ-၂၈၃     မစွမ်းပြည့်ထက်      ၄၀၅             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၁၅   ပတပ-၄၄၈    မောင်သက်လွင်အောင် ၄၁၅          ဘူမိဗေဒ      ပထဝီ                သမိုင်း           ။       

၁၆   ဆဒဂ-၉၈၃     မောင်အံ့ဘွယ်သန်းဦး ၄၆၆           ဘူမိဗေဒ      ကွန်ပျူတာ         ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၇   ဆအစ-၂၃      မအိမွန်ကျော်          ၄၂၁             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၁၈   ဆပသ-၁၄၆   မောင်နေအောင်ဝင်း  ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ။       

၁၉   ဆသက-၈၅၉  မောင်ရာဇာဗိုလ်      ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀   ဆသ-၄         မထက်ဧကရီကျော်  ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မနုဿ          ။       

၂၁   ဆလသ-၆၇    မောင်သီဟလင်း     ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၂၂    ဆကရ-၈၄၈   မောင်လှိုင်မင်းဦး     ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၂၃   ဆအလ-၉၀၅  မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄   ဆပသ-၅၈၂    မောင်သိန်းထိုက်မော် ၄၅၀            ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၂၅   ဆသတ-၁၈၂၉ မပိုးပိုးမာယ်          ၄၅၂             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ES               ။       

၂၆   ဆမဥ-၃၅၁     မမီမီလွင်               ၄၂၀             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၇   ဆကရ-၃၁၂   မောင်မျိုးဦးမြတ်     ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၈   မမ-၁၀ဝ၅      မောင်မိုးမြင့်အောင်   ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၉   ဆကရ-၆၉၁   မောင်ဝေယံဖြိုး       ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၃၀   ဆမဒ-၇၂၂     မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၂၈            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၃၁   ဆအစ-၂၅၁၂  မောင်အောင်ကျော်ဟိန်း ၄၁၁         ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၂   ဆလတ-၃၉၄  မောင်အာကာငြိမ်းချမ်း ၄၁၂          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၃၃   ဆကရ-၁၁၀၅ မချောစုလွင်           ၄၂၄             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၄   ဆအလ-၂၂၉   မောင်ဟိန်းဆက်ပိုင် ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၅   ဆတဥ-၅၃၀   မောင်ရဲဝေလင်း      ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       ရူပဗေဒ         ။       

၃၆   ဆဒဂ-၇၆၉     မောင်ခွန်ထက်အောင် ၄၀၈            ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နှ                 ။       

၃၇   အအ-၁၇၈      မခိုင်ကြည်ဖြူ         ၄၂၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈   ဆမဒ-၃၂၂     မနှင်းဝဏ္ဏနွယ်        ၄၆၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           နှ                 ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၃၉   ဆတက-၁၈    မောင်အာကာငြိမ်းချမ်း                 ၄၀၈           ဘူမိဗေဒ             ရုက္ခ              အဏုဇီဝ           ။   

၄၀   ဆပလ-၂၈၃   မမေမြတ်မွန်          ၄၃၈             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            သတ္တ            ။       

၄၁   ဆကရ-၂၆၀   မောင်ရဲလင်းမြတ်ဘုန်း ၄၂၇          ဘူမိဗေဒ      သမိုင်း               ရုက္ခ              ။       

၄၂   ဆဓ-၉၅         မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး ၄၀၄            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၄၃   ဆကရ-၄၈၆   မောင်လင်းသစ်ဦး    ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၄၄   ဆကရ-၁၀ဝ   မနှင်းပွင့်ဖြူစိုး        ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၅   ဆဗဟ-၂၆၂    မမီမီစစ်မိုး             ၄၂၂              ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၄၆   ဆစခ-၁၅       မယွန်းမီမီကို          ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၄၇   ဆစခ-၁၄၀     မစုယမင်း             ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၄၈   ဆသယ-၄၈၄  မခင်နဒီကျော်         ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ။       

၄၉   ဆတဥ-၄၄၄   မောင်ကျော်ဇင်ကိုကို ၄၂၅             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၅၀   ဆတမ-၂၈၂    မောင်နေလင်းထွန်း  ၄၂၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၁   ဆဒဂ-၄၅၇     မောင်ညီရှင်း          ၄၁၄             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၂   ဆရက-၆၄၅   မောင်ဝေယံလင်းလက် ၄၁၂          ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၃   ဆမဒ-၈၁       မောင်ရွှေဖုန်းပြေ      ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၄   ဆအလ-၂၈၀  မောင်ထက်အောင်ခိုင် ၄၂၅            ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၅   ဆကရ-၃၅၁   မောင်လျှမ်းထက်ဇင်လင်း ၄၁၈      ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              နှ                 ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၆   ဆအဓ-၃၀၅    မောင်အောင်ဆုဝေ    ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၅၇   ဆကရ-၂၂၆၄  မောင်ဝေဖြိုး           ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၈   ဆမဥ-၅၅၇၇   မောင်ပိုင်ဖြိုးဇင်      ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      နှ                      -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၅၉   အသ-၁၇၀၅    မောင်အောင်မြတ်သာ ၄၂၇            ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           ရှေးဟောင်း    ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၆၀   ဆဗဟ-၁၀၇   မောင်ဘုန်းမြင့်စံ      ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၆၁   ဆကရ-၄၁၀   မသဉ္ဇာဖြိုးဝေ         ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ။       

၆၂   ဆကရ-၁၁၉၃ မောင်ကောင်းခန့်ညိမ်း ၄၀ဝ          ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၆၃   ဆကမ-၆၀၇   မောင်ရဲသီဟကျော်   ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၆၄   ဆသက-၂၁၈၃ မောင်နိုင်ဦးလူ       ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၆၅   ဆလ-၁၃၈     မရည်မွန်ဦး            ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ရုက္ခ              ။       

၆၆   ဆကရ-၁၂၁၆ မတိုးရတနာ          ၄၃၉             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သင်္ချာ            ။       

၆၇   အတ-၁         မောင်ကောင်းခန့်ကိုကို ၄၁၈          ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၆၈   ဆကရ-၁၄     မစုဝတီကျော်         ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၆၉   တမ-၁၆၃၂     မောင်ကျော်ဝေယံလင်း ၄၄၇          ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၇၀   ဆစခ-၂၁၁     မယုယုဝင်း            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မြန်မာမှု         ။       

၇၁   လဂ-၂၂         စောထဘာပိုင်         ၄၇၀             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ။       

၇၂   ဆကရ-၁၀၈၂ မောင်တင်ယု          ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၇၃   ဆဗထ-၃၁၂   မဆုကလျာ            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၇၄   ဆအ-၃၅၄      မအိမ့်ကြည်ဖြူမိုး     ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ဒဿနိက           ရှေးဟောင်း    ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၇၅   ဆမက-၈၄၉   မောင်ခန့်စည်သူ      ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၇၆   ဆပသ-၁၀၉၁ မစုပိုပိုချစ်              ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၇၇   ဆမဥ-၁၀၃၂   မောင်သောမတ်လင်း ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                မြန်မာမှု         ။       

၇၈   ဆအ-၇၀ဝ      မောင်စွမ်းရည်ဇော်   ၄၇၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၇၉   ဆဗထ-၄၀၄   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၃၉            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၀   ဆဒဂ-၂၅၄     မဆုလဲ့နဒီ             ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      ဥပဒေ                နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၈၁   ဆဒမ-၁၀၁၁   မောင်ရဲဇာနည်အေး  ၄၁၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                အဏုဇီဝ        ။       

၈၂   ဆကရ-၆၂၁   မဆုလာဘ်ဇော်       ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၃   ဆဒမ-၈၀၃     မရွှေစင်ယမင်းဆက် ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၈၄   ဆလသ-၂၂၅  မယုသီရိမြင့်           ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၅   ဆဒရ-၃၇၃     မောင်ငြိမ်းချမ်းဝင်း  ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၈၆   ဆမဒ-၃၀၇     မအိမ့်ချစ်စုထွေး      ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 သင်္ချာ            ။       

၈၇   ဆသက-၇၇    မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၈၈   ဆစခ-၁၉၉     မယွန်းဆုဝေ          ၄၂၂              ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၈၉   ဆပလ-၃၉၉   မောင်ဇာနည်ဝင်းထွဋ် ၄၂၄            ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ရူပဗေဒ         ။       

၉၀   ဆသဝ-၆၀     မယွန်းမေမီဇင်        ၄၁၉             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၁   ဆပသ-၅၄၈၉ မောင်သီဟ            ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၂   ဆဒဂ-၄၈၆     မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၃၅         ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၉၃   ဆသဝ-၃၀၆   မောင်ကောင်းထက်  ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

၉၄   ဆဒတ-၂၅၅   မောင်ဝေယံ            ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု၆။၃၀။၂၀၁၈    

၉၅   ဆမဥ-၉၂       မသက်ထားဆု        ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၉၆   အဟ-၅၂        နော်ဆုသန့်ရှင်း       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၉၇   ဆစခ-၅၉၉     မသိမ့်သိမ့်ဦး          ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           အဏုဇီဝ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၉၈   ဆဗထ-၆၀၇   မောင်မိုးဝေယံမောင် ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၉   ဆကရ-၅၃၇   မမေသန္တာကျော်      ၄၄၁             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           သတ္တ            ။       

၁၀ဝ ဆပသ-၈၃၃   မချိုသက်ထားဆွေ   ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              စိတ်ပညာ       ။       

၁၀၁ ဆတဘ-၄၇၃  မောင်ဝင်းသက်ပိုင်   ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၂ ဆဗဟ-၈၄၆   မောင်ညီရဲဇင်          ၄၂၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆရတ-၁၈၆   မနန်းသန့်သီရိထွန်း  ၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၄ ဆမက-၇၁၇   မောင်ကောင်းထွဋ်စံ ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၃။၂၀၁၈      

၁၀၅ ဆတရ-၈၉     မောင်လင်းသူစံ       ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၆ ဆဒမ-၃၇၄     မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၀၇ ဆဒဂ-၅၇၃     မောင်လင်းနေဝန်း   ၄၃၇             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                သတ္တ            ။       

၁၀၈ ဆရက-၂၄၇   မောင်ရဲစွမ်းရည်      ၄၃၆             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၀၉ ဒစ-၂၇၂        မောင်အောင်ဘိုဆမ်း ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တ            ။       

၁၁၀ ဆလမ-၄၃၉   စိုင်းဘုန်းမြင့်သူ       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၁ ပစ-၁၃၂        မောင်ထွဋ်ရဲခေါင်     ၄၃၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၂ မမ-၁၈၃၉      မောင်လင်းမြတ်သိန်း ၄၀၇            ဘူမိဗေဒ      ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ                 -        ။          

၁၁၃ ဆတဥ-၂၈     မဟန်နီထွန်း          ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၄ ဆတဥ-၉       မခင်ဇာခိုင်             ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၅ အဟ-၂၇၄      မောင်ဇော်ရဲထက်     ၄၂၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၁၁၆ ဆတဥ-၅၇၆   မောင်အားမာန်ဦး    ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၇ ဆသက-၂၄၀  မဝင်းနန္ဒာစိုး          ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           သမိုင်း           ။       

၁၁၈ ဆတည-၅၅    မောင်ကျော်သူရဝင်း ၄၃၄             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ရူပဗေဒ         ၇။၄။၂၀၁၈      

၁၁၉ ဆတဥ-၁၃၇   မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၀၃       ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၂၀ ဆဗထ-၂၂၇    မောင်အာကာမင်းသန့် ၄၂၆           ဘူမိဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း         မြန်မာစာ        ။       

၁၂၁ ဆဗထ-၂၂၉    မောင်ခန့်ဇော်ဟိဏ်း ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၂၂  ဆမဥ-၁၃၁၃   မောင်လှမင်းဦး       ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 -                  ။       

၁၂၃ ဆသ-၁၃၈     မောင်သစ္စ္စာကိုကို   ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၂၄ ဆကရ-၇၆၄   မောင်ထွန်းဝေယံလင်း ၄၄၂          ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၂၅ ဆသက-၇၂၀  မောင်ထက်ဝေယံသန့်ဇင် ၄၃၅       ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၂၆ ဆလတ-၄၀၂  မသက်ထားစံ         ၄၁၅             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂၇ ဆအစ-၁၀၁၀  မောင်ပြည့်မင်းခန့်    ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                          

၁၂၈ ဆဒဆ-၂၀၄    မောင်စည်သူလင်း    ၄၃၃             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ရုက္ခဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၂၉ ဆမ-၁၇၃       မဇာနည်လှိုင်          ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၀ ဆတဥ-၅၂၃   မောင်ဇေယံ            ၄၅၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၁ ဆမဥ-၈၄       မအိမြတ်ဖြူစင်       ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ဘူမိဗေဒ             ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၂ ဆကရ-၁၀၈၁ မောင်ခန့်ဝေယံ        ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၁၃၃ ဆဗဟ-၁၃၇   မောင်ချမ်းငြိမ်းဇော်  ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၄ မလ-၈၆၆      မသံစဉ်ယွန်း          ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၅ ပတ-၁၅၉      မောင်စွမ်းထက်ရဲရင့် ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၆ ဆသယ-၆၂    မချစ်ပုံ့ပုံ့ချယ်ရီ        ၄၆၅             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဥပဒေ           ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၇ မလ-၄၈၄      မမြတ်ဖြူဖြူစင်       ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၈ မည-၁၈၅       မောင်မင်းသုတ       ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၃၉ ဆသက-၄၃၃  မောင်လျှမ်းထက်ကျော် ၄၃၆         ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              ဒဿနိက       ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၄၀ ပခ-၁၂၉၂      မောင်အောင်ဇော်မိုး  ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ၇။၆။၂၀၁၈      

၁၄၁ ဆဗထ-၅၅၄   မောင်ကျော်လှိုင်ဟိန်း ၄၀၂            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၂ ဆထက-၁၄၀  မမေမြတ်မိုး           ၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၃ ဆစခ-၁၀       မောင်သန့်ဇော်ဦး     ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၁၄၄ မလ-၄၁၈      မောင်ရဲနိုင်ချစ်        ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    သင်္ချာ            ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၅ ဆမဥ-၁၀၉၆   မောင်ဟန်လင်းထွန်း ၄၄၁            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၆ ဆတဥ-၃၉၉   မောင်မာလင်ကျော်   ၄၂၆             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၇ ဆသ-၂၀၂      မမေမြတ်မိုး           ၄၄၇             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၈ ဆသဝ-၂၀၇    မောင်တင်ထက်ဝင်း ၄၀၂             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              မြန်မာမှု         ၇။၈။၂၀၁၈      

၁၄၉ ဆဗဟ-၆၇၈   မနှင်းအဉ္ဇလီ          ၄၀၉             ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              ဒဿနိက       ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၀ ညဖ-၃၇၂       မောင်ရဲပိုင်ထူး        ၄၅၈             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၁ ဆတည-၁၉၄  မဆွေမြတ်နိုး          ၄၀၆             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                စိတ်ပညာ       ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၂ ဆသတ-၆၁၄  မမေသဇင်             ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၃ ဆလမ-၉၅     မောင်သန့်ဇေယျာနိုင် ၄၁၈            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၄ ဆရက-၉၀     မောင်စွမ်းထက်အောင် ၄၄၇          ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၅ ဆရက-၁၁၃၀ မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၂၇             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၆ ဆကရ-၃၀၁   မောင်အောင်ခန့်မြတ် ၄၃၈             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              သင်္ချာ            ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၇ ဆခ-၄၁၅       မောင်ဖြိုးဇော်ဝင်း    ၄၄၉             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၈ ဆမတ-၉၃     နော်ဒီဘိုးရာတန်ကျင်း ၄၂၆          ဘူမိဗေဒ      ရှေး/သု              အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၁၅၉ ဆတဥ-၁၀၆၉ မောင်စောညီညီ       ၄၃၇             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၀ ဆတဥ-၁၄၃   မသက်ထားလွင်      ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၁ ဆဥ-၁၇၀       မောင်စည်သူအောင်  ၄၀၃             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           အဏုဇီဝ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၂ ဆလတ-၂၁၈  မောင်ဟိန်းထက်     ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၃ ဆဗဟ-၇၇၄   မောင်နေလှိုင်ဦး      ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၄ ဒစ-၄၇၈        မောင်မျိုးခိုင်သန်း    ၄၈၅             ဘူမိဗေဒ      ဥပဒေ                ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၅ ဆကရ-၁၂၆၁ မောင်ထက်နိုင်လင်း ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း         -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၆ မရမ-၁၀၃၂    မပွင့်ရွှေရည်စိုး        ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၇ ဆသ-၅၃       မောင်ဖုန်မြတ်မင်းပိုင် ၄၁၅            ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၈ ဆကရ-၁-၂၁၃ မဆုလာဒ်ရတနာ    ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၆၉ ဆကရ-၅၉၆   မောင်ပြည့်စုံ           ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  စာ/သု           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၀ တမ-၁၃၁      မောင်လူမင်းဦး       ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           မြန်မာမှု         ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၁ မလ-၇၃၂       မပန်းမြတ်ဖြူ         ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      စိတ်ပညာ           နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၂ ဆမဒ-၁၄၇     မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၁၀             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၃ ဆလမ-၅၂     မောင်ဇေယျပြည့်စုံ   ၄၄၂             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၄ ဆကရ-၈၃၀   မောင်ရွှေတိုးအောင်  ၄၄၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ကုန်ထုတ်ဓာတု၇။၁၀။၂၀၁၈    

၁၇၅ ဆကရ-၇၃၆   မောင်နိုင်ဝေယံ        ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၆ ဆဗထ-၃၆၆   မောင်ပိုင်ထက်ကျော် ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၇ ဆတဥ-၃၅၂   မောင်ကောင်းစံလင်း၄၁၈             ဘူမိဗေဒ      ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၁၇၈ ဆဒဂ-၁၉၄     မောင်ဇွဲလင်းထက်   ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၇၉ ဆဗဟ-၄၂၅   မကြိုင်ဆုသင်း        ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၀ ဆမ-၅၂၁       မောင်မျိုးမင်းစိုး      ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    မြန်မာစာ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၁ ဆဒတ-၄၆၆၄ မောင်ပြည့်စုံထူး      ၄၃၂             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေဒ              နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၂ ဆတဥ-၄၀၆   မောင်မျိုးပြည့်စုံ       ၄၇၉             ဘူမိဗေဒ      ရူပဗေ                ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၁၈၃ မလ-၆၉၉      မောင်အုပ်စိုးပိုင်       ၄၂၃             ဘူမိဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ       အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၄ ဆတမ-၄၇၀   မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း ၄၀၉          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၅ ဆဗထ-၄၀ဝ   မောင်ညီမင်းဆွေ     ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၁၈၆ အင-၈၁         မောင်သော်တာ       ၄၆၁             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သင်္ချာ            ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၁၈၇ ဆဗဟ-၃၉၄   မောင်ထက်အောင်ဝေ ၄၄၀            ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၈၈ ဆအစ-၁၁၅    မဝင်းဝါထက်         ၄၄၀             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၈၉ ဆကရ-၁၄၉   မောင်ကောင်းခန့်ညီ ၄၃၀             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             -                  ။       

၁၉၀ ဆဗဟ-၈၅၁   မောင်ဆက်လင်းထက် ၄၃၆          ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉၁ ဆကရ-၁၆၁၈ မောင်ဇင်လင်းသန့်   ၄၄၈             ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၂ မလ-၁၀၈၀    မောင်မျိုးမင်းသန့်    ၄၆၉             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၁၉၃ ဆဒဂ-၅၄၂     မနွေးဆုဝေ            ၄၀၈             ဘူမိဗေဒ                                                ။       

၁၉၄ အဘ-၂၅၃      မောင်မင်းကိုကိုခန့်   ၄၂၈             ဘူမိဗေဒ      စာ/သု                မြန်မာစာ        ။       

၁၉၅ ဆကရ-၇၈၃   မောင်ဉာဏ်ဖြိုးဝေ   ၄၅၂             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၁၉၆ ဆအ-၈၁        မထက်ထက်လင်း   ၄၀၁             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရုက္ခ              ။       

၁၉၇ ဆမက-၄၇၀   မောင်ရှိုင်းထက်အောင် ၄၁၈          ဘူမိဗေဒ      ဒဿနိက           ရုက္ခ              ။       

၁၉၈ ဆအစ-၃၈၉    မောင်နန်းဝင်းကျော် ၄၀၅             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           ရုက္ခ              ။       

၁၉၉ ဒစ-၄၀၁        အောင်မြတ်ဝင်း       ၄၃၅             ဘူမိဗေဒ      -                      ရှေးဟောင်း    ။       

၂၀ဝ ဆစခ-၂၈၃     မောင်ကောင်းဆက်နိုင် ၄၁၁          ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၁ ဆဒလ-၁၅၀၂ မောင်သာလင်းထက်                   ၄၀၆           ဘူမိဗေဒ             -                  -        ၇။၁၃။၂၀၁၈           

၂၀၂  ဆဗဟ-၇၁၉   မောင်ဓနလင်း        ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၀၃ ဆလမ-၆၉၀   မောင်ကျော်ဇောဟိန်း ၄၃၁            ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၀၄ ဆဒဂ-၆၄၅     မောင်လှိုင်မင်းဦး     ၄၄၆             ဘူမိဗေဒ      သတ္တ                 ရှေးဟောင်း    ။       

၂၀၅ ဆအစ-၉၁၆    မောင်ဥက္ကာမင်း       ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀၆ ညအ-၁၄        မဆုရတီနိုင်           ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  -                  ။       

၂၀၇ ဆမက-၁၉၄၂ မောင်ထွန်းထွန်းလင်း ၄၁၄           ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၀၈ ဆတဥ-၁၈၅   မောင်သာထက်ဉာဏ် ၄၃၆            ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၉ ဆအလ-၄၅    မောင်နေလင်းခန့်    ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၁၀ ဆကရ-၁၄၈၁ မောင်ဒေးဗစ်တုန်ဟုန်း ၄၂၄          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၁ ဆကရ-၁၁၃၁ မောင်ကျိမ်းပိုင်ဟုန်း ၄၄၉             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၂  ဆဒမ-၂၅၇     မလင်းသီတဂူခင်     ၄၄၃             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဥပဒေ           ။       

၂၁၃ ဆအစ-၃၂၀    မောင်ကျော်စွာသိန်း  ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ။       

၂၁၄ ဆမက-၆၈၂   မရွှန်းလဲ့ရာဇာ        ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တ            ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၂၁၅ ဆဓ-၆၆         မသက်ထူးစံ           ၄၀၄             ဘူမိဗေဒ      -                      မြန်မာ           ။       

၂၁၆ ဆဗဟ-၅၃၀   မောင်ဘုန်းလကျာ်ကို ၄၂၁          ဘူမိဗေဒ      ကုန်ထုတ်ဓာတု    အဏုဇီဝ        ။       

၂၁၇ ဆအစ-၅၅၄    မောင်ချမ်းညိမ်းလင်း ၄၃၀            ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ဇီဝဓာတု        ။       

၂၁၈ နခ-၁၆၉        မောင်အောင်နေမျိုး  ၄၁၉             ဘူမိဗေဒ      ဓာတုဗေဒ           ရူပဗေဒ         ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၂၁၉ ဆကရ-၁၀၇၇ မောင်ဝဏ္ဏမောင်      ၄၁၅             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၂၂၀  ဆသတ-၆၆    မောင်ဝေလင်းမောင် ၄၄၄             ဘူမိဗေဒ      ဇီဝဓာတု             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၂၁  ဆလသ-၁၉၄  မထက်ယွန်းနဒီ      ၄၁၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၂  မပဂ-၈၀        မအိသရဖူဇော်         ၄၁၂             ဘူမိဗေဒ      ရုက္ခ                  သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂၃  ဆထက-၃၂၅  မောင်စည်သူမင်း     ၄၀ဝ             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၄  ဆကရ-၃၉၁   မရှင်းသန့်လွင်        ၄၀၇             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ            ။       

၂၂၅  ဆဗထ-၅၁၇   မသီရိဆုလဒ်          ၄၁၆             ဘူမိဗေဒ      မြန်မာစာ            -                  ။       

၂၂၆  ဆဗထ-၃၇၃   မောင်ဉာဏ်လင်းကျော် ၄၄၁          ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

၂၂၇  ဆဗထ-၇၂     မောင်ဘုန်းသက်နိုင်  ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      မနုဿ               ရှေးဟောင်း    ။       

၂၂၈  ဆလတ-၃၆၅  မောင်စစ်စွမ်းအောင် ၄၅၃             ဘူမိဗေဒ      -                      -                  ။       

၂၂၉  ညလ-၅၄၁     မနှင်းယမုံဦး          ၄၁၁             ဘူမိဗေဒ      အဏုဇီဝ             ရုက္ခ              ။       

၂၃၀ ဆကရ-၅၉၁   မကြည်ဖြူစင်         ၄၂၉             ဘူမိဗေဒ      သတ္တဗေဒ           -                          

၂၃၁ မထ-၂၈၇၇     မရွှန်းလဲ့ဝေ            ၄၃၁             ဘူမိဗေဒ      သင်္ချာ                -                  ။       

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ကုန်ထုတ်ဓာတု

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆပဇ-၈၀       မောင်ထက်ပိုင်ရဲရင့်  ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ၆။၁၅။၂၀၁၈    

၂     ဆရက-၁၆၁   မနေခြည်တင့်ဆန်း   ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု ကွန်ပျူတာ     ဇီဝဓာတု        ။       

၃     ဆမဥ-၄၆၂     မမြတ်ဆုပိုပိုအောင်   ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၄     ဆလမ-၁၅၈   မယွန်းမြတ်လှိုင်      ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၅     ဆအစ-၅၈၇    မဆုမြတ်ရွှေစင်ဝင်း  ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု                     မနုဿဗေဒ     မြန်မာစာ          ။   

၆     ဆအစ-၆၃၃    မဝတ်မှုံဦး             ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု မနုဿဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၇     ဆသယ-၁၃၅  မဖြူစင်စိုးကြည်      ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၈     ဆသယ-၁၅၃  မသူထူးစံ              ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု -                  -                  ။       

၉     ဆဒလ-၁၄၈၆ မောင်ပြည့်စုံဟိန်း    ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၀   ဆသက-၇၈၇  မဆုနှင်းလှိုင်          ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၆။၂၀၁၈    

၁၁   ဆသက-၁၀၈၈ မဆုမြတ်ထွဋ်        ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၂   ဆသတ-၂၂၁၁                          မအေးကြည်ဖြူအောင် ၄၂၉      ကုန်ထုတ်ဓာတု                  ဓာတုဗေဒ         -    ။          

၁၃   ဆစခ-၆၁       မထက်ယွန်းဆု       ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု ES               ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၇။၂၀၁၈    

၁၄   ဆမဥ-၅၄       မောင်ကောင်းစံချွန်  ၄၃၅             ကုန်ထုတ်ဓာတ  ု-                -                  ။       

၁၅   ဆမဒ-၁၆၁၁   မပြည့်ဖြိုးသွယ်       ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၁၈။၂၀၁၈    

၁၆   ဆလသ-၁၆၂  မမေစုစုဇော်           ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု -                  အဏုဇီဝ        ။       

၁၇   ဆတဥ-၁၁၁၉ မောင်ကျော်ဇင်ရဲရင့်  ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၈   ဆပလ-၃၇၄   မောင်သီဟချစ်        ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ာတုဗေဒ      ။       

၁၉   ပည-၁၆၁       မဆုဝင်းမေ            ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀   ဆမဥ-၂၈၉     မဆုယဉ်               ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁   ဆစခ-၂၀       မမျိုးသိင်္ဂါကျော်      ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၂    ဆအလ-၂၅၃  မနှင်းဦးဝေ            ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတ  ု ဓာတုဗေဒ   ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၃   ပညပ-၇၈       မောင်ရဲပိုင်ဦး          ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု       ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄   ဆသယ-၂၄၈  မနွယ်နီလင်း          ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ။       

၂၅   ဆရက-၃၆၆   မောင်မင်းထက်ခန့်   ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု                     သတ္တ္တဗေဒ     ဇီဝဓာတု          ။   

၂၆   ဆစခ-၂၁၇     မခွန်းဆင့်သာ         ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                 -                  ။       

၂၇   ဆအစ-၄၈၀၅  မောင်သန့်ဇင်ဖြိုး     ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၈   ဆသက-၄၃၅  မပွင့်မြတ်ကျော်       ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု       ။       

၂၉   ဆစခ-၁၂       မမြယွန်းစံမှီကိုကို    ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၀   ဆမဥ-၁၁၃၂   မအေးနှင်းကို         ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၁   ဆလတ-၃၁၇  မောင်ကျော်ဇင်လတ် ၄၁၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၂   ဆဗဟ-၆၉၄   မောင်ကျော်ဇေယျာလွင် ၄၂၀         ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၃   ဆမန-၁၀၂     မနန်းအိအိဝင်း        ၄၆၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၄   ဆသ-၃၅       မနိုနိုထက်             ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၅   ဆဒမ-၅၃၅     မဆုထက်ထက်ကျော် ၄၁၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၆   ညလ-၄၈၆     မနွယ်နွယ်လင်း      ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၇   ညလ-၃၄၀     မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၈   ဆမ-၆           မမေတွယ်တာကျော် ၄၈၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဘူမိဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၃၉   ဆမက-၄၃၇   မချယ်ရီသက်ဝင်း    ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၀   ဆတမ-၂၉၀   မစုမြတ်နိုင်            ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၁   ဆအစ-၃၀၆    မနှင်းဦးဝေ            ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၂   ဆကရ-၂၄၂    မောင်မင်းစွမ်းပြည့်   ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        နှ                 ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၃   ဆမဥ-၂၈၁     မမေမြတ်မွန်          ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အနုဇီဝ          ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၄   ဆမဥ-၃၀ဝ     မဆုဝတ်ရည်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အနုဇီဝ          ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၅   ဆဗဟ-၆၃၄   မအေးပြည့်ပြည့်ဖြိုး  ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၆   မရမ-၁၅၁၀    မခင်စောသင်း        ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၇   ဆသယ-၁၅၀  မသန့်ထက်ထက်ငြိမ်း ၄၆၀           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၈   ဆလမ-၄၁၁   မောင်သူရိန်ထက်     ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၄၉   ဆသတ-၃      မနှင်းသဇင်ကျော်    ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၁၉။၂၀၁၈    

၅၀   ဆဗလ-၂၆၉   မယွန်နီတြာ           ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၁   ဆဒဂ-၃၄၀     မငြိမ်းဝေဖြိုး          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၂   ဆသယ-၉၆၄  မအိမွန်ဖြိုး             ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၃   ဆအစ-၄၇၆    မဆုနွယ်ထွန်း         ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၄   ဆလတ-၂၆၆  မယွန်းလဲ့ဖူးမှုံ         ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၅   ဆသဝ-၂၁၄    မရတနာဝင်း          ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၆   ဆသယ-၉၉၄  မနွယ်နီလှိုင်           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၇   ဆမန-၈         မနွယ်လေးခင်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၈   လမ-၂၅         မောင်ထက်ဝေယံ     ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၅၉   ဆဒမ-၅၁၃     မောင်စိုင်းမြင့်မြတ်အောင် ၄၃၃       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ်ငါးလုပ်ငန်း  အဏုဇီဝ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၀   ဆလသ-၂၀ဝ  မဆုဝေနှင်း            ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ငါးလုပ်ငန်း    ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၁   ဖန-၃၆          မထက်ထက်ဇော်     ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မနုဿဗေဒ    ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၂   ဆပသ-၆၇၄   မအေးထက်ဝေ       ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၃   ဆမဥ-၆၆၅၇   မသက်တင့်ဝေ        ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၀။၂၀၁၈    

၆၄   ဆစခ-၁၅၃     မသက်ဆုမွန်          ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၅   ဆသယ-၄၈၅  မသက်ထားစံ         ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၆   ဆလမ-၁၆၄၇ မမိုးကျော့ခိုင်          ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၇   ပင-၆၀၇        မအိမ့်သက်သက်အောင် ၄၀၈         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၈   ဆဗထ-၅၃၉   မောင်သူရိန်ဝင်း      ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၆၉   ဆပသ-၅၇၆   မဆုမြတ်ပိုင်စိုး        ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၀   ဆသရ-၁၅၂၄  မအေးနန္ဒာထွန်း      ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၁   ဆဒဂ-၂၆       မထက်တင်ဇာကျော် ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၁။၂၀၁၈    

၇၂   ဆကရ-၁၀၉၆ မနေခြည်လင်းလက် ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၃   ဆအစ-၃၇၉    မောင်ရှင်းသန့်ကို     ၄၆၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၄   ဆသ-၃၉၃     မမေစုမွန်              ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၅   ဆကရ-၁၈၉   မနန်းအိမ်မှူးနီနီ     ၄၆၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၆   ဆပသ-၅၈၆   မဆုလွင်လွင်ထက်   ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၇   ဆဗဟ-၅၄     မထက်ရည်မွန်ကျော် ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၈   ဆသက-၄၅၈  မရတနာစု             ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၇၉   ဆကရ-၅၅၅   မပိုးမဉ္ဇူခိုင်            ၄၁၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၀   ဆကရ-၁၆၄၄ မောင်ခန့်ဝေယံကျော် ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၁   ဆစခ-၂၄၈     မဟေမာန်ဦး          ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၂   ဆကရ-၃၃၉   မထက်အိန္ဒြေရှင်      ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၃   ဆရတ-၅၀ဝ   မသင်းငွေဇင်ဦး       ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၄   ဆဓ-၁၆၀       မဝင့်ဝါကျော်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ကုန်ထုတ်       ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၅   ဆအစ-၄၂၉    မလင်းလက်ကြည်စင် ၄၁၄           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၆   ဆလတ-၂၃၇  မဆုရတနာ            ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၇   ဆကရ-၁၉၆   မနီနီထွန်း             ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စာ/သု           -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၈   တမ-၇၆        မငြိမ်းလွင်လွင်မြင့်   ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၈၉   ဆအလ-၁၈၈  မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် ၄၁၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၉၀   ဆပလ-၂၁၈   မောင်ကောင်းကောင်းမြတ် ၄၃၇     ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ၆။၂၂။၂၀၁၈     

၉၁   ဆဒဂ-၈၀       မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    အဏုဇီဝ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၂   ဆဒဂ-၅၃၉     မဆုဆုရဝေ            ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၃   အအ-၈          မသူသူထက်စံ         ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၄   ဆခ-၃၄         မောင်လမင်းပိုင်      ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၅   ဆပသ-၅၇၃   မောင်ထူးလွင်ခိုင်     ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၃။၂၀၁၈    

၉၆   ဆလရ-၇၄၈   မကေခိုင်ရွှန်းလဲ့      ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ၆။၂၄။၂၀၁၈    

၉၇   ဆတဥ-၈၈     မစံပယ်စုစုစံ           ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆဒဂ-၃၆       မအိမ့်ရှင်းသန့်ဘုန်းကျော် ၄၄၁       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၉၉   တမ-၂၂၉       မယွန်းနဒီရှိန်း        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ၆။၂၅။၂၀၁၈    

၁၀ဝ ဆဗဟ-၄၉     မခင်ဝတီကျော်       ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ ဆစခ-၁၄၈     မပိုမိုမြင့်မြတ်          ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၀၂ ဆမဥ-၁၅၄     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၃၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆမက-၂၁၀   မညိုညိုခိုင်            ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၄ ဆမက-၁၇၉   မစုပြည့်ကျော်         ၄၉၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ကွန်ပျူတာ     ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၅ ဆရက-၄၂၄   မမြစင်ဖူး              ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၆ ညဒ-၁၂၉       မအိမ်စည်ရွှန်းလဲ့ဖူး  ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    အဏုဇီဝ        ။       

၁၀၇ ညဒ-၃၅         မဝိုင်းရွှေစင်ချစ်       ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၈ ဆမက-၁၂၉   မရည်မွန်သက်        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၉ ဆအစ-၁၁၃၉  မောင်ထူးညီညီ        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စိတ်ပညာ       ရှေးဟောင်း    ။       

၁၁၀ ဆစခ-၂၇       မခင်ရတနာ           ၄၆၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ            ။          

၁၁၁ ဆအလ-၈၆    မောင်ထက်ဝန်းထွန်းထွန်း ၄၀၉     ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၁၂ ညလ-၉၇၂     မောင်သစ်လွင်ကျော်ဇော ၄၁၇        ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၁၃ ဆအစ-၁၁၇၉  မဆုလဒ်ဖြိုး           ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၄ ဆဗဟ-၆၄၁   မဝင့်ဖြူစင်မိုး         ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နှ                 ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၅ ဆကရ-၁၃၇၂ မောင်ကျော်ဇောဝင်း ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၁၆ ဆပသ-၁၆၀   မဆုသင်ဇာအောင်    ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၁၇ ဆစခ-၁၀၃     မခြူးနန္ဒီ               ၄၇၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၁၈ ဆကရ-၆၇     မပွင့်သဉ္ဇာငြိမ်း        ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၁၉ ဆသတ-၆၃    မောင်ဝေယံမင်း      ၄၈၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ။       

၁၂၀ ဆကရ-၁၂၂    မခိုင်မွန်ထွတ်ဆွေ    ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၆။၂၆။၂၀၁၈    

၁၂၁ ဆဗဟ-၅၈၄   မခင်ဖူးပြည့်ပြည့်ဇော် ၄၄၈            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၂၂  ကမ-၃၈၃      မလချမ်ဇယ်ညွယ်    ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေးဟောင်း    ။       

၁၂၃ ပင-၆၀၄        မခင်စုစုဟန်           ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၂၄ ဆသယ-၁၀ဝ၁ မနွယ်နွယ်ဝင်း       ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၂၅ ဆလမ-၈၅     မယွန်းနဒီ             ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂၆ ဆပသ-၃၀၈   မဆုမြတ်ပြည့်         ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ။       

၁၂၇ ဆပတ-၂၄၃   မမိုးမီမီကျော်          ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၂၈ ဆကရ-၄၂၄   မောင်ခန့်ဇော်ဝင်း    ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၂၉ ဆတသ-၄      မခင်သူသူကျော်      ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၃၀ ဆမတ-၁၇၈   မောင်ဟိန်းသန့်ဇော်  ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သင်္ချာ            ။       

၁၃၁ ဆစခ-၂၃၆     မပွင့်ဖြူအောင်        ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၃၂ ဆသတ-၃၃၆  မဆုလဒ်ထွန်း         ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၃ ဆလမ-၄၅၄   မစုရတနာထွန်း      ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၄ မရက-၁၆၆၅  မောင်စန်းရန်နိုင်      ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နှ                 ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၃၅ ဆကရ-၄၂၀   မောင်ဇွဲခန့်ဝင်း        ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၆။၂၇။၂၀၁၈    

၁၃၆ ဆတဥ-၅၂၅   မလှိုင်ယုယဉ်          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၃၇ ဆဗထ-၇၉     မနှင်းပွင့်ဖြူ           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၃၈ ဆမ-၃၅၄       မငြိမ်းသူသူမောင်     ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၃၉ ဆသက-၁၉    မလတ်ကေခိုင်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၀ ဆထက-၁၄၂  မရွှန်းလဲ့ဝတ်ရည်     ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၁ ဆထက-၃၅    မသီတာစိုးစံ           ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၂ ဆသက-၇၄၃  မကြည်သာမြတ်နိုး   ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၄၃ ဆဗဟ-၄၇၁   မဇွန်လဲ့လဲ့ဦး          ၄၆၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၄၄ ဆစခ-၃၂၀     မောင်ဖြိုးသက်ခိုင်    ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၄၅ ဆကရ-၁၂၁၇ မောင်ဖြိုးထက်ခိုင်   ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၆ အယဆ-၁၀၂  မအိမွန်ကျော်          ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ။       

၁၄၇ ဆစခ-၇၄       မအိရတနာဌေး       ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၄၈ ဆအစ-၅၃၇    မမေမြင့်မြတ်          ၄၇၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၁၄၉ ဆဒဂ-၅၇၈     မငြိမ်းဆင့်သာ        ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၀ ဆကရ-၂၀ဝ၆ မခိုင်စုစုဝေ            ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၆။၂၈။၂၀၁၈    

၁၅၁ ဆမတ-၄၄၁   မဧပရယ်စိုးမိုးသူ     ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၂ ဆဗဟ-၄၄     မောင်ဘုန်းပြည့်ကျော် ၄၆၈           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ဆလတ-၆၂    မဝတီစိုးသန့်          ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၄ ဆသယ-၁၅၇၅မောင်အောင်ခန့်ပိုင်  ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၅၅ ဆသက-၇၃၁  မလဲ့ယဉ်ဝင်းထက်   ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၆ ဆသက-၇၅၉  မအိပြည့်ဖြိုး           ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅၇ ဆရက-၂၈၁   မခိုင်ဆုဝေ             ၄၆၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၁၅၈ ဆသယ-၂၈၂  မမေသူဇာဝင်း        ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၉ ဆအစ-၁၁၆၃  မောင်ဇွန်ဝေပိုင်       ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၆၀ ဆသက-၂၇၅  မောင်ကျော်ကျော်လင်း ၄၃၂          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၁ ဆကရ-၂၅     မယွန်မွန်ကျော်       ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၆။၂၉။၂၀၁၈    

၁၆၂ ဆမဥ-၈၉       မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၃ ဆခတ-၄၇၁   မချောစုဟန်           ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၆၄ ဆပလ-၃၈၇   မောင်ရဲဝင့်ဇော်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၅ ဆလသ-၁၆၃  မမြတ်ချယ်ရီဇော်     ၄၉၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၆၆ ဆကရ-၆၀     မသိမ့်ဝတ်ရည်ခိုင်    ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ။       

၁၆၇ ဆကရ-၅၈၈   မသျှားဟေသီစိုး      ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၆၈ ပလ-၁၇၇      မရတီဦး               ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ။       

၁၆၉ ပလ-၅၃        မဆွေလင်းလက်နှင်း ၄၄၆            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၀ ဆဗဟ-၂၁၅   မမျိုးသီရိနိုင်          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၁ ဆဒဂ-၂၂၇     မအိန္ဒြေထွန်း          ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၂ ဆအလ-၆၈    မသက်ထားဇော်      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၃ ဆကရ-၁၁၅   မောင်ရဲကျော်စွာ      ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၆။၃၀။၂၀၁၈    

၁၇၄ ဆမဥ-၁၆၈     မခင်စန္ဒာထွန်း        ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၅ ဆဒဂ-၄၆၇     မကြည်သန္ဓါလင်းလက် ၄၁၄         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၆ ဆစခ-၉၅       မအိကေခိုင်ထွန်း     ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၇၇ ဆသဝ-၃၄၀   မထက်ထက်ယုလှိုင် ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၇၈ ဆအစ-၅၀၆    မပြည့်ပြည့်ဖြိုး        ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အရှေ့တိုင်း     ဇီဝဓာတု        ။       

၁၇၉ ဆမဥ-၃၉၆     မသိင်္ဂီဝင်း              ၄၂၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁။၂၀၁၈      

၁၈၀ ဆမက-၃၀၃   မောင်ထက်မြက်နိုင်  ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၁ ဆသယ-၅၅၃၉ မစုစန္ဒီလွင်           ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၂ ဆအစ-၁၁၁၅  မဖြိုးသိင်္ဂီကျော်       ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၈၃ ဆအစ-၃၆၆၆  မောင်ဇော်မျိုးထက်  ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၄ ဆလသ-၂၄၈  မနီလင်းလက်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ၇။၂။၂၀၁၈      

၁၈၅ ဆမဒ-၄၀၃     မကြယ်စင်ဝင်းလှိုင်  ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၈၆ ဆတဘ-၇      မောင်သီဟထွန်း     ၄၅၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၇ အမ-၁           မောင်ဥက္ကာကျော်     ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၈၈ ဆဗဟ-၆၉၅   မောင်ထင်လင်း       ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၈၉ ဆပသ-၃၁၅   မအိရွှေရည်မင်း       ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      အဏုဇီဝ        ။       

၁၉၀ ဆဒရ-၃၃၅     မခွန်းဆင့်ဖူးဝေ       ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၁ ပင-၃၀ဝ        မောင်အောင်ပိုင်ပိုင်ခန့် ၄၆၆           ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၉၂ ပင-၂၉၅        မောင်စောမြတ်ဘုန်းကျော် ၄၆၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၁၉၃ ဆစခ-၂၂၇     မချောဆုသွယ်        ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၄ ဖကအ-၃၂၈    မယမင်းသိမ့်          ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေးဟောင်း    ။       

၁၉၅ ဆဒဂ-၉၂၂     မောင်တိုးလွင်ရှိန်     ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နှ                 ။       

၁၉၆ နပမ-၃၂၆      မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၁၂        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၉၇ ဆသယ-၆၀၉  မအိကဗျာဇူး          ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၉၈ ဆအစ-၁၉၁၃  မဇူးသက်ပိုင်မိုးဦး    ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၉၉ ဆရက-၄၅၉   မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၁၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀ဝ ဆတမ-၁၉၁   မခင်ကြည်လင်       ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၁ ဆမတ-၄၃၃   မကေဇင်ဖြိုး          ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၂  ဆတမ-၄၀၃   မဆုရွှေရည်ထက်     ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၃ ဆပသ-၃၃၇   မမေမီလင်း            ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၀၄ ပအမ-၄၄       မယုယခိုင်             ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    မြန်မာစာ        ၇။၃။၂၀၁၈      

၂၀၅ ဆတမ-၃၀၈   မအေးအေးမာ         ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၆ ဆတမ-၃၉၀   မခင်ဝေယံစိုး          ၄၀ဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၇ ဆမက-၁၃၅၀ မောင်ကောင်းမင်းခန့် ၄၁၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၈ ဆမက-၁၅၀၁ မောင်အောင်ချစ်ဖြိုး  ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၀၉ ဆတမ-၄၁၁   မနီနီနိုင်                ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၁၀ ဆဒဂ-၉၀       မယမင်းသစ္စာ         ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၂၁၁ ဆပသ-၃၁၇၃ မလပြည့်ဝန်း          ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၁၂  ဆပဇ-၁၂၇     မောင်ထက်ဇေယျာကျော် ၄၁၇       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁၃ ဆပသ-၄၅၆   မောင်ဝေဇင်ကျော်    ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၁၄ ဆမဥ-၁၀၈၂   မဆောင်းဟေမာန်ဦး ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၁၅ ပလ-၁၀၂       မဇာခြည်သိမ့်          ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        အရှေ့တိုင်း     ။       

၂၁၆ ဆဒဂ-၄၃၄     မထက်မြက်ဖူးဖူးယဉ် ၄၅၂           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၂၁၇ ဆသက-၁၉    မမြင့်ဟေသီခင်       ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၁၈ ဆသက-၁၆၂  မရွှေရည်ဝင်း          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၁၉ ဆတဘ-၄၅၃  မောင်ကျော်လင်းထွဋ် ၄၁၇           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၀  ဆမဥ-၁၀၅၆   မထက်မြက်ဝင်း      ၄၀ဝ             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၄။၂၀၁၆      

၂၂၁  ဆကရ-၆၆၃   မောင်စွမ်းထက်နိုင်   ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၂၂  ဆကရ-၇၈၄   မောင်နိုင်မင်းဝေ      ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၃  ဆဒဂ-၅၂၇     မောင်လင်းလက်လှိုင် ၄၄၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၂၄  ကပ-၉၅        မောင်ထက်နေလင်း ၄၁၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၂၅  ဆဗဟ-၃၇၈   မချစ်စနိုးလှိုင်         ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၆  ဆသယ-၉၆၅  မယွန်းသီရိမေ        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၇  ဆရ-၁၅         မသီရိရွှေစင်           ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၂၈  ဆသဝ-၃၃၃   မောင်အောင်ဇေယျ   ၄၀၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၂၉  မနတ-၁၇၃၈  မကြည်နူးပွင့်          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၃၀ ဆကရ-၁၆၃   မောင်ကျော်ထက်     ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၁ ဆကရ-၁၀၇   မောင်ဇွဲပိုင်ပြည့်စုံ     ၄၆၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၂  ဆသ-၈၁       မောင်ကျော်ဇင်လတ် ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၃၃ ပလ-၁၅        မခင်လေးနွယ်        ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၄ ဆလမ-၃၂၂    မနန်းစပယ်ဖြူ        ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၃၅ ဆမဥ-၁၅၀     မငြိမ်းရွှေရည်ထက်  ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၆ ဆအလ-၁၁၁  မနှင်းရတနာဖွေး     ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၇ ဆမက-၄၅၇   မရွှေရည်သိမ့်သိမ့်     ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၈ ဆတမ-၄၈၄   မောင်ကျော်ဇောလင်း ၄၄၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၃၉ ဆကရ-၁၉၉၉ မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၅၆       ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သမိုင်း           ။       

၂၄၀ ဆပလ-၄၂၄   မတွယ်တာရွှန်း       ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၁ ဆမဒ-၅၄၀     မောင်သုတဉာဏ်     ၄၀၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၅။၂၀၁၈      

၂၄၂  ဆကရ-၄၁၁   မနှင်းဖူးမြတ်ဝေ      ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၃ ဆမက-၃၀၆   မခိုင်ဆုရည်နိုင်        ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၄ ဆမဥ-၁၄၄၉   မမေသူကျော်          ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၄၅ ဆတဥ-၁၇၅   မောင်အောင်ဝေယံဦး ၄၄၉            ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ။       

၂၄၆ ဆရက-၄၆၁   မောင်နေစိုးလင်း     ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၇ ဆရက-၄၁၉   မလင်းလက်ရူပါ      ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၈ ဆဘ-၇၅၂      မခင်သိန်းကြွယ်      ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၉ နပမ-၁၉၈      မပိုးမြတ်သဉ္ဇာ        ၄၃၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခဗေဒ        ။       

၂၅၀ ဆကရ-၁၄၈   မောင်ထိန်လင်းဇော် ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၅၁ ဆတမ-၅၀ဝ   မဆုရတီ               ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၂  ဆကရ-၃၂၉   မခင်ရတနာအောင်   ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၃ ဆလမ-၁၄၇၂ မောင်ယဉ်မင်းခန့်အောင် ၄၁၄        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ။       

၂၅၄ ဆမက-၆၀၆   မဝတ်ရည်နှင်း        ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဥပဒေ           ။       

၂၅၅ ဆစခ-၂၂၁     မဖူးပွင့်သင်း          ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၅၆ ဆသက-၃၀ဝ  မဥခိုင်                  ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ။          

၂၅၇ ဆကရ-၂၀၂၅  မယဉ်မြတ်အေး       ၄၁၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၂၅၈ ဆလတ-၂၇၈  မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၃၃       ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၅၉ ဆကရ-၅၆၇   မောင်မြတ်မင်းခန့်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၆၀ မလ-၁၀၂၄     မောင်ကောင်းမြတ်ဝင်း ၄၅၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၆၁ ဆကရ-၁၃၁   မမျိုးသော်တာဇွန်    ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          ရုက္ခ              ။       

၂၆၂  ဆဗဟ-၂၂၆    မောင်ဝေဖြိုးပိုင်       ၄၇၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  စိတ်ပညာ       အဏုဇီဝ        ။       

၂၆၃ ဆပသ-၈၆၈   မစန္ဒာမြင့်              ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၄ ဆကရ-၁၉၀   မောင်ပိုင်သင်ထွဋ်    ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၅ ဆမဥ-၇၃၇     မောင်ဟိဏ်းထွဋ်     ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၆ ဆထက-၁၈၀  မရွှေစင်ဝင်း           ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၇ ဆဗဟ-၈၉၄   မဝင်းပပအေး         ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၆၈ ဆဒဂ-၈         မသီတာစိုး             ၄၀၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၆၉ ဆသယ-၁၉၈  မစုဝါဝါထွန်း          ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၂၇၀ ဆဗဟ-၃၉၂   မနန်းဥမ္မာဝေ          ၄၆၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  ဥပဒေ           ။       

၂၇၁ ဆဗထ-၆၄၇   မောင်ဇင်သူရိန်        ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၂  ဆဗထ-၆၄၆   မလင်းလက်တာရာ  ၄၇၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၃ ဆဗဟ-၅၉၈   မလဲ့လဲ့နှင်းတင်      ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၄ ဆပလ-၁၈၃   မကြယ်စင်လင်း      ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၇၅ ဆထက-၅၉    မအေးမြသန္တာ         ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၆ ဆဒဂ-၂၆၄     မောင်အာဇာနည်      ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၂၇၇ ဆဗဟ-၈၄၀   မထက်ထက်ထူးစံ   ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၂၇၈ ဆမဒ-၁၂၀     မလဲ့ရည်မွန်           ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၆။၂၀၁၈      

၂၇၉ ဆတဥ-၄၂၉   မဆုမြတ်သီရိ          ၄၇၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေး/သု          ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၀ နပမ-၂၅၉      မောင်သက်ဦးပိုင်     ၄၅၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝ               သင်္ချာ            ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၁ ဆလသ-၃၆၆  မအိဇွန်ဇာအောင်     ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၂  ဆဒမ-၂၆၉၇   မပိုပိုသျှန်              ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၃ အအ-၁၉        မောင်အောင်မြတ်မင်း ၄၂၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၄ ဆလတ-၃၃    မဝင်းအိဖြိုး           ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၅ ဆတည-၁၅၄  မောင်အေးမင်းခန့်    ၄၀၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၆ ဆတည-၁၅၈  မောင်ဉာဏ်မင်းဆက် ၄၃၂            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၇ ဆသဝ-၁၁၁   မရွှေရည်ဝင်းဖေ      ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၈ ဆသ-၂၀၃      မခိုင်သဉ္စာမော်        ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရှေး/သု          ၇။၇။၂၀၁၈      

၂၈၉ ဆလမ-၁၇၉   မဖူးပွင့်ဝေ             ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၀ ဆမဒ-၄၆၅     မစန္ဒာနွယ်ဦး          ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဓာတုဗေဒ      ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၁ ဆမ-၁၃၉       မဆုမြတ်မွန်           ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၈။၂၀၁၈      

၂၉၂  ဆရက-၆၈၃   မောင်အောင်ကောင်းဦး ၄၁၅         ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၃ ဆလသ-၃၀၅  မသင်းသင်းဟန်      ၄၅၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၄ ဆစခ-၃၅၉     မချောချော             ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၅ ဆတည-၁၉၆  မယွန်းဝတီနိုင်        ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၆ ဆဗဟ-၇၄၆   မစိမ်းလဲ့ဖြူအောင်   ၄၁၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၇ ဆတမ-၂၁     မသိမ့်ခြူးစံ            ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရူပဗေဒ         ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၈ ဆလသ-၂၂၇  မချမ်းမြေ့မွန်          ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၂၉၉ ဆဒဂ-၂၈၇     မထက်မြက်နွယ်      ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀ဝ ဆဗဟ-၇၁၅   မနန္ဒာဦးဝေ            ၄၂၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၁ ဆမဥ-၁၀ဝ၀   မဆုမြတ်ရတီပွင့်     ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၂ ကဗ-၁၂         မတေဇာသစ်သစ်ဝင့် ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ကွန်ပျူတာ     အဏုဇီဝ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၃ ဒတ-၆၅၅      မောင်နိုင်ရဲရင့်         ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဒဿနိက       ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၄ ဆခ-၂၇         မောင်ဟိန်းထက်     ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၅ ဆလတ-၁၈၄  မကေသရီချို          ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၆ ဆကရ-၁၂၄၀ မောင်ဉာဏ်လင်းဖြိုး ၄၃၀            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၇ ဆကရ-၄၅၃   မောင်မင်းဘုန်းသန့်  ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၈ ပတ-၁၅၆      မောင်ဇင်ရှိုင်းမောင်မောင်၄၃၉        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၀၉ မရတ-၉၉၉    မောင်စောသူရိန်ထူးဦး ၄၄၁          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        နှ                 ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၀ ဆဒဂ-၄၀၆     မနန်းဖူးပွင့်မြတ်      ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        မနုဿ          ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၁ ဆဗဟ-၆၅၅   မောင်မြတ်ထူးမောင် ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၂ ဆခ-၆၀         မဆုဆုထွေးလှိုင်      ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၃ ညလ-၂၄၇     မထက်ထက်ယွန်းမီ ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၉။၂၀၁၈      

၃၁၄ ဆဗ-၈၂၀       မောင်စွမ်းထက်လှိုင်သော်၄၅၆        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        -                  ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၅ ဆသယ-၇၄၆  မရွှေစင်မိုးမြင့်         ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၆ ဆကရ-၉၁၇   မအေးကျော့ခိုင်       ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၇ ဆရက-၃၉၉   မောင်လူထွန်း         ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၈ စဇ-၁၀၅၆      မအေးချမ်းမြေ့အောင် ၄၃၄            ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၁၉ ဆသတ-၃၆၁  မောင်ဝေယံမျိုး       ၄၃၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၀ ဆဒထ-၁၃၀   မသီရိဆွေ              ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၁ ဆတဥ-၁၀၈၄ မောင်ခန့်နိုင်           ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၂  ဆတဥ-၁၄၄၁ မောင်မြင့်သူ           ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၃ ဆဒမ-၇၃၉     မနန်းအေးမြတ်မြတဲ်ဖြိုး ၄၄၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၄ ပဇယ-၁၂၅     မောင်ဌေးဆက်ဝေ   ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၅ နဇယ-၄၄      မအေမီသန်းထွန်း    ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၆ ဆလသ-၁၅၅  မမေမြမြစင်           ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ဥပဒေ           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၇ ဆဒဂ-၇၃၇     မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၈ ဆရက-၂၈၀   မနန်းနှင်းစက်ဝေ    ၄၄၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ငါးလုပ်ငန်း    ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၂၉ ဆသက-၅၇၆  မကေဇင်ဝင်း          ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ပတ်ဝန်းကျင်  စာ/သု           ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၀ ဆခ-၂၃         မဖူးပွင့်ဟန်ညိမ်း     ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရုက္ခဗေဒ        သတ္တဗေဒ       ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၁ ဆကရ-၈၂၃   မောင်ဝင်းမြတ်အေး  ၄၉၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၂ ရမဆ-၂၇၃     မဂရိပ်(စ်)ဆုရွှန်းပြည့် ၄၃၀           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၃ ဆဒဂ-၂၀၃     မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၇၄          ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၄ ဆဒမ-၂၂၂၅   မယွန်းဆုရည်         ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရှေး/သု          ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၅ ဆမဒ-၄၁       မရည်လွင်စိုး          ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာ           ဇီဝဓာတု        ၇။၁၀။၂၀၁၈    

၃၃၆ အဟ-၂၉၇      မရွှေယမင်း            ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၇ ဆဗဟ-၃၆၃   မညိုညိုလွင်           ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၈ ဆဗဟ-၈၇၁   မောင်မာန်             ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၃၉ ဆမတ-၆၆၅   မအိရတနာအောင်    ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၀ ဆမက-၆၂၆   မနွေးယုယ            ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        မြန်မာစာ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၁ ဆမ-၅၁၇       မောင်ရဲလင်းဦး       ၄၃၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၂ ဆဒဂ-၅၈၇     မသက်စုစုလွင်        ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၃ ဆတမ-၈       မအိစန္ဒာကျော်        ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၄ ဆသယ-၉၃၈  မငိုစိုင်း                 ၄၀၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၅ ဆအစ-၃၃၉၆  မောင်ဗိုလ်ကိန်း       ၄၆၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ         ၇။၁၁။၂၀၁၈           

၃၄၆ ဆသတ-၅၃၇  မောင်ရဲအောင်ဇော်   ၄၀၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၇ ဆဒတ-၇၇၀   မယဉ်ယဉ်မော်        ၄၀၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၈ ဆပလ-၄၉၂   မအိပိုးဖြူ              ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        ရုက္ခဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၄၉ ဆမက-၁၅၁၃ မောင်ထက်ဝေဖြိုး    ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၀ ဆသတ-၂၄၅၂                          မောင်ကောင်းဇင်ဦး                ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု         ဓာတုဗေဒ    ဘူမိဗေဒ ၇။၁၁။၂၀၁၈      

၃၅၁ ဆကရ-၃၉၀   မချောသီရိလွင်        ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၂ ဆမဥ-၃၆၆     မောင်ထက်မင်းလှိုင် ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၃ ဆမက-၆၉၁   မောင်အောင်ကိုကိုမျိုး ၄၁၁           ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၄ ဆကရ-၃၀     မောင်ကာရံကျော်     ၄၅၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ရူပဗေဒ         ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၅ ဆကရ-၁၁၁၁ မမျိုးပိုပိုလှိုင်          ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၆ ဆအစ-၂၁၁    မရွှန်းလဲ့ဦးမောင်     ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဥပဒေ           ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၇ ဆသက-၃၀၅  မောင်ကျော်လွင်စိုး   ၄၀၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၈ ဆတဥ-၄၉၉   မောင်ဝေယံဖြိုးပြည့် ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၅၉ ဆကရ-၅၁၁   မဆုလင်းလက်       ၄၈၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ငါးလုပ်ငန်း    နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၀ ဆဗဟ-၇၆၁   မခိုင်ဇင်ဦး             ၄၅၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၁ ဆတဥ-၅၀၃   မဆုစန္ဒာဖြူ            ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၂ ဆကရ-၃၇၈   မခိုင်ဇင်လဲ့             ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဥပဒေ           နှ                 ၇။၁၁။၂၀၁၈    

၃၆၃ ဆကရ-၄၁၅   မောင်သုဝေ            ၄၇၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၄ ဆသယ-၁၂၁၂                          မဆုထက်ထက်ဝေ                 ၄၃၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု         မြန်မာစာ     ဇီဝဓာတု ၇။၁၂။၂၀၁၈      

၃၆၅ ဆလမ-၁၄၂   မထက်ဝါဝါရှိန်        ၄၄၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၆ ဆဗဟ-၈၀     မောင်ကောင်းမင်းခန့် ၄၅၂            ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၇ ဆကရ-၁၃၁၁ မောင်ဟင်နရီရဲထွဋ်အောင် ၄၂၄      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      သတ္တဗေဒ       ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၈ ဆဒမ-၈၃၅     မမျိုးပပ                ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၆၉ ဆလသ-၆၁    မနှင်းဝတ်ရည်        ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၀ ဆဗဟ-၃၅၇   မောင်ထက်ဝေလွင်   ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၁ ဆဒဆ-၁၉၄၃ မသီတာရွှေဥ          ၄၁၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၂ ကဖ-၂၁         မောင်ဂွမ်ဂျာလ       ၄၂၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၃ ဆမက-၆၀၃   မဆုဝင့်နိုင်             ၄၄၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၄ ဆဗဒ-၅၉၃     မောင်နေလင်းထက် ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၅ ဆဗဟ-၃၉၈   မောင်နိုင်ဦးဝေ        ၄၁၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        နှ                 ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၆ ဆဒဂ-၂၁၁     မောင်လင်းထက်     ၄၇၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၇ ဆကရ-၁၂၉   မောင်ထက်အောင်လှိုင်ဇင် ၄၁၅      ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၈ ဆစခ-၅၄၆     မဆုမြတ်နိုးလင်း     ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ၇။၁၂။၂၀၁၈    

၃၇၉ လဘ-၂၅၆     မနန်းသင်းသင်းစိုး   ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ရုက္ခ              ။       

၃၈၀ ဆမတ-၃၂၁   မရွှန်းလဲ့မြတ်နိုး      ၄၃၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၈၁ ဆမက-၄၈     မချစ်သဇင်နိုင်        ၄၁၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ၇။၁၃။၂၀၁၈    

၃၈၂ ဆကမ-၆၂     မမေသီရိချို            ၄၁၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၃ ဆကမ-၁၀၂၁ မောင်ဘုန်းမြတ်ဇော် ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၈၄ ဆသက-၂၁၆၃ မောင်အောင်ညီမိုး   ၄၂၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  မြန်မာစာ       ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၅ ဆသက-၇၅၈  မောင်အောင်ကိုဖြိုး   ၄၃၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သတ္တ္တဗေဒ    ဇီဝဓာတု        ။       

၃၈၆ ဆဗထ-၆၂၄   မောင်မင်းထက်အောင် ၄၄၇          ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၇ ဆစခ-၃၇၂     မယမင်းဝင့်ဝါ       ၄၅၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  အဏုဇီဝ        နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၃၈၈ ဆကရ-၁၂၀   မရွှေစင်ဆင့်           ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၉ ဆရက-၁၃၅၆ မောင်ထက်ဦးလွင်   ၄၂၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၉၀ ဆတမ-၂၇၈   မောင်စိုင်းဝဏ္ဏထွန်း ၄၁၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၃၉၁ အမ-၁၉         မောင်အောင်ခန့်ပိုင်   ၄၇၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရူပဗေဒ         ဥပဒေ           ။       

၃၉၂ ဆကရ-၁၀၁၉ မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၂၅            ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၃ ဆသဝ-၃၀၃   မောင်ကောင်းကျော်ဇော ၄၁၇        ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၇။၁၄။၂၀၁၈    

၃၉၄ ဆဗဟ-၂၉၂    မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၈၀       ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၃၉၅ ဆသက-၈၉၂  မောင်စည်သူ          ၄၁၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၃၉၆ အသ-၈၅၀      မခင်စန္ဒီကို             ၄၃၃             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၉၇ ဆမဥ-၇၃၃     မယဉ်မင်းထွေး       ၄၃၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၈ ဆရက-၄၁၀   မောင်စွမ်းထက်နိုင်   ၄၂၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၉၉ ဆကရ-၁၈၉၇ မောင်ညီထွဋ်ငယ်     ၄၅၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  -                  -                  ။       

၄၀ဝ ဆဒဂ-၆၉၁     မောင်ဟိန်းနိုင်စိုး     ၄၅၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၄၀၁ ဆဗထ-၃၀၇   မသက်နှင်းဆုရည်    ၄၂၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၂ ဆလတ-၁၁၁  မောင်ဇော်မင်းပိုင်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဘူမိဗေဒ        ၇။၁၅။၂၀၁၈    

၄၀၃ ဆဂ-၅၅         မဆုမြတ်နိုးကျော်    ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၀၄ ဆဗဟ-၁၀၈   မမေသက်ဖူးစံ        ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      မြန်မာစာ        ။       

၄၀၅ ဆတမ-၄၈     မစိုးနန္ဒာ               ၄၂၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၆ ဆဗဟ-၇၅၀   မောင်ဇွဲမာန်အောင်   ၄၄၁             ကုန်ထုတ်ဓာတု  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၄၀၇ ဆဗဟ-၆၆၄   မောင်သန့်ဇင်မိုးမြင့်  ၄၂၂              ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀၈ ဆတဥ-၄၀၄   မောင်မင်းခန့်          ၄၂၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ES               ။       

၄၀၉ ဆတည-၃၁    မစန်းစန်းနွယ်        ၄၄၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ရုက္ခ              ။       

၄၁၀ ပဇတ-၃        မောင်မင်းသန့်စင်    ၄၃၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၁ ဆစခ-၁၅၈     မမေရှုတိုင်းယဉ်      ၄၄၆             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၂ ဆတဥ-၁၄၆   မမိချမ်းလဝီ           ၄၄၉             ကုန်ထုတ်ဓာတု  သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၁၃ ဆဒဂ-၉၇၂     စစ်လောဝ်လျန်းအွမ် ၄၀၂             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၄၁၄ ရမ-၆၆          နန်းလမင်းသီရိ       ၄၃၈             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၄၁၅ ဆမတ-၁၁၄   မချယ်ရီအောင်        ၄၃၀             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                           

၄၁၆ ဖဖ-၈၃၅        မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ     ၄၄၄             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      -                          

၄၁၇ တမ-၇၈        မဆုမြတ်မြတ်         ၄၅၇             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု                 

၄၁၈ စက-၃၀၅      မဝုန်ဂဲလ်ကျန်         ၄၄၅             ကုန်ထုတ်ဓာတု  ရှေး/သု          နိုင်ငံရေး                 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအမည်စာရင်း

အထူးပြုဘာသာ  -  ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

စဉ်   ခုံအမှတ်         အမည်                  အပထ           ပထမ         ဒုတိယ               တတိယ         ရက်စွဲ  မှတ်ချက်

                                                    အောင်           ဦးစားပေး    ဦးစားပေး           ဦးစားပေး

                                                    ရမှတ်ပေါင်း

၁     ဆလမ-၃၀၆   မကျော်စုစုဝင်း        ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်       ၁၅။၆။၁၈        

၂     ဆဗဟ-၃၀၁   မောင်ဝေယံမွန်        ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၃     ဆအလ-၂၀၁  မောင်ပိုင်သက်ကျော် ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၄     ဆမက-၃၇၅   မငွေကြယ်စင်ရွှန်း    ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၅     ဆလတ-၂၁၂  မောင်ဇော်ရှိန်းထက် ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ။       

၆     ဆတဥ-၄၇၀   မခင်ပြည့်စုံ            ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ဥပဒေ           ။       

၇     ဆဒဂ-၃၁၉     မောင်ပိုင်ဖုန်းပြည့်    ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ဘူမိဗေဒ        ။       

၈     ဆဒဂ-၄၃၁     မောင်ရဲရင့်ဝေယံ      ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ရူပဗေဒ         ။       

၉     ဆဒမ-၉၁၈     မထားမြတ်နိုး         ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၀   ဆဗဟ-၁၇၀   မောင်လှိုင်မင်းထက် ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၆။၆။၁၈        

၁၁   ဆလသ-၁၃၇  မရွှန်းလဲ့နေခြည်      ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၂   ဆသတ-၅၂၈  မအေးမြတ်ကေခိုင်   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၁၇။၆။၁၈        

၁၃   ဆဒဂ-၆၉       မောင်ညီမင်းခန့်      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄   ဆကရ-၉၀၂   မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၁၅   ဆကရ-၁၀၉၅ မထူးအိလင်းလက်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၆   ဆကရ-၃၃၅   မသိင်္ဂီဝတ်ရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇   ဆကရ-၁၀၈၉ မယမင်ရွှေရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၈   ဆလမ-၃၁၁   မောင်ကောင်းစည်သူ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ၁၈။၆။၁၈        

၁၉   အဂ-၁၂         မဝင်းအိန္ဒြာမြတ်      ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၂၀   ဆဓ-၁၁၆       မသက်နှင်းအေး      ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ။       

၂၁   ဆဒမ-၁၅၄     မောင်လင်းအောင်ခန့် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂    ညလ-၃၈၉     မဝင်းပပစိုး            ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       မြန်မာစာ       ကုန်ထုတ်ဓာတု         ။          

၂၃   အသ-၄၅၂      မောင်ဝင့်ကောင်းကျော် ၄၆၁          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၄   ဆမဥ-၆၂၄     မောင်ရာဇာထွန်းကျော် ၄၅၉          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅   ဆဗဟ-၃၈၀   မမြတ်နိုးစုလှိုင်       ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၆   ဆဒမ-၁၆၅     မောင်သူရထက်ဇော် ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၇   ဆသက-၆၂    မောင်စိုးမင်းထက်   ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၈   ဆသက-၇၁    မောင်ကျော်ဇင်ထွန်း ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ၁၉။၆။၁၈        

၂၉   ဆဗထ-၉၀     မသက်ထားမျိုး       ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၀   ဆထမ-၂၆၇   မောင်အောင်ခန့်ညီညီ ၄၆၂            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၁   ဆလမ-၃၄     မအိမြတ်နိုင်းခင်      ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၁၉။၆။၁၈        

၃၂   ဆဒဂ-၈၂၉     မထိုက်ပြညြွ့်ကယ် ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၁၉။၆။၁၈        

၃၃   ဆဗဟ-၆၆၆   မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၇၉       ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၁၉။၆။၁၈        

၃၄   ဆသဝ-၃၃၇   မချောစုလင်း          ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၅   ဆသဝ-၁၉     မအင်ကြက်းခက်     ၄၉၉             ကွန်ပျူတာ       ငါးလုပ်ငန်း    ဘူမိဗေဒ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၆   ဆမဒ-၃၂၅     မစုမြတ်ပြည့်          ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ၁၉။၆။၁၈        

၃၇   ဆကရ-၅၉၄   မပန်းမြတ်ဖြူစင်     ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သတ္တဗေဒ       ၁၉။၆။၁၈        

၃၈   ဆမက-၃       မဖူးဝင့်ရည်ကျော်    ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၉။၆။၁၈        

၃၉   ဆဒဂ-၁၁၇     မယဉ်နှင်းဖြူစင်      ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၁၉။၆။၁၈        

၄၀   အအ-၃၁        မစိုးဇင်ဇင်သက်      ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၀။၆။၁၈        

၄၁   ုဆအဓ-၄၀၄  မဖြူဖြူခိုင်             ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ၂၀။၆။၁၈        

၄၂   ဆရ-၃၈         မောင်သက်ဦးမောင်  ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၃   ဆဗတ-၆၄၂   မမြတ်သဉ္ဇာမိုး        ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ပတ်ဝန်းကျင်  ၂၀။၆။၁၈        

၄၄   ဆဗထ-၂၆     မောင်ဘုန်းမင်းခန့်   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       -                  ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၄၅   ဆတမ-၄၇၅   မောင်လင်းပြည့်ဖြိုး  ၄၉၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၂၀။၆။၁၈        

၄၆   မနတ-၁၀၉၉  မောင်ကျော်စွာဟိန်း ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ရူပဗေဒ         ၂၀။၆။၁၈        

၄၇   ညဒ-၇၃         မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၄၆၃            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ၂၀။၆။၁၈        

၄၈   ဆသက-၁၁၀  မောင်ကောင်းဉာဏ်မိုး ၄၈၂           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၄၉   ဆစခ-၂၃၄     မဝင်းပပအောင်       ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၅၀   ဆအ-၁၂၅      မသက်ထားဆွေ      ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ဥပဒေ           ၂၀။၆။၁၈        

၅၁   ဆကရ-၆၉၉   မဖြိုးမီမီ                ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၀။၆။၁၈        

၅၂   ဆဒဂ-၅၈၉     မရှင်းသန့်သော်       ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရှေး/သု          ၂၁။၆။၁၈        

၅၃   ဆစခ-၈၈       မစန္ဒီလင်းလင်းထက် ၄၅၂            ကွန်ပျူတာ       နှ                 ဥပဒေ           ၂၁။၆။၁၈        

၅၄   ညလ-၉၄၁     မောင်တင်ရှားအောင် ၄၅၃            ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၅   ဆစခ-၁၅၄     မဖူးမြတ်ရတနာမွန်  ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၅၆   ဆစခ-၁၅၉     မဖူးမြတ်သီရိမွန်      ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၅၇   ဆဒရ-၁၉၀     မောင်ဇော်ဝင်းထွန်း  ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၈   ဆဒဂ-၄၅၃     မောင်ဝေယံရဲရင့်      ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၁။၆။၁၈        

၅၉   ဆခ-၄၈         မထက်ရွှေရည်        ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၆၀   ဆစခ-၃၆၆     မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် ၄၆၉            ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ၂၁။၆။၁၈        

၆၁   ဆဒဂ-၁၀       မခင်ဥမ္မာကျော်       ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ သင်္ချာ            ၂၁။၆။၁၈        

၆၂   ညလ-၂၆၂      မမေဇင်မှူး            ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      -                  ၂၁။၆။၁၈        

၆၃   ဆဗဟ-၃၄     မောင်ဇင်ကို           ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၁။၆။၁၈   

၆၄   တထ-၂၆၅     မောင်အောင်မင်းခန့် ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ ကုန်ထုတ်ဓာတု၂၁။၆။၁၈        

၆၅   ဆဒဂ-၃၄       မောင်မင်းသိမ်းကျော် ၄၆၄            ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ဇီဝဓာတု        ၂၁။၆။၁၈        

၆၆   ဆဒတ-၉၄၈   မစန္ဒာဝင်း             ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ၂၁။၆။၁၈        

၆၇   ဆကရ-၉၉၄   မောင်ရွှေဂျော်ဂျော်    ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်ဓာတု         ၂၁။၆။၁၈   

၆၈   ဆကရ-၈၂၀   မောင်ကျော်စိုးဟန်   ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ          ဓာတုဗေဒ      ၂၁။၆။၁၈        

၆၉   ညလ-၄၇၀     မိလွန်းပွိုင်းနွန်ရော့  ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ES               စိတ်ပညာ       ၂၁။၆။၁၈        

၇၀   ဆဗဟ-၅၃၅   မောင်အောင်ခန့်ကျော် ၄၅၆           ကွန်ပျူတာ       ကွန်ပျူတာ     ကွန်ပျူတာ     ၂၁။၆။၁၈        

၇၁   ဒသ-၁၂         မောင်ခိုင်ကျော်စော  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ၂၁။၆။၁၈        

၇၂   ဒသ-၁၉         မောင်သန်းလင်းဇော်                   ၄၇၆               ကွန်ပျူတာ     သင်္ချာ            ဥပဒေ  ၂၁။၆။၁၈   

၇၃   ဆဗဟ-၅၇၅   မအိမြတ်ရွှေစင်       ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၄   ဆပဇ-၈၄       မရတီလင်းလက်     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၅   ဆကရ-၆၀၂   မောင်မင်းပြည့်စုံ      ၅၀ဝ             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၂။၆။၁၈        

၇၆   ဆလတ-၁၅၇  မဇင်ထက်ထက်ကျော် ၄၈၀           ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၂။၆။၁၈        

၇၇   ဆလတ-၅၇    မောင်သီဟစိုး         ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ၂၃။၆။၁၈        

၇၈   ဆကရ-၁၈၆၈ မောင်သူရိန်ဖုန်းကို   ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၂၄။၆။၁၈        

၇၉   ဆမက-၂၅၈   မစိမ်းလဲ့လဲ့တင့်      ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        -                  ၂၄။၆။၁၈        

၈၀   ဆတမ-၄၂၈   မဆုမြတ်သီရိ          ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ၂၅။၆။၁၈        

၈၁   ဆလတ-၃၄၁  မောင်ဆက်မော်ဝင်း  ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၂   မထ-၂၆         မငြိမ်းနှင်းစု           ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၈၃   ဆဗဟ-၅၆၇   မောင်ရွှေငွေတိုး       ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နှ                 ။       

၈၄   ဆကရ-၁၀၄၃ မချောစန္ဒီ              ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၅   ဆဒလ-၁၈     မထက်သီရိဝင်း       ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၆   ဆကရ-၁၆၇   မစွမ်းဘုဏ်း           ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၈၇   ဆလတ-၁၂၉  မရန်အောန်းလုံ       ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၈၈   မဂ-၆၀၅        မောင်မင်းသူရိန်ကို   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၈၉   အဘ-၂၁၀      မောင်ထွဋ်အောင်ကို  ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၉၀   ဆရက-၃၃၃   မောင်သူရအောင်     ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၉၁   ဆစခ-၅၈       မသက်နှင်းဆု         ၄၉၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၉၂   ဆကရ-၆၇၀   မောင်ပြည့်ဖြိုးပိုင်     ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၃   ဆကရ-၄၀     မမေဖြူဟံခင်         ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ၂၆။၆။၁၈        

၉၄   ပစ-၁၇၀        မဆည်းဆာမိုးမြင့်အောင် ၄၅၈        ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၉၅   ဆအလ-၁၀    နော်ဆောင်းသဇင်နိုင် ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      စိတ်ပညာ       ။       

၉၆   မဂ-၆၅၆        မောင်ဝေထွန်း        ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၉၇   ဆလမ-၁၁၅   မောင်ရဲလင်းဖြိုး      ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၉၈   ဆဒဂ-၄၈၀     မောင်ကောင်းစံလင်း ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၉၉   ဆမ-၂၁၃၀     မောင်စိုးခန့်            ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၁၀ဝ ဆအစ-၁၀      မအေးသီတာကျော်   ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၁ ဆမက-၂၁၆   မမြသက်ချယ်         ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၀၂ ဆသက-၁၁၅၃ မောင်ဆွေသူ         ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၃ ဆကရ-၁၀၅၅ မအိမ့်ကြည်ဖြူ        ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၂၇။၆။၁၈        

၁၀၄ ဆကရ-၁၈၄   မောင်ဇေလင်းထက် ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ငါးလုပ်ငန်း    ။       

၁၀၅ ဆကရ-၇၉     မသူသူထူးစံ           ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  ကုန်ထုတ်       ။       

၁၀၆ ဆမက-၃၉၉   မရွှေစင်ဖူးလွင်        ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇီဝဓာတု        ။       

၁၀၇ ဆဗဟ-၆၈၆   မနေဇင်လင်း          ၅၀၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၀၈ ဆမဥ-၁၀၃၄   မောင်ဝေယံလင်း     ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၀၉ ဆမဥ-၉၉၇     မောင်ခန့်ဇွဲနိုင်         ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၀ ဆတဥ-၅၇၀   မောင်ကျော်ခိုင်ဦး    ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၁ ဆကရ-၁၀၁၈ မောင်မင်းခန့်ဇော်    ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၂ ဆသဝ-၆၇     မောင်စိုပြေဌေး        ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၃ ဆသတ-၁၃    မအိမြတ်ဖြူ           ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၁၄ ဆလသ-၂၁၆  မအေးကေခိုင်မင်း    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၅ ဆသက-၅၂၁  မောင်ထက်နောင်ဖြိုး ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၆ ဆတမ-၃၃၆   မဇူးဇူးလွင်            ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၇ ဆဒဂ-၂၂၉     မောင်ထက်မြတ်ထွန်း ၄၈၃           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၁၈ ဆဒဂ-၄၈၉     မောင်ကောင်းထက်မြတ် ၄၆၈        ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၁၁၉ ဆလတ-၃၂၀  မချယ်ရီလွင်           ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၂၀ တထ-၅၆       မအေမီမိုး              ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ၂၈။၆။၁၈        

၁၂၁ ညပ-၂၄၆       မောင်စွမ်းရည်ဖြိုး    ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၂  ဆဗဟ-၉၀     မကြယ်စင်ခွန်းချို    ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ရူပဗေဒ         ။       

၁၂၃ ဆတမ-၄၁၃   မအိမ့်ချစ်ပို             ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၂၄ ဆဒဂ-၄၀၅     မောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၆၇       ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        သင်္ချာ            ။       

၁၂၅ ဆကရ-၁၁၅၂ မနှင်းလွင်ကို          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၆ ဆဗထ-၁၁၀   မောင်တင်ဝင်းလှိုင်   ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၂၇ ဆဒလ-၁၂၁၇ မစုဝတ်ရည်လှိုင်      ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            မြန်မာစာ        ။       

၁၂၈ ဆပသ-၁၇၉၉ မောင်အောင်မျိုးမြတ် ၄၇၉            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၂၉ ဆစခ-၁၄၃     မအေးမြမြ             ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၃၀ ဆမက-၅၇၉   မောင်ထက်အောင်ခိုင် ၄၇၃            ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဇီဝဓာတု        ။        ပြောင်း

၁၃၁ အသ-၅၂၂      မဟန်နီဇော်           ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       -                  သင်္ချာ            ။       

၁၃၂ ဆကရ-၁၈၇   မောင်စွမ်းရည်ထွဋ်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၃၃ ဆမဒ-၄၂၅     မခွန်းဆင့်သံသာ      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၁၃၄ ဆမ-၄၉၉       မောင်ဇွဲပိုင်ဆက်      ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၁၃၅ ဆဗဟ-၂၇၂    မောင်ရဲသီဟမင်း     ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၃၆ ဆဗဟ-၂၆၉   မောင်ညီသတိုးမင်း  ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၃၇ ဆကရ-၅၄၀   မခင်ရူပါကျော်        ၄၉၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၃၈ ဆလမ-၁၆၅   မောင်ထက်လွင်      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၃၉ ဆသက-၁၀၇  မောင်လွင်မိုး          ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၀ ဆကရ-၂၀၃   မောင်သူရလင်းထွန်း ၄၈၀            ကွန်ပျူတာ       -                  ကုန်ထုတ်       ။       

၁၄၁ ဆဗဟ-၈၂     မောင်ရဲလင်းခန့်      ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ၂၉။၆။၁၈        

၁၄၂ ဆဒဂ-၂၀၆     မောင်ကျော်ဝင်းထက် ၄၆၅           ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၄၃ ဆဒဂ-၄၃၆     မောင်ခန့်ဇေယျာ      ၅၂၄             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         နိုင်ငံတကာ     ။       

၁၄၄ ဆလမ-၈၄     မောင်သီဟထွန်း     ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၅ ဆဗတ-၅၂၃   မဇွန်လဲ့လဲ့လွင်        ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၁၄၆ ဆရ-၇၁         မယွန်းအိခင်          ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၄၇ ဆပလ-၂၂၂    မဆောင်းမီမီစံ        ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၁၄၈ ဆကရ-၁၃၃၈ မသီရိထွန်း            ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၄၉ ဆမဥ-၃၂       မမြတ်ကေခိုင်         ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၀ ဆဒမ-၉၉၀     မထက်ထက်လှိုင်     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၁၅၁ မခ-၃၆၉        မမေသက်နှင်း        ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၅၂ အသ-၅၂၁      မောင်ဟန်ထွန်းဇော် ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       -                  ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၅၃ ဆဗထ-၃၈၁   မထက်သီရိခိုင်        ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၁၅၄ ညလ-၈၂၃     မအိပွင့်ဖြူ             ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၅၅ ဆကရ-၄၄၈   မခိုင်ဇာသွယ်          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၁၅၆ တမ-၂၃၀       မောင်ထက်နိုင်လင်း ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      -                  ။       

၁၅၇ ဆဒဂ-၇၅၃     မောင်ဝေယံလင်း     ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၅၈ ဆကရ-၅၆၁   မထက်သီရိထွန်း     ၄၉၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဇီဝဓာတု        ။       

၁၅၉ မနတ-၇၇၅    မောင်မြင့်မြတ်ပိုင်    ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ၃၀။၆။၁၈        

၁၆၀ အဖ-၄၇         မလှယမင်းဦး         ၅၀၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၆၁ ဆဒဂ-၈၇၃     မကေသွယ်နိုင်        ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၁၆၂ ဆသဝ-၆၉     မောင်စိုင်းဝဏ္ဏ        ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၆၃ နကတ-၈၄     မလမင်းဖြူစင်        ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၁၆၄ ဆမဥ-၇၅၁     မဟန်နွယ်စိုး          ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၆၅ ဆအစ-၁၃၆    မခင်စန္ဒာထွန်း        ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       အဏုဇီဝ        ကုန်ထုတ်       ။       

၁၆၆ ဆသယ-၃၃    မအိန္ဒြေထွန်း          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၆၇ ဆပလ-၃၂၆   မောင်စိုင်သီဟ        ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဇိဝဗေဒ         ။       

၁၆၈ ဆတမ-၂၃၆   မယွန်းရတီကို        ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၆၉ အပ-၈၅         မောင်ဇင်မင်းဖြိုးဇော် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ဝ၂။၇။၁၈        

၁၇၀ ဆတဥ-၂၀၈   မခိုင်ဆုသွယ်          ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၁၇၁ ဆမဒ-၄၂၈     မခိုင်ဇင်သွယ်         ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၇၂ ဆဒမ-၅၇၈     မောင်အောင်ဆန်းမင်း ၄၇၇           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇၃ အမ-၉၉         မောင်အောင်ဘုန်း    ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            သတ္တဗေဒ       ။       

၁၇၄ ဆတမ-၁၂၇၁ မောင်အောင်နိုင်ဦး   ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        သင်္ချာ            ။       

၁၇၅ ညလ-၁၇၄     မောင်ထူးခန့်          ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၁၇၆ မနတ-၁၁၄၀  မောင်ဝင်းမြတ်အောင် ၄၅၉           ကွန်ပျူတာ       မြန်မာစာ       သင်္ချာ            ။       

၁၇၇ ညလ-၁၉၂     မောင်မင်းခိုင်စွမ်း    ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၇၈ ညဒ-၂၄၅       မအိသဉ္ဇ္ဇ္ဇာမျိုးဟန် ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရုက္ခ              ။       

၁၇၉ ဆကရ-၁၂၈၈ မောင်လရောင်ဝင်း   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            စိတ်ပညာ       ။       

၁၈၀ ဆဒမ-၄၀၈     မအေးချမ်းမြေ့        ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၁၈၁ ဆဗဆ-၃၁၃   မနေခြည်လင်းလက် ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရှေး/သု          ။       

၁၈၂ ဆလမ-၂၅၆   မမြင့်သိင်္ဂီချို           ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဇီဝ               ။       

၁၈၃ ဆမက-၄၁၄   မရူ့မဝ                  ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            စာ/သု           ။       

၁၈၄ ဆလသ-၇၂    မောင်ချစ်မျိုးလွင်    ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၈၅ ဆမဒ-၄၂၂     မောင်မြတ်သူ(ခ)ပြည့်စုံသူ ၄၈၀      ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၁၈၆ ဆကရ-၆၄၉   မောင်ကျော်စွာထွန်း ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၁၈၇ ဒတ-၁၈၃      မစမ်းစမ်းယု          ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၈၈ ဆဘထ-၅၆၄  မရွှန်းလဲ့လဲ့အောင်    ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ။       

၁၈၉ တထ-၁၂၈     မနွေးနွေးလင်းလက်                   ၄၈၃               ကွန်ပျူတာ     သတ္တ            သင်္ချာ  ။          

၁၉၀ ဆဗဟ-၄၄၈   မောင်မင်းဆက်အောင် ၄၆၃           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၉၁ ဆကရ-၁၂၃၄ နန်းသဇင်ဖြူ          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       ဥပဒေ           ။       

၁၉၂ ဆမက-၂၄၆   မညိမ်းညိမ်းဇော်      ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၁၉၃ ဆအစ-၂၉၀    မထက်တင်ဇာဝင်း   ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၃။၇။၁၈        

၁၉၄ ဆကရ-၆၈     မဟန်နွေငြိမ်း         ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ငါးလုပ်ငန်း    သတ္တဗေဒ       ။       

၁၉၅ ညဒ-၁၄၂       မအေးမြင့်မြတ်မေ    ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ။       

၁၉၆ ဆမဥ-၇၅၁     မဆုရည်ရည်ထွန်း    ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၁၉၇ ဆအစ-၅၇၆    မောင်ဗန်ရိုလျန်       ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၁၉၈ ဆဗက-၄၅၆   မလဝန်းဖြူ            ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၁၉၉ ဆစခ-၁၉       မဝါဟွိုင်းကင်(မ်)    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    သင်္ချာ            ။       

၂၀ဝ ဆကရ-၇၅၅   မဖြိုးသီတာလင်း     ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၂၀၁ မနတ-၁၇၄၆  မရတနာဝင်း          ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၀၂  ဆသက-၆၂၁  မောင်သီဟကျော်     ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        -                  ။       

၂၀၃ ဆဒဂ-၄၉၁     မဖြူစင်လင်း          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၀၄ ဆပသ-၄၉၅   မောင်ကောင်းဇေယျာလင်း ၄၅၇     ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၀၅ ဆဗဟ-၆၉၀   မောင်ဝင်းသူရိန်လင်း ၄၉၆            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၀၆ မနတ-၁၆၁၃  မောင်ထူးအောင်ခ    ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၂၀၇ ဆဗဟ-၁၆၃   မောင်ကျော်လင်းထက် ၄၉၁          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၀၈ ဆအစ-၉၆၄    မယဉ်ဝင်းထွန်း       ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၀၉ ဆဒဂ-၂၅၈     မောငျီ်ဂါးနက်ဒန်နူး ၄၆၅            ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ကုန်ထုတ်       ။       

၂၁၀ ဆသက-၉၄၀  မောင်စည်သူလင်းထွဋ် ၄၇၃          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၂၁၁ ဆသယ-၁၁၇၁ မပြည့်ပြည့်ဖြိုး       ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၁၂  ဆဒမ-၉၀၁     မောင်စံလင်းထက်   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၁၃ ဆကရ-၁၁၂၄ မောင်အောင်မြင့်မိုရ်  ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၁၄ တထ-၁၁၄     မောင်ကောင်းခန့်     ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၁၅ ဆဗထ-၂၈၃   မပိုးအိဖြူ              ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၂၁၆ ဆဗဟ-၂၇၇   မသုန္ဒရီနှင်းမောင်    ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၁၇ နပမ-၁၅၇      မနှင်းဝတ်ရည်ခိုင်    ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရုက္ခ              ။       

၂၁၈ ဆမဒ-၄၂၃     မကြည်စင်သန့်        ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    စိတ်ပညာ       ။       

၂၁၉ ဆဒဂ-၁၃၅     မောင်သူရိန်ဆွေ       ၄၉၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၂၀  ဆသက-၅၄၉  မောင်ညီဆက်ဝေယံ  ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         -                  ။       

၂၂၁  ဆကရ-၃၉၄   မောင်နေဦးလွင်      ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ဝ၄။၇။၁၈        

၂၂၂  ဆကရ-၂၃၉   မောင်မင်းမြတ်ပိုင်    ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၂၃  ဆမဒ-၃၈၈     မောင်ဘုန်းအောင်လင်း ၄၅၂          ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၂၄  ဆမဒ-၄၂၄     မောင်ကျော်ဇင်သန့်  ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၂၅  ဆပရ-၂၃၃     မောင်သျှိုင်းသီဟအောင် ၄၇၂        ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၂၂၆  ဆမက-၇၅၂   မရှင်ထွေးမြိုင်        ၄၉၄             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        မြန်မာစာ        ။       

၂၂၇  အမ-၁၂၆       မောင်ဇွဲနိုင်ဦး          ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၂၈  ဆခ-၃           မဆုသီရိကျော်        ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၂၉  ဆခ-၅၆         မခင်ချောဆုလွင်      ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၀ ဆခ-၅၀         မထက်ဝတ်ရည်      ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၁ ညဒ-၁၈၃       မရှင်မွန်လဲ့             ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၂၃၂  အဟ-၃၄၄     မရွှေဆုတည်          ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၃ ညလ-၁၀၁၇   မအိသူအောင်          ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၃၄ ဆပလ-၁၀၁   မောင်ပြည့်စုံအောင်   ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၃၅ ပလ-၂၅၅       မအေးငြိမ်းစံ          ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၃၆ ဆမဥ-၄၀၆     မချမ်းမြေ့ဝင်း         ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၃၇ ဆသတ-၁၁၀  မနန်းအိအိဝင်း        ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၃၈ ဆအလ-၁၉၁  မောင်ရဲလင်းအောင်  ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၃၉ ဆလမ-၂၇၉   မဇွန်ပွင့်ဖြူ            ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၄၀ ဆဗဟ-၆၈၄   မဂျူးဂျူးဇင်လင်း   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ဥပဒေ           ။       

၂၄၁ ဆမတ-၁၇၀   မောင်ထက်ဝဏ္ဏစိုး   ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဇီဝဓာတု        ။       

၂၄၂  အသ-၄၈၉      မောင်ပိုင်ကောင်းစံ   ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ဥပဒေ           ဝ၅။၇။၁၈        

၂၄၃ တမ-၁၇၃၉    မောင်ထက်ဝေဦး     ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၄၄ ဆတရ-၁၁၅၁ မောင်နိုင်သူရိန်ဦး    ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၅ ဆမ-၁၀၉       မအေးချမ်းဖြိုး        ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၆ ဆမက-၃၀၉   မဆုလျှံနွယ်           ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သတ္တဗေဒ       ။       

၂၄၇ ဆကရ-၇၆၆   မောင်ရန်အောင်လင်း ၄၇၇            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၄၈ ဆဗထ-၄၀၉   မောင်နေလင်းဌေး   ၅၀၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၄၉ ညဒ-၁၄၇       မောင်ကျော်ဆန်းမိုး  ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၅၀ နဇမ-၁၃        မောင်ဇော်ဘုန်းထွဋ်  ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၅၁ ်ပအမ-၈၆     မောင်ညီညီလွင်       ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၂၅၂  ဆရက-၃၈၄   မောင်ဉာဏ်မျိုးဆက် ၄၇၇            ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ။       

၂၅၃ ဆလသ-၆၃    မမြတ်နဒီဌေးလင်း  ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၅၄ ပန-၁၈          မယွန်းလဲ့မို့မို့          ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၂၅၅ ဆကရ-၁၉၀၈ မောင်ဒီပြည့်စုံ         ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၅၆ ဆဒဂ-၅၆၇     မောင်သော်ဇင်ဝင်း   ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၅၇ ဆဗထ-၄၉၀   မလင်းလက်ရွှေရည် ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၅၈ ဆကရ-၅၆၄   မောင်ပိုင်စိုးခန့်        ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၂၅၉ မလ-၁၉၀၁    မောင်ဘုန်းမြင့်မြတ်  ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၂၆၀ ဆဒလ-၃၆၈   မဆုရွှေစင်အောင်     ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    မြန်မာစာ        ။       

၂၆၁ အဖ-၂           မစုစုစံ                  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                  ။       

၂၆၂  မမ-၁၈၆၉      မဆုဝေဇင်ထက်      ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဥပဒေ           ။       

၂၆၃ ဆတမ-၄၄၅   မဇွန်စံပါယ်အိမ်       ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    -                  ။       

၂၆၄ ဆတမ-၂၆၂    မသော်တာဆန်း      ၄၈၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ကုန်ထုတ်       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၆၅ ဆဒတ-၅၂၁   မဝင်းချယ်ရီဦး        ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၂၆၆ ဆအစ-၆၀၈    မောင်ကျော်စွာဟိန်း ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၆၇ ဆရက-၄၈၉   မတင်ချယ်ရီသင်း    ၄၅၉             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သတ္တဗေဒ       ။       

၂၆၈ ဆကရ-၆၅၂   မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း ၄၇၅          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၂၆၉ ဆအလ-၉၉    မောင်ဉာဏ်ဝင်းနိုင်  ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဒဿနိက       ။       

၂၇၀ ဆဒဂ-၃၆၇     မောင်လွင်ဟန်မင်း   ၅၂၉             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         နိုင်ငံတကာ     ။       

၂၇၁ ဆဗဟ-၃၁၅   မလင်းလက်ရွှေရည် ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ။       

၂၇၂  ဆကရ-၅၂၉   မောင်ဝင်းကိုကို       ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရူပဗေဒ         ။       

၂၇၃ ဆဓ-၁၂၇       မသိမ့်နန္ဒာဇင်         ၅၁၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သင်္ချာ            ။       

၂၇၄ ဆအစ-၁၀၅၉  မောင်ဟိန်းမင်းဦး    ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        -                  ။       

၂၇၅ ဆဗဟ-၁၃၂   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၅၀၇            ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၆ ဆသ-၇၂        မောင်စိုးသူရ          ၅၀၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ရူပဗေဒ         ။       

၂၇၇ ဆလထ-၁၈၈  မသူထက်စံ            ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၂၇၈ ဆဗထ-၂၈၄   မဝင်းအိဖြူ            ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၂၇၉ အသ-၅၈၇      မပုလဲဖြိုး              ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ။       

၂၈၀ အမ-၁၅၇၁     မောင်ဇော်မင်းကို     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       အရှေတိုင်း     -                  ။       

၂၈၁ ဆကရ-၈၄၃   မပုလဲမိုးဥ             ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ကုန်ထုတ်       ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၂  ဆကရ-၂၂၁၅  မမေစန္ဒာထွန်း        ၄၅၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၃ ဆသယ-၉၈၄  မောင်ကောင်းဆက်လင်း ၄၆၄       ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၄ ဆဗဟ-၁၃၈   မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ၄၅၈            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၅ ဆဒဂ-၃၃၇     မမေသဇင်ဖြိုး         ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       ရှေး/သု          စာ/သု           ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၆ ဆကရ-၅၅၁   မမေသဲစွဲခင်           ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ဝ၆။၇။၁၈        

၂၈၇ အကက-၁၄    မောင်ဇွဲကိုကိုဖြိုး     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တ            သင်္ချာ            ဝ၇။၇။၁၈        

၂၈၈ ဆဗဟ-၁၆၅   မောင်သန့်လင်းထက် ၄၈၉            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၈၉ ဆလမ-၃၂၈   မောင်ကောင်းစစ်သက် ၄၆၃          ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၀ ဆဗဟ-၂၂၂    မရွှန်းလက်ဝင်းပ     ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၁ ဆသက-၅၁၇  မပန်းအိဖြူ            ၄၆၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            အဏုဇီဝ        ဝ၇။၇။၁၈        

၂၉၂  ဆရက-၃၄၀   မောင်လွင်မင်းဦး     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၃ မက-၁၄၄၉    မောင်အောင်ခန့်ဇင်   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၄ ဆလမ-၁၀၁   မောင်အောင်ဇေပိုင်   ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၅ ဖဓ-၆၅          မဂျူးဂျူးထွန်း       ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၆ ဖဓ-၅၁          မဝေမာဌေး            ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၈။၇။၁၈        

၂၉၇ ဆတည-၂၁၆  မနှင်းသီတာလွင်     ၄၆၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၂၉၈ ဆကရ-၁၆၉   မောင်ဇွဲထက်          ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၂၉၉ ဆကရ-၂၀၅   မောင်သူဟန်ထွန်း   ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀ဝ ဆသက-၁၀၁  မမိုးပွင့်ဖြူ             ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၁ ဆဒမ-၂၈၅     မဖူးသစ်စံ              ၄၈၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၂ မပပ-၁၈၅      မောင်ခန့်ဇေယျာအောင် ၄၆၂          ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၃ ညဒ-၁၅၅       မချယ်ရီလမင်း       ၄၇၈             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၄ ဆကရ-၆၇၁   မောင်ရဲရင့်ပိုင်         ၄၈၀             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ပတ်ဝန်းကျင်  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၅ ဆဒတ-၉၁၄   မခင်ရတနာဗိုလ်      ၄၉၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၆ ဆသက-၈၈၀  မောင်နိုင်ထွန်းလင်း ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၇ ဆကရ-၅၈၄   မောင်ကောင်းလှစံ   ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၈ မလ-၇၂၁       မောင်အေးဇေယျာဖေ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ဝ၉။၇။၁၈        

၃၀၉ ညလ-၃၁၃     မောင်ထူးဝဏ္ဏအောင် ၄၅၆            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၀ ဆကရ-၉၇၆   မောင်ထူးမြတ်ကျော် ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၁ ဆကရ-၃၀၂   မဖူးပြည့်ဆုမြတ်      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၂ ဆစခ-၉၁       မချယ်ရီထွေး          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၃ အမ-၁၄၇၁     မောင်ဒွေးမင်းခန့်     ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၄ ဆစခ-၇၄၈     မအေးဆုမြတ်         ၄၅၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၅ အသ-၃၉၅      စောခူစိုးဖိုးဇံ          ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၆ ဆဗထ-၅၁၃   မောင်ရှင်းသန့်လင်း  ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၇ အဘ-၄၉        မောင်ထက်နိုင်ဝေလင်း ၄၇၂          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၈ မလ-၁၁၃၈    မောင်လင်းထက်အောင် ၄၅၅         ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ဝ၉။၇။၁၈        

၃၁၉ ဆမဥ-၁၄၆၆   မောင်သက်ထူးဇင်   ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၀ ဆဗဟ-၆၇၆   မနှင်းအိရွှေရည်       ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၁ ညဒ-၁၀၃၃     မောင်အောင်ချမ်းသာ ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၂  ဆမက-၇၃၀   မောင်ညီရဲထွဋ်        ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၃ ဆကရ-၄၇၀   မောင်ရှိုင်းပွင့်အောင် ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        ကုန်ထုတ်       ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၄ လဘ-၄၉       မနန်းဆဟိမူး         ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ဓာတုဗေဒ      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၅ ဆဗဟ-၃၂၁   မကျော့စန္ဒီရှိန်         ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၆ မလ-၃၉၄      မဖူးပွင့်ခိုင်             ၄၈၆             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၇ ဆကရ-၅၅၃   မရှင်းသန့်ခင်          ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၈ အဘ-၅          မောင်ကောင်းခန့်ကျော် ၄၈၀          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၀။၇။၁၈        

၃၂၉ ဆလသ-၁၉၂  မမေဇင်သီထွန်း      ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၀။၇။၁၈        

၃၃၀ ဆဒဂ-၆၁       မောင်ကျော်ကျော်ခန့် ၄၅၇            ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ၁၀။၇။၁၈        

၃၃၁ ဆကရ-၆၉၁   မောင်တိုးရမ္မာ         ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        နိုင်ငံတကာ     ။       

၃၃၂ ဆဒဂ-၇         မဆွေမေကိုး           ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၃၃ မညဇ-၆၈       မစုနှင်းဝေ             ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ရူပဗေဒ         ။       

၃၃၄ ပတ-၁၆၃      မယုဝါလှိုင်            ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၃၅ ဖပ-၁၀၉၆      မရှင်လေးဝိုင်း        ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၃၆ ဆမဥ-၁၄၅၄   မောင်ဇင်ကိုကိုကျော် ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၃၇ ဆသက-၁၂၀  မစမ်းယုမေ            ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            မြန်မာစာ        ။       

၃၃၈ အသ-၅၅၄      မဆုရည်နန္ဒာ          ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၃၉ ဆကရ-၂၂၁၅  မောင်ညီဆက်နိုင်     ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၁။၇။၁၈        

၃၄၀ အဟ-၂၉၆      မလင်ရှယ်လီမော်    ၄၅၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၄၁ ဆပလ-၅၅၅   မနုထူးဝေ              ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၂ ဆကရ-၁၀၉၀ မောင်ကျော်ခန့်ဇော်  ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၃ အမက-၂၃၀    မောင်ဇွဲပိုင်စိုး          ၄၇၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၄ ဆထက-၁၈၈  မခင်ဇာခြည်သွယ်    ၄၆၀             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၅ ဆသက-၃၆    မစုစုစံ                  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၄၆ ဆကရ-၆၅     မောင်ကောင်းခန့်ငြိမ်းချမ်း ၄၅၈     ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၃၄၇ ဆပထ-၁၈     မပိုပိုကို                 ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၄၈ ဆကရ-၉၉၈   မချမ်းမြေ့ငြိမ်း        ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၄၉ ဆလတ-၃၅၅  မောင်သီဟမင်းသန့်  ၄၆၈             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၅၀ ဆကရ-၁၉၄   မောင်ခန့်ဘုန်းနိုင်    ၄၇၅             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၅၁ ဆကရ-၄၀၉   မောင်တိုးမြင့်နောင်  ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၅၂ ဆဒ-၁၇၂       မောင်ချမ်းမြေ့အောင် ၄၈၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၃၅၃ ဆဒဂ-၈၅       မချင်းချင်း             ၄၇၂             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၅၄ ဆကရ-၇၅၈   မောင်လင်းထက်လင်း ၄၈၇          ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဒဿနိက       ၁၂။၇။၁၈        

၃၅၅ မလ-၁၂၀၇     မလှဝတ်မှုံဦး          ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၅၆ ဆကရ-၃၃၅   မသိင်္ဂီဝတ်ရည်        ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဘူမိဗေဒ        ။       

၃၅၇ ဆလတ-၁၇၆  မောင်ဝေယံမင်းခန့်  ၄၅၅             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၅၈ ဆမက-၈၆၃   မောင်ရဲမြတ်အောင်   ၄၈၅             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဥပဒေ           ။       

၃၅၉ ဆဒဂ-၁၈၃     မောင်ချမ်းမြေ့ထူး    ၅၀၄             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၀ ဆဒဂ-၆၄၁     မောင်ခွန်ရဲဦး          ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၃၆၁ ဆရက-၂၂၈    မောင်အောင်ကျော်မင်း ၄၅၀          ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၃၆၂ ဆကရ-၉၈     မခိုင်ခိုင်ကျော်စိုး      ၄၇၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၆၃ ဆမက-၇၅၃   မောင်ဇော်မင်းမြတ်  ၄၈၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      အဏုဇီဝ        ။       

၃၆၄ ညလ-၇၇၈     နန်းသဒ္ဒါကြည်စင်    ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၃၆၅ ဆမက-၇၆၈   မောင်နေအောင်ဝင်း  ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၆ ဆဒတ-၂၃၈   အောင်အောင်ကောင်းမြတ် ၄၅၇      ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ရူပဗေဒ         ။       

၃၆၇ ဆလတ-၂၄၈  မအေးရတနာဖူး      ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၆၈ ဆမဥ-၁၂၆၇   မနှင်းအိန္ဒြာလှိုင်      ၄၇၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            နှ                 ။       

၃၆၉ အသတ-၁၃    မလွင်ယမင်းစိုး       ၄၈၇             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    သင်္ချာ            ။       

၃၇၀ ဆအစ-၄၀၆    မမြတ်သွယ်ခိုင်       ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        ကုန်ထုတ်       ။       

၃၇၁ ဆလသ-၁၃၀  မပြည့်ပြည့်ခိုင်         ၄၅၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၇၂ ဆဗဟ-၅၆၃   မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၇၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၇၃ ဆဗထ-၅၃၇   မရတနာဝင်း          ၄၅၀             ကွန်ပျူတာ       သတ္တဗေဒ      ရှေး/သု          ။       

၃၇၄ ဆမက-၃၅၇   မထက်ဆန်းယဉ်     ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၇၅ ဆကရ-၁၉၉   မောင်ဇေယျာထွန်း   ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၇၆ အမ-၁၃၄       မောင်ကောင်းထက်စံ ၄၆၆            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ၁၃။၇။၁၈        

၃၇၇ ဆတည-၁၂၁  မယွန်းဆုရည်         ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၇၈ ဆဗဟ-၈၆၇   မခြူးဝေဝေဖြိုး       ၄၉၀             ကွန်ပျူတာ       စိတ်ပညာ       သင်္ချာ            ။       

၃၇၉ ပခ-၅၂၉        မထက်ရည်မွန်ကျော် ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   သင်္ချာ            ။       

၃၈၀ ဆကရ-၁၈၈၄ မောင်မင်းခန့်          ၄၇၇             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      ဒဿနိက       ။       

၃၈၁ ဆကရ-၇၆၅   မောင်ထက်အောင်လင်း ၄၆၇         ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ဥပဒေ           ။       

၃၈၂ ဆကရ-၈၀၆   မမေချမ်းညိမ်းသာ   ၄၆၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၃၈၃ ဆတမ-၃၆၃   မကေဇင်ဟန်         ၄၉၁             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   ကုန်ထုတ်       ။       

၃၈၄ ဆမက-၁၃၀၁ မောင်ခန့်အာကာ     ၄၆၅             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၈၅ တမ-၇၁        မောင်ဝေယံစိုးမိုး     ၄၆၁             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဇီဝဓာတု        ။       

၃၈၆ ဆဒဂ-၈၉၀     မောင်ပြည့်မြတ်ဖြိုး   ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ   -                  ။       

၃၈၇ ဆသက-၂၁၁၀ မောင်ချစ်ဦးဇော်     ၄၅၃             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            -                  ။       

၃၈၈ ဆပသ-၆၂၉    မောင်လွင်မိုးဦး       ၄၉၂             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    နိုင်ငံတကာ     ။       

၃၈၉ ဆဒဂ-၈၄၃     မောင်ကောင်းသန့်စိုး ၄၅၅            ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ကုန်ထုတ်       ။       

၃၉၀ ဆဒဂ-၇၈၇     မခင်ခင်စု              ၄၇၁             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        အဏုဇီဝ        ။       

၃၉၁ ဆလမ-၂၈၅   မအေးချမ်းမိုမို        ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       ရှေး/သု          -                  ။       

၃၉၂ ညဒ-၁၅၄       မစန္ဒာယမင်း          ၄၈၃             ကွန်ပျူတာ       ဇီဝဓာတု        သင်္ချာ            ။       

၃၉၃ ညဒ-၂၄၆       မောင်ညီညီဟိန်း      ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၄ မလ-၉၅၃      မောင်ဝေယံမိုးမြင့်လွင် ၅၀၇          ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၅ မမ-၁၀၂၇      မောင်ဇေယျာအောင်အောင် ၄၈၁     ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၃၉၆ ဆဗဟ-၂၉၃   မဇွန်ဖူးပွင့်မြတ်       ၄၆၉             ကွန်ပျူတာ       ဘူမိဗေဒ        -                  ။       

၃၉၇ နဥန-၂၃၈      မရွှေရည်လင်းလက် ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         ဓာတုဗေဒ      ။       

၃၉၈ ဆပသ-၇၂၇    မောင်သက်လင်းထွန်း ၄၈၁           ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဥပဒေ           ၁၂။၇။၁၈        

၃၉၉ ဆလက-၁၇၀  မမျိုးသဉ္ဇာခိုင်         ၄၆၂             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဓာတုဗေဒ      ။       

၄၀ဝ ဆဒဂ-၂၆၃     မခင်မြတ်နိုး           ၄၅၇             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ဘူမိဗေဒ        ။       

၄၀၁ ဆမက-၆၅၀   မခင်ရတနာဝင်း      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      သင်္ချာ            ။       

၄၀၂ ဆဒဂ-၄၅၈     မောင်ခန့်ဇော်ရှိုင်း    ၄၉၆             ကွန်ပျူတာ       ဥပဒေပညာ    ကုန်ထုတ်       ။       

၄၀၃ ဆမက-၅၇၆   မအိဖြူခိုင်             ၄၆၄             ကွန်ပျူတာ       ကုန်ထုတ်      -                  ။       

၄၀၄ ဆလမ-၂၉၉   မထွန်းစုစုလင်း       ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       သင်္ချာ            ရူပဗေဒ         ။       

၄၀၅ ဆဒဂ-၇၄၉     မောင်မင်းကိုကိုလင်း ၄၉၈            ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၄၀၆ ဆပသ-၇၇၄   မဌေးအိလှိုင်           ၄၉၃             ကွန်ပျူတာ       ရူပဗေဒ         သင်္ချာ            ။       

၄၀၇ ကတ-၉၉       မောင်မင်းဆက်အောင် ၄၅၂           ကွန်ပျူတာ       -                  -                  ။       

၄၀၈ တမ-၂၅၉       မနွေးရူပါအောင်      ၄၈၈             ကွန်ပျူတာ       -                  -                          

၄၀၉ နဥန-၂၁၃      မောင်အောင်နေသူရ  ၄၇၄             ကွန်ပျူတာ       နိုင်ငံတကာ    -                          

၄၁၀ နဥန-၂၆၆      မောင်ဉာဏ်ဖြိုးဝင်း  ၄၅၆             ကွန်ပျူတာ       ES               -                          

၄၁၁ ကမ-၁၇၂       မရုသနန်စံလတ်      ၄၇၉             ကွန်ပျူတာ       အင်္ဂလိပ်        ရှေး/သု         

 

 

 

အထူးပြုဘာသာ - နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆသတ-၁၁၄ မချမ်းညိမ်းသူ ၄၅၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - - ၁၅-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၃၄၂ မမြတ်မေမွန်လင်း ၄၆၈ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ - ၁၈-၆-၁၈  
ဆမဒ-၃၆၈ ​မောင်စျာန်ရှိန်းမာန် ၄၆၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း ၁၉-၆-၁၈  
ဆသယ-၅၄၉၁ မအိဖြူဇင် ၄၉၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်   
ဆရက-၁၉၃ မသဉ္ဇာနိုင် ၄၇၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - -  
ဆကရ-၅၉၈ မကြည်ဖြူစင် ၄၅၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ စိတ်ပညာ  
ဆတဥ-၁၁၄၃ မယဉ်မျိုးဝေ ၄၇၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ ၂၁-၆-၁၈  
ဆဒဂ-၉၁၇ မငွေဝန်းရံ ၄၄၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်  ဓာတုဗေဒ ၂၂-၆-၁၈  
ဆစခ-၈၅ မဟေမာန်ထက် ၄၇၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဓာတုဗေဒ ဥပဒေ  
၁၀ ဆဒမ-၉၀၇ မခင်စုစုထွန်း ၄၃၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ သင်္ချာ ၂၃-၆-၁၈  
၁၁ ဆဒဂ-၂၉၃ မဆုေေႏနှင်း ၄၃၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဇီ၀ဓါတု ဥပဒေ ၂၃-၆-၁၈  
၁၂ ဆမဒ-၆၇၂ မမြတ်ခွါညိုသင်း ၄၃၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ ဥပဒေ ၂၅-၆-၁၈  
၁၃ မဆ-၆၅၂ မမေစပယ်ဖူး ၄၂၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ES ငါးလုပ်ငန်း ၂၅-၆-၁၈  
၁၄ အသ-၁၂၇ မခိုင်ဝေဇင် ၄၆၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ အဏုဇီဝ ၂၅-၆-၁၈  
၁၅ ဆမဒ-၄၀၂ မဆုလဲ့နွေးနွေးလှိုင် ၄၃၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ဘူမိ ၂၇-၆-၁၈  
၁၆ ဆကရ-၄၈၈ မအိသံသာကျော် ၄၈၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ အဏုဇီဝ ၂၇-၆-၁၈  
၁၇ ဆကရ-၉၅ မရတနာစိုး ၄၇၁ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ၂၇-၆-၁၈  
၁၈ ဆမဥ-၉၀၈ ​မောင်မြင့်အေး ၄၃၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ES ၂၈-၆-၁၈  
၁၉ ဆပဥ-၇၆၄ ​မောင်အောင်ဇေယျာနိုင် ၄၄၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ဘူမိ ၂၈-၆-၁၈  
၂၀ ဆအစ-၄၂၀ မဆုမြတ်မွန်စိုး ၄၇၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရုက္ခဗေဒ ရူပဗေဒ ၂၉-၆-၁၈  
၂၁ ဆစခ-၁၆၆ မနန်းအဉ္ဇလီ ၄၅၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်  
၂၂ ဆဗထ-၄၂၂ မပုလဲသဇင်သန်းထိုက် ၄၅၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၂၃ ဆသက-၇၉၄ ​မောင်ကောင်းဇင်သူ ၄၆၁ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ -  
၂၄ ဆဒဆ-၁၃၀ မရွှေရည်မြင့်မြတ် ၄၉၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ -  
၂၅ မလ-၇၁၆ ​မောင်လှိုင်ဘုန်းပြည့် ၄၂၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - -  
၂၆ ဆသဝ-၁၀၂ ​မောင်ညီညီလင်းနိုင် ၄၆၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ -  
၂၇ နဥန-၁၇၅ မပြုံးမာန်ဘုန်း ၄၈၈ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကုန်ထုတ် ၃၀-၆-၁၈  
၂၈ ဆမဒ-၂၉၀ မအိမ့်ချစ်ထွန်း ၄၂၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း  
၂၉ ဆဒမ-၅၄၀ မမေသင်းခိုင် ၄၅၁ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရူပဗေဒ အဏုဇီဝ 1/7/2018  
၃၀ ဆကရ-၁၅၅ မယွန်းတွယ်တာ ၄၅၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ -    
၃၁ မရမ-၉၈၄ မဝင့်ဝါခင် ၄၄၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ -    
၃၂ ဆအလ-၁၃၅ ​မောင်ထက်ဝေယံ ၄၆၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ အဏုဇီဝ    
၃၃ တမ-၁၈၀ ​မကေဇာရည်ထွန်း ၄၉၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ    
၃၄ ဆဒတ-၁၄ မသက်နှင်းဇွန် ၄၄၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ် ဓာတုဗေဒ    
၃၅ နခ-၂ မဇွန်ပွင့်အောင် ၄၆၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ      
၃၆ ဆသတ-၄၄ ​မောင်သီဟနိုင် ၄၇၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ရူပဗေဒ    
၃၇ ဆသတ-၈၁ မကြည်ဖြူလင်းလက် ၄၃၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ    
၃၈ ဆမက-၄၆၃ မရွှန်းပပအေး ၄၂၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဇီ၀ဗေဒ ဥပဒေ    
၃၉ ဆဒဆ-၂၁၈ မအေးအေးဖြိုး ၄၈၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ        
၄၀ ဆဗထ-၅၆၅ မနှင်းရတနာဦး ၅၀၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ    
၄၁ ဆဒဂ-၄၄၅ ​မောင်ဝေယံရဲရင့် ၄၅၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ် ဇီဝဓာတု    
၄၂ ဆပလ-၂၈၇ မောင်မိုးဇက်ဘရန် ၄၅၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ် ဓာတုဗေဒ    
၄၃ ဆဓ-၈၁ ​မောင်ကောင်းမြတ်ဇော် ၄၂၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ ရုက္ခဗေဒ    
၄၄ ဆဗဟ-၄၆၉ မဝေမှူးအိမ် ၄၃၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ဇီဝဓာတု    
၄၅ ဆသ-၂၂၂ မနေခြည်လင်း ၄၇၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ် ဥပဒေ    
၄၆ ဆဗဟ-၃၄၁ မဆုပြည့်လင်း ၄၈၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ​ရှေး/သု    
၄၇ ဆဒဂ-၂၆၁ မမေမြတ်နိုး ၄၃၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ စိတ်ပညာ    
၄၈ အသ-၁၉၉ မယုယမွန် ၄၄၈ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စာ/သု အဏုဇီဝ 7/8/2018  
၄၉ ဆဒဂ-၈၄၂ မဟိန်းသန္တာစိုး ၄၄၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ ဥပဒေ  
၅၀ ဆဒဂ-၈၆၁ မသဇင်၀င်းထွန်း ၄၂၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ ES  
၅၁ ညဝ-၆၈၇ မောင်ညီလှိုင်ထွေး ၄၄၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ES ဘူမိ  
၅၂ ဆတဥ-၅၀၉ မဆုမြတ်မိုမို ၄၄၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ မြန်မာစာ  
၅၃ ဆလတ-၂၁၃ မဆုလင်းလင်းထက် ၄၇၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ  
၅၄ ဆမတ-၁၀၅ နော်ခက်သရင်းလယ်မှူး ၄၃၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ES ဘူမိ  
၅၅ ဆဓ-၆၅ မအိမ်ခြူးစံ ၄၇၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ 7/10/2018  
၅၆ နခ-၁ မခင်စန္ဒာလွင် ၄၆၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ စိတ်ပညာ 7/11/2018  
၅၇ ဆဗဟ-၃၉၀ မနန်းဆုသဒ္ဒါဝေ ၄၃၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်  
၅၈ ဆအလ-၁၂၁ မလွင်မာမောင် ၄၆၃ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ် ဓာတုဗေဒ  
၅၉ ဆဒမ-၈၁၂ မဧခေတ်ဗိုလ် ၄၂၄ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ ငါးလုပ်ငန်း  
၆၀ ဆလ-၅ မငြိမ်းငြိမ်းကျော် ၄၃၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ ဇီဝဓာတု  
၆၁ ဆကရ-၄၅၉ ​မောင်ကျော်မိုးဟိန်း ၄၂၅ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ စိတ်ပညာ  
၆၂ ဒစ-၃၉၆ ​မောင်ထွန်းထွန်းလင်း ၄၆၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ ဓာတုဗေဒ  
၆၃ ဆဗဟ-၄၄၉ ​မောင်ဆိုင်းအောင် ၄၇၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ES  
၆၄ ဆမ-၅၂၈ မောင်မင်းမင်းမျိုး ၄၅၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရုက္ခဗေဒ မြန်မာစာ  
၆၅ ဆကရ-၁၄၁ မမြတ်ကြည်ဖြူဇော် ၄၈၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ - 7/12/2018  
၆၆ မနတ-၁၇၃၀ မခင်ကောင်းစံသူထွန်း ၄၄၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်  
၆၇ ဆပဇ-၅၀ မမေသူဇင် ၄၆၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ ဥပဒေ  
၆၈ ဆလတ-၁၈၇ မသီတာစိုးစံ ၄၇၆ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ စိတ်ပညာ 7/13/2018  
၆၉ မရမ-၁၃၉၁ မသျှင်းသန့်လင်း ၄၅၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ  
၇၀ ပဋ-၁၃၂ မပွင့်ရွှေစံ ၄၆၀ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ငါးလုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်  
၇၁ ဆကရ-၂၄၃ မအိမ်ဆုပြည့် ၄၂၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ -  
၇၂ ဆသက-၉၆၁ မအေးမြတ်မွန် ၄၃၇ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သတ္တဗေဒ အဏုဇီဝ  
၇၃ မထ-၅၉၉ မကုဋေမိုး ၄၇၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ  
၇၄ ဆဒဂ-၆၂၇ ​မောင်စွမ်းထက်အောင် ၄၂၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီ၀ ဥပဒေ  
၇၅ နဥန-၁၈၀ ​မောင်အောင်စစ်မင်း ၄၅၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ - 7/14/2018  
၇၆ ရရ-၁၁၈၃ မနှင်းနှင်းထက် ၄၆၉ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ သင်္ချာ    

အထူးပြုဘာသာ - မနုဿဗေဒ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဗထ-၄၃၈ မသန့်ဖွေးဖွေးနှင်း ၄၀၈ မနုဿဗေဒ သတ္တဗေဒ - ၁၇-၆-၁၈  
ဆသက-၂၁၂၀ မောင်ဝေယံထွန်း ၃၇၃ မနုဿဗေဒ ဒဿနိက သမိုင်း ၁၈-၆-၁၈  
မလ-၈၈၂ မဆုယွန်းဝတ်ရည် ၃၈၄ မနုဿဗေဒ ဒဿနိက ပထဝီ  
ဆသဝ-၂၅၃ မနှင်းဝေဝေအောင် ၃၉၉ မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု သမိုင်း  
ဆလတ-၃၆၀ မောင်ကျော်ဆုသွေး ၄၀၀ မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု ဒဿနိက ၁၉-၆-၁၈  
ဆအလ-၅၁ မကြည်နူးစံ ၃၆၄ မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း သမိုင်း ၂၀-၆-၁၈  
ဆကရ-၇၈၆ မရွှန်းလဲ့ယုယဝေ ၃၉၅ မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ၂၂-၆-၁၈  
ဖပ-၇၇၇ မသွန်းရတနာစံ ၃၇၇ မနုဿဗေဒ ဒဿနိက - ၂၄-၆-၁၈  
ဆမဒ-၂၇၇ မသီရိညို ၄၀၄ မနုဿဗေဒ စိတ်ပညာ ES ၂၅-၆-၁၈  
၁၀ ဆအစ-၄၆၄ မဆုရည်ထက် ၃၉၇ မနုဿဗေဒ ​ရှေးဟောင်း စာ/သု ၂၅-၆-၁၈  
၁၁ ဆရက-၄၉၅ မယွန်းမြတ်သွယ် ၃၈၉ မနုဿဗေဒ စာ/သု ပထဝီ ၀၂/၀၇/၁၈  
၁၂ အဟ-၃၄၅ ​မောင်ထက်လင်းထက် ၃၈၉ မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ၀၄/၀၇/၁၈  
၁၃ ဆကရ-၂၃၁ မဇင်လှိုင်နှင်း ၃၇၄ မနုဿဗေဒ စာ/သု ဒဿနိက ၀၉/၀၇/၁၈  
၁၄ ဆအ-၅၅၁ မမြတ်ရွှေစင်၀င်း ၃၆၀ မနုဿဗေဒ ဒဿနိက စာ/သု ၁၄/၀၇/၁၈  
၁၅ မမ-၅၂၉ ​မောင်မင်းအောင်စွမ်း ၄၁၀ မနုဿဗေဒ သမိုင်း ဇီဝဓာတု ၁၃/၀၇/၁၈  

အထူးပြုဘာသာ - ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆသက-၄၅၉ မသီတာစိုးစံ ၄၁၃ ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ES ၁၅-၆-၁၈  
ဆစခ-၁၉၃ မနှင်းအေးလှိုင် ၃၉၄ ရှေး/သု - သမိုင်း ၁၆-၆-၁၈  
ဆစခ-၁၆၃ မအင်ကြင်းမွှေး ၃၈၆ ရှေး/သု စာ/သု မနုဿဗေဒ ၁၇-၆-၁၈  
ဆပသ-၉၇၃ မဆုမြတ်ဇူလိုင်ဦး ၃၉၂ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ စာ/သု  
မလ-၁၁၂၉ မပြုံးဆုအောင် ၃၉၄ ရှေး/သု သမိုင်း စာ/သု ၁၉-၆-၁၈  
ရတ-၂၅၄ မဆုမြတ်နိုး ၄၀၀ ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း မြန်မာမှု  
ဆဒမ-၅၄၄ မမေသူချို ၃၈၈ ရှေး/သု စာ/သု -  
ဆဒမ-၂၀၉ မနန်းအိအိလှိုင် ၃၉၄ ရှေး/သု ဒဿနိက စာ/သု  
ဆစခ-၂၁၀ မထက်သီရိဇော်ဝင်း ၃၈၈ ရှေး/သု - အရှေ့တိုင်း ၂၀-၆-၁၈  
၁၀ နဥန-၃၂၉ မောင်ရဲမာန်ဦး ၃၈၉ ရှေး/သု စာ/သု သမိုင်း ၂၂-၆-၁၈  
၁၁ ဆဗဟ-၄၅ မထက်ရည်မွန်ကျော် ၄၀၂ ရှေး/သု မြန်မာမှု -  
၁၂ ဆမဉ-၂၃၈၆ မအိမြတ်နိုးအောင် ၃၈၂ ရှေး/သု - -  
၁၃ ဆမဒ-၄၁၄ မစောလပြည့်ဝန်း ၃၈၆ ရှေး/သု စာ/သု သမိုင်း ၂၅-၆-၁၈  
၁၄ ဆလတ-၄ ​မောင်လင်းထွဋ်ကျော် ၃၉၇ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
၁၅ တမ-၁၁၆ မယွန်းဝေသီ ၃၉၆ ရှေး/သု စာ/သု ဒဿနိက ၂၈-၆-၁၈  
၁၆ ဆဗထ-၅၂၁ မဇင်မိုးမိုးလွင် ၄၃၅ ရှေး/သု ဇီဝဓာတု သတ္တ ၂၈-၆-၁၈  
၁၇ ဆဗထ-၃၈၉ မကြည်ဖြူစင် ၃၈၇ ရှေး/သု ဒဿနိက အရှေ့တိုင်း  
၁၈ ဆငစ-၃၁ မသိင်္ဂီဝင်းမြတ် ၃၈၄ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
၁၉ ဆရက-၃၇၇ မသျှီနိုစံ ၄၀၀ ရှေး/သု မြန်မာမှု အရှေ့တိုင်း ၂၉-၆-၁၈  
၂၀ နဥန-၁၂၅ ​နော်ချယ်ရီထူး ၃၉၈ ရှေး/သု စာ/သု သမိုင်း ၃၀-၆-၁၈  
၂၁ ဆတမ-၅၁၃ မရွှန်းလဲ့မောဦး ၃၈၄ ရှေး/သု စာ/သု ဒဿနိက 6/7/2018  
၂၂ စရ-၁၂၁ မဆုဝင့်ထယ် ၄၃၁ ရှေး/သု စာ/သု စိတ်ပညာ 6/7/2018  
၂၃ ဆဒရ-၄၂၀ မဝိုင်းမိုမိုဦး ၃၉၂ ရှေး/သု စာ/သု - 6/7/2018  
၂၄ အသ-၄၆၆ မသီရိကျော် ၃၉၂ ရှေး/သု ဒဿနိက မနုဿဗေဒ 6/7/2018  
၂၅ ရတ-၂၆၁ မခေါန်ဆိုင်မိုင်းမိုင် ၃၉၉ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ စာ/သု 6/7/2018  
၂၆ အသ-၆၄၆ မဟန်နီလှိုင် ၃၉၂ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ ဒဿနိက 6/7/2018  
၂၇ ဒက-၄၆၄ မအိသက်သက်အောင် ၃၉၁ ရှေး/သု သမိုင်း မနုဿဗေဒ 6/7/2018  
၂၈ အမ-၂၈ မနှင်းလဲ့ရွှေရည် ၃၉၄ ရှေး/သု စာ/သု - 6/7/2018  
၂၉ ဆလသ-၃၇၆ မလွင်လွင်ဦး ၃၈၉ ရှေး/သု ဒဿနိက စာ/သု 6/7/2018  
၃၀ ဆဗဟ-၈၃၂ မရှင်မင်းလှိုင် ၃၉၉ ရှေး/သု စာ/သု ပထဝီ 6/7/2018  
၃၁ မလ-၁၂၄ မမင်းမင်းမြတ် ၃၈၆ ရှေး/သု သမိုင်း ဒဿနိက 6/7/2018  
၃၂ ဆဗဟ-၄၀၉ မနှင်းအိအိဝင်း ၃၉၉ ရှေး/သု စာ/သု ဒဿနိက 6/7/2018  
၃၃ ဆဗဟ-၃၂၃ မောင်လင်းသုခရွှေ ၃၈၇ ရှေး/သု စာ/သု သမိုင်း 6/7/2018  
၃၄ မလ-၈၈၉ မငွေစင်ရွှန်း ၃၉၄ ရှေး/သု ပထဝီ မနုဿဗေဒ 7/7/2018  
၃၅ ဆဒဝ-၃၇၄ ​မောင်ဇွဲထက်မင်း ၄၁၉ ရှေး/သု စာ/သု မနုဿဗေဒ 7/9/2018  
၃၆ တမ-၁၄၄ ​မောင်ဇော်ခေါင်အောင်မြင် ၃၈၆ ရှေး/သု စာ/သု အရှေ့တိုင်း  
၃၇ ဆအလ-၁၁၈ မအေးချမ်းမော် ၃၉၄ ရှေး/သု စာ/သု ဒဿနိက  
၃၈ ဆကရ-၃၇ မကြယ်စင်ခင် ၃၈၁ ရှေး/သု စာ/သု ဒဿနိက 7/10/2018  
၃၉ မလ-၁၀၇၀ ​မောင်ကောင်းစျာန်သစ် ၃၉၃ ရှေး/သု ဒဿနိက မနုဿဗေဒ  
၄၀ ဆသက-၁၈၄ မမေမီမင်းသျှင် ၃၈၄ ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း စာ/သု  
၄၁ ဆင-၆၈ မဆုရည်အောင် ၄၀၆ ရှေး/သု ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၄၂ ဆထက-၁၀ မဖြိုးသိင်္ဂီကျော် ၃၉၂ ရှေး/သု စာ/သု ပထဝီ  
၄၃ အသ-၁၀၃ မကြည်နူးဖြူစင် ၃၈၆ ရှေး/သု စာ/သု အရှေ့တိုင်း 7/11/2018  
၄၄ ဆကရ-၉၈၂ မဇွန်ပွင့်ဖြူ ၄၃၃ ရှေး/သု ကုန်ထုတ် မြန်မာစာ 7/12/2018  
၄၅ ဆလတ-၂၆၅ မအေးမြတ်မြတ်ဖြိုး ၃၉၈ ရှေး/သု မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
၄၆ ဆကရ-၆၁၉ ​မောင်ဉာဏ်မြူးဇော် ၄၃၈ ရှေး/သု ကုန်ထုတ် စာ/သု  
၄၇ ဆမတ-၉၇ မောင်ကျော်ဇောထက် ၄၁၄ ရှေး/သု သတ္တ အရှေ့တိုင်း 7/13/2018  
၄၈ ဆမတ-၅၃၉ မဖြိုးဖြိုးမောင် ၄၆၃ ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ရူပဗေဒ  
၄၉ ဆဒတ-၉၅၀ မယမုံဝင်း ၄၉၇ ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း မြန်မာစာ 7/15/2018  
၅၀ ဆသယ-၈၇၉ မောင်သဲမောင်မောင် ၄၉၈ ရှေး/သု ဒဿနိက အရှေ့တိုင်း  
၅၁ မလ-၃၁၈ ​မောင်မင်းခန့်ကျော် ၄၁၇ ရှေး/သု ဒဿနိက သမိုင်း  
၅၂ ရရ-၁၀၃၆ မနေရီလင်း ၃၉၆ ရှေး/သု သမိုင်း စာ/သု  

 

အထူးပြုဘာသာ - စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစား ပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆကရ-၂၀၈ မခြူးဆုစန္ဒီ ၃၈၂ စာ/သု မနုဿဗေဒ - ၁၆-၆-၁၈  
ဆရက-၄၅၆ မဟေသီလတ် ၃၇၀ စာ/သု မနုဿဗေဒ - ၁၈-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၉၁၃ မမြတ်သင်းခိုင်(ခ)အေးကဗျာလွင် ၃၉၀ စာ/သု ​ရှေး/သု ဒဿနိက  
ဆဒဂ-၅၇ မမှူးခေတ်ခေတ် ၃၉၂ စာ/သု ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ ၁၉-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၁၀၆ မဆုယွန်းစံ ၃၈၇ စာ/သု ​ရှေး/သု ဒဿနိက  
ဆတည-၂၆၀ ​မောင်ရဲဝင့် ၃၈၂ စာ/သု ​ရှေး/သု ဒဿနိက  
ဆတဥ-၁၅၀ မအေးသပြေဝင်း ၃၉၀ စာ/သု - - ၂၀-၆-၁၈  
အဟ-၁၈၁ ​မောင်သစ်လွင်စိုးထွဋ် ၄၂၈ စာ/သု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ  
အသ-၁၄၈ မမြရွှေစင်ထက် ၃၉၉ စာ/သု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ၂၁-၆-၁၈  
၁၀ အသ-၈၇၉ မရွှေယမင်းအေး ၃၆၃ စာ/သု မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု  
၁၁ ဆသက-၁၁၆၆ မောင်ကောင်းဆင့်ဟိန်း ၃၇၆ စာ/သု - - ၂၂-၆-၁၈  
၁၂ နဥန-၁၂၄ ​မောင်ဟိဏ်းထက် ၃၉၄ စာ/သု ဒဿနိက အရှေ့တိုင်း  
၁၃ ဆမဥ-၁၀၂၉ မချိုဇင်လင်း ၃၈၉ စာ/သု - - ၂၅-၆-၁၈  
၁၄ ဆရက-၄၂၂ မရတနာပြည့် ၃၆၉ စာ/သု ဒဿနိက မနုဿဗေဒ ၂၆-၆-၁၈  
၁၅ ဆလမ-၃၈၂ မဆုလဲ့စိုး ၃၈၆ စာ/သု သမိုင်း ​ရှေး/သု ၂၈-၆-၁၈  
၁၆ ဆဒဂ-၄၉၀ မထက်နိုဗယ်လ်လင်း ၃၈၆ စာ/သု ဒဿနိက ​ရှေး/သု  
၁၇ ဆတမ-၇၀၂ ​မောင်ကောင်းဇော် ၃၈၃ စာ/သု - - ၂၉-၆-၁၈  
၁၈ ဆလမ-၄၉ မမြတ်ဆုစံ ၄၄၉ စာ/သု မနုဿဗေဒ ES 3/7/2018  
၁၉ ဆဗဟ-၆၅၃ မအေးချမ်းလင်းလင်းမင်း ၃၈၀ စာ/သု ​ရှေး/သု သမိုင်း  
၂၀ ဆရက-၄၀၁ ​မောင်ဆန်းလင်းထွန်း ၃၈၃ စာ/သု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း  
၂၁ ဆဒဂ-၄၅၂ မလင်းရွှေရည် ၃၉၀ စာ/သု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း  
၂၂ ဆဒဂ-၂၃၉ ​မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း ၄၀၅ စာ/သု ဒဿနိက ​ရှေး/သု  
၂၃ ဆမတ-၃၃ မကဲတုန်ချစ် ၃၇၆ စာ/သု - - 4/7/2018  
၂၄ မလ-၄၈၉ မမြတ်နိုးရွှေစင် ၃၈၁ စာ/သု - -  
၂၅ ဆကရ-၃၈၈ မဆုရွှေရည်လွင် ၄၃၉ စာ/သု ​ရှေး/သု ဥပဒေ  
၂၆ ဆဒဂ-၂၆၂ မဆုမြတ်နိုး ၃၇၉ စာ/သု ဒဿနိက မနုဿဗေဒ 5/7/2018  
၂၇ ဆအလ-၂၄၄ ​မောင်ကဆုန်လင်း ၃၆၄ စာ/သု မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
၂၈ ဆစ-၆ မအင်ကြင်းဖွေး ၃၆၃ စာ/သု မနုဿဗေဒ ဒဿနိက  
၂၉ နဥန-၂၁ မအိစန္ဒီကျော် ၃၉၂ စာ/သု သမိုင်း ပထဝီ 5/7/2018  
၃၀ အဟ-၁၉၆ မဂျေလင်းရွှေ ၃၆၁ စာ/သု - - 6/7/2018  
၃၁ ဆဒဂ-၅၄၃ မခင်နှင်းဝေ ၃၇၁ စာ/သု မနုဿဗေဒ ဒဿနိက  
၃၂ အမ-၁၉၃ မသင်းသဇင်ထက် ၃၈၃ စာ/သု ​ရှေး/သု ဒဿနိက 7/7/2018  
၃၃ ဆဗဟ-၇၀၈ မဇွန်ဖူးဝေ ၃၇၇ စာ/သု - - 7/9/2018  
၃၄ ဆအစ-၁၆၆ မဆောင်းရတနာနှင်း ၃၆၉ စာ/သု မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
၃၅ အဘ-၃ ​မောင်ထက်အာကာကျော် ၄၁၅ စာ/သု သမိုင်း ​ရှေး/သု  
၃၆ ဖအမ-၅၉၅ မမာရီယာလှ ၃၈၈ စာ/သု ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ 7/10/2018  
၃၇ အသ-၂၀၅ မရွှေရည်မြင့်မော် ၃၇၁ စာ/သု အရှေ့တိုင်း သမိုင်း  
၃၈ ဆပတ-၃၂ မအိမြတ်နိုးလွင် ၃၈၁ စာ/သု မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု  
၃၉ မလ-၁၀၅၂ ​မောင်ကောင်းစည်သူ ၃၉၉ စာ/သု အရှေ့တိုင်း ဒဿနိက  
၄၀ အဃ-၁၈ မဇင်မေမြင့် ၃၈၇ စာ/သု ဒဿနိက ​ရှေး/သု  
၄၁ ဆကရ-၉၆၄ မငြိမ်းလဲ့ကို ၃၈၅ စာ/သု သမိုင်း ​ရှေး/သု  
၄၂ ဆတည-၁၀၄၇ မသက်ထားဆွေ ၄၁၄ စာ/သု ​ရှေး/သု - 7/12/2018  
၄၃ ဒစ-၂၂၁ မညွန့်သဇင်ခိုင် ၃၉၇ စာ/သု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း  
၄၄ ဆအစ-၁၈၄ မမေမနောဖြူ ၃၇၇ စာ/သု အရှေ့တိုင်း မနုဿဗေဒ 7/15/2018  
၄၅ ဆသက-၅၄၅ မဆုသီရိမြတ် ၃၆၀ စာ/သု - - 7/15/2018  
၄၆ နရဆ-၁၄၉ ​မောင်ထက်ကိုကိုလင်း ၃၆၉ စာ/သု - - 7/15/2018  

 

 

အထူးပြုဘာသာ - မြန်မာစာ

 

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆကရ-၁၃၃၄ မနှင်းဝတီ ၄၁၁ မြန်မာစာ မြန်မာမှု - ၁၅-၆-၁၈  
ဆတဥ-၂၇၈ မဆုလဲ့ရည် ၄၃၂ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ  
အတ-၆၁ မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း ၄၁၄ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဘူမိဗေဒ  
ဆဗဟ-၇၂၀ မထက်ရည်ဝင်း ၄၂၉ မြန်မာစာ - - ၁၆-၆-၁၈  
ဆသဝ-၃၄၆ မရွှန်းလဲ့ထွန်းဝင်း ၄၀၂ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ ၁၈-၆-၁၈  
ဆကရ-၁၉၈၁ မောင်အေးချမ်းမောင် ၄၇၈ မြန်မာစာ - -  
ဆတဥ-၁၄၀ မဆုပြည့်လင်းလင်း ၄၁၄ မြန်မာစာ သမိုင်း စိတ်ပညာ ၁၉-၆-၁၈  
ဆကရ-၅၅၉ မမေမြင့်မြတ်ခိုင် ၄၀၇ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -  
ပယက-၃၃ မအိမ့်မှူးခင် ၄၀၃ မြန်မာစာ - -  
၁၀ ဆဓ-၆၂၁ မရွှေစင်ဦး ၄၀၆ မြန်မာစာ  - -  
၁၁ ဆပလ-၅၁၁ မရတနာလှိုင် ၄၄၂ မြန်မာစာ - - ၂၀-၆-၁၈  
၁၂ ဆမဒ-၄၄၁ မသက်ဖူးလွင်အောင် ၄၃၅ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ သတ္တဗေဒ  
၁၃ ဆကရ-၄၉၁ မရွှေရည်ငြိမ်း ၄၂၉ မြန်မာစာ - -  
၁၄ ဆဗဟ-၇၃၉ မဆုရတီအောင် ၄၁၆ မြန်မာစာ - -  
၁၅ ဆကရ-၄၉၄ မမြတ်ပန်းသခင်ဆန်း ၄၁၁ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဘူမိဗေဒ  
၁၆ ဆတ-၂၀ မအေးရတနာစိုး ၄၀၆ မြန်မာစာ - - ၂၁-၆-၁၈  
၁၇ ဆဗဟ-၄၄၁ မသြမြတ်သီရိဟိန်း ၄၃၃ မြန်မာစာ မြန်မာမှု -  
၁၈ မကပ-၁၅၄ မရွှန်းလဲ့ဝေ ၄၀၉ မြန်မာစာ - -  
၁၉ ညသ-၂၁၀ မအိဖြူစင် ၄၇၃ မြန်မာစာ ဇီဝဓာတု ဓာတုဗေဒ  
၂၀ ဆအလ-၁၉၂ မလင်းလက်အောင် ၄၀၇ မြန်မာစာ ပထဝီ သမိုင်း  
၂၁ ဆကရ-၆၁၃ မကျော့သဉ္ဇာ ၄၄၆ မြန်မာစာ သင်္ချာ အဏုဇီဝ  
၂၂ ဆသက-၆၈၇ မစောစန္ဒီကျော် ၄၆၀ မြန်မာစာ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ၂၂-၆-၁၈  
၂၃ ဆဒဂ-၁၂၁၁ ​မောင်ငြိမ်းဆက် ၄၁၂ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -  
၂၄ ဆကရ-၂၀၄၅ မဝင်းပပအောင် ၄၀၀ မြန်မာစာ - -  
၂၅ ဆဒဂ-၉၉၅ မအိဘုန်းစန္ဒီ ၄၀၂ မြန်မာစာ - - ၂၃-၆-၁၈  
၂၆ ဆသဟ-၅၁၉၄ မထူးသဉ္ဇာအောင် ၄၅၀ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ စာ/သု  
၂၇ ဆအစ-၁၀၅၂ မခိုင်ဆွေဇင်သိမ့် ၄၁၄ မြန်မာစာ သမိုင်း မြန်မာမှု ၂၄-၆-၁၈  
၂၈ စဌ-၆၉၁ မခိုင်ဇင်၀င်း ၄၁၄ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၂၉ ဒဂ-၁၀၆၉ မမေသက်ကျော် ၄၃၆ မြန်မာစာ မြန်မာမှု စာ/သု ၂၅-၆-၁၈  
၃၀ ဆလ-၂၆၇ မသွန်းလဲ့ရည်အောင် ၄၂၈ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ အဏုဇီဝ  
၃၁ ဆက-၁၉၉ မဇင်ဇင်မြတ်နိုးဝေ ၄၂၈ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ ဓာတုဗေဒ ၂၆-၆-၁၈  
၃၂ ဆသက-၁၈၅၂ မချောစုလှိုင် ၄၃၁ မြန်မာစာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ  
၃၃ ဆဓ-၆၇ မသက်နှင်းစံ ၄၁၃၂ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ -  
၃၄ စဇ-၁၁၅၂ ​မောင်ရာဇာထွန်း ၄၀၀ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -  
၃၅ နခ-၉၇ မနှင်းအိလှိုင် ၄၁၉ မြန်မာစာ - -  
၃၆ ဆတဥ-၁၀၂၆ မမိုးမိုးကျော် ၄၇၂ မြန်မာစာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ  
၃၇ စရ-၂၂၆ မရီရီမြင့် ၄၀၈ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ ၂၇-၆-၁၈  
၃၈ ဆတ-၈၄၂ မနေခြည်လင်း ၄၁၆ မြန်မာစာ - -  
၃၉ ဆဗဟ-၂၂၈ ​မောင်ဖုန်းပြည့်ပိုင် ၄၅၆ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဓာတုဗေဒ  
၄၀ ဆကရ-၁၀၇၉ ​မောင်ရဲပြည့်စုံမောင် ၄၀၆ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ သတ္တဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
၄၁ ဆသတ-၄၇၈ မနှင်းယုမော် ၄၁၅ မြန်မာစာ ​ရှေး/သု သတ္တဗေဒ  
၄၂ ဆကရ-၇၉၅ မထက်ဖြူစင်၀င်း ၄၄၉ မြန်မာစာ ငါးလုပ်ငန်း ​ရှေး/သု  
၄၃ ဆဗထ-၈၄ မစိုးယုမေ ၄၁၅ မြန်မာစာ ပတ်ဝန်းကျင် -  
၄၄ ဆမဥ-၁၄၆၇ မခင်ထက်ထက်ဇင် ၄၀၅ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ -  
၄၅ ဒသ-၄၀ မယုမြတ်မွန် ၄၀၃ မြန်မာစာ - - ၂၉-၆-၁၈  
၄၆ ဆအစ-၅၃၅ မလှိုင်ရွှေစင်မြတ် ၄၃၇ မြန်မာစာ စိတ်ပညာ ဥပဒေ  
၄၇ ဆမဥ-၃၉၇ မနှင်းသစ္စာဝင်း ၄၁၃ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ -  
၄၈ ဆအစ-၃၉၇ မချမ်းမြေ့ခင် ၄၀၂ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ စိတ်ပညာ ၃၀-၆-၁၈  
၄၉ ညလ-၁၇၉ မစောမွန်ချမ်း ၄၀၀ မြန်မာစာ စာ/သု ပထဝီဝင် 2/7/2018  
၅၀ ညလ-၈၃၃ မိ၀န်းနဒီမွန် ၄၄၄ မြန်မာစာ ဥပဒေ သတ္တဗေဒ  
၅၁ ဆဒဂ-၁၃၄၆ မယွန်းဝတီ ၄၀၇ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ ဒဿနိက  
၅၂ ဆပသ-၁၀၈ မိရတနာမြတ် ၄၀၂ မြန်မာစာ မြန်မာမှု အဏုဇီဝ 3/7/2018  
၅၃ ဆလသ-၂၇၀ မဇင်နွယ်ဆုလှိုင် ၄၃၁ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ သတ္တဗေဒ  
၅၄ ဆဗထ-၆၃၉ မခင်ကျော့ကျော့နိုင် ၄၅၃ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဓာတုဗေဒ  
၅၅ ဆမက-၂၇၆၁ မထက်မြတ်စိုး ၄၁၁ မြန်မာစာ - -  
၅၆ ဆတဥ-၇၂ မလဲ့ရည်ဦး ၄၀၅ မြန်မာစာ မြန်မာမှု ဒဿနိက  
၅၇ ဆအစ-၅၉၄ မဆုရည်ဝင်း ၄၄၇ မြန်မာစာ ဇီဝဓာတု -  
၅၈ ဆကက-၁၁၇ မခင်ကျော့ကျော့အောင် ၄၀၅ မြန်မာစာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မနုဿ 4/7/2018  
၅၉ ဆမဥ-၆၃ မဖူးသစ္စာ ၄၁၁ မြန်မာစာ - -  
၆၀ ဆတဥ-၂၃၉၂ မမေအင်ကြင်ဟန် ၄၀၇ မြန်မာစာ - -  
၆၁ ဆမသ-၆၀၇ မလင်းဇာဇာလွင် ၄၂၁ မြန်မာစာ - -  
၆၂ အပထ-၇၂၅ မခိုင်ချိုဇင် ၄၆၁ မြန်မာစာ ပထဝီ သမိုင်း  
၆၃ အက-၆ မသက်ထားစံ ၄၂၆ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ -  
၆၄ ဆသက-၁၈၄၉ မဆုမြတ်လွန် ၄၀၄ မြန်မာစာ - - 5/7/2018  
၆၅ ဆတ-၉၄၉ မထက်ပိုးအိအောင် ၄၀၉ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -  
၆၆ အဘ-၃ မဇင်ဝင့်မောင် ၄၀၁ မြန်မာစာ - -  
၆၇ ဆဓ-၉၆ မရတနာထွန်းဘို ၄၅၈ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ ဓာတုဗေဒ  
၆၈ ဒစ-၆၈၂ မသူဇာညိမ်း ၄၂၄ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ ဇီဝဓာတု  
၆၉ ဆထက-၂၂ မမြင့်မြင့်ခိုင် ၄၉ မြန်မာစာ ဓာတု - 6/7/2018  
၇၀ ဆဒတ-၂၉ မနှင်းဝတ်ရည် ၄၆၀ မြန်မာစာ ဓာတု ရုက္ခဗေဒ  
၇၁ ဆမတ-၁၉၁၈ မဝေဇာခိုင် ၄၅၃ မြန်မာစာ သမိုင်း အရှေ့တိုင်း  
၇၂ ဆအ-၅၄၄ မမြဖူးဝေ ၄၁၄ မြန်မာစာ - -  
၇၃ ဆလမ-၆၃ မမြတ်အိန္ဒြေဇော် ၄၃၉ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဇီဝဓာတု  
၇၄ ညလ-၁၀၇၃ မငြိမ်းစုသာ ၄၄၄ မြန်မာစာ ဇီဝဓာတု ဓာတုဗေဒ  
၇၅ ဆကရ-၆၇၈ မယွန်းရွှေရည်ဖူး ၄၁၈ မြန်မာစာ မြန်မာမှု အရှေ့တိုင်း  
၇၆ ဆဗထ-၅၂၀ မဆုရတနာလွင် ၄၂၉ မြန်မာစာ ​ရှေး/သု မြန်မာမှု  
၇၇ အဆက-၄၅ မခင်သန္တာကျော် ၄၃၈ မြန်မာစာ - - 7/9/2018  
၇၈ ဆသက-၈၉၅ မကေဇင်သွယ် ၄၃၂ မြန်မာစာ ဓာတု ရုက္ခဗေဒ 7/9/2018  
၇၉ ပင-၃၅၈ မအိအိငြိမ်း ၄၀၉ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ 7/9/2018  
၈၀ အရဒ-၁၀၁ မနီလာဉီး ၄၃၁ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ အဏုဇီဝ 7/9/2018  
၈၁ ဆပလ-၁၂၃ မမေဇင်ထူး ၄၁၈ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ သတ္တဗေဒ 7/9/2018  
၈၂ အဆ-၄၂ မရွှန်းမြမြအောင် ၄၃၇ မြန်မာစာ သင်္ချာ ရုက္ခဗေဒ 7/10/2018  
၈၃ ဆမ-၁၉၃ မမေသဇင်ဝင်း ၄၁၉ မြန်မာစာ - - 7/10/2018  
၈၄ ဆမတ-၈၃ ​မောင်ဖြိုးသန့် ၄၀၈ မြန်မာစာ - - 7/10/2018  
၈၅ မတ-၁၄ မခင်စန္ဒီကြွယ် ၄၃၀ မြန်မာစာ မြန်မာမှု စာ/သု 7/10/2018  
၈၆ ဆမဒ-၅ မနှင်းဇာခြည်ကျော် ၄၀၄ မြန်မာစာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ 7/11/2018  
၈၇ ဆမတ-၆၈ ​မောင်အာကာဖြိုး ၄၈၀ မြန်မာစာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ 7/11/2018  
၈၈ မက-၁၅၃၄ မရွှေဇင်အိ ၄၀၅ မြန်မာစာ မြန်မာမှု အရှေ့တိုင်း 7/11/2018  
၈၉ ဆတထ-၁၈၃ မမေသူဇာလွင် ၄၃၆ မြန်မာစာ မြန်မာမှု စာ/သု 7/12/2018  
၉၀ ဆအစ-၅၈၈ မအိဇွန်ဇာဝင်း ၄၀၆ မြန်မာစာ - -  
၉၁ ဆပဇ-၈၇ မကြယ်စင်လင်း ၄၂၁ မြန်မာစာ မြန်မာမှု ဒဿနိက  
၉၂ ဆဂ-၁၉၉ မယဉ်ယဉ်ဇော် ၄၃၈ မြန်မာစာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ  
၉၃ ဆဇ-၉၂၉ မခင်လှိုင်လှိုင်ဌေး ၄၄၂ မြန်မာစာ - - 7/13/2018  
၉၄ ဆဇ-၉၀၄ မဆုပြည့်စုံကျော် ၄၁၂ မြန်မာစာ - -  
၉၅ ဆမဒ-၅၅၈ ​မောင်ဟိန်းဝင်းထွန်း ၄၀၂ မြန်မာစာ - -  
၉၆ ဆမက-၉၅၆ ​မောင်မင်းဗညားဇော် ၄၀၂ မြန်မာစာ - -  
၉၇ ဆအစ-၁၀၅  မဆုရတီ  ၄၁၈ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ဘူမိဗေဒ  
၉၈ ဆမဥ-၁၈၈ မဆုဝေနန္ဒာ ၄၂၀ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -    
၉၉ ဆဗဟ-၄၇၀ မခင်မေဦး ၄၃၈ မြန်မာစာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ​ရှေး/သု 7/14/2018  
၁၀၀ ဆဒမ-၄၂၂၇ မစောယွန်းနွယ်ဦး ၄၀၁ မြန်မာစာ ဘူမိဗေဒ -  
၁၀၁ ဆတဥ-၁၀၄၁ မနှင်းယုခိုင် ၄၁၁ မြန်မာစာ စာ/သု အရှေ့တိုင်း 7/15/2018  
၁၀၂ ဆမဥ-၁၂၇၈ မသန္တာဝင်း ၄၂၀ မြန်မာစာ မြန်မာမှု စာ/သု  
၁၀၃ တမ-၁၄၈၇ မဆုရတနာထွေး ၄၄၁ မြန်မာစာ ဓာတု -  
၁၀၄ ဆသတ-၄၉ မမေစံပယ်ပြုံး ၄၀၀ မြန်မာစာ သတ္တဗေဒ ရုက္ခဗေဒ  
၁၀၅ ဆကရ-၁၉၄၄ မမေမြတ်နိုး ၄၁၀ မြန်မာစာ စာ/သု မြန်မာမှု  
၁၀၆ မတ-၁၇၃၅ မမြင့်မြင့်မော် ၄၀၆ မြန်မာစာ ဓာတု သတ္တဗေဒ  
၁၀၇ အခ-၃၅၆ မခင်ဆွေညိမ်း ၄၀၂ မြန်မာစာ - -  
၁၀၈ စပထ-၂၂၉ မဖြိုးပပအောင် ၄၃၇ မြန်မာစာ ဓာတု -  

 

 

အထူးပြုဘာသာ - မြန်မာမှု

 

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆသဝ-၁၇၉ မသင်းသဉ္ဇာလွင် ၄၀၆ မြန်မာမှု ​ရှေး/သု - ၁၈-၆-၁၈  
ဆမတ-၆၉ မအေးချမ်းဖြိုး ၄၀၈ မြန်မာမှု စိတ်ပညာ ES ၂၂-၆-၁၈  
တမ-၂၀၃ မလဝန်းဖြူ ၄၁၄ မြန်မာမှု သတ္တဗေဒ ရုက္ခ ၀၃/၀၇/၂၀၁၈  
မလ-၁၁၀၀ မချောကေသွယ် ၄၁၅ မြန်မာမှု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ၀၆/၀၇/၂၀၁၈  
ဆမ-၁၀၁၃ မဓနမိုး ၄၀၈ မြန်မာမှု ဒဿနိက စာ/သု ၀၉/၀၇/၁၈  
ဆဗထ-၃၃၅ မချိုဇင်သက် ၄၁၂ မြန်မာမှု သတ္တဗေဒ အဏုဇီဝ ၀၉/၀၇/၁၈  
ဆမက-၆၄၂ မထက်ထက်လှိုင် ၄၂၈ မြန်မာမှု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း ၁၂/၀၇/၁၈  
ဆကရ-၂၉၃ မစိမ်းလဲ့ညိုမြင့် ၄၄၄ မြန်မာမှု မနုဿ ဥပဒေ ၁၃/၀၇/၁၈  
ဆမက-၆၁၅ မဖူးပွင့်ရတီဗိုလ် ၄၁၀ မြန်မာမှု ​ရှေး/သု အရှေ့တိုင်း  
၁၀ စဇ-၉၇၈ ​မောင်ဖြိုးစည်သူပိုင် ၄၃၉ မြန်မာမှု ဘူမိဗေဒ - ၁၅/၀၇/၁၈  

 

အထူးပြုဘာသာ - အင်္ဂလိပ်စာ

 

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ်
ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဒမ-၉၁၄ မရွှန်းလဲ့နဒီ ၄၆၁ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ ၁၅-၆-၁၈  
ဆတမ-၁၃၄ ​မောင်လမင်းဦး ၅၄၀ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၁၆-၆-၁၈  
ဆတဥ-၄၇၅ မအိချောသဇင် ၄၆၁ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ - ၁၈-၆-၁၈  
ဆဒမ-၉၇၇ မနေရည်လင်း ၄၈၀ အင်္ဂလိပ်စာ - -  
ဆရက-၂၉၆ မလွင်မာဝင်း ၄၅၀ အင်္ဂလိပ်စာ - -  
မလ-၆၈၇ မဇင်လေးနွယ် ၅၀၃ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၂၀-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၁၀၀ မဇာပွင့်ဖြူစံ ၄၇၁ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်   
ဆဒဂ-၃၈၄ မဖြူစင်မောင် ၄၉၅ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်   
ရရ-၃၇၃ မသုသုကျော့စံ ၄၆၉ အင်္ဂလိပ်စာ ဇီဝဓာတု အဏုဇီဝ ၂၁-၆-၁၈  
၁၀ ရက-၅၉၂ မခိုင်ဇင်ဝင့်ရည် ၄၆၃ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်   
၁၁ ဆအလ-၅၉ မဆုရွှေစင် ၄၈၂ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ -  
၁၂ ဆကရ-၁၁ မရွှန်းလဲ့ပြည့်စုံကျော် ၄၉၉ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ၂၂-၆-၁၈  
၁၃ ဆအလ-၅၄ ​မောင်ဟန်ပိုင်စိုး ၄၆၁ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ မြန်မာစာ ၂၅-၆-၁၈  
၁၄ မမ-၁၈၉၅ ​မောင်ကောင်းစုလင်း ၄၅၆ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်  ၂၅-၆-၁၈  
၁၅ ဆကရ-၈၆ ​မောင်ဘုန်းမြတ်စံ ၄၇၃ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၂၇-၆-၁၈  
၁၆ အသ-၄၇၃ မအင်ကြင်းခင် ၄၅၄ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၇-၆-၁၈  
၁၇ ဆသက-၈၃၀ မရတနာပြည့်စုံ ၄၉၁ အင်္ဂလိပ်စာ IR ကွန်ပျူတာ ၂၇-၆-၁၈  
၁၈ အဖ-၁၀ မဖူးပွင့်ယမုံ ၄၇၀ အင်္ဂလိပ်စာ IR သင်္ချာ ၂၈-၆-၁၈  
၁၉ ရအပ-၆၆၃ မနန်းကြည်ကြည်စင် ၅၀၃ အင်္ဂလိပ်စာ သင်္ချာ ဓာတု  
၂၀ ညလ-၁၇၃ ​မောင်သန့်ညီညီခန့် ၅၀၀ အင်္ဂလိပ်စာ - -  
၂၁ နခ-၆ မအေးမြတ်ဆွေ ၅၃၉ အင်္ဂလိပ်စာ IR ကွန်ပျူတာ ၂၉-၆-၁၈  
၂၂ ဖအ-၁၀၅ မထူးနဒီ ၄၉၂ အင်္ဂလိပ်စာ သင်္ချာ ဓာတု  
၂၃ နဥန-၈၂ မရွှေရည်စိုး ၄၈၀ အင်္ဂလိပ်စာ IR သင်္ချာ  
၂၄ ဆကရ-၇ ​မောင်အောင်ဇာနည်ကောင်း ၄၇၁ အင်္ဂလိပ်စာ IR အဏုဇီဝ  
၂၅ ဆသဂ-၁၆၀ မခင်သူရိန် ၄၇၃ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ ရူပဗေဒ  
၂၆ ဆလတ-၂၃၂ ​မောင်လင်းထက်နိုင် ၄၆၉ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၃၀-၆-၁၈  
၂၇ ဆရက-၁၈၁ မမြတ်ကေခိုင်ထွန်း ၄၆၈ အင်္ဂလိပ်စာ စိတ်ပညာ မြန်မာစာ ၀၂/၀၇/၂၀၁၈  
၂၈ ညလ-၂၂၂ မရွှန်းမြရတနာ ၄၅၀ အင်္ဂလိပ်စာ မြန်မာစာ ဥပဒေ  
၂၉ ညလ-၄၅၀ မဆုမြတ်မိုးပွင့် ၄၆၁ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၀၃/၀၇/၂၀၁၈  
၃၀ ဆလတ-၃၇၁ မဆုမြတ်အောင် ၄၈၇ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ဓာတု  
၃၁ ဒဖ-၇ မရွှေရည်ပြည့်ဖြိုး ၄၅၈ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ ဓာတု  
၃၂ နဇမ-၄၅ မအောင်ကေဇင်ဟိန်း ၅၁၅ အင်္ဂလိပ်စာ - -  
၃၃ ဆမဒ-၃၃၀ မရွှန်းလဲ့လဲ့ဖြိုး ၅၂၀ အင်္ဂလိပ်စာ ဓာတု သင်္ချာ  
၃၄ ဆကရ-၃၈၀ မရွှေဝန်းလဲ့ ၄၇၉ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၀၄/၀၇/၂၀၁၈  
၃၅ ဆမဒ-၃၅၆ မအိမ့်ဖူးမိုရ် ၄၈၅ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ  
၃၆ ဒစ-၁၃၇ မခိုင်ဝေဝေကျော် ၅၁၇ အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ်    
၃၇ မထ-၂ မခင်ခင်ကျော် ၄၈၁ အင်္ဂလိပ်စာ ဓာတု ဇီဝ ၀၅/၀၇/၂၀၁၈  
၃၈ မရမ-၇၄၁ ​မောင်ကျာခါးရစ်ဖန်း ၅၀၀ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၃၉ အသ-၄၈၇ မစုမွန်သစ္စာ ၄၆၇ အင်္ဂလိပ်စာ ကုန်ထုတ်  ဇီဝဓာတု  
၄၀ မထ-၁၅၇ မချိုစင်လင်း ၄၈၃ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ  
၄၁ ဆကရ-၅၇ မကြည်ဖြူနှင်းခိုင် ၄၅၅ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ စိတ်ပညာ  
၄၂ မလ-၆၈၆ မဆုနေရည်နွယ် ၅၀၀ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ  
၄၃ မလ-၅၁၃ မမေချမ်းချမ်းဇော် ၄၇၀ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ  
၄၄ မလ-၈၈၀ မနှင်းဦးရွှေရည် ၅၁၀ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံတကာ  
၄၅ မလ-၄၈၂ မချောအိဖြူစင် ၅၁၀ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ  
၄၆ ဆသ-၁၈၄ မယွန်းယမုံနိုင် ၄၉၇ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ ၀၆/၀၇/၂၀၁၈  
၄၇ နပမ-၃၂၂ ​မောင်မင်းကျော်ခိုင်လင်း ၄၆၈ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၄၈ ဆမဥ-၃၅၂ မစုလဲ့လွင် ၅၀၈ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ -  
၄၉ ဆကရ-၂၆၉ မဝင်းရွှေရည်မိုး ၅၁၇ အင်္ဂလိပ်စာ ပတ်၀န်းကျင် - ၀၈/၀၇/၁၈  
၅၀ ဒဇ-၉ ​မောင်ဇွဲမင်းနန္ဒ ၄၇၉ အင်္ဂလိပ်စာ သင်္ချာ နိုင်ငံတကာ ၀၉/၀၇/၁၈  
၅၁ မလ-၄၂၅ မယဉ်ယဉ်ငြိမ်း ၅၀၃ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၀၉/၀၇/၁၈  
၅၂ ဆပသ-၅၇၈ မသက်ထားသူဇာ ၅၀၆ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၁၀/၀၇/၁၈  
၅၃ မလ-၄၁၆ မနီနီဟန်ချစ် ၄၆၂ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဉပဒေ ၁၁/၀၇/၁၈  
၅၄ ဆသ-၁၄ မရွှန်းလဲ့နေခြည် ၄၉၂ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ - ၁၁/၀၇/၁၈  
၅၅ မနတ-၁၅၂၆ ​မောင်အောင်ခန့်ဇင် ၄၇၉ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ -    
၅၆ ဆမတ-၁၁၂ နန့်ဂေးဆဲဝါး ၄၆၉ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ    
၅၇ နပမ-၂၂၄ မယမင်းထက် ၄၉၁ အင်္ဂလိပ်စာ ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ    
၅၈ မနတ-၉၇၄ မခင်ရတနာလွင် ၅၀၂ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ    
၅၉ မလ-၆၈၈ မဖူးသက်နွယ် ၄၈၃ အင်္ဂလိပ်စာ - -    
၆၀ လဝ-၉ မဇင်မာစိုး ၄၉၁ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ    
၆၁ ဆသက-၅၁၉ မဆုလာဘ်ပြည့်ဖြိုး ၅၀၁ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံတကာ မြန်မာစာ ၁၅/၀၇/၁၈  
၆၂ ဆလတ-၂  ​မောင်ခိုင်ခန့်ကျော် ၄၉၈ အင်္ဂလိပ်စာ - - ၁၅/၀၇/၁၈  
၆၃ ရတ-၁၄၀၄ မနန်းမိုခမ်း ၄၆၂ အင်္ဂလိပ်စာ ရူပဗေဒ ES ၁၅/၀၇/၁၈  

အထူးပြုဘာသာ - ပထဝီဝင်

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆမက-၄၅၁ မချိုချိုသန်း ၄၀၄ ပထဝီဝင် ဘူမိဗေဒ ရှေး/သု ၁၈-၆-၁၈  
အဗ-၁၂၄၀ မထက်ထက်လင်း ၄၃၆ ပထဝီဝင် မြန်မာစာ - ၂၅-၆-၁၈  
ဆဗထ-၁၉၃ မဝင့်ရတီနွယ် ၃၉၆ ပထဝီဝင် ​ရှေး/သု သမိုင်း ၂၉-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၁၀၂၁ ​မောင်စည်သူဝင်း  ၃၆၂ ပထဝီဝင် ဒဿနိက သမိုင်း 4/7/2018  
အဥ-၁၀၆၂ ​မအေးမိုးပိုင် ၄၁၅ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
အဥ-၁၀၄၆ မဝင်းမာချို ၄၁၈ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
အဥ-၁၀၀၆ မခင်စန္ဒာလှိုင် ၃၉၄ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
အဥ-၁၀၁၃ မအေးစန္ဒာဝင်း ၃၈၅ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
အဥ-၉၇၈ ​မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ၃၇၇ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
၁၀ အဥ-၉၉၈ မဇင်ဇင်မိုး ၄၀၃ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
၁၁ အဥ-၁၀၃၀ မဟိဏ်းစုမွန်အောင် ၄၁၁ ပထဝီဝင် - - 5/7/2018  
၁၂ အကသ-၉၆၁ မဆုမြတ်နဒီအောင် ၃၇၀ ပထဝီဝင် - - 7/11/2018  
၁၃ ဆကရ-၇၃ မဆုမြတ်ဖြူစင် ၃၉၁ ပထဝီဝင် အရှေ့တိုင်း မနုဿ 7/11/2018  
၁၄ ဆဗင-၁၁၁၆ မအေးအေးစိုး ၄၀၂ ပထဝီဝင် - -    

အထူးပြုဘာသာ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဒတ-၇၁၉ ​မောင်ဝေယံဇော် ၄၁၀ ES ​ရှေး/သု စိတ်ပညာ ၁၇-၆-၁၈  
ဆကရ-၈၁၅ မအိမွန်သန့် ၄၄၅ ES မြန်မာမှု ဓာတုဗေဒ ၁၈-၆-၁၈  
ဆလမ-၃၃၂ ​မောင်စည်သူမောင်မောင်ချို ၄၂၄ ES စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
ဆရက-၄၇၂ မဆုပြည့်လှိုင် ၄၂၅ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ  
ဆစခ-၅၄ မဆုဖြူစင် ၄၁၂ ES မြန်မာမှု ဘူမိဗေဒ ၁၉-၆-၁၈  
ဆဗဟ-၁၀၃ မကြည်နူးဆုစံ ၄၁၂ ES ပထဝီဝင် သတ္တဗေဒ  
ဆဗဟ-၅၀ မဖူးပွင့်ကျော် ၄၃၆ ES သင်္ချာ သတ္တဗေဒ  
ဆတရ-၃၄၀ မကြည်ကြည်ရွှန်း ၄၆၅ ES ဥပဒေ ရူပဗေဒ ၂၀-၆-၁၈  
မမ-၁၂၃၇ မောင်ကောင်းမြတ်နိုင် ၄၃၃ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ  
၁၀ ဆဒဂ-၁၉၇ မောင်နေမိုးထက် ၄၂၂ ES ဘူမိဗေဒ စိတ်ပညာ  
၁၁ ဆဗဟ-၃၈၈ မဝေယံဝင့်ဝါ ၄၂၁ ES ရှေးဟောင်း သတ္တဗေဒ  
၁၂ နဥန-၇၆ မမေပြည့်စုံ ၄၁၈ ES မြန်မာမှု ​ရှေးဟောင်း ၂၄-၆-၁၈  
၁၃ စဇ-၂၁၆၈ မအေးပြည့်ဇာနည် ၄၂၂ ES ဒဿနိက ပထဝီဝင် ၂၅-၆-၁၈  
၁၄ ဆပလ-၂၆၅ ​မောင်အောင်စစ်ပိုင် ၄၁၈ ES စိတ်ပညာ ဘူမိဗေဒ ၂၇-၆-၁၈  
၁၅ မလ-၇၀၈ ​မောင်ဘုန်းမြတ်ပိုင် ၄၀၆ ES မနုဿ စိတ်ပညာ ၂၇-၆-၁၈  
၁၆ မမ-၁၄၁၉ ​မောင်လှိုင်ဘုန်းအောင် ၄၀၈ ES - - ၂၇-၆-၁၈  
၁၇ ဆအစ-၃၉၂ ​မောင်စောသွယ်လူကွီ ၄၀၇ ES စိတ်ပညာ စာ/သု ၂၈-၆-၁၈  
၁၈ ဆလတ-၂၂၈ မစုယမင်းထွန်း ၄၂၁ ES ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
၁၉ ဆထည-၁၂၄ မထက်ယုလွင် ၄၄၅ ES ငါးလုပ်ငန်း ဓာတုဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
၂၀ ဆဒမ-၁၃၂၃ မနွေးနွေးဝတ်ရည် ၄၁၅ ES ဓာတု - 3/7/2018  
၂၁ မရမ-၁၃၅၉ ​မောင်ခန့်ကြယ်စင်ရွှင် ၄၁၀ ES ဘူမိဗေဒ - 3/7/2018  
၂၂ ဆမတ-၆၆ မချိုလဲ့လဲ့ထွန်း ၄၈၂ ES ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ - 3/7/2018  
၂၃ ဆမတ-၂၄ မချိုဇင်သက် ၄၄၉ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဇီဝဓာတု 3/7/2018  
၂၄ ဆဗဟ-၁၂၄ မဆုယွန်းဆင့် ၄၂၆ ES ​ရှေး/သု စိတ်ပညာ 4/7/2018  
၂၅ ဆဗဟ-၁၂၅ မဆုလွန်းဆင့် ၄၁၁ ES ​ရှေး/သု စိတ်ပညာ 4/7/2018  
၂၆ နဥန-၂၅၂ မနန်းသန့်သဉ္ဇာလှိုင် ၄၀၃ ES မြန်မာစာ - 5/7/2018  
၂၇ ဆစခ-၁၈၃ မမေရှင်းသန့်လွင် ၄၉၀ ES နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ 5/7/2018  
၂၈ ဆလတ-၃၅၈ မချောစုစုသွယ် ၄၃၄ ES စိတ်ပညာ ဥပဒေ 5/7/2018  
၂၉ မလ-၁၀၃၀ မဆုရွှေရည်ဝင်း ၄၅၅ ES ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ 6/7/2018  
၃၀ ဆလမ-၉၇ မဆုလဲ့နိုင် ၄၄၂ ES အဏုဇီဝ ရှေး/သု 6/7/2018  
၃၁ ညလ-၂၄၅ ​မောင်ထက်ဝေယံဖြိုး ၄၇၈ ES ဘူမိဗေဒ ကုန်ထုတ်ဓာတု 7/7/2018  
၃၂ ဆစခ-၁၀၁ မခင်နဒီ ၄၂၅ ES ဉပဒေ - 7/8/2018  
၃၃ ဖမ-၇၄၀ မသန့်ရတီကျော် ၃၇၆ ES ​ရှေး/သု ဒဿနိက 7/8/2018 အိတ်မတွေ့
၃၄ ဆဒဂ-၅၄၁ မဆုမြတ်ဝေ ၄၃၉ ES ဉပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု 7/8/2018  
၃၅ ဆဗထ-၁၆၂ မရတီငြိမ်း ၄၂၂ ES သင်္ချာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/9/2018  
၃၆ ဆဗထ-၂၀၃ မဇင်မာမြင့် ၄၆၆ ES ရုက္ခ သတ္တဗေဒ 7/9/2018  
၃၇ မနတ-၆၇၆ မမြတ်နိုးသီရိတင် ၄၀၁ ES စိတ်ပညာ ​ရှေးဟောင်း 7/9/2018  
၃၈ ဆဗဟ-၂၉၈ မအေးသီရိမွန် ၄၆၆ ES ရူပ ဇီဝဓာတု 7/9/2018  
၃၉ ဆဒဂ-၅၃ ​မောင်ဘုန်းသီဟခိုင် ၄၀၇ ES ရုက္ခ သတ္တဗေဒ 7/9/2018  
၄၀ ဆကရ-၂၃၀ နန်းဆာယွန်းနွဲ့ ၄၅၁ ES ကုန်ထုတ်ဓာတု ဉပဒေ 7/10/2018  
၄၁ ဆလတ-၂၃၀ မဆုရတနာ ၄၀၁ ES စာ/သု ​ရှေးဟောင်း 7/10/2018  
၄၂ မမ-၁၅၅၀ မမြတ်မို့မို့စံ ၄၁၁ ES စိတ်ပညာ မြန်မာစာ 7/11/2018  
၄၃ ဆဗဟ-၅၂၇ မကြည်ဖြူစင် ၄၄၅ ES ဘူမိဗေဒ စိတ်ပညာ 7/11/2018  
၄၄ ဆကရ-၃၆၈ မဇေယျာဆုရည်လင်း ၄၄၂ ES - - 7/11/2018  
၄၅ နဥန-၁၄ မယုယအေးကို ၄၁၉ ES ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ 7/12/2018  
၄၆ ဒဂ-၁ မသက်ထက်ပြည့်စုံ ၄၀၂ ES ​ရှေး/သု စိတ်ပညာ  
၄၇ မက-၁၆၃၁ ​မောင်ထူးမြတ် ၄၂၅ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဒဿနိက 7/13/2018  
၄၈ ဆဒဂ-၂၇၄ မရွှမ်းလဲ့ကြယ်စင်နိုင် ၄၁၁ ES မြန်မာမှု စိတ်ပညာ  
၄၉ နဥန-၁၄၆ မဆုရတီနိုင် ၄၄၆ ES စိတ်ပညာ ဥပဒေ 7/14/2018  
၅၀ မနတ-၈၆၂ မအိန္ဒြေချမ်းမြေ့ ၄၅၇ ES ဥပဒေ အဏုဇီဝ  
၅၁ ဆကရ-၇၂၅ မအိမ့်မှူးမြတ် ၄၀၈ ES စိတ်ပညာ ပထဝီဝင်  
၅၂ ဖရ-၃၃၁ မမြတ်မြတ်ထွေး ၄၁၉ ES စိတ်ပညာ - 7/15/2018  
၅၃ မရတ-၂၁၈ မသက်မာခိုင် ၄၈၅ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ 7/15/2018  
၅၄ မရမ-၅၉၉ မစုနီလာဆွေ ၄၁၆ ES အဏုဇီဝ - 7/15/2018  

အထူးပြုဘာသာ - သမိုင်း

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဗထ-၃၄၃ မယွန်းဖြူဖြူအောင် ၃၇၉ သမိုင်း မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း ၁၈-၆-၁၈  
ဆတမ-၈၄ မအင်ကြင်းမွှေး ၃၆၉ သမိုင်း ဒဿနိက စာ/သု ၁၉-၆-၁၈  
ဆလတ-၃၄၉ မချောစုသူ ၃၈၀ သမိုင်း အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု  
ဆမဒ-၃၅၇ မဝေဖုန်းမြင့် ၃၈၀ သမိုင်း - - ၂၀-၆-၁၈  
ကမ-၄၀၆၅ မောင်ကျော်လင်းခန့် ၃၆၃ သမိုင်း အရှေ့တိုင်း မနုဿဗေဒ ၂၁-၆-၁၈  
မက-၁၇၆၆ ​မောင်ဘန်အောင် ၃၇၈ သမိုင်း ဒဿနိက စာ/သု ၂၂-၆-၁၈  
ဆစခ-၅၇ မဖူးပွင့်ပြည့်စုံ ၃၇၀ သမိုင်း - - 1/7/2018  
ဆလမ-၇၂၃ ​မောင်မျိုးမြတ်ဦး ၃၈၃ သမိုင်း ပထဝီ မနုဿဗေဒ 4/7/2018  
ဆဇ-၉၇၇ မချမ်းပြည့်ဝင်း ၃၆၅ သမိုင်း စာ/သု ဒဿနိက 4/7/2018  
၁၀ ဆကရ-၁၇၀ မယဉ်နှင်းထက် ၃၆၃ သမိုင်း ပထဝီ ဒဿနိက 6/7/2018  
၁၁ ဆပသ-၉၇၈ မခြူးခင်ခင် ၃၆၂ သမိုင်း ပထဝီ ဒဿနိက 6/7/2018  
၁၂ ဆမတ-၁၉၁၉ ​မောင်ရဲထက်နိုင် ၄၅၃ သမိုင်း ဒဿနိက မနုဿဗေဒ 6/7/2018  
၁၃ ဆမတ-၁၉၂၂ ​မောင်ထင်လင်းအောင် ၄၂၇ သမိုင်း မနုဿဗေဒ ဒဿနိက 6/7/2018  
၁၄ ဆဒရ-၅၆၄ ​မောင်ဇော်လင်းဖြိုး ၃၆၆ သမိုင်း ဒဿနိက မနုဿဗေဒ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၅ ဆလမ-၂၈၈ ​မောင်စောအောင်ခိုင်မင်း ၃၆၀ သမိုင်း ဒဿနိက မနုဿဗေဒ ၁၁/၀၇/၁၈  
၁၆ ဆကရ-၄၂၇ မရတနာဝင်း ၃၈၆ သမိုင်း ပထဝီ အရှေ့တိုင်း    
၁၇ ဆရက-၁၁၁၀ ​မောင်ဖော်လားဆွတ်ရိန် ၃၇၇ သမိုင်း ပထဝီ မနုဿဗေဒ    

 

အထူးပြုဘာသာ - ဒဿနိကဗေဒ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဗဟ-၂၇၄ မောင်စည်သူချမ်းမင်း ၃၈၉ ဒဿနိက ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ ၁၇-၆-၁၈  
ဆအစ-၁၀၀၀ မချိုဇင်ဦး ၃၇၅ ဒဿနိက - စာ/သု ၁၈-၆-၁၈  
ဆမဒ-၃၇၃ မောင်သူရိန် ၃၇၉ ဒဿနိက မနုဿဗေဒ စာ/သု  
ဆဗထ-၃၅၇ မောင်အောင်မြတ်ကို ၃၈၆ ဒဿနိက ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ ၁၉-၆-၁၈  
​ဆဗဟ-၁၆၁ နန်းစံပေါင်းတစ်(ဝ်) ၃၇၈ ဒဿနိက စာ/သု မနုဿဗေဒ ၂၁-၆-၁၈  
ဆသက-၉၄၃ မအိပိုပိုအောင် ၃၆၃ ဒဿနိက မနုဿဗေဒ အရှေ့တိုင်း  
ဆလမ-၇၃၆ ​မောင်သီဟဆွေ ၃၈၃ ဒဿနိက စာ/သု အရှေ့တိုင်း  
ဆတဥ-၃၈၂ မကောင်းစုသွယ် ၃၉၂ ဒဿနိက ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ ၂၂-၆-၁၈  
ဆဒမ-၆၈၀ မဗျက်တလွဲ ၃၆၂ ဒဿနိက ဒဿနိက စာ/သု ၂၅-၆-၁၈  
၁၀ စတ-၅၅၆ မခိုင်ထက်ဆု ၃၈၃ ဒဿနိက စာ/သု ​ရှေး/သု ၂၆-၆-၁၈  
၁၁ ဆသက-၂၃၃၆ ​မောင်မင်းရန်နိုင်မျိုး ၄၁၈ ဒဿနိက မနုဿဗေဒ စာ/သု ၂၇-၆-၁၈  
၁၂ မလ-၅၈၇ ​မောင်ရဲမင်းထက် ၃၇၀ ဒဿနိက စာ/သု - 7/3/2018  
၁၃ ဆသက-၄၄၂ ​မောင်ဖြိုးကြွယ် ၃၆၀ ဒဿနိက သမိုင်း - 7/3/2018  
၁၄ ဆရက-၁၀၀၈ ​မောင်စိုင်းဝဏ္ဏထွန်း ၃၉၂ ဒဿနိက သမိုင်း ​ရှေး/သု 7/4/2018  
၁၅ ဆသက-၂၇၈ ​မောင်ဝေယံမင်းလတ် ၃၉၇ ဒဿနိက အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု 7/4/2018  
၁၆ ဆသတ-၅၆၁ မခိုင်ဇာလွင် ၃၇၇ ဒဿနိက စာ/သု မနုဿဗေဒ 7/4/2018  
၁၇ မမ-၄၇၆၅ မောင်စိုင်းဆိုင်ရွက်လိန် ၄၂၅ ဒဿနိက ကုန်ထုတ် ဓာတုဗေဒ 7/5/2018  
၁၈ ဆရက-၂၇၀ မယွန်းရတီလွင် ၃၇၇ ဒဿနိက စာ/သု ပထဝီဝင် 7/11/2018  
၁၉ ဆလသ-၁၄၈ မယွန်းအိမ်စံ ၃၇၅ ဒဿနိက သမိုင်း စာ/သု 7/11/2018  
၂၀ ဆဗဟ-၅၇၃ မဆုဖြူစင် ၃၉၆ ဒဿနိက သမိုင်း - 7/14/2018  
၂၁ ဆစခ-၈ ​မောင်ထည်ဝါ ၃၆၈ ဒဿနိက စာ/သု အရှေ့တိုင်း 7/15/2018  
၂၂ ရယ-၉၃ မစိမ့်စိမ့်ဟန်မွန် ၃၈၀ ဒဿနိက မနုဿဗေဒ ​ရှေး/သု 7/15/2018  

 

 အထူးပြုဘာသာ - စိတ်ပညာ

 

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဗဟ-၁၄၆ မောင်မျိုးကိုဇင် ၄၁၃ စိတ်ပညာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ ၁၈-၆-၁၈  
ဆစခ-၃၁ မအားမာန်ခင် ၄၁၄ စိတ်ပညာ အဏုဇီဝ ရုက္ခဗေဒ ၂၁-၆-၁၈  
မခ-၄၅၅ မခိုင်ဇင်သွယ် ၄၁၅ စိတ်ပညာ ဒဿနိက ရှေး/သု ၂၂-၆-၁၈  
ဆခခ-၁၄၅ မခိုင်မေကျော်မြင့် ၄၀၆ စိတ်ပညာ ES ​ရှေး/သု ၂၅-၆-၁၈  
ဆကရ-၇၇၇ မထားအိအိလွင် ၄၃၄ စိတ်ပညာ အဏုဇီဝ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၅-၆-၁၈  
အသ-၈၅၀ မခင်စန္ဒီကို ၄၃၃ စိတ်ပညာ ဘူမိ ဓာတု ၂၆-၆-၁၈  
မမ-၄၃၈ မရှုမ၀ကျော် ၄၁၁ စိတ်ပညာ ​ရှေး/သု ES ၂၈-၆-၁၈  
ဆမဒ-၂၂၃ မရွှန်းလဲ့လဲ့ခိုင် ၄၄၃ စိတ်ပညာ သတ္တဗေဒ ဘူမိဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
ဆတမ-၅၁၈ မထားအဉ္ဇလီ ၄၀၅ စိတ်ပညာ အဏုဇီဝ မြန်မာမှု ၃၀-၆-၁၈  
၁၀ ဆလသ-၃၄ မစိုးရတနာထွန်း ၄၂၁ စိတ်ပညာ ​ရှေး/သု ဒဿနိက #########  
၁၁ ဆကရ-၁၀၈ မဖူးပြည့်စုံ ၄၂၁ စိတ်ပညာ - - ၀၉/၀၇/၁၈  
၁၂ မရမ-၁၃၅၇ ​မောင်အုပ်စိုးရှင် ၄၃၅ စိတ်ပညာ ဒဿနိက စာ/သု ၀၉/၀၇/၁၈  
၁၃ ဆကရ-၇၀၆ မရွှန်းလဲ့ရည်မိုး ၄၆၇ စိတ်ပညာ ES ဉပဒေ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၄ ဆတမ-၃၄၉ မသဲရတနာကျော်ဝင်း ၄၂၂ စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေး မြန်မာစာ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၅ ဆရက-၄၃၈ ​မောင်လှမျိုးမောင် ၄၂၀ စိတ်ပညာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ES ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၆ ဆရက-၅၁၀ မနှင်းနဒီအောင် ၄၈၅ စိတ်ပညာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၇ ဆကရ-၅၅၀ မကြည်အေးချမ်းခင် ၄၃၄ စိတ်ပညာ ES ဉပဒေ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၈ ဆဗဟ-၆၁၉ မစုမြတ်သီရိနိုင် ၄၇၉ စိတ်ပညာ ဉပဒေ ဓာတု ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၉ ဆသတ-၆၉၆ ​မောင်မျိုးလူတာရ် ၄၀၄ စိတ်ပညာ အဏုဇီဝ ES ၁၁/၀၇/၁၈  
၂၀ ဆသဝ-၁၇၀ မထက်ရတီလင်း ၄၀၉ စိတ်ပညာ ​ရှေး/သု ES ၁၂/၀၇/၁၈  
၂၁ ဆသတ-၆၈၇ မစောစန္ဒီကျော် ၄၆၀ စိတ်ပညာ - - ၁၂/၀၇/၁၈  
၂၂ ဆကရ-၃၂၉ မဆုချယ်ရီ ၄၁၅ စိတ်ပညာ ရုက္ခဗေဒ ES ၁၄/၀၇/၁၈  
၂၃ ဆဒဂ-၈၆၁ မသဇင်ဝင်းထွန်း ၄၂၃ စိတ်ပညာ ES ဒဿနိက ၁၄/၀၇/၁၈  
၂၄ ဆလမ-၆၇ မလင်းလတ်ဏီဏီ ၄၄၈ စိတ်ပညာ ES သင်္ချာ ၁၅/၀၇/၁၈  
၂၅ ဆဗထ-၃၉ မမြတ်သန္တာစိုး ၄၁၅ စိတ်ပညာ ဒဿနိက အဏုဇီဝ ၁၅/၀၇/၁၈  
၂၆ ဆကရ-၅၀၄ မခြူးရဝေဖြိုး ၄၂၈ စိတ်ပညာ ဥပဒေ ရူပဗေဒ ၁၅/၀၇/၁၈  
၂၇ မလ-၉၉၉ မအိဖူးဝေ ၄၉၆ စိတ်ပညာ ရူပဗေဒ ဓာတု ၁၅/၀၇/၁၈  

အထူးပြုဘာသာ - ဥပဒေ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆဗဟ-၆၆၁ မဝိုင်းရတနာမျိုး ၄၂၈ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - ၁၅-၆-၁၈  
ဆအလ-၅၅၀ မယွန်းသစ္စာ ၄၃၅ ဥပဒေ ES -  
ဆဒမ-၂၄၈၉ မနှင်းဧပရယ်လွင် ၄၂၆ ဥပဒေ - -  
ဆဒဂ-၄၁၈ မစုလဲ့မွန် ၄၄၁ ဥပဒေ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ  
တမ-၄ ခိုင်ခန့်ကျော် ၄၃၂ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ES  
ဆစခ-၃၇၀ မခင်စံနိုလျှမ်း ၄၅၁ ဥပဒေ စိတ်ပညာ -  
ကနမ-၂ မယွန်းလဲ့နဒီကျော် ၄၂၅ ဥပဒေ မြန်မာစာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၁၇-၆-၁၈  
မလ-၉၁၆ မနွယ်နွယ်ဇော်လင်း ၄၃၀ ဥပဒေ - - ၁၈-၆-၁၈  
ဆလတ-၂၀ မသီရိဇင် ၄၃၄ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၀ မလ-၁၁၁၈ မယဉ်မိုးအေး ၄၅၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၁ နဇမ-၂၄ မဇွန်ပုလဲဖြူ ၄၂၇ ဥပဒေ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၂ ဆဒဂ-၆ မဖြိုးသီရိကို ၄၆၈ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဘူမိဗေဒ  
၁၃ ဆဒဂ-၅၈၆ မချစ်စုသဲ ၄၆၃ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၄ ဆဒဂ-၃၉၄ မဇင်နွယ်ကျော်ကျော်မျိုး ၄၂၇ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ  
၁၅ ဆဒမ-၇၅၆ မမိုင်ဆုနှစ်သက် ၄၃၄ ဥပဒေ - -  
၁၆ ဆလတ-၅၂ မဇင်လင်းလတ်လှိုင် ၄၅၄ ဥပဒေ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ ၁၉-၆-၁၈  
၁၇ မမ-၂၀၄၃ မမြတ်မွန်တိုး ၄၄၅ ဥပဒေ သင်္ချာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၈ ဆဒရ-၃၄၇ ​မောင်အောင်မြတ်ကိုကို ၄၄၅ ဥပဒေ - -  
၁၉ ဒစ-၅၇၁ မဆုအိန္ဒြာဖြိုး ၄၂၈ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ  
၂၀ ဆဒဂ-၃၇၀ ​မောင်အောင်ကျော်မင်း ၄၇၈ ဥပဒေ - -  
၂၁ အသ-၇၂၈ မရွှေယမုံဦး ၄၆၅ ဥပဒေ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ၂၀-၆-၁၈  
၂၂ ဆမန-၉၉ မခင်ပြည့်စုံဝင်း ၄၄၆ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -  
၂၃ ဆလသ-၂၉၁ မလပြည့်ဝင်း ၄၃၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ငါးလုပ်ငန်း  
၂၄ ဆဒဂ-၆၀၀ မခြူးစိမ့်သွယ် ၄၃၉ ဥပဒေ မြန်မာစာ ဓာတုဗေဒ  
၂၅ ဆတဥ-၂၅၉ ​မမေဦးအောင် ၄၃၄ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၂၆ ဆဒဂ-၇၅၁ မောင်ကောင်းလင်း ၄၅၄ ဥပဒေ - -  
၂၇ ဆဗဟ-၅၅၁ မကေခြည်ခိုင် ၄၂၈ ဥပဒေ အဏုဇီဝ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၂၈ နခ-၂၂ မောင်ဟိန်းကြယ်စင် ၄၃၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၂၉ ဆဒဂ-၂၇၀ မစုလဲ့နိုင် ၄၈၃ ဥပဒေ - - ၂၁-၆-၁၈  
၃၀ ဆကရ-၇၂ မဆုဖြူစင် ၄၄၄ ဥပဒေ - -  
၃၁ ဆလ-၄၉ မယွန်းကဗျာနွယ် ၄၅၄ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ ရုက္ခဗေဒ  
၃၂ ဆတဥ-၃၂၂ မအင်ကြင်းဖြူဖြူ ၄၆၅ ဥပဒေ ဇီဝဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၃၃ ဆဗဟ-၆၅ မငုဝါကြိုင် ၄၆၈ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ႏES  
၃၄ ဆသတ-၄၀၁ မသန့်စင်ဝင်း ၄၅၀ ဥပဒေ သင်္ချာ -  
၃၅ ဆကရ-၃၃၆ မယွန်းဆုဝတ်ရည် ၄၃၅ ဥပဒေ စိတ်ပညာ အဏုဇီဝ  
၃၆ နပန-၂၆ မသီရိထက်ဇော် ၄၅၀ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၃၇ ဆအစ-၄၃၇ မသင်းထက်ထက်ဇော် ၄၆၇ ဥပဒေ - -  
၃၈ ဆကရ-၅၇၆ မယွန်းရွှေဂျူး ၄၄၇ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ဒဿနိက ၂၂-၆-၁၈  
၃၉ ပခ-၃၉၅ ​မောင်စိုင်းလင်းထက် ၄၂၅ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဒဿနိက  
၄၀ ဆကရ-၁၈၁၂ ​စိုင်းတင်းခေး ၄၇၉ ဥပဒေ - -  
၄၁ ဆဒမ-၇၉၂ မရွှန်းလဲ့နေခြည်လွင် ၄၄၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ  
၄၂ ဆကရ-၄၂၂ မခင်ပြည့်စုံဝင်း ၄၄၇ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ မြန်မာမှု  
၄၃ ဆကရ-၁၂၄ ​မောင်ခန့်အောင်ဆွေ ၄၄၈ ဥပဒေ ပတ်၀န်းကျင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၄၄ မနတ-၄၄၀ မမေသွေးကို ၄၅၅ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၄၅ ဆဒမ-၄၄၁ မထက်မြက်နိုးလွင် ၄၅၄ ဥပဒေ - -  
၄၆ ဆဗဟ-၅၅၉ မမိုးခင်တွယ် ၄၅၇ ဥပဒေ - -  
၄၇ မလ-၃၆၇ မရွှန်းလက်ခင် ၄၃၆ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း - ၂၃-၆-၁၈  
၄၈ ဆလမ-၁၂၀ ​မောင်စောလင်းဘုန်း ၄၃၉ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ဇီ၀ဓာတု  
၄၉ ဆမက-၆၀၈ ​မောင်မြတ်ထူးပြည့် ၄၅၆ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ၂၄-၆-၁၈  
၅၀ ဆဒဂ-၁၇ မဂျူးဂျူးကျော် ၄၄၂ ဥပဒေ မြန်မာစာ အဏုဇီဝ ၂၄-၆-၁၈  
၅၁ ဆကရ-၇၂၇ မနော်အိစုမွန် ၄၄၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ၂၅-၆-၁၈  
၅၂ ဆသ-၂၁၄ မမင်းဝိမရာ ၄၄၉ ဥပဒေ စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၅-၆-၁၈  
၅၃ ဆသ-၁၉၃ မယွန်းနဒီဖူး ၄၅၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု ၂၅-၆-၁၈  
၅၄ ဆကရ-၅၃၄ ​မောင်ထွဋ်ခေါင်ကျော် ၄၃၆ ဥပဒေ သင်္ချာ သတ္တဗေဒ ၂၆-၆-၁၈  
၅၅ ဆသက-၃၆၀ မစံကလျာနီ ၄၄၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ ၂၆-၆-၁၈  
၅၆ ဆဒဂ-၁၆၃ မဆုမြတ်ဖြိုးစင် ၄၄၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - ၂၆-၆-၁၈  
၅၇ ဆဒဂ-၁၃၈ မမေပြည့်စုံဆွေ ၄၈၀ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု - ၂၆-၆-၁၈  
၅၈ နခ-၂၃ မနန်းချိုသိင်္ဂီဝေ ၄၆၉ ဥပဒေ - - ၂၆-၆-၁၈  
၅၉ ဆသက-၃၇၂ ​မရွှေလင်းလဲ့ ၄၇၀ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ ၂၆-၆-၁၈  
၆၀ ဆကရ-၂၈၁ မမေစန္ဒီမော် ၄၆၁ ဥပဒေ ဇီဝဓာတု အဏုဇီဝ ၂၇-၆-၁၈  
၆၁ မထ-၁၃၄၃ ​မောင်မင်းခန့်ရွှေ ၄၄၃ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ ၂၇-၆-၁၈  
၆၂ ဆမဒ-၂၇၄ မမြတ်မွန်မွန်ဇင် ၄၃၈ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ ၂၇-၆-၁၈  
၆၃ ဆအစ-၄၃၅ ​နော်ဂလိုရီယာဇံ ၄၃၅ ဥပဒေ သင်္ချာ - ၂၇-၆-၁၈  
၆၄ ဆသက-၁၈၁ မသစ်သစ် ၄၇၀ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - ၂၇-၆-၁၈  
၆၅ အပ-၂၂၈ ​မောင်ဒီလင်းသန့်ဆန်း ၄၅၂ ဥပဒေ - - ၂၈-၆-၁၈  
၆၆ မလ-၃၀၄ မယွန်းရွှေစင်ကို ၄၃၉ ဥပဒေ သတ္တ အဏုဇီဝ ၂၈-၆-၁၈  
၆၇ ဆသ-၂၆၉ မထူးမွန်အောင် ၄၃၆ ဥပဒေ အဏုဇီဝ မြန်မာမှု ၂၈-၆-၁၈  
၆၈ အင-၁၁၆ မမေဆုပိုင် ၄၂၉ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ငါးလုပ်ငန်း ၂၈-၆-၁၈  
၆၉ မနတ-၁၁၅၀ မဆုရဝေအောင် ၄၉၅ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး - ၂၈-၆-၁၈  
၇၀ ဆလမ-၈၇၆ ​မောင်နေဦးလွင် ၄၄၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ ၂၈-၆-၁၈  
၇၁ မပ-၄၃၅ မဆုရည်ထက် ၄၄၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု - ၂၈-၆-၁၈  
၇၂ ဆဗဟ-၃၃၁ မမြပွင့်လင်းလက် ၄၂၆ ဥပဒေ ​ရှေး/သု သတ္တဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
၇၃ ဆသရ-၂၆၇ မရွှေရေးရူပါမိုး ၄၃၆ ဥပဒေ အဏုဇီဝ သတ္တဗေဒ ၂၈-၆-၁၈  
၇၄ ဆစခ-၄၀ မပိုးပိုးသက်ချယ် ၄၈၇ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၇၅ ဆကရ-၂၃၅ မမြရွှေပုံ့ ၄၃၈ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု - ၂၉-၆-၁၈  
၇၆ ညသ-၂၁၅ မငြိမ်းစုသန္တာ ၄၃၉ ဥပဒေ စာ/သု မနုဿ  
၇၇ ဆကရ-၄၃၂ မပြုံးပြည့်ပြည့်ဝင်း ၄၅၆ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ  
၇၈ ဆမက-၈၅၅ မောင်စွမ်းထက်မင်းဟန် ၄၄၄ ဥပဒေ စိတ်ပညာ သင်္ချာ  
၇၉ ဆမက-၂၀၂ မဇွန်လေးခင် ၄၅၈ ဥပဒေ စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၈၀ ဆတမ-၂၂၄ မဖူးပြည့်စုံအောင် ၄၃၇ ဥပဒေ - - ၃၀-၆-၁၈  
၈၁ ဆမက-၄၆၄ မလှယမုံအေး ၄၅၉ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရူပဗေဒ 7/1/2018  
၈၂ ဆအစ-၁၄၇ မဖြိုးနဒီ ၄၃၂ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ အဏုဇီဝ  
၈၃ ဆကရ-၁၁၁၄ မနှင်းအေး​ဝေ ၄၅၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ  
၈၄ ဆအစ-၃၀၉၁ မမန်ရှန်းစုံ ၄၆၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -  
၈၅ ဆဓ-၁၀၀ ​မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၄၄၅ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၈၆ ဆစခ-၇၇ မလင်းလက်ရတီ ၄၅၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု    
၈၇ ဆမဥ-၁၃၄၉ မနှင်းလွင်ဦး ၄၄၅ ဥပဒေ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ    
၈၈ ဆဓ-၁၀၉ မခြူးဆုဝေ ၄၄၈ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရုက္ခဗေဒ    
၈၉ ဆဗထ-၄၉၀ မခင်ရတနာလင်းလဲ့ ၄၃၆ ဥပဒေ ရုက္ခဗေဒ ဇီ၀ဓာတု    
၉၀ ဆဗထ-၄၉၆ မကြည်စင်ရွှန်းလဲ့ ၄၅၆ ဥပဒေ အဏုဇီဝ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၉၁ ဆအလ-၄၂၅ ​မောင်ဇွဲရန်နိုင် ၄၂၅ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -    
၉၂ စပ-၁၁၆ မဝိုင်းနန္ဒာအောင် ၄၃၅ ဥပဒေ အဏုဇီဝ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၉၃ နလဝ-၃၀၉ ​မောင်တင်လင်း ၄၆၁ ဥပဒေ - -    
၉၄ ဆအ-၂၈ မရွှန်းဝတီဝင်းချို ၄၂၈ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ သတ္တဗေဒ    
၉၅ ဆမဥ-၂၅ ​မောင်ပိုင်ဟိန်းကျော် ၄၄၆ ဥပဒေ - -    
၉၆ ဆဒဝ-၅၂၄ ​မောင်ဝင်းသန့်လှိုင် ၄၆၉ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၉၇ ဆဗထ-၁၅၉ ​မောင်အာကာမင်းခန့် ၄၄၀ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း ဘူမိဗေဒ    
၉၈ ဆမဒ-၄၅၂ မဖွေးဟေမာန်အောင် ၄၃၁ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၉၉ ဆကရ-၁၅၀ မဇွန်ပိုးဝတီ ၄၅၉ ဥပဒေ အင်္ဂလိပ်စာ စိတ်ပညာ    
၁၀၀ ဆစခ-၁၇ မဝတ်ရည်ကို ၄၂၈ ဥပဒေ သင်္ချာ ကုန်ထုတ်ဓာတု    
၁၀၁ ဆကရ-၉၁၆ မမေသံစဉ်ချို ၄၄၀ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ စိတ်ပညာ    
၁၀၂ ဆဒဂ-၉၆၁ မဖူးပြည့်မြင့်မြတ်သူ ၄၄၇ ဥပဒေ - -    
၁၀၃ ဆကရ-၈၂၈ မရွှေသော်တာအောင် ၅၀၅ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၀၄ ဆဒဝ-၆၀ ​မောင်အောင်ကောင်းခန့် ၄၆၀ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ အဏုဇီဝ    
၁၀၅ ဆလသ-၈၃ မရှင်းလဲ့ဝင်း ၄၃၆ ဥပဒေ - -    
၁၀၆ ဆမဒ-၄၃၇ မဝေဖူးအိမ် ၄၄၀ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ    
၁၀၇ ဆကရ-၇၃၂ မမွန်မြတ်မွှေး ၄၃၀ ဥပဒေ ES အဏုဇီဝ    
၁၀၈ ဆကရ-၃၀၆ ​မောင်ရဲခန့်မင်းမြတ် ၄၇၄ ဥပဒေ စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၀၉ ဆလက-၃၈ မကြယ်စင်မင်း ၄၇၁ ဥပဒေ စိတ်ပညာ နိုင်ငံတကာ    
၁၁၀ ဆဒမ-၇၉  မအင်ကြင်းဖြူ  ၄၂၉ ဥပဒေ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၁၁ ဆမဒ-၃၇၂ မဆုလာဒ်ဝန်းရံ ၄၂၆ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ကုန်ထုတ်ဓာတု    
၁၁၂ မနတ-၄၉၅ မမေမီခင် ၄၈၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရူပဗေဒ    
၁၁၃ မနတ-၆၄၈ ​မောင်ကောင်းထက်ဇင် ၄၇၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ နိုင်ငံတကာ    
၁၁၄ ​ဆဗထ-၁၈၇ ​မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ၄၃၀ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၁၅ ဆအလ-၁၂၇ ​မောင်ဥက္ကာမြင့် ၄၅၃ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ ရူပဗေဒ    
၁၁၆ ဒတ-၇၉ ​မောင်ယုပိုင် ၄၃၇ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သမိုင်း    
၁၁၇ ဆပဇ-၅၇ ​မောင်ကောင်းဆက်လင်းတင် ၄၄၇ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ရုက္ခဗေဒ    
၁၁၈ ဆပလ-၄၂၇ မမြတ်နိုးလင်း ၄၂၇ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ဓာတုဗေဒ    
၁၁၉ ဆကရ-၉၄ မစုမြတ်စန္ဒီစိုး ၄၂၇ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အရှေ့တိုင်း    
၁၂၀ အဟ-၂၀၇ မယွန်းလဲ့သူ ၄၄၉ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၂၁ ဆဒဂ-၂၉၂ မဆုလတ်နှင်း ၄၇၆ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဓာတုဗေဒ    
၁၂၂ ညဒ-၁၂၆ ​မောင်ဆက်သွေးပိုင် ၄၆၄ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု      
၁၂၃ အဉ-၄ ​မောင်ထက်ရာဇာ ၄၃၉ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု    
၁၂၄ ဆဗဟ-၆၅၆ မစံဖူးဖူးမောင် ၄၄၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု      
၁၂၅ ပမ-၁၀၆၁ မဆုပြည့်ဖြိုး ၄၆၁ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ      
၁၂၆ ဆလတ-၁၆၈ မအင်ကြင်းခိုင် ၄၇၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဓာတုဗေဒ    
၁၂၇ ဆကရ-၁၃၂၅ မဟန်နီချို ၄၉၃ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ      
၁၂၈ ဆတမ-၂၆၈ ​မောင်သုတညီညီ ၄၄၉ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ      
၁၂၉ ဆလသ-၂၁၃ မဖူးဆန်းမီ ၄၄၇ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၃၀ ကည-၁ မငြိမ်းသီရိကို ၅၀၁ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ  စိတ်ပညာ    
၁၃၁ မလ-၈၉၂ မခင်ရတီလင်းလဲ့ ၄၄၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ    
၁၃၂ ဆဒက-၃၂၈ မအိနှင်းဖြူ ၄၈၀ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု - 7/8/2018  
၁၃၃ ဆကရ-၅၇၈ မခင်ခင်စု ၄၄၃ ဥပဒေ စိတ်ပညာ သတ္တဗေဒ 7/8/2018  
၁၃၄ ဆဗဟ-၂၃၉ မမိုးပွင့်ဖြူ ၄၄၃ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ 7/8/2018  
၁၃၅ နဥန-၂၁၅ မရွှန်းလဲ့ရွှေရည် ၄၅၀ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ သင်္ချာ 7/9/2018  
၁၃၆ နဥန-၄၂ ​မောင်ကျော်မင်းခန့် ၄၂၅ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ပတ်ဝန်းကျင် 7/9/2018  
၁၃၇ စဋ-၂၈ မောင်ညီမျိုးဆက် ၄၉၁ ဥပဒေ - - 7/9/2018  
၁၃၈ ဆသတ-၆၆၂ မယမင်းဝါဝါစိုးအောင် ၄၃၅ ဥပဒေ ရူပဗေဒ - 7/9/2018  
၁၃၉ ဆသတ-၁၁၇ မယမင်းသူ ၄၃၆ ဥပဒေ - - 7/9/2018  
၁၄၀ အသ-၅၀၁ မသိမ့်နွယ်နွယ်စိုး ၄၈၁ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ 7/9/2018  
၁၄၁ ရရ-၁၁၀၁ ​မောင်ထွန်းလင်းဖြိုး ၄၃၁ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/9/2018  
၁၄၂ ဆလတ-၂၆၂ မအေးဆုမြတ်မော် ၄၆၇ ဥပဒေ - - 7/9/2018  
၁၄၃ ဆကတ-၅ မောင်အံ့မော်ကွန်း ၄၂၅ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ 7/10/2018  
၁၄၄ ဆမဉ-၁၂၄၀ မောင်​အောင်ကောင်းမြတ် ၄၄၂ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ပတ်ဝန်းကျင် 7/10/2018  
၁၄၅ ဆရက-၃၅၇ မမြတ်သူသူကျော် ၄၄၈ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ စိတ်ပညာ 7/10/2018  
၁၄၆ ဆလသ-၁၁၈ မဖူးငုံကျော် ၄၄၂ ဥပဒေ သင်္ချာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/10/2018  
၁၄၇ ဆအလ-၄၇၈ မကောင်းဆုစံ ၄၇၃ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု 7/10/2018  
၁၄၈ မလ-၉၀၃ မကြည်ကြည်လင်း ၄၄၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/10/2018  
၁၄၉ ဆပလ-၂၃၄ မဖြိုးသီရိဇော် ၄၃၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ - 7/10/2018  
၁၅၀ ဆရက-၂၅၆ မထက်ထက်လင်း ၄၄၂ ဥပဒေ အဏုဇီဝ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/11/2018  
၁၅၁ ဆမဉ-၁၄၃၉ မအဲလ်သီတာသိန်း ၄၅၃ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/11/2018  
၁၅၂ စဇ-၁၇၃၂ မောင်ဉာဏ်လင်းဦး ၄၆၆ ဥပဒေ မြန်မာစာ - 7/11/2018  
၁၅၃ ဆလသ-၂၂၆ မယဉ်ဘုန်းမြတ် ၄၃၈ ဥပဒေ ဇီဝဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ 7/11/2018  
၁၅၄ ဆကရ-၃၁၈ မ​ချောလဲ့ယဉ် ၄၅၀ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ရူပဗေဒ 7/11/2018  
၁၅၅ ဆကရ-၂၂၉ မမင်းတလနွန် ၅၄၁ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဇီ၀ဓာတု 7/11/2018  
၁၅၆ ဆမဉ-၂၁၆ မအဉ္စလီမိုးပြည့် ၄၈၆ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နိုင်ငံတကာ 7/11/2018  
၁၅၇ မနတ-၉၁၃ မ​ဆွေမွန်ရည် ၄၆၃ ဥပဒေ - - 7/11/2018  
၁၅၈ ဆကရ-၃၂၈ မအမ်ဆိုင်းထွယ်ရာ ၄၈၀ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် 7/11/2018  
၁၅၉ ဆကရ-၂၂၇ မောင်ခန့်ဝင်းနိုင် ၄၆၈ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ဇီ၀ဓာတု 7/11/2018  
၁၆၀ ဒသ-၂၀၃ မယုယထွေး ၄၆၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု 7/11/2018  
၁၆၁ ဆဒဂ-၅၂၈ မပွင့်နဒီလှိုင် ၄၈၅ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ကုန်ထုတ်ဓာတု 7/11/2018  
၁၆၂ ဆကရ-၇၇၆ မသက်နှင်းစု ၄၈၁ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ပတ်ဝန်းကျင် 7/11/2018  
၁၆၃ ဆကရ-၂၂၂ မလင်းလင်းထက်နိုင် ၄၅၃ ဥပဒေ ပတ်၀န်းကျင် ကုန်ထုတ်ဓာတု    
၁၆၄ ဆစခ-၁၃၃ မခင်ဘုဏ်းမေ ၄၆၁ ဥပဒေ - နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၆၅ ဆသက-၈၂၂ မဖြိုးရွှေရည်ခိုင် ၄၂၅ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဓာတုဗေဒ    
၁၆၆ ဆကရ-၁၁၃ မအေးသက်မွန်စိန် ၄၃၂ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ စိတ်ပညာ    
၁၆၇ ဆကရ-၂၅၁ မအိကြာဖြူ ၄၆၆ ဥပဒေ ပတ်၀န်းကျင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၆၈ နပမ-၁၃၄ မမြစန္ဒီကျော် ၄၇၀ ဥပဒေ - -    
၁၆၉ ဖမ-၉၆၄ မဆုလှိုင်ဝင်း ၄၂၆ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဏုဇီဝ    
၁၇၀ မနတ-၉၂၂ မအက်စတာခေါန်ရိန် ၄၆၀ ဥပဒေ ရူပဗေဒ ဓာတုဗေဒ    
၁၇၁ ဆဒဂ-၄၇၉ ​မောင်ရဲထိန်လင်း ၄၅၀ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    
၁၇၂ ဆဒဂ-၈၂၉ မထိုက်ပြည့်ကြွယ် ၄၆၅ ဥပဒေ စိတ်ပညာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၇၃ မတဂ-၁၁၈ ​မောင်ညီညီရင် ၄၂၇ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၇၄ မလ-၁၁၀၈ မနန်းပန်းပြည့်ဟန် ၄၃၇ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -    
၁၇၅ ဆမဥ-၃၅၄ မယဉ်ဝေလွင် ၄၆၇ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု မြန်မာစာ    
၁၇၆ ဆသက-၁၂ မမေသူသူကျော် ၄၄၀ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ဓာတုဗေဒ    
၁၇၇ ဆလသ-၁၁၇ မအေးခန့်ခန့်ကျော် ၄၄၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဇီ၀ဓာတု    
၁၇၈ ဆသက-၁၃၂ မဆုမြတ်ရွှေကျော် ၄၅၄ ဥပဒေ အဏုဇီဝ ဓာတုဗေဒ    
၁၇၉ မဂ-၇၃၃ ​မောင်လင်းမြတ်အောင် ၄၇၈ ဥပဒေ - -    
၁၈၀ ဆဒဂ-၁၄၉ ​မောင်ဉာဏ်ဘုန်းဇော် ၄၇၄ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -    
၁၈၁ ဆဗထ-၃၂၃ မထက်အလင်္ကာဝေ ၄၅၉ ဥပဒေ - -    
၁၈၂ အသ-၆၉၇ မထွန်းရှင်အေး ၄၆၅ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    
၁၈၃ နဇမ-၃၈ မထွဋ်မြရတနာလှိုင် ၄၇၅ ဥပဒေ - -    
၁၈၄ ဆကရ-၁၃၂  မခင်ခင်ဇော် ၄၂၈ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ဇီ၀ဓာတု    
၁၈၅ ညပန-၁၁ မယမင်းသဉ္ဇာကျော်ထက် ၄၃၉ ဥပဒေ ဓာတုဗေဒ ဇီ၀ဓာတု    
၁၈၆ နဥန-၂၈၀ မဖြူနှင်းဝေ ၄၈၆ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု -    
၁၈၇ ဆကရ-၂၁၅ ​မောင်ထက်သုနေ ၄၅၂ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -    
၁၈၈ ဆဒဝ-၃၇၈ မနှင်းသီတာမင်း ၄၄၀ ဥပဒေ - -    
၁၈၉ မမ-၁၈၈၉ ​မောင်ရှင်းသန့်ဇော်မောင် ၄၆၃ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ ငါးလုပ်ငန်း    
၁၉၀ ဒစ-၅၉၁ မခိုင်ဝေလွင် ၄၃၅ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ    
၁၉၁ ရအပ-၂၁၀ မယုရတနာကျော် ၄၇၁ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    
၁၉၂ ဆကရ-၃၉ မလမင်းခင် ၄၄၄ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု စိတ်ပညာ    
၁၉၃ ဆကရ-၉၁၆ မသင်းထက်ထက်စိုး ၄၉၉ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ    
၁၉၄ ဆကရ-၂၁၂ မတန်ခူးရတနာ ၄၄၀ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု စိတ်ပညာ    
၁၉၅ ဆသ-၁၅၅ မမြတ်မိုးစံ ၄၆၇ ဥပဒေ ဇီဝဓာတု ဓာတုဗေဒ    
၁၉၆ မလ-၄၃၀ မမေစိုးစံ ၄၅၉ ဥပဒေ သင်္ချာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ    
၁၉၇ မခ-၅၅၇ မောင်ဉာဏ်ဦးသာ ၄၂၆ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ မြန်မာစာ    
၁၉၈ မက-၁၆၄၈ မစောနန္ဒာလွင် ၄၉၅ ဥပဒေ အင်္ဂလိပ်စာ -    

 

အထူးပြုဘာသာ - အရှေ့တိုင်းပညာ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ညဒ-၁၉၁ မစုစင်လင်းလင်း ၄၁၁ အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု ရုက္ခဗေဒ ၁၉-၆-၁၈  
ဆဒဂ-၉၂၆ မငုရွှေရည် ၄၃၂ အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု မနုဿဗေဒ  
ရက-၆၀၁ မဇင်ဇင်ဝင်းလက် ၃၈၀ အရှေ့တိုင်း - - ၂၀-၆-၁၈  
ဆရက-၂၉၂ မစုနန္ဒာ၀င်း ၄၃၉ အရှေ့တိုင်း ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီဝ    
မမ-၁၄၇၅ မအိသက်မွန် ၃၈၅ အရှေ့တိုင်း ဒဿနိက ရှေး/သု  
ဆကရ-၉၄၈ မဆုဝေလှိုင် ၃၆၆ အရှေ့တိုင်း စာ/သု သမိုင်း ၂၃-၆-၁၈  
အအ-၁၀၇ မသွန်းရတီကျော် ၄၁၇ အရှေ့တိုင်း မနုဿ သမိုင်း ၂၅-၆-၁၈  
ရမဆ-၃၉၉ မရည်မွန်သန့် ၄၀၇ အရှေ့တိုင်း ရုက္ခဗေဒ - ၂၅-၆-၁၈  
ဆလ-၁၁၈ မရည်မွန်အေး ၄၁၈ အရှေ့တိုင်း အဏုဇီဝ ရုက္ခဗေဒ ၂၅-၆-၁၈  
၁၀ နခ-၂၅ မဆုမြတ်သူ ၄၅၂ အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု အဏုဇီဝ ၂၆-၆-၁၈  
၁၁ ဆသတ-၃၉၆ မအိန္ဒြာမိုးဝေ ၄၅၀ အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု ကုန်ထုတ် ၂၆-၆-၁၈  
၁၂ ဆကရ-၁၄၂၉ မဆုရှင်းသန့်ထက် ၃၆၂ အရှေ့တိုင်း ဒဿနိက စာ/သု ၂၈-၆-၁၈  
၁၃ ဆမက-၁၈၉၀ မအိအိဖြူ ၄၃၀ အရှေ့တိုင်း ပထဝီ ဘူမိ ၂၈-၆-၁၈  
၁၄ ပရ-၅၆၆ မယွန်းရွှေရည် ၄၃၀ အရှေ့တိုင်း ​ရှေး/သု မြန်မာမှု ၆-၇၁၈  
၁၅ ဆဒဂ-၈၃ မနန်းမိုရ်ဟိန်းခွန်ခမ်း ၃၈၃ အရှေ့တိုင်း စာ/သု ​ရှေး/သု ၀၆/၀၇/၁၈  
၁၆ ဆတမ-၃၀၂ မခင်ခင်ရွှေဖြူ ၄၀၀ အရှေ့တိုင်း ကုန်ထုတ်ဓာတု မနုဿဗေဒ ၀၇/၀၇/၁၈  
၁၇ ဆသတ-၁၆၇ မခင်ရတနာဇော် ၄၁၇ အရှေ့တိုင်း သမိုင်း ရှေး/သု ၀၈/၀၇/၁၈  
၁၈ အဟ-၅၉ မနှင်းအိလှိုင် ၄၂၂ အရှေ့တိုင်း ရှေး/သု ကုန်ထုတ် ၁၁/၀၇/၁၈  
၁၉ ဆကရ-၁၆၈၀ ​မောင်ထက်ရှိုင်း ၃၇၇ အရှေ့တိုင်း ဒဿနိက စာ/သု ၁၁/၀၇/၁၈  
၂၀ ဆတမ-၈၃၅ မောင်စိုးဇေယျ ၄၉၆ အရှေ့တိုင်း စာ/သု ဒဿနိက ၁၄/၀၇/၁၈  

 

အထူးပြုဘာသာ - နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ

စဉ် အပထ
အောင်
ခုံအမှတ်
အမည် အပထ
အောင်
ရမှတ် ပေါင်း
ပထမ
ဦးစားပေး
ဒုတိယ
ဦးစားပေး
တတိယ
ဦးစားပေး
ရက်စွဲ မှတ်ချက်
ဆလသ-၅၄၃ မနော်ခရစ္စတင်း ၄၇၉ နိုင်ငံတကာ စာ/သု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၁၅-၆-၁၈  
မရမ-၉၄၁ မောင်စိုင်းမင်းသိမ်းကျော် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ  
မရမ-၁၂၀၄ မစွမ်းစွမ်းရူပါ ၄၈၄ နိုင်ငံတကာ - -  
ဆဗထ-၂၅၂ ​မရွှေသဇင်ငြိမ်းချမ်း ၄၇၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
ဆဒဂ-၃၇ မဖွေးဖွေးသန့်သန့်ကြည် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ -  
ဆဒဂ-၅၇၉ မခင်မြတ်နိုးသူ ၄၇၄ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်   
လမ-၄ ​မခြူးခြူးခန့် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၁၇-၆-၁၈  
ဆအစ-၁၁၇၁ မအင်ကြင်းဖြူ ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ - - ၁၈-၆-၁၈  
ဆလ-၂၆ မကြည်သာအေးမင်းဇင် ၄၉၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၀ ဆလ-၂၀ မမြတ်နိုးမဉ္ဇူ ၄၉၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၁ ဆလ-၁၅ မကြည်ဖြူသက်စံ ၅၁၅ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၂ ဆစခ-၁၈၇ မစံထားလှိုင် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၃ ဆဓ-၆၅ မအိမ့်ခြူးစံ ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်စာ ​PS ပြောင်း
၁၄ ဆပသ-၃၃၈၈ မအိနေခြည်ဝင်း ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၅ ဆကရ-၆၈၁ မအိမ့်ကြည်ဖြူ ၄၈၄ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၆ ရအပ-၅၀၃ မခင်သီရိသော် ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -  
၁၇ ဆဒဆ-၆ မမဉ္ဇူခိုင် ၄၈၃ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၈ ဆတဥ-၄၂၆ မရတနာလင်း ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ ၁၉-၆-၁၈  
၁၉ ဆဗထ-၂၄၅ မခင်ပြည့်စုံကြွယ် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ - -  
၂၀ ဆဗဟ-၁၆၆ မဟန်ဆုထက် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၂၁ ဆသဝ-၂၂၈ မမှူးပြည့်ပြည့်သုန် ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၂၂ ဆသဝ-၂၀၉ မလင်းလတ်ထိန်ဝင်း ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ -  
၂၃ ဆဗထ-၅၁၂ မောင်သက်နောင်လင်း ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၂၄ ဆတဥ-၃၆၃ မမြသီရိဝေ ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ - -  
၂၅ မလ-၄၈၈ မဆုမြတ်ဖြူစင် ၄၈၃ နိုင်ငံတကာ - - ၂၀-၆-၁၈  
၂၆ ဆကရ-၃၂၁ မရတနာတင်ယု ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်  စိတ်ပညာ  
၂၇ ဆမဒ-၃၇၀ နန်းဇွန်လဲ့ပွင့်သူရ ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ  
၂၈ ဆလမ-၆၄ မောင်သာထက်ဇော် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘူမိဗေဒ  
၂၉ ဆဒဂ-၉၁၄ မယဉ်မင်းမြတ် ၄၉၃ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ အရှေ့တိုင်း  
၃၀ ဆပသ-၆၂၃ မယွန်းပပအေး ၄၇၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ရူပဗေဒ ၂၁-၆-၁၈  
၃၁ ဆတဥ-၅၅၂ မထက်ထက်ဝင်း ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၃၂ ဆတဥ-၅၀၄ မဆုလဲ့ဖြူ ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၃၃ ဆဒမ-၇၃၁ ​မကေချိုဇင် ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ဘူမိဗေဒ  
၃၄ ဆဒဂ-၅၈၈ မဖြူစင်သော် ၄၇၇ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ် ရူပဗေဒ  
၃၅ ဆပသ-၅၈၃ မဆုမြတ်ပွင့်စိုး ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၃၆ ဆကရ-၄၁၈ မခိုင်ဆုရည်ဝင့် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၃၇ ဒသ-၄၅ မစုကလျာဝင်း ၄၉၈ နိုင်ငံတကာ အဏုဇီဝ ကွန်ပျူတာ  
၃၈ qpc-52 မဇမ္ဗူရှိန်ဝါစိုး ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ  
၃၉ ပင-၅၉၅ မယွန်းဧကရီ ၅၀၁ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်စာ  
၄၀ ဆဗဟ-၃၂၈ မရွှေရည်လင်းလတ် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ - - ၂၅-၆-၁၈  
၄၁ ဆဗဟ-၆၇၂ မခင်သီရိ  ၅၀၁ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဒဿနိက ၂၅-၆-၁၈  
၄၂ စဇ-၉၈၇ မအိချောမေ ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကွပျူတာသိပ္ပံ ၂၅-၆-၁၈  
၄၃ နဇမ-၄၇ မယဉ်မင်းအေးအောင် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ - - ၂၅-၆-၁၈  
၄၄ ဆဒဂ-၄၆ မထက်ကေခိုင် ၅၀၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၅-၆-၁၈  
၄၅ နဥန-၆၁ မမေသူခိုင်ငြိမ်း ၄၈၅ နိုင်ငံတကာ - - ၂၅-၆-၁၈  
၄၆ မလ-၈၂၀ မလင်းရွှေရည်မြင့် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ - ၂၅-၆-၁၈  
၄၇ မလ-၁၀၄၁ မငြိမ်းဆုသာ ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၅-၆-၁၈  
၄၈ ဆခခ-၁၆၈ မကေဇင်လဲ့ ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ - - ၂၅-၆-၁၈  
၄၉ မလ-၈၆၅ ​မောင်ခန့်ဇေယျာ ၄၇၈ နိုင်ငံတကာ - - ၂၅-၆-၁၈  
၅၀ ဆကရ-၅၁၁ မဆုလင်းလက် ၄၈၁ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ၂၆-၆-၁၈  
၅၁ အဘ-၃၈ မအိကေဇင်စိုးမိုး ၄၉၃ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ ၂၆-၆-၁၈  
၅၂ ဆလ-၃၁၄ မဆုနေရည်ညွန့် ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ - - ၂၆-၆-၁၈  
၅၃ ဆလသ-၁၅၄ မဆုမြတ်ဖြူစင် ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၆-၆-၁၈  
၅၄ မလ-၉၅၆ မဆုရည်လွင် ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ - ၂၆-၆-၁၈  
၅၅ ဆမဥ-၂၁၆ မအဉ္ဇလီမိုးပြည့် ၄၈၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၆-၆-၁၈  
၅၆ ဆကရ-၉၆၈ မယွန်းအိကိုကို ၄၉၄ နိုင်ငံတကာ - - ၂၆-၆-၁၈  
၅၇ ဆကရ-၇၀ မယဉ်မင်းမြတ် ၅၀၃ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၆-၆-၁၈  
၅၈ ဆကရ-၇၂၃ ​မောင်အောင်မင်းမြတ် ၅၀၁ နိုင်ငံတကာ - - ၂၇-၆-၁၈  
၅၉ ဆကရ-၁၂၅၁ မလီနာပါရ်တာအီယန်း ၄၈၁ နိုင်ငံတကာ - - ၂၇-၆-၁၈  
၆၀ ညလ-၂၇၁ မနီလာရွှေ ၅၁၀ နိုင်ငံတကာ - - ၂၇-၆-၁၈  
၆၁ ညလ-၂၃၉ မိရွှေရူပါဖူး ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၇-၆-၁၈  
၆၂ ဆသ-၁၇ မဆုနေခြည်စံ ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ဇီဝဓာတု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၇-၆-၁၈  
၆၃ ဆကရ-၂၅၇ မပုလဲအိမ်စီဖြိုး ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၂၇-၆-၁၈  
၆၄ ဆရက-၂၅၇ မခြူးရတနာလင်း ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၈-၆-၁၈  
၆၅ ဆရက-၂၉၃ မဂျူးရတနာဝင်း ၄၈၅ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ - ၂၈-၆-၁၈  
၆၆ အဖ-၃ မအေးငြိမ်းပြည့်စုံ ၄၇၄ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ ၂၈-၆-၁၈  
၆၇ ဆအလ-၇၃ မမေဦးဉာဏ် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဥပဒေ ၂၈-၆-၁၈  
၆၈ ဆဗထ-၃၆၄ မမြတ်သဲဆုကျော် ၄၉၄ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ - ၂၉-၆-၁၈  
၆၉ ဆမဒ-၂၁၅ မချမ်းချမ်း ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဓာတုဗေဒ  
၇၀ ဆမဒ-၄၆၃ မခိုင်သရဖီဦး ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ရူပဗေဒ  
၇၁ ဆဒမ-၄၆၂ မချမ်းမြတ်ဝင်း ၅၀၄ နိုင်ငံတကာ - -  
၇၂ ဆဗဟ-၁၉၉ မဆုလဲ့ရတနာ ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ - -  
၇၃ ဆကရ-၆၀၄ မခင်နန္ဒာဆု ၅၀၀ နိုင်ငံတကာ - -  
၇၄ မရတ-၂၆၄ မသွင်ကြည်စင် ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် မြန်မာမှု  
၇၅ ဆလသ-၁၅၃ မဆုဖြူစင် ၅၀၀ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ  
၇၆ တလ-၃၀ မဆုလဲ့နိုင် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၇၇ နပမ-၂၀၈ ​မောင်သက်နောင်ဇော် ၄၉၈ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၇၈ ဆသတ-၂၅၉ မမေမြင့်မိုရ်သော် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဇီဝဓာတု  
၇၉ ဆဗထ-၂၇၉ မယဉ်ယဉ်နွယ် ၅၃၅ နိုင်ငံတကာ - -  
၈၀ နဥန-၁၅၃ မနှင်း၀တ်ရည်နိုင် ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ ၃၀/၀၆/၁၈  
၈၁ အဆ-၅ မနှင်းစန္ဒာကျော် ၄၇၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၈၂ ဆဒဂ-၃၁၈ မအိဏ့်မှူးပြည့် ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၈၃ ဆကရ-၉၅၃ မနှင်းဦးဝေ ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ရုက္ခဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၈၄ အက-၂၉ မနန်းအိအိလှိုင် ၄၉၃ နိုင်ငံတကာ - -  
၈၅ ဆကရ-၂၂၅ မောင်ညီလင်းနိုင် ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဘူမိဗေဒ ၀၁/၀၇/၁၈  
၈၆ ပင-၄၆၃ မနွေးယုယုဇွန် ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၈၇ ဆသက-၆၂၄ မခိုင်ငြိမ်းချမ်း ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု သင်္ချာ  
၈၈ ဒစ-၂၅၁ မဝေဝေစိုး ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ  
၈၉ ဆဒဂ-၈၁၄ မထက်ရတနာဝင်း ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၉၀ ဆဒဂ-၈၁၆ မအိန္ဒြာမင်းသူ ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၉၁ ဒစ-၂၄၁ ​မောင်ကောင်းထက်စိုး ၄၈၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၉၂ နဥန-၈၅ မသက်နှင်းဆု ၄၉၄ နိုင်ငံတကာ - -  
၉၃ နဥန-၂၉၉ မမေဇူးသဉ္ဇာသွင် ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ - -  
၉၄ ဆဗဟ-၇၃၂ မဝိုင်းရည်မွန်သန့် ၅၀၉ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ  
၉၅ ဆဒဂ-၆၃၉ မရွှေယမင်းအိမ် ၅၁၄ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဇီဝဓာတု  
၉၆ ရက-၄၅၄ မမေသူကျော် ၄၈၁ နိုင်ငံတကာ - -  
၉၇ ဆမဒ-၄၀၀ မသိမ့်နန္ဒာလွင် ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ - - ၀၃/၀၇/၁၈  
၉၈ နဥန-၃၁ မမြတ်ဆုခင် ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၉၉ ဆလတ-၂၉၂ မဝင်းလဲ့ရည် ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၀၀ ဆတည-၂၆၅ မမျိုးပန်းဖြူခိုင် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု သင်္ချာ  
၁၀၁ ဆပသ-၆၂၀ မခင်ဆွေဆွေသိမ့် ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၀၂ ဆမဥ-၃၁၆ မအိမ့်ကြယ်စင်လင်း ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၀၃ အဟ-၂၉၁ မဆုလင်းလက်မွန် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ သတ္တဗေဒ ​ရှေး/သု  
၁၀၄ ဆဒဂ-၄၈၂ ​မောင်ကျော်ဇေယျာလင်း ၅၁၅ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ  
၁၀၅ ဆမဒ-၃၉၈ ​မောင်ဇေယျာမင်းလွင် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၁၀၆ ဆဒဂ-၄၄၉ ​မဖူးမြတ်ရွှေရည် ၄၈၆ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၀၇ ဆလ-၂၀၁ မလှိုင်းဖူးပွင့်ဖြူ ၄၈၃ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ဇီဝဓာတု ၀၄/၀၇/၁၈  
၁၀၈ မလ-၆၃၄ မဆောင်းလပြည့်ထွန်း ၄၈၆ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၀၉ မခ-၅၃၂ မသွယ်ဇင်ဝင်းထက် ၄၉၁ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၁၀ ပဇယ-၂၁၁ မမေသူချို ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၁၁ မနမ-၈၅၅ မဝေဝေဖူးနိုင် ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၁၂ ဆဒဂ-၁၃ ​မောင်လင်းထက်ကျော် ၄၉၁ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ  
၁၁၃ ဆတဥ-၃၈၅ ​မောင်ငြိမ်းအေး ၄၇၈ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စိတ်ပညာ  
၁၁၄ ညဒ-၂၄၂ မခိုင်ဖူးဝေသွယ် ၅၁၁ နိုင်ငံတကာ - - ၀၅/၀၇/၁၈  
၁၁၅ ဆတဥ-၅၁၇ မမှူးမြင့်မြတ် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ  
၁၁၆ မလ-၅၉၁ မဇာလီထက် ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၁၇ ဆကရ-၈၃၈ မယုသီရိအောင် ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ ES နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၁၈ ဆဗဟ-၂၅၆ မယွန်းသီရိမေ ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၁၉ စရက-၃၂၂ ​မောင်လင်းခန့်အောင် ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၁၂၀ ပယက-၃ မရတနာဝင့်ကျော် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ -  
၁၂၁ ဆကရ-၄၄ ​မောင်ရဲဇော်ခန့် ၄၈၈ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၂၂ ညလ-၈၁၉ ​မသိမ့်ယမုံဖူး ၄၉၄ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၁၂၃ ပသ-၈၁ မထွဋ်ထက်ထားလှိုင် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ - - ၀၆/၀၇/၁၃  
၁၂၄ ဆခ-၅၃ မဆုမြတ်လင်း ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ  
၁၂၅ ဆစခ-၁၂၃ မအေးမြတ်ကြည်ဖြူ ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဇီဝဓာတု  
၁၂၆ ဆဗထ-၆၄၅ မအိမြတ်မွန် ၄၉၃ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု အဏုဇီ၀  
၁၂၇ မလ-၇၁၅ ​မောင်ပိုင်စွမ်းပြည့် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ရုက္ခ  
၁၂၈ ညဒ-၂၂၈ ​စောစည်သူဝင်း ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ  
၁၂၉ ဆကရ-၈၄၅ ​မဆုမြတ်ရတနာဦး ၅၀၄ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ ၀၇/၀၇/၁၈  
၁၃၀ နဥန-၁၆၄ မမြတ်စပယ်ဖြူ ၄၈၁ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၃၁ အသ-၆၀၀ ​မောင်ရဲနေမျိုး ၄၇၉ နိုင်ငံတကာ ဘူမိဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၁၃၂ စရ-၁၇၅၀ မထက်သော်တာဝင်း ၅၀၄ နိုင်ငံတကာ - - ၀၈/၀၇/၁၈  
၁၃၃ ဆဗဟ-၅၆၉ မအိစန္ဒီစိုး ၄၇၄ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စိတ်ပညာ ၀၉/၀၇/၁၈  
၁၃၄ ဆသတ-၆၃၀ မအေးပွင့်ဖြူ ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ  
၁၃၅ ဆမဒ-၃၁၈ ​မောင်ရန်နိုင် ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ကွန်ပျူတာ  
၁၃၆ မလ-၅၄၆ မမြတ်ပန်းဖြူစင် ၅၀၅ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အင်္ဂလိပ်စာ  
၁၃၇ ဖင-၂၉ မငွေစင်ထက် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ငါးလုပ်ငန်း  
၁၃၈ ဆမက-၅၇၉ ​မောင်ထက်အောင်ခိုင် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဇီဝဓာတု  
၁၃၉ ဆသတ-၇၂၇ ​မဝတ်ရည်ဖြိုး ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၄၀ ညဒ-၆၀ မမြမြစန်း ၅၀၁ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ ကွန်ပျူတာ  
၁၄၁ မနတ-၈၉၃ မအင်ကြင်းမွှေး ၄၇၅ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ  
၁၄၂ ပစ-၁၄၁ ​မောင်စွမ်းပြည့်ဆောင် ၄၉၁ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ ဓာတုဗေဒ  
၁၄၃ ဆဒမ-၃၃၃ မဆုရတနာထွန်း ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၁၄၄ ဆဒဂ-၉၄ မဝင်းယုစံ ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ စိတ်ပညာ ကွန်ပျူတာ ၁၀/၀၇/၁၈  
၁၄၅ ရရ-၁၀ မစာရာခင်နှင်းကျော် ၄၇၀ နိုင်ငံတကာ စိတ်ပညာ ဥပဒေ  
၁၄၆ ဆမက-၂၉၉ မနော်ထားနီ ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၄၇ ဆကရ-၄၇၁ မယဉ်မိုးအေး ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ဥပဒေ  
၁၄၈ နဥန-၃၇ မခင်ခင်ခန့် ၄၇၄ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ  
၁၄၉ စရ-၇၆၅ မမေမိုးမြင့်စံ ၄၇၈ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ မြန်မာစာ  
၁၅၀ မလ-၇၇၁ မအေးငြိမ်းမိုး ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်စာ  
၁၅၁ ပင-၅၇၅ ​မောင်ခွန်ဘုန်းမြတ်သာ ၄၈၃ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၅၂ မရတ-၂၅၉ မအိမွန်စိုး ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၁၅၃ နဥန-၂၆၀ မဇင်ဝင့်ဝါ ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ ၁၁/၀၇/၁၈  
၁၅၄ အဌ-၃၅ ​မောင်ထက်မြက်အောင် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ  
၁၅၅ ဆမဒ-၃၅၄ မစုစုမင်း ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၁၅၆ ညလ-၉၆၇ မိကွန်းသာသာစံ ၄၉၈ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ  
၁၅၇ ပင-၁၂၄ ​မောင်ကောင်းသုဝဏ် ၄၉၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်စာ  
၁၅၈ ဆပလ-၄၈၅ မဆွေလဲ့နှင်းနွယ် ၄၈၄ နိုင်ငံတကာ ဇီ၀ဓာတု ကွန်ပျူတာ  
၁၅၉ နဥန-၂၄၁ မခင်ရတီလေး ၄၈၅ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၆၀ မခ-၅၅၄ မောင်ဝေယံဘုန်းမြင့် ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ  
၁၆၁ ဆဒမ-၈၉၅ မသင်းကြည်ဆွမ်းထူး ၄၇၉ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ သင်္ချာ  
၁၆၂ အက-၁ ​မောင်ထက်ကောင်း ၄၉၀ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၆၃ မနတ-၇၈၈ ​မောင်အောင်ဘုန်းပြည့် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ သင်္ချာ  
၁၆၄ ဆဗဟ-၃၂၂ မငုဝါရွှေ ၄၈၇ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်္ချာ  
၁၆၅ ဆဒဂ-၅၆၈ မဆုအိန္ဒြေဝင်း ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၆၆ ဆရက-၃၆၆ ​မောင်ကျော်ဇေယျာလင်း ၄၈၄ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဥပဒေ  
၁၆၇ ဆတမ-၅၉၆ မခင်ဆုရည် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ သင်္ချာ ၁၂/၀၇/၁၈  
၁၆၈ တက-၆၂ မနွေးအိခင် ၄၉၆ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ  
၁၆၉ ဆမက-၃၆၇ မခြူးဧကရီ ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၇၀ ဆသ-၄၀၆ မနွေးယုယုလှိုင် ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စိတ်ပညာ  
၁၇၁ ဆကရ-၁၉၇ ​မောင်ထက်မြက်မင်းထွန်း ၅၅၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၁၇၂ နဥန-၂၄၅ မမြတ်သန္တာလွင် ၅၀၇ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၇၃ ဆဗဟ-၃၃၅ ​မောင်ရဲထက်လင်း ၅၂၆ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၁၇၄ အသတ-၄၇ မဆုပြည့်လျှံ ၄၇၇ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်ဓာတု ကွန်ပျူတာ  
၁၇၅ မနတ-၈၃၇ ​မောင်စည်သူမိုး ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ မြန်မာစာ သင်္ချာ  
၁၇၆ ဆကရ-၃၅၂ မသဇင်လင်း ၅၃၀ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဥပဒေ ၁၃/၀၈/၁၆  
၁၇၇ ညစ-၇ ​နော်ဖူးသစ်နန်းစံ ၄၇၂ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ သတ္တဗေဒ  
၁၇၈ မနမ-၂၁၃၈ မယမုံထွန်း ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အင်္ဂလိပ်စာ  
၁၇၉ ဆကရ-၁၇၄ မဆုလင်းထက် ၄၈၉ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၈၀ မလ-၄၀၃ မမေသက်ခိုင် ၄၈၄ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၈၁ ဆဒဂ-၄၂၇ ​မောင်တိုးမင်းယု ၄၇၂ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ -  
၁၈၂ ဆကရ-၇၈၁ မခင်ဆုဆုဝေ ၄၉၈ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ဘူမိဗေဒ  
၁၈၃ ဆပသ-၇၂၉ ​မောင်စည်သူသွင်ထွန်း ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ရူပဗေဒ ၁၄/၀၇/၁၈  
၁၈၄ ကမ-၁၃၈ မကြည်ဖြူဝဏ္ဏမော် ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ ဥပဒေ  
၁၈၅ ပခ-၄၇ မဖြိုးသိင်္ဂီ ၄၉၉ နိုင်ငံတကာ ကွန်ပျူတာ ကုန်ထုတ်ဓာတု  
၁၈၆ ဆစခ-၃၃ မလဝန်းခင် ၅၀၆ နိုင်ငံတကာ မြန်မာစာ ဥပဒေ  
၁၈၇ ဆဒဂ-၆၃၅ ​မောင်ရဲဝင့်အောင် ၄၈၀ နိုင်ငံတကာ ဇီ၀ဓာတု ရူပဗေဒ ၁၅/၀၇/၁၈  
၁၈၈ ဆအစ-၁၁၇၈ မရွှန်းလဲ့ရည်ဖြိုး ၄၇၁ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -  
၁၈၉ ဆဗဟ-၄၃၃ ​မောင်မင်းခန့်သွင် ၄၈၅ နိုင်ငံတကာ ဘူမိဗေဒ ကွန်ပျူတာ  
၁၉၀ ဆဒမ-၉၆၀ ​မောင်ကောင်းထွဋ်ရဲရင့် ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၉၁ ဆမက-၁၇၈၆ ​မောင်ကောင်းမြတ်စိုး ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ကွန်ပျူတာ  
၁၉၂ ဆဗထ-၃၀၂ မနှင်းရည်မွန် ၅၀၅ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၉၃ ဆကရ-၅၅၄ မထက်ဦးခင် ၄၉၅ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ -  
၁၉၄ ဆကရ-၂၉၂ မမေမျက်ချယ်မြင့် ၅၂၂ နိုင်ငံတကာ စိတ်ပညာ ဥပဒေ  
၁၉၅ မနတ-၅၈၁ မသင်းရတနာစိုး ၄၉၃ နိုင်ငံတကာ စာ/သု ES  
၁၉၆ ညဘက-၆ မရွှန်းလဲ့စူးကြည်သာ ၄၇၃ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ကွန်ပျူတာ  
၁၉၇ နဥန-၂၅၅ မဆွေဇင်ဝင်းလှိုင် ၄၈၅ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၉၈ နဥန-၁၉၉ မရှင်းခန့်မှူး ၅၀၁ နိုင်ငံတကာ - -  
၁၉၉ လဘ-၄၁၁ မနန်းလင်းစုစုလင်း ၄၈၂ နိုင်ငံတကာ ဓာတုဗေဒ ကွန်ပျူတာ  
၂၀၀ အသ-၂၉၁ မယွန်းမီမီအောင် ၄၇၆ နိုင်ငံတကာ သင်္ချာ -    
၂၀၁ ညလ-၂၆၈ မအိမ်စည်ရှင်း ၄၇၉ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ      
၂၀၂ ရတ-၂၄၁ မထွန်းမြင့်မိုရ်ခေါင် ၅၀၇ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ -    

 Logo

 

ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​တွင် အဏုဇီဝ​ဗေဒ ဘာသာရပ်​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​းများကို
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​မှ စတင်​ဖွင်​့လှစ်​ခဲ့ပါသည်​။
အဏုဇီဝဗေဒ​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​း တက်​​ရောက်​ရန်​အတွက်​ အနိမ့်ဆုံး စုစု​ပေါင်​းရမှတ်​ ၄၀၀ (ဇီဝ​ဗေဒ ဂုဏ်​ထူး) ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

အဏုဇီဝဗေဒ (Microbiology)ဘာသာရပ်သည် သာမန်မျက်လုံးဖြင့် မမြင်နိုင်သည့် အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းအောက်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ သက်ရှိများ microorganisms များအကြောင်းကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အဏုဇီဝပိုးများတွင် မှို (microscopic fungi)၊ ရေညှိ (microscopic algae)၊ စိမ်းပြာရေညှိ(cyanobacteria)၊ ဘက်တီးရီးယား (bacteria)၊ ဗိုင်းရပ်(စ်) viruses များ ပါဝင်ပါသည်။

Read more ...
Page 1 of 4